Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden."

Transkript

1 Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och som bekostas av SVF. Syfte Bestämmelser och policy: utgör ett styrinstrument för ett kostnadseffektivt resande, där tjänsteresor företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, samt till att arbetseffektiviteten optimeras. skapar förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö för förbundets styrelse, kansli, föreningar och medlemmar vid tjänsteresor Ansvar Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt i enlighet med resepolicyn. Varje chef ansvarar för att policyn efterlevs av hans eller hennes medarbetare. Det innebär att chefen: ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande styrdokument och följa upp att den följs ska säkerställa att medarbetarna har kunskaper om säker och miljöanpassad trafik så att de förstår syftet med policyn och handlar som goda föredömen ska besluta om och regelbundet följa upp medarbetarnas tjänsteresor. Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Allmänt Resenären ska alltid överväga om det finns alternativ till en tjänsteresa, som t.ex. telefon-, webb- eller videomöte. När resa bedöms som nödvändig ska resenären välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad, tid, säkerhet och miljö. Försök ska ske för att samordna flera möten och minimera vistelsen. Ansvariga och personal ska noggrant planera verksamheten så att transporter kan samordnas eller undvikas. Samåkning ska eftersträvas om så är möjligt. Längre resor inom landet ska i första hand ske med tåg eller buss, i andra hand med bil och i sista hand med flyg. Det är varje resenärs skyldighet att planera sina resor i så god tid som möjligt, detta påverkar ofta priset på resan Resenärer ska ha en skälig komfort och service till en rimlig kostnad.

2 Sida 18 (24) Alla beställningar av biljetter, hotell samt övriga arrangemang som normalt tillhör en resebyrås utbud ska ske genom avtalad resebyrå eller godkända bokningskanaler. Resa må bokas på egen hand när så är lämpligt. En tjänsteresa får inte kombineras med en privat resa om det resulterar i extra kostnader för förbundet. Om särskilda skäl föreligger kan man få kombinera en tjänsteresa med en privat resa men då krävs det godkännande från närmsta chef eller att kallelse har skett med sådan inbjudan eller godkännande. Alla extra tillkommande kostnader som till exempel logi, betalas av resenären. De leverantörer som förbundet har tecknat avtal med eller valt ut som prioriterade leverantörer ska alltid användas i första hand om priset är konkurrenskraftigt. Förbundet står för vaccinationer som behövs i samband med tjänsteresa. Det är varje resenärs ansvar att ha ett giltigt pass och visum. Alla SVF funktionärer är försäkrade via Salus Ansvar reseförsäkringar i samband med resor som sker på uppdrag av SVF. Varje resa ska vara godkänd av närmsta chef. Informera alltid din chef om dina tjänsteresor så att han/hon vet var du befinner dig Begreppet tjänsteresa Resa som berättigar till resekostnadsersättning är en resa på order av en chef som en tjänsteman företar för att sköta tjänsteåligganden utanför tjänstestället. Resan kan också företas av arbetstagare för att sköta arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen. Som tjänsteresa räknas inte färd mellan bostaden eller motsvarande ställe och tjänstestället eller arbetsplatsen. Med tjänsteställe eller arbetsplats avses det fasta tjänstgöringsställe där personen i fråga arbetar eller, om han eller hon på grund av arbetets art inte har något fast tjänstgöringsställe, ett motsvarande ställe. Anmärkning: Tjänstemän har ett tjänsteställe och arbetstagare en i arbetsavtalet överenskommen arbetsplats Val av färdmedel Kortare tjänsteresor skall i första hand ske med cykel, kollektivtrafik eller promenad, i andra hand skall tjänstebil eller om möjligt miljöbilspool användas. I de fall taxi är ett alternativ ska miljötaxi väljas. Kollektivtrafik prioriteras framför bil. För resor som är längre än 50 km från arbetsstället, skall tåg och buss i linjetrafik utgöra förstahandsalternativet. Detta motiveras av såväl miljömässiga som ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl.

3 Sida 19 (24) För utrikesresor samt resor till destinationer där tåg eller buss inte utgör något realistiskt alternativ kan flyg användas. Huvudresan måste vara längre än 50 mil för att flyg skall användas. Flygresor där mellanlandning eller anslutning till internationella rutter sker i Stockholm eller Köpenhamn accepteras. Reseprioriteringar Vid val av färdmedel tillämpas följande principer: Billigaste färdmedel tåg, buss, flyg, båt, hyrbil eller egen bil Flyg, rabatterad reguljär biljett Tåg med plats i 1:a klass Måste sovplats användas, får singelkupé bokas Privat bil Privat bil får användas endast när andra alternativ enligt ovanstående stycken inte är rimliga i ett samlat perspektiv på miljö, kostnadseffektivitet och säkerhet. Det åligger resenären att kunna redovisa skälen i det enskilda fallet till varför privat bil har valts. Vid resa med bil ska samåkning ske i största möjliga utsträckning. Bilar som är anpassade för miljöbränsle skall i första hand tankas med det. Ombokningar För att undvika extra kostnader ska avbokning/ombokning ske, så fort anledning därtill uppstår. Övrigt Förbundet ser helst att var och en lägger ut för kostnader som uppstår i samband med resa och yrkar på ersättning med reseräkning. Vid behov kan kansliet lämna ut förskott som regleras när reseräkning lämnats dock senast före utlämnande av nytt förskott. Blankett reseförskott skall då användas och blankett reseräkning vid redovisning. Reseförskott understigande 1500 kronor utbetalas inte. Vid bokning av hyrbil ska försäkring och självriskeliminering alltid ingå i hyrespriset Traktamenten och ersättningar Förbundet följer statliga avtalet (avser skattefria delen) Det krävs alltid minst en hel övernattning (kl ) för att förbundet ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Om tjänsteresan omfattat tiden anses det vara en övernattning även om den anställde har arbetat under natten. Traktamente som betalas ut vid s.k. endagsförrättning (utan övernattning) hanteras som vanlig lön skatte- och avgiftsmässigt. När förbundet betalar traktamente som inte överstiger de avdragsgilla schablonbelopp som finns, ska den anställde inte deklarera traktamentet och inte heller göra

4 Sida 20 (24) avdrag i självdeklarationen. Förbundet upplyser bara genom en kryssmarkering på den anställdes kontrolluppgift, att förbundet betalat ut traktamente som inte är högre än avdragsgillt schablonbelopp Minskning för kost Om förbundet bekostat den anställdes måltidskostnader under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom den anställde/resenären då inte haft ökade måltidskostnader. Kost som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel ska inte minska traktamentet. Om arbetsgivaren har bekostat alla måltider kan endast traktamente för småutgifter betalas ut skattefritt. Detta motsvarar 10 % av maximibeloppet. Minskning för kost görs enligt följande tabell: Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter Minskning för: Frukost, lunch Helt max.bel. 220 kr (hel dag) Minskning bör ske med: Halvt max.bel 110 kr (halv dag el. natt) Minskning bör ske med: och middag 198 kr 99 kr Lunch och middag 154 kr 77 kr Lunch/middag 77 kr 39 kr Frukost 44 kr 22 kr Fri kost under tjänsteresa Reglerna om vad som gäller i olika fall när den anställde får kost under tjänsteresa kan sammanfattas enligt följande: Minskning av traktamente Förmåns beskattning Fri kost under tjänsteresa huvudregel Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumspriset Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset Extern representation Intern representation

5 Sida 21 (24) Kostförmån Om förbundet bekostat den anställdes måltider har den anställde också fått skattepliktig kostförmån som värderas enligt schablon till 84 kr för lunch respektive middag och till 42 kr för frukost. Däremot sker ingen förmånsbeskattning för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten Utlandstraktamenten Vid utlandsresor gäller det besökta landets traktamenten enligt skatteverket.

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer