HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever når kunskapskraven i samtliga ämnen och öka behörigheten till gymnasiet. I de analyser förvaltningen har gjort och som redovisas i bl.a. Kvalitetsrapport 2014, resultat i KKIK (Kommuners kvalitet i korthet) och Öppna jämförelser 2015 framgår att resultaten i åk 3 och åk 6 är bra och behöver behållas, men att resultaten i åk 9 måste förbättras. Förvaltningen har satt in åtgärder, men dessa har inte fått förväntad effekt. Under hösten 2013 och våren 2014 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot de nationella målen, där syftet med granskningen var att granska om huvudmännen styr och stödjer utbildningen i grundskolan mot de nationella målen. Arbetsmiljöverket genomförde under våren 2014, inom ramen för verkets nationella inspektionsaktivitet Skolan , en inspektion av huvudmannens arbetsmiljöarbete i Ulricehamns kommun. Under höstterminen 2014 genomförde revisionsfirman KPMG, på uppdrag av kommunens valda revisorer, en granskning av förutsättningarna för grundskolan i Ulricehamns kommun. I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för har sektor lärande fått 15 mål/uppdrag. Sammanfattningsvis behöver Ulricehamns kommun stärka rektors pedagogiska ledarskap, stärka ledarskapet i klassrummet och stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd för att öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan. Rektorer och förstelärare har varit delaktiga i framtagandet av handlingsplanen. 1

2 2. GRUNDSKOLANS FYRA MÅL Grundskoleverksamheten styrs av ett flertal nationella och lokala mål. Då antalet mål var så omfattande gav man från politiskt håll, under hösten 2013, klartecken till verksamheterna att utveckla ett nytt måldokument i syfte att samordna samtliga mål inom fyra till fem målområden. I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att fastsälla följande mål för grundskolan: Alla elever: trivs och är trygga i skolan når kunskapskraven i samtliga ämnen är delaktiga och har inflytande över sin utbildning Skolan: förbättrar årligen sina resultat Förvaltningen kommer att fokusera arbetet mot dessa fyra mål de närmaste åren. Kunskapskraven följs upp fyra gånger per år, övriga mål analyseras en gång per år. I september kommer en djupare analys över det gångna läsårets resultat att presenteras för politiken i verktyget Stratsys där förvaltningen tydliggör åtgärder för utveckling inför läsåret och kommande budgetår. Skolinspektionen skrev i sitt beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i Ulricehamns kommun att kommunen behöver tydligare förankra vilka mål som huvudmannen ämnar följa upp i verksamheten. Under våren 2015 har sektor lärande processat fram en vision och verksamhetsidé så att det nu finns ett samlat mål- och visionsdokument för sektorn, se nedan. 2

3 ÅTGÄRDER FÖR ATT VÄNDA SKOLRESULTATEN 3. REKTORS PEDAGOGISKA LEDARSKAP 3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som ledare för den pedagogiska verksamheten driver rektor pedagogiska diskussioner, verkar för samhörighet och samsyn i kollegiet, pekar ut och ser till att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i praktisk handling i varje lärares undervisning. Detta förutsätter en nära och vardaglig kontakt med personal och elever på skolan. Skolledare och lärare måste tillsammans involveras i ett systematiskt lärande, och på så vis bygga upp en känsla av kollektivt ansvar. Den nuvarande organisationen ger inte rektor de bästa förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Bland annat handlar det om rektorer som ansvarar för flera skolor och ett stort antal personal inte har samma förutsättningar att verka som pedagogiska ledare. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 påpekades att Ulricehamns kommun behövde åtgärda brister när det gällde arbetsbelastningen för rektorer. Detta var också något som lyftes fram i revisionsrapporten från KPMG. Detta finns även som ett uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för Inför omorganisationen den 1/ reviderades rektorsorganisationen vilket innebar att de rektorer som hade de största områdena får minskade ansvarsområden. Detta genomförs successivt under Trots dessa förändringar har rektorerna alltför omfattande områden och således behöver ytterligare biträdande rektorstjänster inrättas. Enligt det kommunalpolitiska handlingsprogrammet (KPH) är det viktigt att rektor har förutsättningar att fungera i rollen som pedagogisk ledare och vara ett stöd till lärare. Under 2013 inrättades en rektorstjänst genom omfördelning inom ram. För att komma ner till 30 medarbetare per chef krävs en förstärkning med ytterligare en biträdande rektorstjänst, ca 700 tkr. För att uppfylla målet i KPH behöver även andra yrkeskategorier anställas. Detta bedöms till en kostnad av ca 700 tkr. Under 2014 hade en verksamhetschef i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp se över rektors pedagogiska ledarskap. Detta kommer att ingå som en del i det fortsatta arbetet. Det finns olika definitioner av pedagogiskt ledarskap. Exakt vad pedagogiskt ledarskap innebär finns inget entydigt svar på. Skolinspektionen har i en rapport 2012 definierat pedagogiskt ledarskap på följande sätt: Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 3

4 3.2 LIKVÄRDIGHET OCH SKOLSTRUKTURER I den revisionsrapport som kommunens revisorer beställt av KPMG är en av de föreslagna åtgärderna revisorerna rekommenderar Ulricehamns kommun: en översyn av nuvarande skolorganisations dimensionering för att utnyttja resurserna på ett optimalt sätt och utbildningen för samtliga elever i kommunen blir likvärdig. Det första utvecklingsområde som Skolverket lyfter fram i sin lägesbedömning 2013 är att alla skolor och utbildningar måste utvecklas så att de håller hög kvalitet. Alla skolor måste utvecklas till bra skolor och tillgången till kompetenta lärare behöver säkras. Det finns ett samband mellan skolstrukturen, dvs. en skolas storlek, antal elever, antal lärare mm. och skolans förutsättningar att klara de nya kraven och bedriva en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund. Det mesta är möjligt att genomföra oavsett en skolas storlek men det får konsekvenser både ur effektivitets- och kvalitetssynpunkt. För att klara verksamheten som resurstilldelningen ser ut idag måste undervisningen helt eller delvis bedrivas i åldersblandade grupper vid de små skolorna. Undervisning i åldersblandade grupper garanterar inte en likvärdig utbildning och vilar inte heller på vetenskaplig grund. Den mindre skolan måste tillföras extra resurser för att klara verksamheten. En mindre skola får svårigheter att behålla och rekrytera behöriga lärare. Lärare vid de mindre skolorna söker i ökad utsträckning tjänster i centralorten. Bristen på kontinuitet drabbar eleverna vid de små skolorna, vilket ger en försämrad kvalitet och likvärdighet. Skolverket konstaterar att små skolor har störst variation i avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg. Statistiken visar inte på varför det ser ut som det gör, men Skolverket anger att en möjlig orsak kan vara att lärarna är mer ensamma i sin bedömning på en liten skola. Om Ulricehamns kommun väljer att ha kvar befintlig skolstruktur behöver medel tillskjutas till de små enheterna. 4. LEDARSKAPET I KLASSRUMMET 4.1 ÖKAD LÄRARTÄTHET TKR Vid Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 påpekades att Ulricehamns kommun behövde åtgärda brister när det gällde arbetsbelastningen för lärare och annan personal. En del i detta är att öka lärartätheten i grundskolan. KKIK, Öppna jämförelser och kommunbladet från Skolverket redovisar samtliga att Ulricehamns kommun har låga kostnader för grundskolan. Detta gäller både den totala kostnaden per elev och undervisningskostnaden. Vid beräkningar för att Ulricehamns kommun ska ligga i nivå med jämförbara kommuner behövs en förstärkning på undervisningskostnaden motsvarande tkr. 4

5 Tabellerna nedan visar sammanställning från KOLADA över några jämförelsetal: (Alla siffror för 2014 finns inte tillgängliga i KOLADA än utan de från 2014 är hämtade direkt från Skolverket.) Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola Alla kommuner 11,5 11,5 11,6 12,0 Kommuner i tätbefolkad region 11,5 11,7 11,6 11,7 Liknande kommuner 11,5 11,4 11, Ulricehamns kommun 11,9 12,9 11,6 12, Kostnad för undervisning i kommunal grundskola kr/elev Alla kommuner Kommuner i tätbefolkad region Liknande kommuner Ulricehamns kommun Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala grundskolor kr/betygspoäng Alla kommuner Kommuner i tätbefolkad region Liknande kommuner Ulricehamns kommun Viktigt att beakta är den skolstruktur som är i Ulricehamns kommun med 13 grundskolor, vilket gör att resurstilldelningen är till nackdel för de större skolorna. Detta innebär inte likvärdig utbildning vilket också påpekades i den revisionsrapport som kommunens revisorer beställt av KPMG. 5

6 4.2 NYANLÄNDA TKR En särskild tjänsteskrivelse gällande förberedelseklasser görs separat. Kostnaden för 2016 beräknas till tkr. För att starta upp förberedelseklasser hösten 2015 bedöms kostnaden till 400 tkr. För att följa skollagens krav behöver ytterligare 7 modersmålslärare anställas till en kostnad av 750 tkr per år och studiehandledningen behöver utökas med 750 tkr per år för att stötta eleverna när de kommer ut till skolorna. 4.3 EXTERNT STÖD Förvaltningen kommer att vända sig till någon eller några universitet och högskolor för att se vad de kan bidra med när det gäller forskning och beprövad erfarenhet för att öka måluppfyllelsen och öka behörigheten till gymnasiet. Redan idag förekommer samarbete men förvaltningen vill fördjupa det arbetet mot ökad måluppfyllelse. Förvaltningen planerar att skicka en anmälan om deltagande till SKL:s Skolanalys som kommer att ge stöd till egna insatser för att vända skolresultaten. Arbetet utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i förändringsarbetet. 4.4 REKRYTERING Den framtida tillgången på lärare och förskollärare är hotad. Uppdragen inom läraryrket har vidgats samtidigt som kraven har ökat. Stora pensionsavgångar är att vänta och allt fler lärare överväger att byta yrke, studenter med goda studieresultat väljer bort utbildningar som är inriktade mot pedagogiska yrken och långsiktiga prognoser spår brist på lärare och förskollärare. Utifrån rekryteringssynpunkt är konkurrensen från andra kommuner om att anställa duktiga och behöriga lärare stor. I denna konkurrens är det viktigt att värna och behålla de kompetenta och behöriga lärare som idag finns i vår verksamhet. Idag är det svårt att få behöriga lärare och även obehöriga lärare som går in och vikarierar vid sjukdom, kompetensutveckling mm. Det leder i ökad utsträckning till att lektioner ställs in vilket gör det svårt att ge eleverna sin garanterade undervisningstid. Det finns idag en framväxande marknad av privata aktörer som till höga kostnader erbjuder tjänster för att möta dessa behov. 6

7 Som attraktiv arbetsgivare kan Ulricehamns kommun skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta och behöriga lärare. Det kan ske via en satsning på ökad lärartäthet som skulle kunna innebära en inriktning mot ett tvålärarsystem. De pedagogiska vinsterna är att lärare tillsammans får förbättrade förutsättningar som syftar till att utveckla undervisningen. Kostnaderna för ökad lärartäthet bedöms minska kostnaderna för exempelvis långtidssjukfrånvaro och vikariat. Vidare uppstår en större flexibilitet för rektor att organisera och leda arbetet på enheten. Det skapar även bättre förutsättningar att lösa frånvaro, kompetensutveckling, förstelärares uppdrag mm. 4.5 KOLLEGIALT LÄRANDE Läraryrket har förstärkts med den nya skollagen som slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns också ett starkt stöd för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans med kollegor ger en större hävstångseffekt för hela skolans utvecklingsarbete än individuella insatser baserade på den enskilde lärarens intresse och ansvar. Studier pekar på att i skolor där det finns mer gemensam planeringstid för lärarna når eleverna högre resultat än i andra jämförbara skolor. Det finns också studier som visar att elevers resultat blir bättre om lärare, i dialog med sina kollegor, analyserar elevers kunskapsutveckling och reflekterar kring undervisningspraktiken. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. Under detta paraply finns en mängd olika metoder som till exempel kollegial handledning, learning study, lesson study, learning walks, co-teaching, forskningscirklar och aktionsforskning. Vilken metod man väljer beror på förutsättningarna och uppdraget. Det är den egna praktiken som styr innehållet för det kollegiala lärandet och därför kommer det att finnas en stor variation inom och mellan skolor. Det kan under en period handla om genusfrågor på en skola och utveckling av lektionsstrukturen för ett ämne på en annan. Detta förekommer till viss del på skolorna idag men kommer att intensifieras kommande läsår. Rektorerna ansvarar för att leda och organisera det kollegiala lärandet i sin verksamhet. 7

8 5. ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD På ett politiskt och samhälleligt plan behöver man fundera på skolans uppdrag: hur man ser på barn som har skolsvårigheter och hur man ska hjälpa dem. Eleverna och pedagogerna får inte de resurser som de skulle behöva och det finns risk för att eleverna endast blir betraktade som ett problem. Det behövs nya perspektiv i synsättet på de här barnen och eleverna, deras kompetens och förmågor behöver lyftas fram i större utsträckning. Under senare år har antalet elever i behov av särskilt stöd ökat i Ulricehamns kommun. Den centrala elevhälsan har märkt av en stor ökning av anmälningar om behov av hjälp med utredningar och stöd till verksamheten. Anställningar av elevassistenter har ökat markant. Trots insatser och tillsättning av extra resurser utöver budgettilldelning har verksamheten inte fått önskat resultat när det gäller elevernas måluppfyllelse. Ulricehamns kommun har en stor andel elever som går ut åk 9 som inte är behöriga till gymnasiet. Om en ökad lärartäthet tillförs enheterna får rektor ökade möjligheter att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd på ett bättre sätt. - Ett mål i den gamla handlingsplanen var en specialpedagog/speciallärare per 100 elever. Det målet har inte uppnåtts. Det är idag svårt att rekrytera specialpedagoger och speciallärare. Med hänsyn till detta bör två lärare varje år erbjudas möjlighet att utbilda sig till dessa yrken till en kostnad av 600 tkr per år för att säkra tillgången på specialpedagoger och speciallärare. - Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas andra åtgärder såsom särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller andra alternativ för elever med stort stödbehov. Det handlar då om att eleven har ett stort behov av specifik lärarkompetens, en mindre grupp och mer lärarstöd. I första hand behövs resurser till åk 7-9, men resurser behöver även tillföras övriga 11 skolor. Förvaltningen behöver hitta lösningar för hur detta kan organiseras. För 2015 bedöms en kostnad på 500 tkr och på tkr under. - För att höja kvaliteten i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd behöver vissa tjänster som elevassistenter omvandlas till pedagogtjänster. Det finns idag elevassistenter som bedriver undervisning och inom perioden behöver dessa tjänster ersättas med pedagoger i de fall undervisning sker. 15 årsarbeten som elevassistenter kostar ca tkr per år, som pedagogisk personal blir kostnaden cirka tkr. En omvandling av samtliga tjänster som elevassistenter till tjänster som pedagoger skulle innebära en merkostnad på cirka tkr. Omvandlingen kan ske successivt. För 2015 bedöms merkostnaden bli 200 tkr och cirka 400 tkr per år under resterande del av mandatperioden. 8

9 - Idag har sektorlärande två psykologtjänster till över elever. För att hinna med utredningar och andra uppdrag behövs ytterligare en psykolog till en kostnad av ca 600 tkr per år. Sammanställning se bilaga 1. Helén Claesson Barn- och utbildningschef Catrine Berglund Verksamhetschef 7-9 och Tingsholm Sektor lärande Elisabeth Johansson Verksamhetschef F-åk 6 Sektor lärande Anne-Marie Stenson Verksamhetschef Barn- och elevhälsan Sektor lärande Thomas Carlsson Utvecklingsledare Sektor lärande Gunnar Scorénius Utredare Sektor lärande 9

10 Bilaga 1 Sammanställning av Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan Målområde Mål/Uppdrag Aktivitet Kostnad När Grundskolans fyra mål Fokusera arbetet mot de fyra målen Pågående Rektors pedagogiska ledarskap Förutsättningar Ytterligare en biträdande rektor 700 tkr Förstärkning av andra yrkeskategorier 700 tkr Likvärdighet och skolstrukturer Se över skolstrukturen 2015

11 Ledarskapet i klassrummet Ökad lärartäthet Öka lärartätheten till nivå med liknande kommuner tkr (Under förutsättning att resurser för förberedelseklasser, åtgärder för elever med stort stödbehov och elevassistenttjänster omvandlas till pedagogtjänster tillstyrks) Nyanlända Organisera förberedelseklasser 400 tkr tkr 2015 Modersmål och studiehandledning tkr Externt stöd Samarbete med universitet/högskola Inom ram SKL:s skolanalys Inom ram Rekrytering Attraktiv arbetsgivare ökad lärartäthet Kollegialt lärande Rektor ska organisera för kollegialt lärande Inom ram Elever i behov av särskilt stöd Förutsättningar Utbilda specialpedagog /speciallärare 600 tkr Åtgärder för elever med stort stödbehov, t.ex. särskild undervisningsgrupp Omvandla successivt elevassistenttjänster till pedagogtjänster 500 tkr tkr 200 tkr +400 tkr/år Ytterligare psykologtjänst 600 tkr Totalt tkr tkr

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner!

Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! Handlingsplan Nybro tillhör landets bästa skolkommuner! Här utbildas, fostras och rustas framtidens medborgare. Del I Inledning, bakgrund och förutsättningar 2016-2018 Innehåll Del I Bakgrund 3 Inledning

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse.

Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Nilsson Suikki Förvaltningschef Skola för 2010-talet fokus på utveckling av kvalitet och måluppfyllelse. I Kramfors satsar vi på barnen/eleverna. Vi

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19994 Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Vimarskolan åk 7-9 och Grundsärskolan Vimarskolan, grundskoleverksamhet åk 7-9, ligger i centralorten och hade 247 elever inskrivna i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2014-11-19 RS140431 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen Förslag till

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde Kommunstyrelsen Styrning och uppföljning inom s verksamhetsområde KPMG AB Datum Antal sidor: 6 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun

Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun Revisionsrapport Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun Februari 2011 Roger Burström Anders Törnqvist Innehåll Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Uppdrag... 5 Metod...6 Inledning... 7 Resultat...

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer