N Y T T F R Å N SIKTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N Y T T F R Å N SIKTA"

Transkript

1 Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har erhållit statliga medel för att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Årsberättelse 2011 Målet med utvecklingsarbetet är att alla personer med missbruks- och beroendeproblem ska få bästa möjliga vård. Bästa möjliga vård- rätt insats vid rätt tidpunkt till rätt person i rätt omfattning. En förutsättning för att vi ska lyckas med detta är att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Vägledning för missbruks- och beroendevården i Skåne Nu finns ett vägledande dokument för missbruks och beroendevården i Skåne. Dokumentet syftar till att förtydliga dels de olika aktörernas ansvarsområden, dels samverkansansvaret. Kontakta projektledarna för att få vägledningen i tryckt form.

2 Kommunikation Via SIKTA:s hemsida går det att följa utvecklingen om vad som sker nationellt, regionalt och lokalt inom missbruks- och beroendevården. Webbstatistiken visar att SIKTA:s nätverksplats är en av de mest välbesökta sidorna på Kommunförbundet Skånes webbdomän. Intresset för SIKTAs nyhetsbrev har vuxit med cirka 10 % sedan 2010 och når nu ut till 1000 prenumeranter. Fortbildning I år har SIKTA arrangerat två utbildningar i Återfallsprevention (ÅP) med sammanlagt 60 deltagare. En utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) med 30 deltagare. En person har fått utbildning till utbildare i Motiverande samtal (MI). Malmö stad har i egen regi hållit 1 kurs i MI samt en kurs i ÅP. SIKTA har tillsammans med Ängelholms kommun och Ängelholms sjukhus haft en utbildningsdag om tidig upptäckt med 84 deltagare. SIKTA har tillsammans med Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund anordnat en utbildning i Cannabiskunskap. ASI-projektet: Fyra ASI-utbildningar med sammanlagt 58 personer. En ASI-fördjupningsdag på området familj/umgänge med 30 deltagare. En statistikutbildning ASI- 23 deltagare. Fördjupningskurser Som en fortsättning på den nationella baskursen "Riskbruk, missbruk och beroende" lanserar nu Kunskap till praktik sex fördjupningskurser. Kurserna riktar sig till dig som i din yrkesutövning möter människor med problem som kan vara kopplade till alkohol eller narkotika. Vilka inriktningar har fördjupningskurserna? Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet Orientering i missbrukspsykologi Kartläggning, bedömning och uppföljning Riskbruks-, missbruks- och beroendelära Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet Juridik, missbruk och beroende (under produktion) Konferenser

3 13 maj 2011 Över 300 personer från Skånes missbruks- och beroendevård samlades på eftermiddagen den 13 maj i Jubileumsaulan, SUS Malmö, för att lyssna till Regeringens särskilde utredare Gerhard Larssons presentation av missbruksutredningens förslag. Den 9 juni 2011 arrangerade SIKTA tillsammans med RFMA en konferens om integrerad behandling för de mest utsatta Cirka 115 deltagare Den 20 oktober 2011 samlades över 50 chefer från Skånes missbruks- och beroendevård FRÅN BRA TILL BÄST! Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Brukarinflytande Brukarrådet missbruk/beroende (BMB) bildades i april BMB är ett nätverk av brukarföreningar som kommit överens om att driva vissa frågor gemensamt. De kan också användas som ett råd. Kartläggning av brukarråd Tillsammans med Lunds universitet har SIKTA genomfört en kartläggning av förekomsten av brukarråd i Skånes kommuner och Region Skåne. Inom missbruks- och beroendevården fanns inga brukarråd i kommunerna. Däremot hade alla kommuner brukarråd för äldrefrågor samt funktionshindersfrågor. I Region Skåne finns ett brukarråd med inriktning på psykiatri där man också hanterar missbruks- och beroendevårdsfrågor. Kartläggning av möjligheter och hinder SIKTA medverkar i en kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för grupperingar av brukare som verkar inom missbruks- och beroendevården. Det är en enkätundersökning som FoU Västernorrland samordnar. Lokalt utvecklingsarbete SIKTA-samordnare från de 11 SIKTA-kommunerna har träffats två gånger per termin på nätverksträffar. Syftet med träffarna har varit att kunna ta del av varandras erfarenheter och hjälpa varandra med aktuella frågor. ASI-paketet

4 Den statliga finansieringen av ASI-projektet upphör Kommunförbundet Skåne har beslutat att efter projekttidens slut möta upp efterfrågan och erbjuder kommunerna i Skåne ett fortsatt regionalt stöd i form av ett ASI-paket, där kommunerna kan välja att teckna ett abonnemang på tre år. ASI-metoden används idag i nästan samtliga kommuner i Skåne. Efterfrågan av utbildningsplatser och metodhandledning bara ökar. Annica Henriksson, Projektledare ASI-projektet Har ni inte hunnit anmäla ert intresse för ASI-paketet än? Kommunförbundet tar emot intresseanmälningar till och med 16 januari Mer information och intresseanmälan på Struktur för långsiktig kunskapsförsörjning Tanken är att den nationella plattformen i sin tur skall utgöra grund för Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst och närsjukvård som skall skapas i varje län. - Christer Neleryd, regional samordnare, Skåne Om du vill veta mer om arbetet i Stödstrukturen kan du kontakta utvecklingsledarna eller regionala samordnaren Christer Neleryd, , eller e-post Läs mer om stödstrukturen i Skåne på SIKTAs fortsatta arbete 2012 fyra spår

5 De fyra spåren är erbjudanden som innebär att varje kommun eller varje verksamhet får möjlighet att koncentrera och intensifiera sitt lokala utvecklingsarbete. Spåren är dels områden som SIKTA-kommunerna med tillhörande hälso- och sjukvård har haft fokus på sedan starten 2008 och dels områden där vi behöver arbeta vidare kring implementering. I dagsläget är det 28 kommuner/ verksamheter som har anmält intresse. Föräldrastöd i missbruks- och beroendevården Vi vet att många barn lever i miljöer där det förekommer missbruk av alkohol och/eller narkotika. Dessa barn behöver stöd. Ett sätt att stödja dessa barn är att rikta stöd till deras föräldrar. Att hjälpa barnens föräldrar är att hjälpa barnen. Med detta som utgångspunkt har Skåne (SIKTA) via Sveriges kommuner och landsting sökt medel för ett treårigt utvecklingsarbete kring stöd i föräldrarollen till föräldrar inom missbruks- och beroendevården. Utvecklingsarbetet planeras att pågå Mål med utvecklingsarbetet Verksamheterna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppmärksammar och tillgodoser behov av föräldrastöd till föräldrar i missbruks- och beroendevården Att öka kunskapen om och sätta fokus på behovet av föräldrastöd till föräldrar i missbruks- och beroendevården Att relationen mellan barnen och deras föräldrar förbättras "Syftet med utvecklingsarbetet är att alla föräldrar inom missbruks- och beroendevården i Skåne som är i behov av stöd i sin föräldraroll ska få sina behov tillgodosedda" Mångbesökarmodellen FoU Skåne/SIKTA har gjort en överenskommelse med SKL om att genomföra en kartläggning inom missbruks- och beroendevården i Skåne. Mångbesökarmodellen genomlyser ett antal personers vårdkontakter under 12 månader. Syftet är att hitta och åtgärda systembrister i vården. Arbetet är i planerings- och förankringsfasen. SIKTA deltar under vintern i möten med politiker och tjänstemän som kommer att vara berörda av kartläggningen. Genomförandet planeras ske under 2012/2013 God Jul och Gott nytt år önskar SIKTA! Läs mer om vårt arbete på