HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program"

Transkript

1 HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här förväntar vi oss av dig som deltar i ett FoU-program... 8 För det vidare! Dokumentation och spridning... 9 Kommunikation/Spridning under och efter programmets gång Vad händer sedan? Förväntansdokument signeras av båda parter... 11

2 Hej! Denna skrift riktar sig till dig som planerar att engagera dig i ett av Ifous FoU-program. Här vill vi beskriva vad ett FoU-program är, hur det är upplagt, vad vi förväntar oss av dig och dina kolleger och vad du kan förvänta dig av oss på Ifous och av andra involverade aktörer. För oss på Ifous är det viktigt att utgå från varje barns rätt till bästa möjliga utbildning, för att de ska lyckas i livet. Syftet med vårt arbete är därför alltid att förbättra möjligheterna för varje barn/ungdom att utvecklas i förskola och skola. I det här dokumentet beskriver vi hur vi försöker åstadkomma det. Välkommen! Vi ser fram emot att få utvecklas tillsammans med dig! Stockholm, i augusti 2015 Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous Ett Ifous FoU-program... har fokus på barns och elevers behov Ifous FoU-program utgår från problemställningar i verksamheten och fokuserar på att utveckla och förbättra förskolan och skolan med utgångspunkt i barnens och elevernas behov. stärker lärares och skolledares professionella utveckling Ifous FoU-program utgår alltid från vetenskap och beprövad erfarenhet. Programmen ska främja ett bestående vetenskapligt förhållningssätt hos alla deltagande lärare och skolledare. främjar samarbete mellan verksamhet och forskning FoU-programarbetet bygger på interaktivitet och dialog mellan skolverksamhet och forskning. FoU-arbetet i skolor och förskolor sker i ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan forskning och praktik. publicerar FoU-resultat Resultaten från Ifous FoU-program synliggörs och publiceras i relevanta kanaler. Deltagande lärare och skolledare förväntas att löpande dokumentera sitt utvecklingsarbete, och inspireras att publicera resultat i erkända FoU-tidskrifter, exempelvis i Skolportens Utvecklingsartikelserie. Deltagande forskare publicerar sina resultat i gängse forskningskanaler, exempelvis vetenskapliga tidskrifter. Inför avslutandet av FoU-program ska programmets huvudresultat diskuteras i ett slutseminarium och därefter publiceras i Ifous rapportserie. Dessa övergripande principer fastställdes vid Ifous styrelsemöte 19 november

3 Hur är ett FoU-program upplagt? I FoU-programmet pågår flera parallella processer, som för ett generellt fall kan illustreras som i bilden nedan. Processer pågår parallellt på alla nivåer, men hjärtat i FoU-programmet är de så kallade utvecklingsteamen, som driver sina utvecklingsprocesser för att förbättra metoder och arbetssätt i verksamheten. De olika nivåerna och processerna möts och samverkar bland annat genom gemensamma workshops och utvecklingsseminarier där forskare och praktiker träffas och diskuterar frågor som är relevanta för processen just då. Beroende på skolform och vilka frågor som FoU-programmet behandlar kan det se lite olika ut på detaljnivå, t.ex. hur ofta seminarier hålls och hur de läggs upp. Figur: Ifous generella modell för ett FoU-program. Utveckling är en långsiktig process Viktigt för oss är att se på utveckling som en kontinuerlig lärandeprocess - ett långsiktigt arbete som inte tar slut bara för att ett program eller projekt avslutas. Den modell vi använder bygger bland annat på Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete, se figur, men det finns andra liknande modeller visualiserade som hjul. Poängen i dem alla är att sätta mål, följa upp och analysera de insatser som genomförs och planera sitt nästa steg baserat på detta. 3

4 Figur: Hjulmodell för kvalitets- och/eller utvecklingsarbete. (Källa: Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.) Kollegialt utvecklingsarbete De arbetsmetoder vi använder bygger på kollegial samverkan och utbyte både inom och utom den egna organisationen. Konkret kan detta exempelvis innebära diskussioner och analyser tillsammans med ditt eget utvecklingsteam (se nedan) eller i tvärgrupper, kollegiehandledning, återkoppling på ert arbete från forskare och erfarenhetsutbyte mellan kritiska vänner i olika kommuner/skolor. Vad kommer ut av Ifous FoU-program? Det du och dina kolleger gör i det utvecklingsarbete som ni genomför i FoU-programmet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - men även bidra till den! Därför kopplar vi på flera sätt ihop det med forskning. De forskare som vi samarbetar med fyller två viktiga funktioner: de bidrar med befintlig forskningskunskap som input till ert utvecklingsarbete och de bedriver forskning på det som sker i utvecklingsprocesserna i era skolor, förskolor och på systemnivå. Dessutom bidrar de till att stärka den vetenskapliga förhållningssättet hos alla deltagare genom att till exempel delta i samtal, reflektera kring observationer och granska utvecklingsartiklar som deltagare skriver. Med stöd av forskare utvecklar vi i FoU-programmet en gemensam begreppsförståelse och ett gemensamt språk för att tala om komplexa frågor kring barns och ungas lärande. Som deltagare får du stöd i att arbeta Forskningen ger inte svaren på alla våra frågor, men den kan hjälpa oss att ställa bättre frågor till oss själva! 4

5 med verksamhetsutveckling på ett vetenskapligt sätt. Centralt i en vetenskaplig metod är att formulera frågor, observera, reflektera och dokumentera. Som beskrivits ovan utgår vi från modellen för systematiskt kvalitetsarbete. De forskare som vi samarbetar med följer också det utvecklingsarbete ni bedriver och kan genomföra olika forskningsstudier i de skolor som medverkar. Hur detta läggs upp beror på förutsättningarna och varierar mellan våra olika FoU-program. Som deltagare uppmuntras du också att publicera utvecklingsartiklar, och får stöd i att skriva på ett vetenskapligt sätt. Att skriva utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och synliggör samtidigt ditt utvecklingsarbete. Genom att utvecklingsarbetet dokumenteras och sprids bidrar du till den beprövade erfarenheten! Beprövad erfarenhet är... - prövad - dokumenterad - genererad under en längre tid - genererad av många Det som en lärare eller lärarna gjort på en skola är inte liktydigt med beprövad erfarenhet. (Källa: Skolverket) Organisation och roller För att FoU-programmet ska fungera som tänkt - att utvecklingsarbetet får resultat och ger effekter och det blir ett givande utbyte mellan skolor och skolhuvudmän - behöver vi skapa en organisation som håller både lokalt och på den nationella programnivån. Nedan beskrivs hur ett FoU-program i regel är organiserat. Styrgrupp med alla medverkande skolhuvudmän FoU-programmet har en styrgrupp där en representant för varje medverkande skolhuvudman samt Ifous ingår. Styrgruppens roll är att fatta beslut om programmets inriktning och budget samt eventuella förändringar av som kan behöva göras under programtiden. Styrgruppen diskuterar och beslutar också om avtal med samarbetspartners, till exempel forskare eller andra aktörer. De personer som sitter i styrgruppen måste därför ha mandat att fatta beslut som har ekonomiska konsekvenser för den egna organisationen. Lokala styrgrupper - leder och organiserar arbetet på hemmaplan Grunden för ett lyckat utvecklings- och förändringsarbete är att ni äger och driver era processer utifrån era egna förutsättningar. Det kan vare sig Ifous eller någon annan göra åt er. För att det ska fungera och ge resultat är det därför helt avgörande att varje medverkande kommun eller fristående huvudman har en egen organisation för att hantera och leda arbetet på hemmaplan. Processledargruppen - här möts de lokala processledarna Varje kommun/huvudman utser en lokal processledare vars roll är att koordinera det operativa arbetet på hemmaplan. De lokala processledarna utgör en grupp som dels har utbyte och lär av varandra och 5

6 dels är en viktig samtalspart för Ifous som övergripande processledare i arbetet med att planera arbetet i FoU-programmet. Gruppens möten leds av Ifous processledare. Medverkande skolor/förskolor - utvecklingsgrupper Varje kommun/fristående huvudman kan delta med ett eller flera utvecklingsgrupper. På en skola/förskola kan en eller flera utvecklingsgrupper utses. Utvecklingsgrupperna driver FoU-arbetet och ska arbeta tillsammans under hela FoU-programperioden. I utvecklingsgruppen ska rektor/förskolechef ingå. För att få långsiktig hållbarhet och ge möjlighet till utbyte är det viktigt att de medverkande skolorna/förskolorna inom respektive huvudman hittar strukturerade former för att träffas. Forskare stöttar den vetenskapliga grunden I Ifous FoU-program är F:et alltid en viktig del vid sidan av U:et. Forskning är både en input till och en output från FoU-program. För att garantera att vi utgår från den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som redan finns knyter vi forskare och andra experter till FoU-programmet i ett råd. Programrådets roll är exempelvis att vara bollplank, föreläsare och kritiska vänner som hjälper till att ställa frågor och reflektera. För att bygga vidare på det vetenskapliga grunden behövs nya forskningsstudier. En annan roll för forskare i Ifous FoU-program är därför att på olika sätt följa det som sker i de medverkande skolorna och organisationerna. Till vissa av våra FoU-program har vi kopplat doktorander eller licentiander som följer programmet under hela projekttiden. Vi kopplar alltså på olika sätt alltid forskare till FoU-programmet, men formerna för samverkan kan variera beroende på behov och förutsättningar. Ifous är övergripande FoU-program- och processledare Ifous samordnar och leder processerna på en övergripande nivå. Det innebär bland annat att i de medverkande skolorna/förskolorna och på förvaltnings-/motsvarande nivå hämta in underlag om nuläget och utifrån det planera aktiviteter som exempelvis gemensamma seminarier och uppdrag för deltagarna att arbeta med. Det innebär också att samordna kontakterna och dialogen med den forskargrupp som knutits till programmet, och utforma avtal om forsknings- och utvärderingsinsatser. Kommunikation internt och externt ingår också i Ifous roll, liksom utvärdering av insatserna. En annan viktig roll för Ifous är den administrativa, i vilken ingår att sköta programmets ekonomi. 6

7 Vad behöver ni göra nu? I inledningen av programmet ska ni gå igenom ett antal steg som beskrivs nedan. a. Forma en lokal styrgrupp! För att programmet ska fungera och ge de förväntade resultaten och effekterna ska ni på hemmaplan skapar en organisation för att hantera och leda ert eget utvecklingsarbete. Ni behöver därför utse en lokal styrgrupp som ansvarar för genomförandet, där förvaltningschef eller motsvarande är sammankallande och ordförande och rektorer/förskolechefer på alla era medverkande enheter ingår, liksom den lokala processledaren. Den lokala styrgruppen ansvarar dels för genomförandet av utvecklingsarbetet i organisationen och de skolor/förskolor som medverkar, dels för att resultat och erfarenheter sprids till organisationens övriga skolor. b. Utse er representant i FoU-programmets styrgrupp! De personer som representerar de medverkande huvudmännen i FoU-programmets styrgrupp måste ha mandat att fatta beslut som har ekonomiska konsekvenser för den egna organisationen. Er representant bör därför ingå i ledningsgrupp på förvaltningsnivå/motsvarande - allra helst förvaltningschef eller motsvarande. En viktig princip i Ifous FoU-program att involvera och engagera hela organisationen i ett lärande - från förvaltningschef till de som arbetar med eleverna i skolan eller förskolan. Det innebär att även styrgruppens medlemmar förväntas delta aktivt i programmets aktiviteter, se vidare nedan. c. Utse en lokal processledare! Ni behöver också utse en lokal processledare som ingår i er lokala styrgrupp. Dennes uppdrag är att arbeta mer operativt med de lokala processerna och finnas nära rektorerna/förskolecheferna. Den lokala processledaren kommer också att ha en viktig roll som kontaktperson gentemot Ifous för lägesavstämningar och planering av uppdrag och seminarier. Processledaren är oftast också den som får rollen att sprida kunskaper och erfarenheter till andra skolor i kommunen/hos huvudmannen. Processledaren bör därför vara en person som arbetar på ett övergripande plan i organisationen (förvaltning/ledningsgrupp), och det kan underlätta om vederbörande har erfarenhet av utvecklingseller FoU-arbete sedan tidigare. Förvaltningschef/motsvarande kan fungera som lokal processledare, men i många fall har det visat sig det gynnsamt att dela upp ansvaret. d. Välj skolor/förskolor som ska delta! Nu ska ni välja vilka skolor/förskolor som ska erbjudas att delta från er kommun/huvudman. Urvalet baseras på en analys av nuläge i relation till programmets syfte och mål. Denna analys görs av styrgruppsrepresentanter och processledare under programmets inledningsfas. Ni kommer att få ett underlag för att göra analysen. I denna process är det också viktigt att involvera berörda skolledare för att försäkra er om att de verkligen vill och har resurser att delta. 7

8 e. Utse utvecklingsgrupper på skol/förskolenivå! Varje skol/förskoleeenhet som valts ut (och själva valt) att delta i programmet ska nu utse ett (eller eventuellt flera) team som blir de som är den aktiva kärnan i FoU-programmet genom att driva utvecklingsprocesserna på den egna skolan/förskolan. Första steget i att utse teamet är att göra en nulägesanalys där ni kartlägger var ni befinner er just nu utifrån det identifierar vilka personer som är bäst lämpade att driva den. Som stöd får ni ett antal frågor att arbeta med. En utvecklingsgrupp bör idealt bestå av 5-7 personer. Rektor/förskolechef måste ingå! En skola/förskola kan i vissa fall delta med flera utvecklingsgrupper. Det här förväntar vi oss av dig som deltar i ett FoU-program Som medverkande skolhuvudman tecknar ni ett avtal med Ifous. Det avtalet reglerar bland annat vilken avgift ni betalar för medverkan och hur många skolor/förskolor som deltar. Utöver det som omfattas av avtalet förväntar vi oss att alla deltagare verkligen vill utveckla sin verksamhet och är engagerade i de frågor som FoU-programmet behandlar. Det innebär t.ex. att vi förväntar oss... - närvaro vid gemensamma aktiviteter, som exempelvis seminarier, - dokumentation av er utvecklingsprocess och dess resultat och effekter - att ni är beredda att publicera detta, så att andra kan ta del av dem, och - att tid avsätts för deltagarna att arbeta med de uppdrag som ingår i FoU-programmet. I FoU-programmet deltar ni som kommun/fristående huvudman på tre nivåer. Nedan beskriver vi hur vi ser på de olika rollerna och vad vi förväntar oss av dig som deltar på respektive nivå. Elev-/klassrums-/barngruppsnivå - lärare eller förskollärare Det arbete som du som är lärare eller förskollärare (eller annan pedagogisk personal) gör inom ramen för FoU-programmet är det allra mest centrala - det är det som ska leda till programmets yttersta syfte, nämligen ett utvecklat lärande för barnen och eleverna. För att nå de mål som satts upp i FoU-programmet förväntar vi oss att du... - deltar i gemensamma seminarier och/eller andra aktiviteter - arbetar aktivt tillsammans med ditt team med ert skolutvecklingsarbete och med uppdrag ni genomför i samverkan med Ifous och andra medverkande aktörer - dokumenterar det du och dina kolleger gör under processen, och är beredd att dela det med övriga deltagare och forskare via till exempel en gemensam IT-plattform - hjälper till att sprida dina kunskaper och erfarenheter även till dina andra kolleger, de som inte deltar i programmets aktiviteter. - strävar efter att publicera resultat från ditt/ert utvecklingsarbete, till exempel i form av en utvecklingsartikel - deltar i utvärdering av FoU-programmet för att kontinuerligt kunna förbättra och utveckla det. 8

9 Skolledarnivå - rektor eller förskolechef Du som skolledare har en nyckelroll i att driva utveckling och förändringsarbete på din skola/förskola. Du skapar förutsättningar, och är en förebild, för dina lärare att utveckla sin verksamhet! I ditt viktiga uppdrag ingår att motivera, engagera och utmana din personal att utvecklas - både de som deltar i FoU-programmets aktiviteter och övrig personal, som behöver informeras och involveras för att satsningen ska få effekt i hela din organisation. Du behöver också finna modeller i din egen organisation för att sprida kunskap och lärdomar som ni som deltar i FoU-programmet får. Du kommer i programmet att få chans att möta skolledare från andra skolor och andra kommuner, och med dem diskutera olika frågor - för att de ska kunna lära av dig och du av dem. Därför förväntar vi oss att du - deltar i FoU-programmets skolledarträffar - deltar tillsammans med din personal i gemensamma seminarier - motiverar, stöttar och underlättar för din personal i deras utvecklingsprocesser - aktivt arbetar med de uppdrag som ingår och dokumenterar din process - är beredd att dela dokumentationen med skolledare och forskare i FoU-programmet - är beredd att publicera resultat och erfarenheter - också på andra sätt sprider kunskap och erfarenheter till de som inte deltar i FoUprogrammet - deltar i utvärdering av FoU-programmet Systemnivå - förvaltningsledare eller motsvarande Det är du som ledare på systemnivå som skapar förutsättningar för skolledarna att utveckla sina verksamheter och därmed driver processerna i din organisation! En viktig uppgift för dig är att motivera och engagera skolledarna och skapa förutsättningar för dem att utföra sina uppdrag. För att åstadkomma utveckling krävs att hela organisationen involveras, vilket betyder att det behöver ske en utveckling även på högsta ledningsnivå. Därför arbetar vi i FoU-programmen med gruppsamtal och uppdrag även för ledare på förvaltningsnivå eller motsvarande. Det betyder att om du som förvaltningsledare eller motsvarande ingår i styrgruppen förväntas delta både i styrgruppens formella möten och i lärande samtal med andra ledare, dokumentera din process och dela med dig av dina erfarenheter. Du förväntas också precis som övriga deltagare delta i gemensamma seminarier, forskningsstudier och utvärdering. För det vidare! Dokumentation och spridning Att dokumentera det som händer är en central del av att arbeta på ett mer vetenskapligt sätt. Dokumentationen ger större möjlighet för dig själv att reflektera, liksom att få och ge feedback. Den är också nödvändig för att så småningom kunna sprida lärdomar, resultat och effekter till andra - vilket krävs om din personliga erfarenhet ska kunna bidra till den beprövade erfarenheten. Processerna som sker inom ramen för FoU-programmet dokumenteras därför löpande på olika sätt, av dig som deltagare, av Ifous som processledare och av forskare som följer processerna. 9

10 Att skriva är också ett sätt att lära och utveckla sig själv och sitt arbete. När du skriver för att andra ska läsa tvingas du reflektera och analysera dina observationer på en djupare nivå och förklara hur du resonerar. Detta jobbar vi med i FoU-programmen. För att andra ska kunna ta del av ditt arbete och dina erfarenheter måste det också spridas. I Ifous FoU-program hjälper vi dig att få ditt arbete publicerat som utvecklingsartikel genom Skolporten, men det finns också andra kanaler att publicera FoU-arbete för den som så önskar. De forskare som medverkar i programmet publicerar sina forskningsresultat i vetenskapliga artiklar, på forskningskonferenser och i avhandlingar så att de blir tillgängliga för andra forskare. Men de delar också sina resultat med er som deltagare - både genom sedvanliga presentationer, men också genom mer direkta möten, samtal och dialog kring olika frågor. Kommunikation/Spridning under och efter programmets gång För Ifous är det viktigt att FoU-arbetet gör nytta på lång sikt. Ett sätt att åstadkomma det är att tänka i processer som beskrivs ovan, bland annat innebär att etablera arbetssätt som kan leva vidare. Men arbetssätt, erfarenheter och kunskap måste också spridas till andra än de som aktivt deltar i FoUprogrammets seminarier och andra aktiviteter. Det är här kommunikationsplanen kommer in. Att kommunicera och sprida det som händer under ett FoU-program är en mångfacetterad uppgift. Vi har flera olika målgrupper, olika slags resultat och olika mål med kommunikationen. I varje FoUprogram görs en plan för detta arbete. Ifous ansvarar för att detta sker, men som medverkande förväntas du bidra i spridning och kommunikation. En kommunikationsplan innehåller rubrikerna Varför? Vad? Till vem? Hur? När? Dessa frågor kommer vi att arbeta med i styrgruppen flera gånger under programtiden. Vad händer sedan? När ett FoU-program avslutas hålls ett seminarium där resultat och erfarenheter diskuteras. I regel är åtminstone en del av detta seminarium öppet. En slutrapport sätts samman med alla de olika delar som ingått i arbetet. Denna görs tillgänglig på Ifous och alla medverkande kommuners/huvudmäns och samarbetsorganisationers hemsidor. Dokumentation som genererats under programtiden lagras av Ifous. Eftersom vi arbetar i långsiktiga utvecklingsprocesser är ambitionen att arbetet fortsätter - men i andra former - ute i skolor/förskolor, kommuner och huvudmän långt efter att vi sagt tack och adjö efter det sista seminariet. Men då är det upp till dig och dina kolleger i din organisation att driva det vidare! 10

11 Förväntansdokument signeras av båda parter Syftet med detta dokument är att tydliggöra förväntningar på varandra i arbetet med Ifous FoUprogram XXX. Avstämning sker varje år (?) för att kunna upptäcka och sedan justera det som behöver förbättras. Huvudmannarepresentant XXXx avser att... - utse en representant på förvaltningsnivå/motsvarande till FoU-programmets styrgrupp. - forma en lokal styrgrupp där styrgruppsrepresentant, lokal processledaresamt rektorer/förskolechefer ingår. - delta i aktiviteter - sprida inom kommunen/huvudmannen - dokumentera - stimulera och bidra till att lärdomar, resultat och erfarenheter publiceras Lärare/rektor Jag/vi avser att - delta i gemensamma aktiviteter, som seminarier och workshops - arbeta tillsammans med min utvecklingsgrupp - dokumentera mitt/vårt arbete - sprida till kolleger... - sträva efter att publicera våra lärdomar och resultat Ifous (Processledare och FoU-ansvarig) ansvar är att: - administrera styrgruppens arbete - leda processerna på en övergripande nivå - stödja lokala processledare - koordinera och administrera samarbetet med forskare/forskargrupper - utforma uppdrag och underlag för utvecklingsarbetet - arrangera seminarier och workshops - hantera dokumentation och tillhandahålla en elektronisk samarbetsplattform - stödja arbetet med att publicera utvecklingsresultat i form av utvecklingsartiklar - ansvara för kommunikation inom och utom FoU-programmet - följa upp och redovisa ekonomi X-stad den X/X 201X Karin Hermansson Ifous Nn Nn XX (kommun/huvudman) 11

Att medverka i Ifous FoU-program

Att medverka i Ifous FoU-program Att medverka i Ifous FoU-program En handbok för skolhuvudmän, lärare och ledare forskning följer mervärde grogrund dialog dokumentera publicera samverkan Att medverka i Ifous FoU-program En handbok för

Läs mer

Linnéuniversitetet juni 2013. Jan Håkansson, Inger Fält

Linnéuniversitetet juni 2013. Jan Håkansson, Inger Fält Linnéuniversitetet juni 2013 Jan Håkansson, Inger Fält Små barns lärande Forskning och förskolans kvalitetsutveckling i samspel Utgångspunkten för samarbetet mellan de tolv inblandade kommunerna, Ifous

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA 2014-11-07 Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA Avser tiden 2013-11-01 till 2015-03-01 1. Sammanfattning Organisation på hemmaplan Kommungruppen som består av tolv personer träffas två gånger mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2014-11-07 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 11 01-2015 03 01 Inlämnas senast 2015 03 01 Dokumentets namn: Kommun Årlig rapport

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2 Välkomna! Idag jobbar vi vidare med våra processkartor. Vi jobbar med LÖKEN och börjar också samla på oss goda idéer/förändringsförslag

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Tillsyn av fristående SMUlans förskola

Tillsyn av fristående SMUlans förskola Beslut Dnr: Bun/2014:118 694 Huvudman för SMUlans förskola Missionskyrkan Kaxholmen 561 92 Huskvarna Tillsyn av fristående SMUlans förskola Utbildningsförvaltningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillsyn av

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur får vi fatt i barns flöde av tankar?

Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur får vi fatt i barns flöde av tankar? Pedagogisk dokumentation i förskolan Hur får vi fatt i barns flöde av tankar? Barns lärande är interaktivt och relationellt Miljön Barnsyn/människosyn Kunskapssyn Barn blir Barn får Pedagogens förhållningssätt/

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Datum 2012-11-15 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Närvarande: Eva Liljekvist-Borg, Kerstin Melén-Gyllensten, Åsa Melkersson,

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Rektorsprogrammet. Den statliga befattningsutbildningen för rektorer

Rektorsprogrammet. Den statliga befattningsutbildningen för rektorer Rektorsprogrammet Den statliga befattningsutbildningen för rektorer Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

REKTORSPROGRAMMET. För ett professionellt skolledarskap

REKTORSPROGRAMMET. För ett professionellt skolledarskap REKTORSPROGRAMMET För ett professionellt skolledarskap Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Som huvudman har du ansvar för att dina skolledare ges rätt förutsättningar. Genom Rektorsprogrammet

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Hur svårt kan det vara

Hur svårt kan det vara Hur svårt kan det vara Växjökonferensen 27/1-2016 -styrkedjans betydelse för ett fungerande kvalitetsarbete och bättre resultat Lars Thorin Bräcke http://lartho.wordpress.com Föreläsningens innehåll Styrkedjan

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Inkludering Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Arbetet med inkludering har inte en tydlig början och ett tydligt slut. Det handlar om processer där attityder måste bearbetas och demokratiska

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer