Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål"

Transkript

1 Bodil Lövgren - ab835 E-post: Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål i samband med deltagande i SKL:s matematiksatsning PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden antar de operativa målen för Västerås stad enligt dokumentet Våra operativa mål i matematik Västerås 2013 daterad Ärendebeskrivning Västerås kommunala grundskolor deltar i SKLs matematiksatsning PISA I projektet ingår att staden ska besluta om operativa mål i matematik utifrån resultaten på natilonella ämnesproven i matematik Målen sätts mot resultaten på nationella proven Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Skickad av: Kristina Sköld - be882

2 Västerås Våra operativa mål i matematik Västerås stad Inom SKLs nationella matematiksatsning PISA 2015, som Västerås kommun deltar i från och med maj 2013 till årsslutet 2015, ingår fyra temaområden samt att ta fram operativa mål i matematik utifrån SKLs mål med denna satsning. Det är även möjligt för respektive kommun att skriva fram ytterligare mål inom matematiken. I en gemensam styrnings- och ledningsprocess genom hela linjen arbetar vi för att varje elev ska få möjlighet att utveckla sin fulla potential inom matematiken. Bakgrund PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. Orsaken till SKLs satsning är de sviktande resultaten i matematik för våra elever i Sverige. SKL matematiksatsning PISA 2015 vilar på följande tre fundament Fyra nivåer Alla fyra nivåer i kommunen politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare är engagerade i såväl arbetet på hemmaplan som i det gemensamma arbetet i den nationella satsningen

3 Västerås Styrning och ledning o Gemensam ledning sammanlänkad tydlig rollfördelning o Gemensam syn höga förväntningar på alla lärarkompetens och lärarsamverkan o Gemensamma rutiner uppföljning och stöd Arbetande nätverk Väl förberedda temakonferenser där genuin kartläggning utifrån respektive tema är utgångspunkt. Arbetet sker i blandade nivågrupper och avslutas under varje konferens med kommunala åtaganden inför fortsatt arbete på hemmaplan. Ytterst viktigt är att alla representanter är väl pålästa på både det egna och andras missiv och att alla nivåer deltar under hela konferensen. Missiven diskuteras utifrån följande utgångspunkter: Det här är jag imponerad av Det här gör mig fundersam, det här ifrågasätter jag eller är jag kritisk till Det här vill jag veta mer om Det är viktigt att vara ärlig i sitt missiv samt att vara en kritisk vän till övriga kommuner i det arbetande nätverket. I nätverk Västmanland ingår Västerås, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Surahammar och Lindesberg. Varje kommun har en kontaktperson som tillsammans med övriga kommuners kontaktpersoner planerar och ansvarar för de olika nätverkskonferenserna. Kontaktpersonen är även sammankallande i kommungruppen. Temaområden: 1. Lärarkompetens och lärarsamarbete (nätverkskonferens 1) 2. Systematisk uppföljning och återkoppling (nätverkskonferens 2) 3. Elever i behov av stöd (nätverkskonferens 3) 4. Höga förväntningar (nätverkskonferens 4) Dessa fyra teman arbetas först igenom under kartläggningsåret, för oss ht-2013 till vt Sedan återkommer dessa temaområden varje år i en cyklisk process. Inför varje konferens skriver alla fyra nivåerna ett missiv tillsammans med samma rubrik som temakonferensen. Ytterligare missiv som skrivs är Våra operativa mål (lämnas in i december) och Arbetet på hemmaplan (lämnas in i maj/juni). I slutet av varje cykel skrivs en årlig rapport. Vår omgång lämnar in denna i slutet av sommaren.

4 Västerås Mål SKLs mål utifrån Sveriges placering i PISA 2015 Andelen elever som bara når lägsta nivån ska halveras Andelen som når högsta nivån ska öka Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna Varje kommun som deltar i SKLs matematiksatsning åtar sig att arbeta för att nå dessa mål, se bilaga 1 och 2. I respektive kommun beslutas om de operativa målen utifrån resultatet på nationella ämnesprovet i matematik Målen sätts mot resultaten på de nationella ämnesproven Västerås stads mål för de nationella ämnesproven för årskurserna 3, 6 och 9 vt-2015 Vid nationella ämnesproven i matematik ska andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som ligger under godkänd kunskapsnivå minst ha halverats under perioden Vid nationella ämnesproven i matematik ska andelen elever i årskurs 6 och 9 som når de högre kunskapsnivåerna ha ökat under perioden (åk 9) och (åk 6). Våra operativa mål i matematik se bilaga 3. Mer information finns på:

5 SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 SKL har satt upp följande mål utifrån Sveriges placering i PISA Andelen som når lägsta nivån ska halveras - Andelen som når högsta nivån ska öka - Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna För den enskilda kommunen innebär medverkan i SKL:s satsning att man får hjälp att ta ett helhetsgrepp på alla de åtgärder som nu är aktuella, inklusive den nya statliga satsningen för att förbättra matematikundervisningen. Samtidigt kan SKL:s upplägg av den egna satsningen ses som en modell för förbättringsarbete inom svensk skolväsende. Arbetssätt SKL:s målsättning och arbetsätt utgår från erfarenheter av egna satsningar och även från internationella rapporter. Den högsta politiska ledningen i varje kommun tar ansvaret för resultaten i skolan, och att alla nivåer och aktörer i kommunerna involveras, förutom den politiska, också förvaltningsledning, rektorer och lärare, de senare också via sina fackliga organisationer. Satsningen omfattar alla kommunens grundskolor och om kommunen så önskar även de fristående grundskolorna. SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar. Styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förändring till det bättre. För deltagande kommuner i SKL:s matematiksatsning gäller följande Den politiskt ansvariga ledningen avger en avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen för sin kommuns elever. Varje deltagande kommun ska också ange ett operativt mål för sin egen satsning gällande resultaten i matematik på de nationella proven och gärna också ange egna kompletterande operativa mål. I arbetet ska särskilt uppmärksammas SKL:s nationella ambition att halvera andelen elever som bara när lägsta nivån i PISA 2015, och öka den del som når den högsta nivån. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

6 (3) Deltagande kommuner ska aktivt delta i de olika mötesplatserna inom SKL:s Matematiksatsning PISA 2015, vara villiga att fortsätta satsningen till 2015 och ta ett visst ansvar då allt fler kommuner ansluter sig Deltagande kommuner prövar sin egen Styrning och ledning utifrån nedanstående och värderar och handlar efter egen bedömning. Styrning och ledning SKL har sammanfattat slutsatserna från Öppna Jämförelser/Framgångsrika skolkommuner (ÖJ/FS) gällande Styrning och ledning enligt följande. Det gäller tre områden och sex avgörande punkter. Gemensam ledning: Ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning Gemensam syn: Höga förväntningar på alla elever och övriga Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande Gemensamma rutiner: Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd Konferenserna inom SKL:s Matematiksatsning Konferenserna inom SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 har alla karaktären av att vara väl förberedda arbetande sammankomster, där samtliga nivåer i kommunerna är företrädda (politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare). Relationen till Skolverkets satsning är att denna har sin tyngdpunkt i matematik & didaktik och SKL:s satsning har sin tyngdpunkt i SKL:s satser om Styrning och ledning som också blir utgångspunkter för det gemensamma arbetet på nätverksträffarna. Det förhållningssätt som eftersträvas är kritiska vänner, där var och en bemödar sig att ta del av andras idéer och planer och att ge sin synpunkt på dessa, såväl som att dela sig egna idéer och tankar för att få återkoppling. Såväl inskickade underlag som konferensinnehållet ska dokumenteras för att göras tillgängligt på den digitala mötesplatsen. Den vanligaste arbetsformen är samtal och arbete i blandade grupper. Redovisningar och reflektioner från företrädare från deltagande kommuner ska uppmuntras och kanaliseras via kommunernas kontaktpersoner som svarar för konferensernas innehåll tillsammans med SKL:s projektledning. Extern medverkan i

7 (3) konferenserna för att ge kommunerna maximalt stöd i sina satsningar avgörs också av kontaktpersoner och projektledning. SKL står för konferenskostnaderna inkl logi för nätverkskonferenser och planeringsträffar, normalt två av varje slag per termin. Den normala längden på konferenserna är ett två dagars internat. Kontaktpersonerna och SKL:s projektledning kommer överens om eventuella ändringar. Dokumentation Varje deltagande kommun ansvarar för att dokumentation görs av de egna insatserna. SKL ansvarar för att dokumentation från de gemensamma mötesplatserna sker och tillhandahåller en digital plats för deltagande kommuners dokumentation. Information Utifrån tillgänglig dokumentation från satsningen och övriga relevanta uppgifter svarar SKL för att maximal uppmärksamhet ges åt satsningen under de år den pågår. Även här är det av helt avgörande betydelse för satsningens framgång att högsta ledningen för SKL är synlig och tydlig i sitt engagemang, liksom ledningen för alla deltagande kommuner.

8 Västerås Våra operativa mål förslag (målen beslutas i BaUN i december 2013) Vid nationella ämnesproven i matematik ska andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som ligger under godkänd kunskapsnivå minst ha halverats under perioden Vid nationella ämnesproven i matematik ska andelen elever i årskurs 6 och 9 som når de högre kunskapsnivåerna ha ökat under perioden Nivå Resultat NP i matematik 2012 Operativa mål 2015 Åk 9 Minst E nivå för alla elever 82,6 % (989 elever av 1197) Minst 91,3 % Åk 9 Andelen som når A och B nivå 8,0 % (95 elever av 1197) Minst 10 % Åk 6 Minst E nivå för alla elever 68,7 % (645 elever av 939) Minst 84,35% Åk 3 Elever som nått kravnivån på samtliga delprov 70,7% (957 elever av 1354) Minst 85,35% Vi följer samma elevgrupp från åk 6 9 Uppnått kravnivån för E Andel som uppnått kravnivån för A Resultat NP i matematik åk 6 våren 2013 Väntar på resultat från SIRIS i december Väntar på resultat från SIRIS i december Resultat NP i matematik åk 9 våren 2016 Avgörs utifrån resultatet 2013 vilken ökning som vi väljer Avgörs utifrån resultatet 2013 vilken ökning som vi väljer Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshuset eller Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetskontoret Nore Västerås Kopparbergsvägen 4

9

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer