Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete"

Transkript

1 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

2 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter Utvecklad medborgardialog 4.2 Fördjupad ungdomsdialog 4.3 Dialogmetoder 4.4 Omvärldsbevakning 4.5 Stärka demokratin 5 Indikatorer och mätetal Utvecklad medborgardialog 5.2 Fördjupad ungdomsdialog 5.3 Dialogmetoder 5.4 Omvärldsbevakning 5.5 Stärka demokratin 6 Resurser personal och kostnader 5 7 Uppföljning och utvärdering 5

3 1 Inledning Det är demokratiberedningens fasta övertygelse att en tidig dialog med våra medborgare är ett bra instrument i arbetet att stärka förtroendet för det demokratiska systemet. Därför är det viktigt att nämnderna själva tar ansvar för dialogen inom sina verksamhetsområden och att man samverkar i dialogen när ämnet spänner över flera nämndområden. Att ge plats och lyssna på medborgarna innan ens egna tankar har fastnat allt för mycket och att behandla medborgarnas synpunkter och idéer i den kommande beslutsprocessen, visar att vi ärligt menar att vi vill öppna upp vår organisation och det politiska arbetet. Även de som idag inte har så lätt att komma till tals skall ges tillfälle att delta i dialogen. Det kommer att förstärka medborgarnas syn och kunskap på Skellefteå kommun, både som organisation och som geografiskt område, och förhoppningsvis kommer medborgarna känna delaktighet och även stolthet över att bo och verka i kommunen. Demokratiberedningen vill verka för att nämnderna ska ha bra verktyg och metoder för att föra denna dialog med medborgarna. 2 Demokratiberedningens uppdrag Demokratiberedningen har till uppgift att verka för en väl fungerande demokrati i Skellefteå kommun. Detta innebär bland annat: utveckling av medborgarinflytande och dialog ytterligare stärka förtroendet för det demokratiska systemet omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel stimulerande av ungas deltagande i det demokratiska samtalet och utvecklingsarbetet beredning av beslutsunderlag inom demokratiområdet beredning av medborgarförslag inom demokratiområdet uppföljning av beslut och verksamhet inom ämnesområdet föreslå utredningar inom ämnesområdet utvärdering av kommunens politiska organisation remissinstans i frågor som handlar om demokratin och dess utveckling 3 Mål och syfte Denna handlingsplan visar på de aktiviteter som demokratiberedningen väljer att fokusera på för att uppnå en väl fungerande demokrati och få till stånd en vital dialog med medborgarna. För 2012 har demokratiberedningen beslutat att fokusera på att stärka förtroendet för det demokratiska systemet bland annat genom ett stärkt medborgarinflytande och en utvecklad dialog samt att delta i det demokratiska samtalet med unga. Under 2013 kommer valdeltagandet att prioriteras samt frågor som handlar om mångfald och integration.

4 4 Åtgärder och aktiviteter Utvecklad medborgardialog o Fysiska möten med alla nämnder för att ta reda på vilka former av dialog som görs med medborgarna idag. Vid träffarna ska betydelsen av tidig medborgardialog tas upp samt betydelsen av samordning i de frågor som spänner över flera nämnder. o En kartläggning av nämndernas behov av stöd görs i samband med träffarna. o Skellefteå kommun har påbörjat ett arbete med att inventera kommunens tjänster i ett serviceutbud och därefter prioritera vilket utbud som ska finnas. Nämnderna har en viktig roll i detta som beställare och som beslutsfattare av prioriteringar. Arbete består också av att ta fram serviceförklaringar, d v s vilken kvalitet vi utlovar i kommunens service till medborgarna. I detta arbete ska medborgarna bjudas in att tycka till och vara med och påverka tjänsterna och dess innehåll. Demokratiberedningen förordar att nämnderna tar aktiv del i arbetet med serviceutbudet och serviceförklaringarna. 4.2 Fördjupad ungdomsdialog o Samarbete inleds med ungdomsfullmäktige. o Medborgarpanel med urval av ungdomar för att ta reda på hur de vill vara med och påverka. Vilka former som passar dem bäst och vilka frågeområden som är intressanta för dem. 4.3 Dialogmetoder o För att utveckla medborgardialogen finns det ett antal metoder eller verktyg att använda. Demokratiberedningen kommer under året att fördjupa kunskapen för att ta reda på vilka metoder som lämpar sig bäst i olika sammanhang. o Medborgarpanel genomförs för att ta reda på hur medborgarna vill vara med och påverka. 4.4 Omvärldsbevakning o SCB medborgarundersökning, uppföljning av medborgarnas attityder avseende inflytande. o SKL nätverk om medborgardialog för politiker och tjänstemän. o Ansöka om att delta i nätverk om ungdomsinflytande, Sveriges ungdomsråd. o Ta reda på vad som görs i kommunen för att stärka demokratin för att på så sätt få till samsyn och ett effektivt arbetssätt. 4.5 Stärka demokratin o Ta del av statistikunderlag från kommunens kundtjänst för att få reda på vad medborgarna frågar efter. Sprida den kunskapen till nämnderna och styrelserna. o Synliggörande av förtroendevalda exempelvis på kommunens webbplats (foto, namn) och genom att trycka upp affischer för spridning på bibliotek och skolor. o Filmklipp (presentationer av olika områden/beslut framförda av politiker).

5 5 Indikatorer och mätetal 5.1 Utvecklad medborgardialog o Träffat alla nämnder via ordföranden (vice ordf) under året. o Uppföljning av serviceutbud och serviceförklaringar rapporteras via projekt för införande. 5.2 Fördjupad ungdomsdialog o Överenskommelse om samverkan med ungdomsfullmäktige tas fram. o Ungdomspanel genomförs under året. 5.3 Dialogmetoder o Medborgarpanel genomförs under året 5.4 Omvärldsbevakning o Delta i de träffar som SKL arrangerar som handlar om medborgardialog. o Inventering av pågående aktiviteter i kommunen kring demokratiutveckling. 5.5 Stärka demokratin o Statistikunderlag från kundtjänst presenteras vid demokratiberedningens möten. 6 Resurser personal och kostnader Nämndens budget: Ordinarie möten 1 heldag och 5 st 2 timmarsmöten :- Dialoger: Medborgare, unga och vuxna :- Nämnder :- Omvärldsbevakning Studieresa :- Konferenser SKL :- Totalt: :- Nämndens kostnader tas ur kommunfullmäktiges konto. Övrigt: Det behövs en person som kan assistera demokratiberedningen vid de dialogmöten som är planerade, kostnad ej beräknad. 7 Uppföljning och utvärdering Uppföljning av genomförda aktiviteter görs i delårsrapporter och i årsbokslut som även rapporteras i Kommunfullmäktige.