Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA"

Transkript

1 Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA Avser tiden till Sammanfattning Organisation på hemmaplan Kommungruppen som består av tolv personer träffas två gånger mellan nätverksträffarna. Först får alla deltagare i kommungruppen besvara missivfrågorna och under första träffen sammanfattas och diskuteras vad som händer i Strömsunds kommun angående de missivfrågorna. Vid andra träffen diskuteras de andra kommunernas missiv, vad som fungerar/ inte fungerar eller vad vi blir intresserad av att veta mera av. För att nätverksträffarna ska bli mer meningsfulla för alla, används nu en mall för återkoppling så att varje nivå får sina frågor. Återkoppling från den senaste nätverkskonferensen görs ibland. Andelen rektorer har utökats detta år och kvalitetsutvecklaren har deltagit mest i kommunträff och nätverksträff. Alla är ansvariga att Strömsunds kommun åker med rätt antal samt att alla nivåer finns med. Planen för detta läggs upp under kommunträffarna. Alla sprider presentationen (ppt:n) på respektive nivå och område för att visa på de beslut och åtgärder som sker inom kommunen, men det är ofta en monolog istället för en dialog. Svårigheter med arbetet på hemmaplan är hur besluten ska genomföras men vi har ganska lätt att inse vad som ska göras samt att uppnå en gemensam samsyn mellan nivåerna. Arbetet på hemmaplan fungerar bra på flera sätt men mest givande har dialogen mellan nivåerna varit, att träffas och tydliggjort kommunens styrkor och svagheter. Nätverksarbetet Arbetande nätverk upplevs som mycket givande. Mest givande är dialogen mellan nivåerna men även tydliggörandet av sin egen kommuns styrkor och svagheter uppfattas positivt. Av de andra kommunerna har vi både gett och tagit i hög grad samt alla har fått många nya tankar med sig hem efter nätverkskonferenserna. Kommungruppen uppskattar att vi blivit kritiskt granskade. Det vi blivit intresserade av är: årshjul, central rättning, PRIO-projekt, särskild undervisningsgrupp, lesson study, klasskonferenser och bedömarträning. Den största risken med arbetande nätverk är den kritiska hållningen, men den anses vara ganska bra när ambitionsnivå, kommungruppsträffar, kontaktpersonernas mandat, kontinuiteten och fokuseringen fungerar bra. Det gäller både hur vi bemötts och bemöter de andra kommunerna. Strömsunds kommun har alltid deltagit på nätverkskonferenserna med full styrka, vilket inte alla andra kommuner gjort. Mallen för återkoppling angående missivfrågorna

2 2 (19) har underlättat för fokuseringen, när många frågor annars hamnat på undervisningsnivå. Vi försöker hitta lösningar inom organisationen istället för att förändra. Nivåerna försöker effektivisera istället för att förändra organisationen. Strömsunds operativa mål De operativa målen är beslutade i nämnden och bearbetad inom förvaltningen dessförinnan. Halvering av andelen elever som ej uppnår A-E i åk 9 har vi inte uppnått men den har minskat. Andelen som uppnår A i betyg höjdes lå.12/13 men minskade lå.13/14. Delmålen att årligen öka 5% i de nationella proven i matematik för åk 3 är lite svårare att kontrollera. Där är det sju delprov som ej summeras samt att det inte är samma antal delprov för varje år. Åk 3 ligger lägre än riket, ökade lå.12/13 men minskade lå.13/14. Åk 6 och 9 är smidigare att jämföra årligen. Åk 6 ökade 46% lå.12/13 och sjönk 4% lå.13/14. Målet för åk 6 var 75% för lå.13/14 och vi nådde 95,8%. Åk 9 ökade först med 10 % och sedan minskade det med 0,3%. Målet för åk 9 var 91% och vi nådde 90,3%. Intressant att jämföra med riket när de nationella proven är olika år från år. SKL:s satsning för styrning och ledning För att ledningsnivåerna ska bli mer sammanlänkade har vi samma budskap som vi sprider inom alla nivåer via en presentation(ppt) som uppdateras efter varje nätverkskonferens. Årshjulet för att synliggöra vad som ska göras inom nivåerna, men vad som ska återkopplas och analyseras behöver vi arbeta mera på. För att vi ska ha en tydlig uppdrags- och rollfördelning har vi mallen som tydliggör vilka frågor som berör vilken nivå, samt årshjulet där man ser vad som ska vart. Samrättning av de nationella proven i matematik ska synliggöra styrkor och svagheter på klassnivå, rektorsnivå samt förvaltningsnivå. Rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling finns angående kommunens stödinsatser och taluppfattning i alla årskurser i kommunen. Årshjulets analys och återkoppling behöver aktivt arbetas med samt att samrättningens analys och uppföljning också måste arbetas med, årligen. Detta år analyserades fjolårets utvärdering och förändringar gjordes. För att fånga upp elever i behov av stöd ska rektorsområdena tjänstefördela enligt kartläggningen av högskolepoäng och legitimationer. I dagsläget är matematik, svenska och engelska kartlagt. Samsyn enligt handlingsplanen i matematik gynnar elever i behov av stöd men de högpresterande eleverna har vi ännu ingen kommungemensam strategi för. Kartläggningen av taluppfattning och kommungemensam mall för åtgärdsprogam ger större samsyn. Klasskonferenser som står i årshjulet gör att informationsflödet mellan klasslärare, speciallärare och rektor ökar.

3 3 (19) Höga förväntningar På nätverksträffen i september 2013 skrev vi att handlingsplanen skulle göras klart. Det är gjort och nu måste den spridas och genomsyra verksamheten i kommunen. Redovisning av stödinsatser och betygresultat sprids mellan nämnd, förvaltning och rektorer. Målet är alltid 100% måluppfyllelse, men där är vi inte. Vad sker när kraven inte uppfylls? Lärarnas kompetens är avgörande Denna kartläggning utgår från de lärare som undervisade under läsåret 13/14 och hade lämnat in leg/hp till personalakten i feb På lågstadiet var 67% lärare legitimerade men bara 52% hade leg. i matematik. Det innebar 46% obehöriga lärare på lågstadiet. På mellanstadiet var 64% legitimerade men 60% hade leg. i matematik, p.g.a. att inte alla lärare har inte matematik i sin lärarutbildning. Där finns också flera lärare som har rätt utbildning men inte sökt leg. ännu. Det innebar lite mindre än 40% obehöriga lärare på mellanstadiet. På högstadiet hade 76% rätt legitimation. Det innebar 24% obehöriga lärare på högstadiet. Andelen lärare med rätt behörighet i matematik är lägst på lågstadiet. Tillgången av behöriga lärare är låg inom vissa skolområden. Alla med lärarbehörighet/legitimation har ej matematik i sin utbildning, så vid nyanställning beaktas legitimation och behörighet/ämnesbehörighet mer nu än förr. Några rektorsområden har gjort varianter av att utgå från kompetens och behörighet/legitimationer. Flera av de personer som hade 0 hp-poäng finns nu ej kvar som undervisande lärare i matematik. En arbetar med ämnen där den är behörig, fyra slutat (pension/tidsbegränsad tjänst). Matematiklyftet Först deltog 15 lärare lå.12/13 41 lärare deltog i Matematiklyftet lå.13/14 och i år deltar resterande 33 lärare. Då har alla genomgått två moduler. Ingen kommungemensam planerad fortsättning finns i dagsläget utan det beslutas på rektorsnivå. PRIO-projektet kommer det kanske att arbetas med inom rektorsområdena. Förstelärarna som finns idag arbetar inte specifikt med matematikundervisning, de kommande kan bli centralt ansvarig för sitt ämne eller område, men matematik är ej framskrivet. Deltagandet i PISA 2015 har gett oss bättre förutsättningar för att förbättra matematikundervisningen anser vi som är med i kommungruppen. Merarbetet att vara med i denna satsning har gett mycket mer och varit mycket givande att delta i.

4 4 (19) 2. Kommunens organisation av hemmaplansarbete A Hur har kommunen organiserat arbetet? Hur många träffar brukar kommungruppen ha på hemmaplan mellan nätverkskonferenserna (nvk)? > 4 Antal träffar Kommentar: När det är en nvk per termin nu så blir det tre träffar mellan nvk. B Vad behandlas på kommungruppsträffarna? Exempel på vad som behandlas på kommungruppen Rangordna 1-6 Återkoppling från senaste nätverkskonferens 5 Genomgång och formulering av det egna missivet. 1 Genomgång av de andra kommunernas missiv. 4 Uppföljning av beslutade åtaganden från nvk 3 Planering av åtgärder som ska genomföras 2 Annat alternativ (lämna kommentarer) 6 Kommentar:

5 5 (19) C Vilka befattningshavare ingår i kommungrupp resp nätverksgrupp? Kommungrupp Nätverksgrupp Politiker antal 2 2 Förvaltningsledning antal 2 1 Förvaltningspersonal antal Rektorer antal 4 2 Lärare antal 4 2 Andra funktioner antal Summa deltagare 12 7 Kommentar: * Ange befattning för den person med högst befattning i förvaltningsledningen som deltagit regelbundet i kommungruppen: Förvaltningschef/ kvalitetsutvecklare * Ange befattning för den person med högst befattning i förvaltningsledningen som deltagit regelbundet i nätverksgruppen: Kvalitetsutvecklare

6 6 (19) D Vem har ansvaret för att kommunen har rätt bemanning vid nätverkskonferenser om förhinder uppstår? Om förhinder uppstår Politiker Förvaltningsledning Rektor Lärare Kontaktperson Nämndsordförande(NO) Förvaltningschef (FC) Kontaktperson tar kontakt med NO/FC Kontaktperson tar kontakt med NO/FC Ersättare inom kommungruppen Kommentar: Alla! Under kommungruppsträff bestäms vilka som ska åka. Vid förhinder så har vi en turordning som gäller, om inte frånvaron gör att en nivå saknas. Då blir det istället den nivåns representant som får hoppa in. Alla nivåer har ALLTID varit representerade vid varje nätverksträff. Skolchef och ordf. i BKU är egentligen ytterst ansvarig. E Hur sprids information om åtagande samt beslutade åtgärder som arbetet lett fram till? Ange också vem som är ansvarig för detta? Alla i kommungruppen (12 st.) är ansvariga för att informationen sprids inom sin nivå. Lärare och rektorer sprider inom samtliga skolområden, förvaltningen inom förvaltningen samt politikerna inom i BKU-nämnden. Som hjälp används en ppt-presentation som kontinuerligt uppdateras efter varje nätverksträff. För att säkerställa informationsspridningen är alla skolområden nu representerade, förutom ett. Övriga rektorer hjälper till att täcka upp informationen till området. Kommunens matematikutvecklingsgrupp hjälper också till att förankra de beslut och de åtgärder som ska vidtas.

7 7 (19) F Vilka svårigheter har identifierats i arbetet på hemmaplan? Gradera svårigheten för varje aspekt från 1-4, där 1=enkelt och 4=svårt Inse vad som behöver göras 2 Inse hur man ska genomföra beslutat åtgärd 4 Kommunikation om satsningen i den egna organisationen 3 Uppnå gemensam syn mellan nivåerna 3 Hålla igång den fleråriga satsningen 2 G Vilka glädjeämnen som påverkat det interna samarbetsklimatet har identifierats i arbetet på hemmaplan? Ange med ett kryss vilka tre av nedanstående påståenden som varit mest positiva Givande att träffa olika nivåer Dialogen mellan de olika nivåerna Stort engagemang Tydliggjort kommunens styrkor och svagheter Större förståelse för de olika rollerna Fått pröva på en fungerande arbetsmodell 3. Nätverksarbetet A Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts? Sätt kryss i lämplig ruta, 1=inte alls givande, 6=mycket givande B Vad har varit mest positivt med nätverksarbetet? Ange med ett kryss vilka tre av nedanstående påståenden som varit mest positiva. Givande att träffa olika nivåer Dialogen mellan de olika nivåerna Stort engagemang Tydliggjort kommunens styrkor och svagheter Större förståelse för de olika rollerna Fått pröva på en fungerande arbetsmodell

8 8 (19) C På vilket sätt har samarbetet i det egna nätverket med andra kommuner influerat arbetet på hemmaplan? Ange lämpligt alternativ för varje påstående Tagit del av goda exempel Delat erfarenheter Blivit kritiskt granskade Tagit med sig tankar hem Inte alls I viss mån I hög grad D Ge exempel på sådant som ni blivit mest intresserade av från andra kommuner. Område (exempelvis Ledningsnivåerna är sammanlänkade) Kommun Piteå m.fl Boden och Lycksele Boden Boden och Kalix Robertsfors Kalix? Kalix Konkret exempel Årshjul Central samrättning NP Prio-projektet Särskild undervisningsgrupp Lesson Study Klasskonferenser Bedömmarträning

9 9 (19) E Risker med arbetande nätverk Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerar? Varje kommun avger sin egen bedömning av hela nätverkets arbete 1=mycket dåligt, 6= mycket bra Ambitionsnivån Kritiska hållningen Kontaktpersonernas mandat Kontinuiteten Arbetet på hemmaplan Fokuseringen Kommentar: De olika nivåerna har varit olika mycket engagerade, kanske beroende på att många frågor hamnat på konkret undervisningsnivå. I och med detta har t.ex. våra politiker inte känt att frågorna berört dem. Det tycks vara så att det är lättare att söka lösningar i det system man har än att ändra i systemet för att hitta lösningar. Det vi menar är att lärare försöker hitta effektiva metoder med de förutsättningar de har och att det alltför sällan funderas över hur nivåerna ovanför kan skapa bättre förutsättningar. Anser att ambitionsnivån sviktar när någon kommun inte har alla nivåer representerade eller att de avviker under nätverkskonferensen. Hur prioriteras arbetet inom kommunen då?

10 10 (19) F Hur bedömer ni er egen kommuns insatser inom nedanstående områden 1=mycket dåligt, 6= mycket bra Ambitionsnivån Kritiska hållningen Kontaktpersonernas mandat Kontinuiteten Arbetet på hemmaplan Fokuseringen A 4. Kommunens operativa mål Redovisning av de operativa målen Nämnd/utskott/KF/KS Förvaltning Var är de operativa målen beslutade? Kommentar: De operativa målen är beslutade i nämnden och arbetad i förvaltningen.

11 11 (19) B Hur långt har ni kommit vad gäller måluppfyllelsen av de operativa målen? Operativa målet/ delmål Minst halvera andelen elever som ej uppnår godtagbar kunskapsnivå i åk 9 Öka antalet elever som når de högsta kunskapskraven. Delmål i NP NP öka åk 3 årligen 5% Resultat Kommentar till resultatet 4,9 % Halvera andelen till 3,35% har vi långt till, speciellt med tanke på 13/14:s resultat. Men vi ligger lite bättre till än riket. 8,51 % Anger endast de som uppnått A. 88,6% muntligt 82,9% statistik 93,5% bråk 77,2% geometriska begrepp 92,7% taluppfattning Har ökat lite men är fortfarande under rikets resultat. Tidpunkt för resultatet 11/12 7,7 % 9 st. 12/13 4,9 % 7 st. 13/14 7,5 % 8 st. 11/12 8,5 % 10 st. 12/13 8,51% 12 st. 13/14 6,5% 7 st. 11/12 73,8-88,3% 12/13 77,2-93,5% 13/14-44,7-89,5% Rikets resultat - 8,8 % - 7,8 % - 9,3 % ,3-92,4% -77,9-95,1% -71,6-94,1% 83,7% problemlösning 93,5% mätning NP öka åk 6 årligen 5% NP öka åk 9 årligen 5% ~100% Kom i mål, men slank ur 13/14. 11/12 68,1% 12/13 ~100% 13/14 95,8% 90,6% - 11/12 82,6% 12/13 90,6% 13/14-90,3% - 78,6% - 93,7% - 90,9% - 83% - 89,6% - 87,5%

12 12 (19) 5. SKL:s satser för styrning och ledning Skriv tre slutsatser och åtgärder på varje område. Gemensam ledning Ledningsnivåerna är sammanlänkade Ange de tre viktigaste slutsatserna ni dragit under arbetet fram till nu Konkreta åtgärder som beslutats utifrån slutsatserna Hur långt ni har kommit i genomförandet? Vikten av gemensam information och kommunikation Presentation(ppt) som uppdateras efter varje nätverksträff - feb 14, maj 14, nov 14 Påbörjade inför april 15 Viktigt att se hur nivåerna är sammanlänkade Årshjul 27 mars BKU SKL:årshjul juni 14. Version 1klara Vilka analyser ska göras? Vilka återkopplingar ska göras mellan nivåerna? Av vem och till vem? I arbetet systematiskt utgå från årshjulet Påbörjade

13 13 (19) Gemensam ledning Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning Ange de tre viktigaste slutsatserna ni dragit under arbetet fram till nu Viktigt att deltagare får rätt frågor utifrån sin nivå. Vilka analyser ska göras? Vilka återkopplingar ska göras mellan nivåerna? Av vem och till vem? Vad ska rapporteras till vilken nivå angående NP resultat? Konkreta åtgärder som beslutats utifrån slutsatserna Mall för bearbetning av de andra kommunernas missiv vid nätverksträffarna Årshjul Samrättning NP Hur långt ni har kommit i genomförandet? Påbörjade Påbörjade Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling Ange de tre viktigaste slutsatserna ni dragit under arbetet fram till nu Konkreta åtgärder som beslutats utifrån slutsatserna Hur långt ni har kommit i genomförandet? Feb.14 bättre analys mellan nivåerna Feb.14 bättre återkoppling mellan nivåerna Gör insatser verkan? Förbättra resultat inom taluppfattning Årshjul Samrättning NP Årshjul Mall för insamling av kommunens samlade stödinsatser McIntosh årligen med alla elever. Påbörjade Påbörjade Påbörjade

14 14 (19) Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd Ange de tre viktigaste slutsatserna ni dragit under arbetet fram till nu Konkreta åtgärder som beslutats utifrån slutsatserna Hur långt ni har kommit i genomförandet? Tjänstefördela enligt behörighet Utvärdera samrättning NP Framtida samrättning NP Vi måste få kontinuitet i informationsflödet mellan klasslärare, rektor och spec. Kartlägga högskolepoäng och legitimation i svenska och engelska. (Förut i matematik) Samlat in utvärdering från alla berörda - 41/60 svarade Sv- och ma-utvecklare förändrad återkoppling, Samrättning påbörjad Klasskonferenser enligt årshjul Påbörjade Påbörjat Behov av revidering av mall för åtgärdsprogram i kommunen och kommungemensam mall för pedagogisk kartläggning. Uppdaterad mall åtgärdsprogram Pedagogisk kartläggning Handlingsplan i matematik ska färdigställas De högpresterande elevernas rätt till utmaning (kommungemensam) Handlingsplan i matematik Inte påbörjade

15 15 (19) Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga Ange de tre viktigaste slutsatserna ni dragit under arbetet fram till nu Höga förväntningar genererar höga krav. Vad händer när kraven inte uppfylls? Sep. -13 Handlingsplan i matematik Redovisning/ uppföljning av stödinsatser samt redovisning av betygsresultat Konkreta åtgärder som beslutats utifrån slutsatserna Inga konkreta åtgärder har beslutats. Handlingsplan i matematik klar årsskiftet 13/14. Spridning inom alla rektorsområden våren 14 och en stående punkt vid matematikutvecklingsgr uppen i matematik Varje termin redovisar förvaltning detta i nämnd, rektor och utvecklingsgrupper. Hur långt ni har kommit i genomförandet? Inte påbörjade

16 16 (19) Gemensam syn Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande Eftersom vi har identifierat detta område som det mest centrala för att förbättra resultaten i matematik följer här ett antal specificerade frågor A Kartläggning av läget för Lärarlegitimation i matematik 1 Har för närvarande ingen helhetsbild av läget 2 Ange läget i tabellen nedan Stadievis redovisning Andel i % undervisande lärare i matematik med legitimation Andel i % undervisande lärare i matematik utan legitimation Andel i % undervisande lärare i matematik med oklar legitimationsstatus Lågstadiet 67% (14/21) 33% (7/21) Mellanstadiet 64% (16/25) 36% (9/25) Högstadiet 76% (13/17) 24% (4/17) Kommunövergripande redovisning Andel i % undervisande lärare i matematik med legitimation Andel i % undervisande lärare i matematik utan legitimation Andel i % undervisande lärare i matematik med oklar legitimationsstatus Lågstadiet 22% (14/63) 11% (7/63) Mellanstadiet 25% (16/63) 14% (9/63) (1) Högstadiet 21% (13/63) 6% (4/63)

17 17 (19) Antal undervisande lärare i matematik med legitimation Antal undervisande lärare i matematik utan legitimation Antal undervisande lärare i matematik med oklar legitimationsstatus Lågstadiet 14 (2) 7 Mellanstadiet 16 (3) 9 Högstadiet 13 4 Vilka slutsatser har ni dragit av denna kartläggning? Denna kartläggning utgår från de personer som ingick i kartläggningen hp-poäng i maj Redovisningen bygger på de legitimationer som kommit in till personakten i februari (1) Flera lärare har utbildning samt hp matematik men ännu inte legitimation. (2) Lågstadiet - 3 lärare av 14 har legitimation dock inte i matematik. (3) Mellanstadiet - 1 lärare av 16 har legitimation dock inte i matematik. Vilka åtgärder avser ni att vidta? Fördela tjänster utifrån legitimation på rektorsområde. Några rektorsområden har gjort varianter av att utgå från kompetens och behörighet. B Matematiklärarnas utbildningsbakgrund utifrån vår gemensamma kartläggning? Vilka slutsatser har ni dragit av kartläggningen av antalet hp-poäng för undervisande matematiklärare? (T.ex. skillnader mellan skolenheter, stadier etc) Störst andel undervisande lärare utan hp-poäng var på lågstadiet. Tillgång på behöriga lärare är låg inom vissa skolenheter. Lärarutbildad innebär inte alltid att man är behörig i matematik.

18 18 (19) Vilka åtgärder avser ni att vidta? Flera av de personer som hade 0 hp-poäng finns nu ej kvar som undervisande lärare i matematik. En arbetar där den är behörig, fyra slutat (pension/tidsbegränsad tjänst). Vid nyanställning beaktas legitimation och behörighet/ämnesbehörighet mer nu än förr. C Matematiklyftet Hur många lärare deltog i Matematiklyftet lå 2013/14, hur många av dessa fortsätter kommande läsår tillsammans, hur många nya gick in i matematiklyftet 2014/15 och hur många återstår till lå 2015/16. Deltar lå 13/14 Fortsätter lå 14/15 Börjar lå 14/15 Fortsätter lå 15/16 Börjar lå 15/16 Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet 7 11 Kommentar: deltog även lå.12/13 med 15 lärare i pilotomgången Vem beslutar om fortsättning efter första året, centralt eller lokalt beslut? Fortsättning bestäms lokalt av rektor. D Vilka exempel finns det i kommunen på organiserat lärarsamarbete, t.ex. PRIO, Lesson study/learning study etc.? (Ange antalet enheter samt antal berörda lärare) Inga exempel finns. E Vilka beslut finns för att sprida pågående samarbetsprojekt alternativt starta, enligt ovan? Eventuellt PRIO framöver på några rektorsområden. F Hur har förstelärare använts för att lyfta matematikundervisningen och vilka tankar finns inför framtiden? De tre förstelärarna som finns nu arbetar inte specifikt med matematikundervisningen. Av de nya förstelärarna från 1 augusti 2015 finns inte matematikundervisningen framskriven men uppdragen kan innebära: Att arbeta som förstelärare innebär att

19 19 (19) du kan komma att bli centralt ansvarig för ditt ämne, samt vara experten inom ett specifikt område. Det innebär funktioner som exempelvis bitr. pedagogisk ledare, arbete på uppdrag av rektorer eller förvaltning, samt ledning av vissa skolutvecklingsprojekt. 6 Handlingsplan särbegåvade elever Hur har den framtagna handlingsplanen behandlats? Har ingen egen handlingsplan, borde finnas i Handlingsplan i matematik. 7 Sammanfattande bedömningar A Första årets arbete Gör en skattning av i vilken mån deltagandet i SKL Matematik PISA 2015 gett förutsättningar att förbättra matematikundervisningen? Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls, 6=i mycket hög grad B Mervärde Deltagande i SKL Matematik PISA 2015 har säkert inneburit merarbete. I vilken mån har detta motsvarats av det mervärdet deltagandet inneburit? Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls, 6=i mycket hög grad C Helhetsintryck Vilket är ert helhetsintryck av deltagandet i SKL Matematik PISA 2015? Ange med ett kryss er bedömning på en skala 1-6 där 1=inte alls givande, 6= mycket givande

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2014-11-07 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 11 01-2015 03 01 Inlämnas senast 2015 03 01 Dokumentets namn: Kommun Årlig rapport

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Hur sprids information om åtagande samt beslutade åtgärder som arbetet lett fram till? Ange också vem som är ansvarig för detta?

Hur sprids information om åtagande samt beslutade åtgärder som arbetet lett fram till? Ange också vem som är ansvarig för detta? 2 E Hur sprids information om åtagande samt beslutade åtgärder som arbetet lett fram till? Ange också vem som är ansvarig för detta? F Vilka svårigheter har identifierats i arbetet på hemmaplan? Gradera

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 1 (24) Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 Kommun : Robertsfors kommun Rapporten skall skickas som ett PDF dokument till info@skl.se senast den 1 september 2016. Ett protokollsutdrag från den politiska

Läs mer

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 1 (31) Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 Kommun: Järfälla kommun Rapporten skall skickas som ett PDF-dokument till info@skl.se senast den 1 september 2016. Ett protokollsutdrag från den politiska behandlingen

Läs mer

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med (sluten del) eller där ordförande så beslutar. 2. Entréavgift Gullmarsborg Bilaga

Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med (sluten del) eller där ordförande så beslutar. 2. Entréavgift Gullmarsborg Bilaga Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINSLISTA Utbildningsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 18 maj, kl. 13.00 15.30 i sammanträdesrum Borgmästaren i stadshuset, Lysekil. Öppet sammanträde

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2014-09-22 Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 07 01-2014 06 30 1. Sammanfattning Alla deltagande kommuner har

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-03-24 - Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 11 01-2015 03 01 1. Sammanfattning Höstomgången påbörjade

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming. Matematiksatsning PISA 2015. Informationen tas emot.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming. Matematiksatsning PISA 2015. Informationen tas emot. Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming Ärendenr BUN 2012/563 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 9 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 3 för deltagande kommuner i Pilotomgången av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 3 för deltagande kommuner i Pilotomgången av SKL Matematik PISA 2015 2014-11-07 Sammanställning av Årlig rapport nummer 3 för deltagande kommuner i Pilotomgången av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 11 01-2015 03 01 1. Sammanfattning I pilotomgången ingår kommunerna

Läs mer

Matematikstrategi 2013-2015

Matematikstrategi 2013-2015 13-10-04 Matematikstrategi 2013-2015 Avsiktsförklaring Kommunens matematikstrategi har som syfte att göra FoG:s matematiksatsning tydlig och kommunicerbar samt ange inriktningen för utvecklingsinsatser

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2015-09-25 Sammanställning av Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2014 09 01-2015 08 01 1. Sammanfattning Detta är en sammanställning

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Hur svårt kan det vara

Hur svårt kan det vara Hur svårt kan det vara Växjökonferensen 27/1-2016 -styrkedjans betydelse för ett fungerande kvalitetsarbete och bättre resultat Lars Thorin Bräcke http://lartho.wordpress.com Föreläsningens innehåll Styrkedjan

Läs mer

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Bakgrundsbeskrivning av projektet Kronan och Frälsegårdskolan har haft låg måluppfyllelse i matematik. Skolorna har genomfört kvalitetsredovisningar

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor namn Inger Fält Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Jag ser fram mot gott samarbete mellan hem och skola! Kom ihåg, vi får det inte bättre än summan av var och ens bidrag ;-)

Jag ser fram mot gott samarbete mellan hem och skola! Kom ihåg, vi får det inte bättre än summan av var och ens bidrag ;-) Jättekul att så många kunde komma på föräldramötet i onsdags! I detta dokument finns presentationen som jag inledde med för den som inte kunde närvara eller vill ta en extra titt på vårt övergripande verksamhetsarbete

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner!

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! Handlingsplan Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! Här utbildas, fostras och rustas framtidens medborgare. Del I Inledning, bakgrund och förutsättningar 2016-2018 Innehåll Del I Bakgrund 3 Inledning

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

SKL Matematik PISA 2015 En modell för att utveckla skolan

SKL Matematik PISA 2015 En modell för att utveckla skolan SKL Matematik PISA 2015 En modell för att utveckla skolan Modell för att utveckla skolan STYRNING OCH LEDNING UTVECKLAS Alla fyra nivåerna i varje kommun: politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Instruktioner Nationella prov gymnasieskolan: resultat HT2015.

Instruktioner Nationella prov gymnasieskolan: resultat HT2015. Utkast/Version Sida DOKUMENTTYP 1 (6) Instruktioner Nationella prov gymnasieskolan: resultat HT2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 28 januari 2016 och kan endast lämnas via internet på webbplatsen

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer