Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland"

Transkript

1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen Regionstyrelsen Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen beviljar finansiering av projekt Mikrofond Halland med kronor för tiden Finansieringen tas ur Regionala projektmedel. Sammanfattning Coompanion söker medel för att bygga upp administrativa rutiner, genomföra initial marknadsföring och driva en Mikrofond i Halland under fondens första två verksamhetsår. En mikrofond erbjuder finansieringsmöjligheter till sociala företag, kooperativ, föreningar, stiftelser etc. Att det är svårt att hitta finansiering för sociala företag, framförallt i uppstartsskedet, är väl belagt och projektet fyller alltså ett behov i Halland. För Region Halland skulle ett stöd till fondens uppbyggnad och drift bli ett bidrag till Tillväxtstrategin för Halland, där sociala företag fram. I Mikrofonden i Hallands styrelse finns Falkenbergs Sparbank, Almi, Länsförsäkringar Halland, Klara i Varberg och Hela Sverige ska leva. Utöver Mikrofondens styrelse ingår en tjänsteman från Region Halland i projektets styrgrupp. Första året räknar Mikrofonden med att ha kronor som kan verka för fondens syfte och över tid kronor. Målet är att fem ärenden ska beviljas under första året. En viktig samhällseffekt är att chanserna till arbete för personer som stått utanför arbetsmarknaden ökar genom arbetsintegrerade sociala företag. En annan effekt är att föreningsdrivna verksamheter kan söka finansiering till utvecklingsprojekt på landsbygden. Effekter som bland annat synts i Västra Götaland och den mikrofond som finns där.

2 2(5) Vår bedömning För att förstärka utvecklingen av sociala företag i Halland behövs olika nyckelinsatser, en sådan är att förstärka de sociala företagarnas möjligheter till finansiering. De aktörer som startat Mikrofonden i Halland har förutsättningar att fylla det behovet och Coompanion är väl rustade att bygga upp den administrativ struktur och de initiala kommunikationsinsatser som behövs Regionkontoret Catarina Dahlöf Regionsdirektör Ann-Mari Bartholdsson Verksamhetschef Bilaga: Ytterligare bakgrund kring Socialt företagande och behov av finansiering.

3 3(5) BILAGA Bakgrund Socialt företagande Socialt företagande och arbetsintegrerat socialt företagande, är begrepp som används i olika sammanhang i Halland. Det handlar om företag som har ett annat primärt syfte än att skapa vinst. Den form som fått mest uppmärksamhet är arbetsintegrerat socialt företagande som syftar till att integrera människor som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden. I sociala företag är medarbetarna delaktiga i företagandet genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt. Organisationerna ska präglas av en hög grad av medbestämmande och har i många fall varit en arena för arbetsträning för långtidsarbetslösa. Som ett komplement till andra metoder kan denna form av företagande alltså bidra till att fler återvänder till sysselsättning. Konsulten Bosse Blideman skrev på uppdrag av Region Halland en rapport med namnet Strategi för sociala företag i Halland (mars 2013). I den diskuterades en regional samordning kring olika insatser, t ex utbildning, information, koordinering, stöd direkt till sociala företag, köp av tjänster hos sociala företag samt ev verksamhetsbidrag till sociala företag. Rapporten föredrogs i regionstyrelse och kommunberedning. I december 2013 ställde Region Halland uppföljande frågor angående slutsatserna i rapporten till kommunerna, samordningsförbundet och Coompanion. En av slutsatserna från svaren är att en regional samordning behövs kring just finansieringsfrågor. Ny form av finansiering i Halland Att det uppstår problem med finansiering för sociala företag är ett välkänt fenomen och går att läsa om i t ex Tillväxtverkets rapport Tillgång till kapital. Därför har olika former av mikrokrediter, utanför den traditionella lånegivningen, utvecklats i olika delar av landet. Bakgrunden till dessa problem är ofta att företagen skapas av personer som av olika skäl har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, och därmed har en försvagad privatekonomi, och som därmed har små möjligheter att uppfylla banken krav på säkerheter för lånen. Coompanion som organisation har ett statligt uppdrag att främja kooperativ, olika former av sociala företag, etc, och har i Halland långvarig erfarenhet av rådgivning till dessa. De har på eget initiativ fört diskussionen om finansieringsfrågor vidare i Halland. De har bjudit in regionala och lokala aktörer till informationsutbyte med

4 4(5) mikrofonden i västra Götaland och varit med att skapa en Mikrofond Halland tillsammans med Klara i Varberg, Hela Sverige ska leva, Falkenbergs Sparbank, Almi och Länsförsäkringar Halland. I projektansökan står det att syftet med Mikrofonden är att skapa förutsättningar för mindre lån eller bankgarantier för verksamheter inom den sociala ekonomin som har svårt att få lån via det ordinarie lånesystemet. Eftersom Mikrofonden Halland ännu inte har något eget organisationsnummer har de valt att söka detta projekt genom Coompanion Halland. I ansökan skriver Coompanion att Mikrofond Hallands ekonomiska mål är att för första året att ha minst kronor som kan verka för fondens syfte, vilket ska motsvara en tredjedel av det verksamma kapitalet i Västra Götalands mikrofond. De skriver också att en rimlig målsättning för halländska förhållanden är att fonden ska ha 1 miljon i verksamt kapital för att kunna möta målgruppens behov över tid. En annan jämförelse som lyfts fram är att man i Västra Götaland har 13 aktiva ärenden som löper och Mikronden Hallands förhoppning är att bevilja minst fem ärenden under första verksamhetsåret. Aktuellt projektet Mikrofonden Halland I och med att fonden är formellt bildad finns nu ett behov av ekonomiskt stöd för själva uppbyggnaden och driften av fonden. Fondens egen ekonomi garanteras av att medlemmarna kommer att sätta in differentierade förlagsinsatser i föreningen som ska användas för lån och garantier, men dessa är inte avsedda för att täcka driftskostnader. Enligt ansökan syftar projektet att bygga och driva Mikrofonden under två år (rutiner för handläggning, materialframtagning, information kring fonden till olika aktörer och sociala företag). I projektet ingår också att skapa en plan för fortsatt hållbar drift efter projektets slut. Det står uttryckligen att fonden inte förväntas bli självförsörjande inom projekttiden. Så här sammanfattas de förväntade resultaten i projektet: Ett väl funderande informationsmaterial samt handläggningsrutiner och dokumentation för fonden ska finnas. Antal informationstillfällen: Minst tio tillfällen/år ska genomföras till berörda målgrupper Antal ärenden: Minst fem under det första verksamhetsåret som håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna beviljas Support: samtliga verksamheter som beviljas lån eller krediter ska få support i sin affärsutveckling av fonden eller fondens samarbetspartners.

5 5(5) För att lyckas med det krävs initiala insatser: ta fram marknadsmaterial, spridning av material för att berätta om Mikrofonden, samverkan med Mikrofonden Sverige kring ärendegång och rutiner samt deltagande i nationella nätverk för att bygga upp kunskap. I ansökan kan man också utläsa att arbetet ska växla över efter hand, från uppbyggnad och marknadsföring till handläggning och support. Slutsatser Det finns flera fakta som talar för projektet. I den Tillväxtstrategi för Halland som tas upp för beslut av regionfullmäktige X/X lyfts sociala företag fram. Detta bidrar till att socialt företagande också lyfts fram i Västsveriges regionala handlingsplan för EU:s Socialfond. Projektet ligger alltså i linje med aktuella strategier och blir ett konkret bidrag till uppfyllandet från Region Hallands sida. Att det är svårt att hitta finansiering för sociala företag, framförallt i uppstartsskedet, är väl belagt. Projektet fyller alltså ett behov. Indirekta effekter av projektet är till exempel att chanserna till arbete för personer som stått utanför arbetsmarknaden kan öka och att medarbetarägda och föreningsdrivna verksamheter också kan söka finansiering, vilket skapat utvecklingsprojekt på landsbygden i bl a Västra Götaland. Annat som behöver vägas in när beslut tas. Projektet ska leverera en plan för fortsatt finansiering av Mikrofonden Halland, den kommer alltså inte att bli självförsörjande efter projektets slut. Region Halland bör vara beredda på att en sådan plan bygger på offentlig finansiering, regional och/eller kommunal. Den administrativa kostnaden för att bevilja finansiering bedömer vi vara relativt sett högre än vid traditionell lånegivning. Dels för att de summor som lånas ut kommer att vara lägre och dels för att det kommer krävas en annan supportorganisation.

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer