Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne"

Transkript

1 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om implementering av Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Målet för överenskommelsen är att den missbruks- och beroendevård som kommuner och landsting erbjuder är utformad i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer/aktuell kunskap om effektiva metoder och arbetssätt, så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet. SKL vill nu träffa en överenskommelse med Kommunförbundet Skåne och Region Skåne och även inleda ett samarbete med ett antal andra län. Syftet är bl.a. att stödja Kommunförbundet Skåne och Region Skåne att utveckla ett kvalificerat stöd i viktiga utvecklingsfrågor. SKL har uppdragit åt Kommunförbundet Skåne och Region Skåne att ta fram en genomförandeplan. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har erhållit statliga medel till ett gemensamt projekt (SIKTA) för att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. SIKTA pågår under tiden Två projektledare är anställda: Ann-Mari Ek med huvudansvar för Region Skåne och Anna von Reis med huvudansvar för kommunerna i Skåne. Deras huvuduppgifter är att skapa strukturer för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan. Redan pågående utvecklingsarbeten som ligger i linje med de nationella riktlinjerna ska lyftas fram och stimuleras. Samverkan mellan mindre kommuner och mellan kommuner och Region Skåne kommer att stödjas. Under våren och sommaren har projektledarna för SIKTA genomfört en förstudie som innefattar omvärldsanalys och nulägesbeskrivning. Sedan 2007 pågår ett projekt vid Kommunförbundet Skåne som syftar till att utveckla ett regionalt stöd för standardiserade bedömningsinstrument (ASI). En projektledare (Annica Henriksson) är anställd till och med mars Projektledaren har till uppgift att organisera utbildning och ge stöd och handledning till socialarbetare och chefer som vill införa ASIintervjun och/eller fördjupa användningen av informationen från ASI-intervjuer på klient- och gruppnivå. Projektledaren ska även utveckla samverkan mellan den kommunala missbruksvården och andra vårdorganisationer som använder ASI. Annica Henriksson har genom Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) utbildats till metodstödjare och utbildare i ASI. 1

2 Som ett startskott för implementeringsarbetet arrangerar SIKTA och ASI-projektet en Open Space-konferens den 11 och 12 september, På konferensen träffas mer än trehundra personer från över hundra olika verksamheter i hela länet för att tillsammans diskutera hur missbruks och beroendevården i Skåne behöver utvecklas för att kvaliteten på vården ska höjas. Konferensformen inbjuder till hög delaktighet; deltagarna identifierar de viktigaste utvecklingsfrågorna, diskuterar i smågrupper, gör handlingsplaner och skapar arbetsgrupper inför det fortsatta arbetet. Därmed framkommer information om vilka frågor som är aktuella i Skåne, vilka som är mest angelägna samt vad deltagarna avser att arbeta vidare med. Projektledarna ansvarar för att stödja och följa upp det som framkommer under konferensen och utifrån det underlaget utforma SIKTA: s projektplan. Utvecklingsarbetet i Skåne har således redan påbörjats och medlen från SKL kommer att förstärka det pågående arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna. Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för kommunerna i Skåne län och Region Skåne. Kvaliteten på missbruks- och beroendevården ska höjas och den ska göras tillgänglig för alla med vårdbehov inom detta område. Målgruppen består av personal inom länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård som arbetar med personer med missbruks- och beroendeproblem eller som på annat sätt möter personerna. Delmål för utvecklingsarbetet är att: personal inom kommunerna och regionen har adekvat och aktuell kompetens för att fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med riktlinjerna varje verksamhet har en kompetensplan för sin personal rutiner för samverkan finns såväl internt inom kommunerna och regionen som gemensamt mellan huvudmännen så att personer med missbruks- och beroendeproblem får ett adekvat omhändertagande i sammanhängande vårdkedjor varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som kommer att användas för systematisk dokumentation och uppföljning Syftet med överenskommelsen är att med stöd av SKL bygga upp det kvalificerade stöd som kommuner och Region Skåne behöver för att utveckla sitt arbete i linje med de nationella riktlinjerna/aktuell kunskap skapa en struktur i Skåne för erfarenhetsutbyte och främja samverkan mellan kommuner, hälso- och sjukvård, lokala FoU-enheter, högskolor och universitet 2

3 Insatser för att uppnå målen Deltaga i SKL: s nätverk för nyckelpersoner Skapa styrgrupp/ledningsgrupp med representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommuner, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet Hålla den Regionala politiska samverkansgruppen för vård och omsorg, som består av förtroendevalda från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, informerad om utvecklingsarbetet Utarbeta ett länsdokument Stödja lokalt utvecklingsarbete. Nio kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård väljs ut för ett närmare samarbete. Erbjuda kvalificerat stöd till berörda verksamheter inklusive chefsutbildning och chefsstöd Inventera fortbildningsbehov Utarbeta former för brukarmedverkan Kommunicera via hemsida, nyhetsbrev och informationsbroschyr SKL: s nätverk för nyckelpersoner SIKTA: s projektledare kommer vid tre tillfällen under hösten 2008 resa till Stockholm för att utbyta erfarenheter och erbjudas kompetensutveckling när det gäller bl.a. implementeringsmetodik, chefsutbildning, processledarskap, beroendelära, bedömningsinstrument och uppföljning/utvärdering. Projektledarna kommer även, för att få stöd och hjälp i sin roll som processledare, att genomgå två dagars utbildning i processledning under hösten Projektledarna kommer under projekttiden att fördjupa sin kunskap kring Open Spacemetoden vilket ger ytterligare stöd i rollen som processledare. Kommunförbundet Skånes metodstödjare och utbildare i ASI kommer att delta i SKL: s utbildning i AUDIT och DUDIT vilket omfattar en dags utbildning i Stockholm. Styrgrupp/ledningsgrupp På länsnivå ansvarar styrgrupp/ledningsgrupp med representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommuner, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet, för utvecklingsarbetet. Former för samverkan ska utvecklas med privata vårdgivare. Styrgruppen/ledningsgruppen har ansvar för att ledande politiker inom kommuner och landsting hålls informerade om utvecklingsarbetet. Politisk samverkansgrupp Det har visat sig att där samarbete över sektorsgränserna fungerar bra har samverkansfrågorna stor politisk tyngd. En tydlig politisk ledning och viljeinriktning är en av förutsättningarna för att huvudmännen ska kunna ta ett gemensamt ansvar för människor med sammansatta behov av stöd. Den Regionala politiska samverkansgruppen för vård och omsorg, som består av förtroendevalda från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, kommer att följa och stödja utvecklingen av länets missbruks- och beroendevård. 3

4 Länsdokument Projektledarna kommer att samordna arbetet med att tillskapa ett gemensamt länsdokument för missbruks- och beroendevården som tydliggör de olika aktörernas ansvar. Arbetet inleds med ett internat där deltagarna får möjlighet att komma överens om syfte/mål och ansvarfördelning. Arbetssättet medför att deltagarna får en helhetssyn, att relationer byggs mellan de involverade och att deras fulla potential tas tillvara. Under internatet görs även en plan för hur länsdokumentet ska implementeras. Initialt kan det handla om en process på två till tre dagar för att bygga en gemensam stabil grund. Därefter kommer alla berörda verksamheter att bjudas in till ett eller flera så kallade remisscaféer. Syftet med caféerna är att ge alla möjlighet att bidra med synpunkter och att gemensamt diskutera det framtagna förslaget. Mötesformen skapar förutsättningar för engagemang och stor delaktighet; alla kommer till tals på lika villkor och den samlade kompetensen nyttjas fullt ut. Lokalt utvecklingsarbete Projektledarna kommer att inleda ett närmare samarbete med nio utvalda kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård. I början av september 2008 kommer en förfrågan om att ingå ett närmare samarbete med SIKTA att skickas ut till berörda chefer/arbetsledare. Förfrågan innehåller information om vad överenskommelsen innebär. I samband med Open Space- konferensen kommer en utställning finnas på plats med information om överenskommelsen och möjlighet att ställa frågor kring utvecklingsarbetet. Det kommer även på Open Space konferensen finnas möjlighet att fylla i en intresseanmälan om att teckna överenskommelse med SIKTA. Projektledarna kommer utifrån intresseanmälan göra ett urval med hänsyn till såväl geografisk spridning som kommunstorlek. Bedömning kommer att göras huruvida kommunen med tillhörande hälso- och sjukvård i nuläget har de rätta förutsättningarna att bedriva ett kvalificerat utvecklingsarbete. Överenskommelsen mellan SIKTA och deltagande kommun/hälso- och sjukvårdsområde är villkorad av att de tillsammans tillsätter en gemensam lokal styrgrupp, avsätter resurser och utser samordnare för utvecklingsarbetet, håller de ledande politikerna informerade om utvecklingsarbetet samt senast den 15 november presenterar en genomförandeplan för det lokala arbetet. Även i det lokala utvecklingsarbetet kommer arbetsmetoder som bygger på delaktighet att användas. Det är viktigt att bygga en gedigen gemensam grund för att därefter skapa en struktur för samverkan, kompetensutveckling och för att kunna implementera det framtagna länsdokumentet. Arbetet inleds med ett internat för respektive kommun inklusive tillhörande hälso- och sjukvård. På internatet får deltagarna möjlighet att med hjälp av Socialstyrelsens implementerings- och utbildningsstöd reflektera över vad som görs och inte görs i relation till riktlinjerna. Med hjälp av det framtagna länsdokumentet kan utvecklingsområden för verksamheterna prioriteras. 4

5 Varje kommun/hälso- och sjukvårdsområde ska utifrån de lokala behoven och förutsättningarna definiera mål och handlingsplan för implementeringen på lokal nivå. De kommer bland annat att arbeta med att utveckla samverkansrutiner och metoder för den lokala missbruks- och beroendevården. Handlingsplanerna ska sammanlänkas med det arbete som sker inom ramen för riskbruksprojektet. Kvalificerat stöd Projektledarna kommer att samordna arbetet med att skapa ett kvalificerat stöd för missbruksoch beroendevården i Skåne där kompetensen som finns inom Region Skåne, Skånes kommuner och de lokala lärosätena sammanlänkas och utvecklas. I förändringsprocesser är stöd till chefen/ledaren av största vikt. SKL kommer att genomföra en chefsutbildning i Skåne i december Projektledarna kommer att erbjuda chefsstöd i form av bland annat chefsnätverk. Projektledarna kommer även att följa uppbyggnaden av det nationella kvalificerade stödet och framtagandet av fortbildningsplaner för olika yrkesgrupper. Utbildning, stöd och handledning kommer att erbjudas medarbetare inom berörda verksamheter. Utbildningen kan innefatta såväl baskunskaper i t.ex. beroendelära som fördjupad utbildning i omhändertagandet av personer med sammansatta behov av stöd. Berörda politiker kommer att erbjudas information/utbildning. Projektledarna kommer att skapa forum för professionella samtal och erfarenhetsutbyten kring en yrkesroll/funktion eller kring en specifik företeelse lokalt och/eller regionalt. Erfarenheter och kunskap från de nio utvalda kommunerna med tillhörande hälso- och sjukvård kommer på så vis att spridas till övriga delar av Skåne. Inventering av fortbildningsbehov Under hösten 2008 anlitas en forskare/konsult för att genomföra en enkätundersökning avseende personalens och verksamheternas utbildningsbehov. En inventering kommer även att genomföras av vilka metodutbildare som finns i Skåne. Utarbeta former för brukarmedverkan Brukarföreningar kommer att bjudas in till kontinuerliga brukarträffar. SIKTA kommer att sträva efter att involvera brukarföreningarna i det lokala utvecklingsarbetet så att brukarinflytandet stimuleras och stärks. Kommunikation Information om vad som sker nationellt och lokalt avseende missbruks- och beroendevården kommer löpande att samlas in, sammanställas och spridas till målgruppen via nyhetsbrev och SIKTA: s hemsida. Informationsbroschyr har tagits fram och sprids till berörda verksamheter. Projektledarna deltar i SKL: s fortbildning om hur samarbetet med media kan utvecklas. 5

6 Tidplan för genomförandet Hösten 2008: Styrgrupp/ledningsgrupp med representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, kommuner, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet tillskapas Den Regionala politiska samverkansgruppen för vård och omsorg, som består av förtroendevalda från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne hålls informerad om arbetet Projektledarna deltar i SKL: s kompetensutveckling och nationella nätverk för nyckelpersoner Arbetet med att skapa ett länsdokument påbörjas: förberedelsemöte med konsult, arrangera internat Nio kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård väljs ut för ett närmare samarbete Arbetet i de nio kommunerna med tillhörande hälso- och sjukvård påbörjas Informationsträffar för de nio kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård som deltar i utvecklingsarbetet arrangeras Lokalt utvecklingsarbete. Förberedelsemöte med konsult inför internat med respektive kommun/hälso- och sjukvårdsområde En forskare/konsult anlitas för att genomföra en enkätundersökning avseende personalens och verksamheternas utbildningsbehov. En utbildningsdag riktad mot chefstjänstemän anordnas En brukarträff anordnas Fortsatt uppbyggnad av hemsidan och regelbunden distribution av Nyhetsbrev till alla berörda verksamheter Preliminär verksamhet Projektledarna deltar i SKL: s kompetensutveckling och nationella nätverk för nyckelpersoner Metodutveckling Uppföljningsmöte om Open Space- konferensen Fortsatt arbete med implementering av Länsdokumentet: remisscafé, tryckning och spridning till alla berörda verksamheter Informationsträffar för de nio kommuner med tillhörande hälso- och sjukvård som deltar i utvecklingsarbetet arrangeras Internat för vardera kommun med tillhörande hälso- och sjukvård arrangeras Chefsstöd och kompetensstöd erbjuds Forum för erfarenhetsutbyte skapas som kommer samtliga skånska kommuner och berörda verksamheter inom Region Skåne till gagn Erbjuda utbildningar Regelbundna brukarträffar anordnas Projektledarna distribuerar regelbundet Nyhetsbrev till alla berörda verksamheter 6

7 Projektledarna bistår de nationella utvärderarna Utveckla former för brukarmedverkan Utvärdering och kvalitetssäkring Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har fått ansvar för att en extern utvärdering genomförs. De skall också i samråd med regeringen och SKL ta fram en plan för utvärdering. Den utvärderingen ska ge kunskap om implementeringsprocessen och vad som främjar respektive försvårar för organisationer att omsätta nya metoder och arbetssätt i sin praktiska verksamhet. Utvärderingen ska även ge kunskap om effekterna av överenskommelsen som underlag för fortsatta initiativ. Projektledarna har som uppdrag att bistå de nationella utvärderarna. Arbetet med att ta fram metoder för systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete som bedrivs på nationell nivå kommer att följas. I Skåne underlättas, vidareutvecklas och sprids metoder för att arbeta metodiskt med dokumentation som möjliggör uppföljningar och utvärderingar, om möjligt i Skånegemensamma modeller. De lokala styrgrupperna ansvarar för att utveckla system för dokumentation och uppföljning. Deltagande kommuner och berörda verksamheter från hälso- och sjukvården kommer att erbjudas stöd i arbetet med att utvärdera och kvalitetssäkra utvecklingsarbetet. Utvärderingen ska ge kunskap om implementeringsprocessen och vad som främjat respektive försvårat för verksamheten att omsätta nya metoder och arbetssätt i praktiken. Struktur för långsiktig kunskapsförsörjning Projektledarna ansvarar för att utvecklingsarbetet integreras i befintliga strukturer så att erfarenheter från projektet tas till vara och kunskapsförsörjningen säkras även efter projekttidens slut. Projektledarna kommer i dialog med verksamhetsansvariga undersöka olika möjligheter till att konstruera ett permanent kompetenscentrum. 7

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Utvärdering av Kunskap till praktik ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Delrapport I 2008-2011 Ett samarbete mellan Lunds universitet och Linneuniversitetet

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer