HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1"

Transkript

1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan i Sveg 3 Kulturskolan 4 Fritidsklubben i Sveg 5 Information om servicegaranti 6 Information PRIO 7 Ansökan om att ta del av satsning HÖK 10 8 Kunskapsresultat höstterminen Medarbetarundersökning 10 Uppsägning lokaler Wemerskolan 11 Övertagande av anläggningar 12 Riktlinjer gällande elevers trygghet

2 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, , kl Beslutande Leif Nilsson (S) ordförande Gunnar Hedin (C), 1-4 Sune Halvarsson (S) Elinor Söderlund (S) Pontus Nissblad (M) Roland Persson (VH) Anneli Fundin, (C), tjänstgörande ersättare Jonny Springe (S), tjänstgörande ersättare 5-12 Övriga deltagare Gunnel Weinz, föredragande Monika Erlandsson, sekreterare Camilla Mild, rektor Södra skolan, 1-4 Tina S Hammargård, rektor Norra skolan, 1-4 Ingela Kälvedal, informatör, kommunledningsförvaltningen, 5 Åsa Pettersson, Bergs kommun, 5 Utses att justera Roland Persson Tidpunkt Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer 1-12 Monika Erlandsson... Leif Nilsson... Roland Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Monika Erlandsson

3 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete Dnr Nbfk Rektor Södra skola och rektor Norra skolan lämnade redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på respektive skola. redovisningen.

4 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 2 Organisation grundskolan i Sveg Dnr Nbfk I Sveg är grundskolan organiserad i två olika enheter med en rektor för årskurserna F-6 på Norra skolan och en rektor för årskurserna 7-9 på Södra skolan. Nämnden för bildning, fritid och kultur vill undersöka förutsättningarna att organisera grundskolan till en skolenhet i Sveg. Detta skulle kunna ge stora pedagogiska fördelar där lärarna ges förutsättningar att skapa en gemensam syn kring kunskap, förhållningssätt, pedagogiska metoder och att utforma en röd tråd i lärandet från förskoleklass till årskurs 9. Nämnden beslutade , 111, att ge förvaltningschef i uppdrag att se över grundskolans organisation i Sveg och till nämnden presentera ett förslag. En dialog fördes med rektor Södra skolan och rektor Norra skolan. En SWOT-analys kommer att göras av personalen på bägge skolorna. Resultatet av analysen ska presenteras vid nästkommande arbetsutskott. redovisningen.

5 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 3 Kulturskolan Dnr Nbfk Kultur- och fritidschefen informerade om kulturskolan i Härjedalen. Beslut har tidigare tagits om att utöka den frivilliga musikundervisningen till en integrerad kulturskola. En kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet. Idag bedrivs i stort sett enbart musikundervisning med regelbundenhet inom den frivilliga kulturskolan. Övriga kulturutövningar förekommer enbart i kortare projekt med hjälp av medel från Kulturrådets satsning Skapande skola då medel i budget saknas för att anställa pedagoger för de olika kulturyttringarna. Från den integrerade kulturskoleverksamheten finns önskemål om utökad samverkan med övriga skolämnen för att skapa ett stöd i lärandet. redovisningen och överlämna frågan till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

6 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 4 Fritidsklubb i Sveg Dnr Nbfk Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 11, att starta öppen fritidsverksamhet i Sveg, s k fritidsklubb, för barn mellan 10 och 13 år (klass 4-6). Verksamheten ska vara avgiftsfri och organiseras inom befintliga resurser för skolbarnsomsorg och fritidsgårdsverksamhet. Rektor Norra skolan lämnade information om verksamheten som startade vecka 44, Fritidsklubben har i ett inledande skede haft vissa svårigheter med att lösa personalfrågan. Rektor Norra skolan och fritidsintendenten har uppdraget att tillsammans med förvaltningschef hitta en lösning på personalbemanningen. redovisningen.

7 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 5 Information om servicegaranti/servicedeklaration Dnr Nbfk Ingela Kälvedal lämnade information om kommunens kvalitetsarbete och om det arbete som pågår om införandet av servicegaranti/servicedeklaration i kommunen. En servicegaranti är ett löfte till kommunmedborgarna om vad de kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Nämnden för bildning, fritid och kultur ska lämna förslag på servicegarantier inom sin verksamhet. redovisningen och uppdrar till förvaltningschefen att tillsammans med de olika verksamheterna ta fram förslag på servicegarantier/servicedeklarationer.

8 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 6 SKL:s utvecklingsarbete PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) Dnr Nbfk Kommunen har erbjudits att delta i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) utvecklingsarbete PRIO. PRIO Planering, Resultat, Initiativ och Organisation är ett utvecklingsarbete som bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010, samt annan aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Intresset bland kommunens skolor har skett och de skolor som anmält intresse är Funäsdalens skola och Södra skolan i Sveg. Nämnden beslutade , 99, att delta i utvecklingsarbetet PRIO om ansökan om deltagande beviljas. Nämnden för bildning, fritid och kultur vill med denna utvecklingssatsning skapa förutsättningar för att varaktigt höja kunskapsresultaten genom att höja kompetensen och att en skolorganisation som jobbar med ständiga förbättringar renodlas. SKL har meddelat att Härjedalens kommun fått plats i utbildningen. En kick-off kommer att genomföras den 10 januari Vid detta tillfälle ska varje kommun representeras av två personer, ordförande och förvaltningschef. Till själva utbildningen ska varje kommun utse minst 2 men högst 3 deltagare, så kallade förändringsledare. Kostnaden för att delta i projektet/utbildningen uppgår till kr. Medel tas från verksamheten central fortbildning. Förvaltningschefen och ordförande lämnade information från kick-off den 10 januari. informationen.

9 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 7 Huvudöverenskommelse 2010 (HÖK 10) Dnr , Nbfk Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 47, att ställa sig positiv till en satsning på överenskommelsen som innebär att lärare garanteras extra löneökning om de lokala parterna enas om att fortsätta med nuvarande ferietjänst, men ökar den schemalagda tiden till 40 timmar och minskar förtroendearbetstiden till fem timmar. Målet med satsningen är att underlätta för enskilda skolor att organisera arbetet efter de behov som finns för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att förbättra sina resultat och nå sina mål. Satsningen skulle i första hand avse grundskolorna Norra skolan och Södra skolan i Sveg där måluppfyllelsen behöver förbättras. Nämnden för bildning, fritid och kultur har tagit upp frågan i budgetförhandlingar 2014 och beviljats kronor i utökad ram för satsningen. Nämnden beslutade , 84, att som skolutvecklingsåtgärd för högre måluppfyllelse ge Norra skolan och Södra skolan i Sveg möjligheten att ta del av satsningen på HÖK Om avsatta medel för satsningen på HÖK 10 inte nyttjas i sin helhet kan avsatta medel användas för andra skolutvecklingsåtgärder. Ytterligare två skolor har ansökt om att få ta del av satsningen på HÖK 10, Vemdalens skola samt Furulundsskolan i Lillhärdal. Skolorna har lämnat förslag på områden att arbeta med vid 40-timmars arbetsvecka. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar bevilja Vemdalens skola och Furulundsskolan att delta i satsningen på HÖK 10.

10 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 8 Kunskapsresultat höstterminen 2013 Dnr Nbfk Kunskapsresultat för höstterminen 2013 presenteras. De resultat som redovisas är betyg i samtliga ämnen i årskurs 6 och 9. En jämförelse med betygen vårterminen 2013 redovisades. redovisningen.

11 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 9 Medarbetarundersökning 2013 Dnr Nbfk Kort presentation av genomförd medarbetarundersökning för förvaltningen för bildning, fritid och kultur lämnades vid nämndens möte Förvaltningschefen lämnade utförlig information av resultatet från förvaltningens medarbetarundersökning. redovisningen. Resultat från de olika enheternas resultat ska lämnas till nämnden.

12 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 10 Uppsägning av lokaler Wemerskolan Dnr Nbfk Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade , 74, att inte starta restaurang- och livsmedelsprogrammet från och med läsåret 2013/2014. Programmet har varit kvar för elever som påbörjat sin utbildning till dess eleverna gått programtiden klart. Vårterminen 2014 är sista terminen som skolan har elever på programmet varför lokalen ska sägas upp. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar att hos samhällsbyggnadsförvaltningen säga upp lokaler i Wemerskolan från och med

13 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 11 Övertagande av anläggning Dnr Nbfk Skidstadion i Sveg är en anläggning som ligger under nämnden för bildning, fritid och kulturs ansvarsområde. Den personal som sköter anläggningen ligger under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde varför det är mer lämpligt att samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för anläggningen. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar ställa sig positiva till att överföra ansvaret för Svegs skidstadion till samhällsbyggnadsnämnden.

14 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Nbfk 12 Riktlinjer gällande elevers trygghet Dnr Nbfk Enligt bestämmelser i skollagen (kapitel 6) och diskrimineringslagen gäller nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering. Dessa lagar ställer krav på huvudmannen och verksamheterna. För att förtydliga hur arbetet med elevers trygghet är organiserat i Härjedalens kommun har förslag på riktlinjer tagits fram. Riktlinjer presenterades. Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutar anta presenterat förslag på riktlinjer gällande elevers trygghet.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer