Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår Ann-Christine Holst Rektor Svarteborgs skolor

2 Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. Allt kvalitetsarbete ska utgå från kvalitetshjulet : 1. Var är vi? 5. Åtgärder för utveckling 2. Vart ska vi? Mål 4. Hur blev det? Analys 3. Hur gör vi?

3 Sida 3 av 9 Innehållsförteckning 1 Dokumentation av kvalitetsarbete Sammanfattning Arbetsgång för kvalitetsarbete som redovisningen avser Verksamhetens förutsättningar Uppföljning av planer Barn och elevers lärande/ utveckling av undervisningen Värdegrundsarbete Resultat och måluppfyllelse Barn och elevers inflytande Svarteborgs rektorsområde Kommunikation med vårdnadshavare Svarteborgs rektorsområde... 9

4 Sida 4 av 9 1 Dokumentation av kvalitetsarbete 1.1 Sammanfattning 1.2 Arbetsgång för kvalitetsarbete som redovisningen avser 1.3 Verksamhetens förutsättningar Svarteborgs rektorsområde består av två skolor. Centrumskolan i Dingle och Hällevadsholms skola. Båda skolorna är f-6 skolor med fritidsverksamhet. I Rektors ansvarsverksamhet ingår även två kommundelsbibliotek placerade vid enheterna samt ansvar för kommunens modersmålsundervisning. Rektor 100%, skolassistent 80%, bibliotekarie 100% samt textil 50% och träslöjdlärare 50% delades mellan skolorna. Kurator och skolsköterska fanns tillgänglig på skolorna en dag i veckan. Vid behov av utredningar och handledning har skolorna haft tillgång till resursteamets psykolog, logoped samt specialpedagoger. Centrumskolan hade en central tilldelning av en elevassistent 88% och Hällevadsholm två elevassistenter 80% + 50%. Centrumskolan i Dingle ökade under läsåret i elevantal. I slutet av läsåret hade skolan 145 elever. Ökningen berodde främst på inflyttning av nyanlända elever. Tjänstetilldelningen för lärare var 10 heltidstjänster. En förberedelsegrupp fanns för de nyanlända eleverna. Förberedelsegruppens storlek varierade under läsåret 14/15 utifrån de nyanländas behov av introduktion. Fritidshemmet på Centrumskolan hade två avdelningar och ansvarade för 72 inskrivna elever. Personalen på fritidshemmet bestod av förskollärare och barnskötare. Tjänstetilldelningen för fritidshemmet var 3,35 heltidstjänster. Hällevadsholm skola hade under läsåret 91 elever. Tjänstetilldelningen för lärare var 6,8 heltidstjänster. Fritidshemmet hade två avdelningar och ansvarade för 52 elever. Personalen på fritids bestod av förskollärare och barnskötare. Tjänstetilldelningen var 2,6 heltidstjänster. Rektorsområdet arbetade utifrån ämnesbehörigheter och saknade behöriga lärare i ämnena hemkunskap, textil- (under utbildning) och träslöjd. Modersmålsundervisningen utökades under läsåret och 49 elever i kommunen fick modersmålsundervisning/studiehandledning i språken arabiska (29 st), ryska (5st) och romani (15 st). 1.4 Uppföljning av planer Språkplan: Enheterna har arbetat utifrån den kommungemensamma språkplanen. Några klasser genomförde dock inte alla delar av testerna. Anledningen till detta beror bland annat på att enheterna saknat speciallärare under läsåret samt att några lärare haft längre sjukfrånvaro under testperioden. Ansvaret för beställning, distribuering, rättning, sammanställning och återrapportering av dessa tester har då hamnat hos rektor, vilket inte rymts inom arbetstiden och därmed till viss del blivit lidande.

5 Sida 5 av 9 Likabehandlingsplan: Likabehandlingsplanen reviderades i september Enkäter under året visar att eleverna i Hällevadsholms skola känner sig trygga och har studiero på lektionerna. Föräldrarna uppger att deras barn känner sig trygga i skolan och på fritidshemmet. Eleverna på Centrumskolan upplever att de till största delen känner sig trygga och kan påverka sin skolgång. Föräldrarna uppger till största del att deras barn är trygga och har studiero. Eleverna på båda skolor upplever dock att det ibland är smutsigt/äckligt på toaletterna. Personalenkäten om lärarnas psykosociala miljö utgick i maj och något resultat kan inte återges. Personalen på skolan har under året fått tid avsatt på studiedagar och gemensam APT-tid för att diskutera främjande och förebyggande arbetssätt. En utredning av kränkande behandling har under läsåret genomförts. Efter omlagda rutiner för tillbudsrapportering ökade tillbudsrapporteringen framförallt på Centrumskolan markant. Under året gjordes 39 st. tillbudsrapporteringar. 33 st. anmäldes på Centrumskolan där 24 st. gällde barn/elev och 8 st. gällde personal. Fritidshemmet skrev 1 tillbudsrapportering. I Hällevadsholm gjordes 6st. tillbudsrapporteringar. Fritidshemmet anmälde 5 st. tillbudsrapporteringar. Alla tillbud i Hällevadsholm gällde barn/elev. Matematikplan: Två av enhetens lärare har varit med i att ta fram en kommungemensam matematikplan. Planen har under våren presenterats för alla lärare på enheten. Resultat från matematikplanens screening kan inte lämnas förrän hösten Kompetensutvecklingsplan: Rektorsområdet har under året haft studiedagar avsatta för IKT, värdegrund, implementering av språkplan, implementering av allmänna råd för Fritidshemmen, Skolverkets webbkurs betyg och bedömning. Personalen upplevde enligt utvärdering att IKT-dagen om ipads och datorer i undervisningen var mycket inspirerande och givande. IKT utbildningen i Office 365 föll till stor del på att inte nätet räckte till alla. Värdegrundsdagarna upplevdes som givande, men att för lite tid för diskussion kring läroplanens värdegrund finns i vardagen. Fritidshemspersonalen upplevde att det var bra att det satsades på Fritids och att det var givande att träffa de andra fritidshemmens personal. Betyg och bedömningskursen var mycket uppskattad och startade många diskussioner om bedömning, feedback och utveckling av undervisningen. 1.5 Barn och elevers lärande/ utveckling av undervisningen Hur har enheterna arbetat för att utveckla undervisningen i matematik och svenska/språk. Alla lärare på enheten har gått skolverkets webbaserade kurs i betyg och bedömning. En samstämmighet kring bedömning av elevers kunskaper gynnar eleverna i alla ämnen. Personalen arbetar efter den tidigare angivna kursen mer formativt. Två av enheternas lärare har ingått i en matematikutvecklingsgrupp och har arbetat fram en matematikplan för kommunen. Tidigare års deltagande i matematiklyftet har fortfarande genomslag genom att lärarna i större utsträckning diskuterar sin planering och undervisning med varandra. Det sker även över skolgränser inom rektorsområdet. En läsande klass har använts i undervisningen på båda skolor. Det reciproka arbetssättet har använts för att träna läsförståelse från förskoleklass och fram till år sex. Skolverkets material Språket lyfter används som avstämningsmaterial och som hjälp för lektionsupplägg.

6 Sida 6 av Värdegrundsarbete Hur har verksamheterna arbetat? Utveckling av värdegrundsarbetet har under läsåret 2015/16 skett på flera olika nivåer. På organisationsnivå har följande insatser gjorts: En hel studiedag var under hösten avsatt för lärande samtal kring läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag. Under våren var två gemensamma APT:er för båda enheterna avsatta för gemensamma lärande samtal utifrån diskrimineringsgrunderna. Under en halv studiedag i slutet av läsåret avsattes tid för att arbeta fram riktlinjer för skolans arbete med främjande och förebyggande insatser. EHT på enheterna har ägt rum minst var fjortonde dag. (Rektor, kurator, skolhälsovård har deltagit.) Förstärkt EHT (Rektor, kurator, skolhälsovård samt specialpedagoger, logoped och skolpsykolog från kommunens resursteam) har förekommit vid två tillfällen per termin. En tredjedel av EHT tiden har varit avsatt för diskussion kring allmänna tendenser på skolorna. Syftet med detta är att arbeta främjande och förebyggande samt att i tidigt skede fånga upp elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. På respektive skolnivå: Personalen på Centrumskolan har ett kontinuerligt arbete med värdegrunden i klasserna. Lärarna upplever dock att de gör detta på olika sätt. Ett faddersystem finns på skolan där äldre klasser är faddrar åt elever i yngre klasser. Antal aktiviteter och dess innehåll anpassas utifrån gruppernas behov och gemensamma önskemål. Ett antal dagar eller aktiviteter har genomförts på enheten för att skapa en vi-känsla bland eleverna. Däribland kan nämnas Tyftdagen, där de äldre eleverna på skolan ansvarar för aktiviteter och leder grupper med åldersblandade elever. Andra aktiviteter såsom skolgårdsdisco under lunchrasten har genomförts vid några tillfällen under året. Dessa aktiviteter har ett stort gruppstärkande värde. På Hällevadsholms skola arbetar personalen fortlöpande med värdegrundsarbetet i klasserna. Man har klassråd och elevråd där frågor om trivsel och miljö är stående inslag. Skolan har ett faddersystem där de äldre klasserna är faddrar till elever i yngre klasser. Ett kompisråd har haft träffar en gång i månaden. Flera aktiviteter anordnade av bl.a. komprisrådet har ägt rum under läsåret. Bland dessa kan nämnas kompisrådets rastlekar varje vecka, fångarna på fortet och lilla vasaloppet. Skolan har även startat en schackklubb. Dessa aktiviteter har ett stort gruppstärkande värde. 1.7 Resultat och måluppfyllelse Här redovisar verksamheterna resultat på nationella prov och betygsresultat samt andra resultat. Elevernas läsförmåga i slutet av åk 1. Centrumskolan: 18 elever har gjort 5 deltest i diagnosmaterialet Läsettan. Deltest 1 (stora bokstäver): 14 elever klarade alla rätt. 2 elever hade 1-5 fel. 2 elever hade fler än 5 fel. Två elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 2 (små bokstäver): 9 elever hade alla rätt. 8 elever hade mellan 1-5 fel. 1 elev hade fler än 5 fel. Två elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 3 (Funktionsord): 11 elever hade alla rätt. 5 elever hade 1-5 fel. 2 elever hade fler än 5 fel. Fyra elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 4 (innehållsord): 13 elever hade alla rätt. 4 elever hade mellan 1-5 fel. 1 elev hade fler än fem fel. Två elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 5 (Nonsensord): 16 elever hade alla rätt. 1 elev hade 1-5 fel och 1 elev hade fler än fem fel. En elev klarade inte tidsgränsen. Sammanfattning: De flesta eleverna klarar att avkoda med god förmåga, men det i vissa fall tar längre tid än önskvärt.

7 Sida 7 av 9 Hällevadsholm skola: 9 elever har gjort 5 deltest i diagnosmaterialet Läsettan. Deltest 1 (stora bokstäver): 6 elever hade alla rätt. 3 elever hade mellan 1-5 fel. 0 elever hade fler än 5 fel. 7 elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 2(små bokstäver):6 elever klarade alla rätt.2 elever hade 1-5 fel och 1 elev hade fler än fem fel. 5 elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 3 (Funktionsord): 8 elever klarade alla rätt. 1 elev hade fler än fem fel. 3 elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 4 (innehållsord): 5 elever hade alla rätt. 2 elever hade 1-5 fel. 2 elever hade fler än 5 fel. 3 elever klarade inte tidsgränsen. Deltest 5 (Nonsensord):5 elever hade alla rätt. 3 elever hade mellan 1-5 fel. 0 hade fler än fem fel. 4 elever klarade inte den utsatta tidsgränsen. 1 elev deltog inte i detta deltest. Sammanfattning: Enligt språktesterna Läsettan i åk 1 nådde ca 80% av eleverna på Centrumskolan samt ca 60% av eleverna i Hällevadsholm minst staninevärde 4. De flesta eleverna i åk 1 klarar att avkoda med god förmåga, men de klarar inte den utsatta kravgränsen i tid. I oktober testades åk 2-6 med DLS tester. I åk 3 var det 2 elever på Centrumskolan som inte nådde upp till kravnivån i ett eller flera deltest. I Hällevadsholm var det 1 elev som inte nådde upp till kravnivån. I åk 4 var det 8 elever på Centrumskolan och 3 elever i Hällevadsholm som inte klarade kravnivån i ett eller flera deltester. I åk 5 var det 8 elever som inte nådde kravnivån på Centrumskolan. Motsvarande siffra i Hällevadsholms skola var 0 elever. I åk 6 var det 3 elever som inte nådde kravnivån i ett eller flera deltest på Centrumskolan och motsvarande siffra i Hällevadsholm var 3 elever. Resultat av nationella prov i svenska i åk 3: På Centrumskolan klarar 57% av eleverna samtliga deltest. I Hällevadsholms skola klarar 100% av eleverna samtliga deltest. Resultat av nationella prov i matematik i åk 3: På Centrumskolan klarar 50% av eleverna alla deltest. I Hällevadsholm klarar 100% av eleverna alla deltest. Resultat av nationella prov i svenska i åk 6: På Centrumskolan når 78% av eleverna lägst provbetyg E. I Hällevadsholms skola når 100% av eleverna lägst provbetyget E. Resultat av nationella prov i matematik i åk 6: På Centrumskolan når 100% av eleverna lägst provbetyg E. I Hällevadsholm skola når 100% av eleverna lägst provbetyget E. Resultat av nationella prov i engelska i åk 6: På Centrumskolan når 83% av eleverna lägst provbetyget E. I Hällevadsholm skola når 100% av eleverna lägst provbetyg E. Resultat av nationella prov i NO i åk 6: På Centrumskolan når 100% av eleverna lägst provbetyg E (fysik). I Hällevadsholm skola når 100% av eleverna lägst provbetyg E (biologi). Resultat av nationella prov i SO i åk 6: På Centrumskolan når 100% av eleverna lägst provbetyg E (Historia). I Hällevadsholms skola når 100% av eleverna lägst provbetyg E (geografi). Analys: Centrumskolan åk 3: 14 elever i år 3 på Centrumskolan genomförde nationella prov i matematik. Av dessa klarade 7 elever alla deltest. 14 elever skrev nationella prov i svenska. Av dessa elever klarade 8 elever samtliga deltest. I år tre på Centrumskolan är det två elever som betydligt drar ner resultatet. Brister i språkförståelsen ligger bakom. En av dessa två elever klarade inte kravnivån på något deltest. Den andra klarade kravnivån på endast ett deltest. I svenskan låg svårigheten hos eleverna i att skriva faktatexter.

8 Sida 8 av 9 Däremot har eleverna höga resultat i läsförståelsedelen. De svårigheter eleverna hade i matematik låg framförallt inom området skriftliga räknemetoder. Lärarnas åtgärder för att förbättra undervisningen: Arbeta med ELK och reciprokt arbetssätt. Varva arbetat med att skriva olika typer av text regelbundet. Öka samarbetet med Sva läraren. I matematik ska lärarna börja tidigare att visa olika skriftliga räknemetoder. Arbetssättet har hittills främst varit gemensam genomgång följt av eget arbete. Fortsättningsvis kommer arbetet utformas enligt följande: gemensam genomgång, arbete i par, återkoppling med olika elevexempel, eget arbete. Återkopplingen av diagnoser ska ge eleverna medvetenhet om vad de behöver träna mer på. Hällevadsholm skola: I Hällevadsholms skola skrev 6 elever nationella prov i matematik och svenska. Alla elever (6 st.) klarade samtliga deltest. En strukturerad undervisning med tydlig arbetsgång från åk 1 fram till åk 3 i svenska och matematik. Arbetat mycket med samtal om texter, fördjupning av texter och strategier. Eleverna har läst hemma och därefter har diskussioner förts om texterna i skolan. Läraren har använt sig av mycket läsprat. Erfarenheter från tidigare nationella prov samt ett gott resursutnyttjande ligger till grund för resultaten. Lärarnas åtgärder för att förbättra undervisningen: Arbeta mer med stavning redan från åk 1. Öva mer på att skriva faktatexter och mer strukturerat i skrivprocessen redan från början. Arbeta utifrån Cirkelmodellen. I matematik ska det arbetas mer med likhetstecknets betydelse. Att olika räknesätt hör ihop och hur man kan vända på exempelvis addition och subtraktion för att förenkla. Lärarna i de tidigare åren ska samarbeta och föra dialog. Diskutera det centrala innehållet i kursplanerna samt att ha höga förväntningar på eleverna. Centrumskolan åk 6: År 2015 skrev 19 elever i år 6 på Centrumskolan nationella prov i matematik, svenska, engelska, fysik och historia. Av dessa klarade samtliga elever lägst betyget E i samtliga ämnen utom engelska och svenska. Eleverna hade svårast att tala inför varandra och att skriva texter. På Centrumskolan kan man konstatera att trots att alla elever klarade provbetyget E i matematik var spridningen av provbetyget lågt. År 2015 fick 11 elever på Centrumskolan betyget E i matematik. Noll elever fick betyget A. De t eleverna hade svårast för i matematikproven var problemlösning, taluppfattning och huvudräkning. Moment som eleverna gjort i vardagsanknutna situationer har fäst bättre. Eleverna måste vänjas vid att uppgifter får ta tid. Lärarnas åtgärder för att förbättra undervisningen: Eleverna behöver få arbeta mer och oftare med de olika områdena i matematik. Arbeta mer praktiskt. Eleverna behöver mer tid i undervisningen till huvudräkning. De olika ämnena får gå in i varandra = tematiskt. Arbeta mer med presentationer av olika slag både muntligt och skriftligt samt mer arbete med att tolka och granska information. Diskrepans mot betyg: I svenskan fick fem elever ett steg högre betyg än betyget på nationella provet. I matematik fick 3 elever ett annat betyg än det nationella provbetyget. Samtliga elever fick sänkt betyg ett steg. I engelska fick fyra elever ett steg lägre betyg än det betyg som skrevs på nationella proven. Hällevadsholm skola åk 6: I Hällevadsholms skola skrev 17 elever nationella prov i matematik, svenska, engelska, biologi och geografi. Av dessa klarade samtliga elever lägst provbetyget E i samtliga ämnen. I Hällevadsholms skola fick 3 elever betyget E i matematik. 6 elever fick betyget A. Lärarna ser att undervisningen i grammatik i svenska och engelska behöver förbättras. Kartkunskaperna i geografi behöver förbättras. Lärarnas åtgärder för att förbättra undervisningen: Bättre struktur i undervisningen av grammatik i svenska och engelska. Mer arbete med resonemang i SO- och NOämnena, så eleverna utvecklar förmågor att jämföra och se större sammanhang.

9 Sida 9 av 9 Lärarna ska bli bättre på att kartlägga eleverna samt bättre på att följa upp övningarna. Diskrepans mot betyg: I matematik fick fem elever annat betyg än det nationella provbetyget. Fyra elever fick betyget sänkt ett steg och en elev fick betyget höjt ett steg. I engelska fick sju elever annat betyg än på nationella provet. Tre elever fick sänkt betyg med ett steg. Två elever fick höjt betyg med ett steg och två elever höjde betyget med två steg. Åtgärder för förbättring på organisationsnivå: Undervisningen ska utvecklas genom att: Lärarna träffas regelbundet för lärande samtal. Systematisk uppföljning och analys av elevernas resultat och kunskaper vid prov och screeningar görs av lärare, speciallärare och rektor. En uppdelning av låg- och mellanstadielärare för att endast lärare utbildade i läs- och skrivinlärning, matematikens grunder ska arbeta i de tidigare årskurserna. Personalen kompetensutvecklas i arbete med de förmågor som återfinns i läroplanens kursplanekrav. Resurser fördelas utifrån aktuella behov. Tidiga insatser i läs- och skrivinlärning samt i matematik. Elever som inte knäckt läskoden under höstterminen i åk 1 får extra lässtöd. Elever som gör utfall i matematikplanen får extra stöd. 1.8 Barn och elevers inflytande Svarteborgs rektorsområde Skolorna hade läsåret 2014/2015 elevråd en gång varje månad. Klasserna hade uppföljning i form av klassråd varje vecka. 1.9 Kommunikation med vårdnadshavare Svarteborgs rektorsområde Information och dialog fördes på ett skolgemensamt föräldramöte i samband med skolstart. Samtliga vårdnadshavare i rektorsområdet bjöds in till dialog om skolan i föräldrarådsmöte. Under vårens möte i Hällevadsholm den kom 10 föräldrar och till Centrumskolans föräldraråd den kom 17 föräldrar. Mentorer för respektive klass hade stadigvarande kontakt med hemmen om skolans verksamheter. Personalen på skolan hade kontakt med vårdnadshavare via Unikum, veckobrev eller kontaktböcker. Utvecklingssamtal erbjuds varje termin till alla vårdnadshavare.

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Munkedalskolans redovisning Charlotta Liljedahl Rektor Munkedalskolan Ann-Catrin Göthlin Sektorchef

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

1 (13) 2014-09-30. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration

1 (13) 2014-09-30. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration 1 (13) Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration www.uddevalla.se Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA gatuadress 0522-69 60 00 fax E-post barnutbildning@uddevalla.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Magelungen Grundskola Södermalm Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Rektor Peter Franzén Magelungen Grundskola Södermalm & Magelungen Gymnasium Södermalm Rektor Peter Franzén E-post: peter.franzen@magelungen.com.

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Handlingsplan för speciallärargruppen

Handlingsplan för speciallärargruppen Handlingsplan för speciallärargruppen Läsåret 2015-2016 Speciallärargruppens uppdrag Speciallärargruppen ska, med olika insatser, skapa goda lärandesituationer för att elever i behov av särskilt stöd,

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se Med vänlig hälsning Carina Leffler, rektor FÖRUTSÄTTNINGAR Vittra på Adolfsberg är en förskola

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1 år 2013 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Måluppfyllelse åk 1-5 görs i kvartal 3 år 2013 Köpings skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Vedby skola Läsåret 2011/2012

Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Vedby skola Läsåret 2011/2012 Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Vedby skola Läsåret 2011/2012 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn: 6,22 Fritidshem

Läs mer

Systematisk kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete Systematisk kvalitetsarbete Enhet: Ansvarig: Pelle Persson Barn- och skolförvaltning Lunds stad Innevarande års verksamhetsplan Mål för läsåret 2013-14 Här beskrivs i målform vad vi ville utveckla under

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Båtbacken friskola Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Verksamheten vid Båtbacken friskola startade år 2007 med en allmän pedagogisk inriktning. Skolans huvudman är Båtbackens

Läs mer

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min

Elevens val 60 min 50 min Summa 800 min 970 min 1180 min TIMPLAN År 1 3 Ämne År 1 År 2 År 3 Svenska 330 min 420 min 420 min Matematik 160 min 150 min 190 min Engelska 10 min 10 min 20 min SO 90 min 120 min 150 min NO 80 min 90 min 120 min Idrott 80 min 80 min

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014

Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014 Centralskolan - förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets kvalitetsrapport 2014 1 Innehåll 1 Allmän del 3 1.1 Kort beskrivning av skolan... 3 1.2 Ledningen av utbildningen... 3 1.3 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Datum 2013-09-05 Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Verksamhetsidé 1 Nuläge Sundby förskola och skola är i ständig förändring. Vi provar olika modeller när det gäller att organisera

Läs mer

RÖDA BERGAS KVALITETSREDOVISNING FÖR LÄSÅRET 09/10

RÖDA BERGAS KVALITETSREDOVISNING FÖR LÄSÅRET 09/10 SMEDJEBACKENS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen RÖDA BERGAS KVALITETSREDOVISNING FÖR LÄSÅRET 09/10 Postadress 777 81 SMEDJEBACKEN Telefon Telefax 0240-66 02 12 0240-66 02 53 E-post: ingemar.jansson@edu.smedjebacken.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2015-06-25 Kvalitetsredovisning för läsåret 2014/2015 Bergsnässkolan Datum: 2015-06-25 Rektor: Marie-Ann Eklund Utvecklingsledare: Eva Nilsson-Ståhl Resultatenhetschef: Bengt Albertsson 1 Grundskoleområdet

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11-

Primaskolan Farsta. Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- Primaskolan Farsta Resultat- och kvalitetsanalys 2013/2014-1/11- 1. Primaskolan och kvalitet Primaskolan Farsta startade sin verksamhet i augusti 2011. Läsåret 2013/2014 var skolans tredje år. Primaskolan

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan gränsar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Björndalsskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Björndalsskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014

Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Väsby Välfärd 2014-06-03 Kent Norström 08-590 97445 Dnr Fax 08-590 kent.norstrom@upplandsvasby.se Uppföljning - Alla i mål - Maj 2014 Matematiklyftet är ett centralt program som Skolverket driver tillsammans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Varlaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2009:38) (SKOLFS 2012:10).

Varlaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2009:38) (SKOLFS 2012:10). Varlaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2009:38) (SKOLFS 2012:10). Kungsbacka 2 september 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varlaskolan har i sin Plan

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer