Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt"

Transkript

1 Ärende 4

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att hos Sveriges kommuner och landsting SKL ansöka om deltagande i PRIO-projektet Ärendet i korthet PRIO, planering, resultat, initiativ och organisation är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan genom att bl.a. stärka det kollegiala arbetet mellan lärare och att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Prio bygger på slutsatserna från McKinseys rapporter om framgångsrika skolsystem. Bakgrund Här kan du skriva in text Handlingar 1. Deltagande i PRIO-projekt Marie Truedsson - Eva Lod Enhetschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

3 INBJUDAN Vårt dnr Ert dnr Avd. för lärande och arbetsmarknad Nämndordförande och förvaltningschef med ansvar för grundskolan Inbjudan till utvecklingsarbetet PRIO Härmed inbjuds ni att delta i SKL:s utvecklingsarbete PRIO som utvidgas med två nya omgångar under Vi söker nu cirka 20 utvecklingsinriktade kommuner som vill gå före och driva arbetet framåt vid två grundskolor. Bakgrund PRIO Planering, Resultat, Initiativ och Organisation är ett utvecklingsarbete som har utvecklats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Stockholms stad och konsultbolaget McKinsey & Company. Arbetet bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010, samt annan aktuell internationell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Utvecklingsarbetet genomfördes i projektform under vårterminen 2012 på två pilotskolor i Stockholms stad och därefter i ytterligare 18 pilotkommuner och cirka 40 grundskolor under Målet utveckla processer och arbetssätt för bättre kunskapsresultat PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att skapa och renodla en skolorganisation som jobbar med ständiga förbättringar. Konkret innebär det att tillsammans och i nära samarbete med skolledning och lärare utveckla och införa processer och arbetssätt som stärker verksamheten och styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Utgångspunkten McKinseys internationella rapporter McKinsey & Company har studerat ett stort antal skolsystem och reformer för att förstå vilka åtgärder som samvarierar med resultatförbättringar. Som resultat av denna forskning har två internationella rapporter om faktorerna bakom goda skolresultat publicerats. Efter kompletterande analyser av svensk data och intervjuer med nyckelpersoner i det svenska utbildningssystemet har McKinsey lyft fram ett antal Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

4 (3) prioriterade utvecklingsområden för den svenska skolan. PRIO fokuserar på det av dessa områden som handlar om skolans arbetssätt och processer. Arbetets inriktning och omfattning Satsningen omfattar två förändringsledare som leder det dagliga operativa arbetet på två grundskolor i kommunen. För de deltagande skolorna ingår att utarbeta nya, forskningsbaserade och dokumenterat framgångsrika, arbetssätt. Arbetssätten tar sin utgångspunkt i de framgångsfaktorer som McKinsey lyfter fram i sina rapporter. Utvecklingsarbetet omfattar initialt endast grundskolor, flera stadieindelningar är möjliga. I bifogad avsiktsförklaring preciseras utvecklingsarbetets övergripande utgångspunkter och upplägg. På SKL:s webb finns också en förteckning av nu deltagande kommuner samt en kort film där lärare från pilotskolorna beskriver hur de upplever arbetet med PRIO. Vilka har vi bjudit in? Inbjudan har skickats till samtliga kommuner som idag inte medverkar i PRIO. Vår ambition är fortsätta med en omfattning om ungefär 20 kommuner under Eventuella urval kommer att göras utifrån regionala hänsyn. Vad förväntas av deltagande kommuner? Deltagande kommuner bidrar med två förändringsledare som deltar i SKL:s utbildning och därefter leder det operativa arbetet vid de deltagande skolorna. I åtagandet ligger också att följa upp och utvärdera uppnådda resultat. Eftersom satsningen är flerårig förväntas också uthållighet. Alla deltagande kommunerna förväntas bli naturliga resurser i det fortsatta arbetet med att sprida PRIO lokalt. Vad kan deltagande kommuner förvänta sig av SKL? SKL har tagit fram en skräddarsydd teoretisk och praktisk utbildning för förändringsledarna. Utbildningen startar vid två tillfällen under 2014 (januari och april) och fokuserar på PRIO:s metodik för kartläggning och förändringsarbete. Inom ramen för utbildningen kommer förändringsledare från tidigare omgångar att dela med sig av sina erfarenheter, därtill ingår studiebesök/praktik i andra deltagande kommuner och skolor. Deltagande innebär även tillfälle att ingå i nätverk tillsammans med andra deltagande kommuner och därmed möjlighet att utveckla sina egna styrkor men också tillägna sig andras erfarenheter. Ett deltagande innebär också möjligheter att skapa en helhet kring pågående nationella satsningar på skolområdet.

5 (3) Kostnader SKL står för utbildningskostnaderna och tillhandahåller konferenslokaler medan deltagande kommuner står för förändringsledarnas lönekostnader samt resor/logi till utbildningen. Tidsplan September 2013 Inbjudan skickas ut November 2013 Deltagande kommuner utses November 2013 januari 2014 Rekrytering av förändringsledare Januari 2014 Genomgång med deltagande kommuner 1 Januari mars 2014 Utbildning av förändringsledare omgång 1 April juni 2014 Utbildning av förändringsledare omgång 2 April och augusti 2014 Start i totalt 20 kommuner och cirka 40 skolor Tiderna är ungefärliga och kan anpassas efter de deltagande kommunernas behov. En mer detaljerad beskrivning av utbildningens innehåll och arbetets upplägg finns att läsa i avsiktsförklaringen. Intresseanmälan Anmälan ska vara SKL tillhanda senast den 1 november 2013, via post eller e-post. Till intresseanmälan hör också en bifogad avsiktsförklaring som preciserar upplägg och utgångspunkter för utvecklingsarbetet. Ytterligare information finns att läsa på: Vänligen kontakta oss vid frågor eller behov av kompletterande information. Daniel Berr Thomas Berglund Projektledare Konsult Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Per-Arne Andersson Direktör/Avdelningschef 1 Politiker och tjänstemän träffar SKL i Stockholm (Kick-off).

6 (1) Avd. för lärande och arbetsmarknad Sveriges Kommuner och Landsting Avd. för lärande och arbetsmarknad Hornsgatan Stockholm Intresseanmälan till SKL:s utvecklingsarbete PRIO Anmälan avser... kommun Vi har tagit del av avsiktsförklaringen och accepterar de däri angivna utgångspunkterna för ett deltagande: Ort:.. Datum: Ordförande, nämnden med ansvar för grundskolan Förvaltningschef grundskolan Namnförtydligande Namnförtydligande Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

7 AVSIKTFÖRKLARING Vårt dnr: Ert dnr: Avd. för lärande och arbetsmarknad Avsiktsförklaring rörande utvecklingsarbetet PRIO Denna avsiktsförklaring syftar till att precisera utgångspunkter och upplägg för deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skolutvecklingsarbete Planering, Resultat, Initiativ och Organisation (PRIO). Utgångspunkter PRIO bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010 samt annan aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Utgångspunkten är att resultaten i skolan med befintliga resurser på en begränsad tid kan förbättras väsentligt och varaktigt. I utvecklingsarbetet ingår att kartlägga utvecklingsbehov samt ta fram och testa nya arbetssätt. Huvudmålet med utvecklingsarbetet är att skapa och renodla en organisation som jobbar med ständiga förbättringar där undervisningen varje dag blir lite bättre och bygger på tidigare metodutveckling. För att lyckas med denna förändring kommer ett antal utvecklingsområden att adresseras: Effektivt användande av resurser, inkluderande både en översyn av effektiviteten i användandet av icke-personella utgifter samt en översyn och renodling av lärares och rektorers arbetsuppgifter med målet att styra skolans resurser dit de gör störst nytta. Och utifrån detta: o Resultatuppföljning, identifiering och överföring av goda metoder, innefattande resultatuppföljning med hög frekvens och jämförbarhet mellan elevgrupper, identifierande av goda metoder samt dataunderlag som används vid undervisningsplanering och beslut om stöd. o Organisationsstrukturer och karriärvägar inom den enskilda skolan, med transparenta och tydliga karriärvägar, en tydlig rollfördelning och differentiering av arbetsuppgifter samt transparent lönedifferentiering. o Samarbetsorienterade arbetssätt och fortbildning, inbegripande gemensam planering av undervisningsmetoder och lektioner, en klassrumscentrerad fortbildning med ämnesdidaktiskt fokus samt regelbunden coachning och demonstrationslektioner mellan lärare. Implementering av arbetet startar vid två grundskolor i kommunen, där metoder, system och kompetens byggs upp för att i ett senare skede spridas till andra skolor. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

8 Vårt dnr: 2 (5) Ert dnr: Principer för utvecklingsarbetet 1. Skolan i förarsätet Skolledningen äger utvecklingsarbetet tillsammans med förvaltningen. Förändringsledarna har ingen annan agenda än att stötta skolorna i utvecklingen av de nyckelprocesser som identifieras i kartläggningsarbetet (vilket i sin tur innefattar en grundlig genomgång av befintlig dokumentation, djupintervjuer, klassrumsbesök, samt lärares och skollednings tidsanvändning etc.). 2. Faktabaserat Alla förslag om förändrade arbetssätt grundar sig på det faktaunderlag som tagits fram under kartläggningen. Mycket tid kommer att ägnas åt att: Samla in och sammanställa data för att få en gemensam bild av skolans styrkor och utvecklingsområden. Identifiera hur nuvarande arbetsuppgifter och resursallokering skiljer sig mot identifierade goda metoder (lokalt/internationellt). 3. Fokus på stödprocesser inte undervisningsmetoder Förändringledarnas roll är inte att utvärdera vilka undervisningsmetoder som är de bästa det är lärarnas uppgift. Fokus ligger istället på att utveckla de processer som stöttar och möjliggör att goda undervisningsmetoder används. Roller Förvaltningsledningen bör följa arbetet på nära håll och hanterar frågor om resurstilldelning, tidsplanering och inriktning. Det dagliga arbetet utförs av två förändringsledare som utbildats i PRIO:s metodik. Förändringsledarna ansvarar för analyser, datainsamling, samt implementerings- och förankringsarbete. Förändringsledarna tar också fram beslutsunderlag till förvaltningsledningen. Till arbetet kan också en referensgrupp med externa intressenter knytas. Det är värt att poängtera att SKL:s roll i arbetet är att ansvara för att förändringledarna ges en adekvat utbildning i PRIO:s metodik avseende kartläggning och förändringsarbete. Representanter från SKL kommer fortlöpande att följa arbetet och sammankalla till nätverksträffar där förändringsledarna från de deltagande kommunerna träffas. SKL kommer även att vara behjälplig i uppföljningsarbetet samt koordinera deltagande kommuners arbete med det pågående utvecklingsarbetet i Stockholms stad och de 18 pilotkommunerna.

9 Vårt dnr: 3 (5) Ert dnr: Förändringledarnas anställning Förändringsledarna har tillsammans med skolledningen en central roll i förändringsarbetet och vår bedömning grundad på gjorda erfarenheter är att förändringsledarna ges förutsättningar att arbeta långsiktigt med PRIO. Hur mycket tid som en förändringsledare behöver ägna åt PRIO kommer att variera mellan skolor och kommuner. Erfarenheterna från pilotkommunerna indikerar dock att det på årsbasis rör sig om åtminstone 50 procent av en heltidstjänst. Dokumentation Varje deltagande kommun ansvarar för att dokumentation görs av de egna insatserna. SKL ansvarar för att dokumentation från de gemensamma mötesplatserna sker och tillhandahåller en digital plats för deltagande kommuners dokumentation. Information Utifrån tillgänglig dokumentation och övriga relevanta uppgifter svarar SKL för att på olika sätt uppmärksamma satsningen. För satsningens framgång är det viktigt att såväl SKL som de deltagande kommunerna är synliga och tydliga i sitt engagemang. Uppföljning Resultaten av PRIO följs fortlöpande med hjälp av enkäter där lärare och skolledning får ge sin syn på hur de genomförda förändringarna påverkat verksamheten. Eftersom målet med arbetet är att förbättra elevernas studieresultat bör detta följas särskilt noggrant, såväl på kort som på lång sikt. Uppföljningen bör inkludera elevmedverkan samt utvärdera effekter på skolans värdegrundsuppdrag såsom bemötande, trivsel och trygghet etc. Ägarskap av material SKL äger och förvaltar tillsammans med Stockholms stad allt material som utbildningen grundar sig på arbetsplan och handböcker etc. Resultaten från kartläggningen samt den lokala anpassningen ägs av respektive deltagande skola. Kostnader SKL står för utbildningskostnaderna och tillhandahåller konferenslokaler medan deltagande kommuner står för förändringsledarnas lönekostnader samt resor/logi till utbildningen.

10 Vårt dnr: 4 (5) Ert dnr: Arbetsprocessen 2014 Arbetet under 2014 är grovt sett indelat i ett antal faser; utbildning, planering, förberedelser, kartläggning, anpassning av arbetssätt samt genomförande. Den effektiva tiden fram till själva genomförandefasen beräknas uppgå till cirka tio månader. Tiderna för de två omgångarna är ungefärliga och kan anpassas efter de deltagande kommunernas behov. Omgång 1 (2014) Januari april April juni Augusti oktober November Utbildning av förändringsledare Kartläggning vid två grundskolor Lokal anpassning av identifierade fokusområden Genomförande Omgång 2 (2014) April juni Augusti oktober November - december Januari 2015 Utbildning av förändringsledare Kartläggning vid två grundskolor Lokal anpassning av identifierade fokusområden Genomförande

11 Vårt dnr: 5 (5) Ert dnr: Utbildning av förändringsledare och förberedelsearbete Aktiviteter Kick-off med relevanta lokala aktörer Teoretisk utbildning i PRIO:s metodik genomgång av arbetsplan etc. Studiebesök m.m. Praktisk medverkan i pågående förändringsarbete Förbereda den lokala organisationen Introduktion med skolledare och lärare Genomgång av praktiska förutsättningar Resultat Förändringsledare som kan påbörja kartläggningsarbetet vid skolor i kommunen. Genomförandeplan framtagen och förankrad i kommunen. Alla parter är samordnade och förberedda Kartläggning Aktiviteter Datainsamling, analys och självskattning med kartläggningsverktyg Resultat Beslut om prioriterade områden Detaljerad åtgärdsplan/handlingsplan som är förankrad med samtliga parter Lokal anpassning Aktiviteter Skolledning och lärare utvecklar och testar nya arbetssätt Resultat Ett antal nya och förbättrade arbetssätt Genomförande Aktiviteter Stegvis implementering av de nya arbetssätten Resultat De nya arbetssätten ingår som en naturlig del av det ordinarie arbetet

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer