1 (13) Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (13) 2014-09-30. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration"

Transkript

1 1 (13) Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post

2 2 (13) 1. Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Uddevalla kommun har en särskild styrmodell för skolans systematiska kvalitetsarbete som utgår från Skolverkets kvalitetshjul (Planera, Genomföra, Följa upp och Analysera). I verksamhetsberättelsen ligger fokus på analysen som sedan ligger till grund för planeringen av det nya läsårets prioriterade mål och aktiviteter. Kvalitetshjulet ska snurra på alla nivåer i syfte att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Alla förskolechefer, rektorer och Barn- och utbildningsnämnden (huvudmannen) ska dokumentera kvalitetsarbetet i Stratsys IT-verktyg för skolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att skapa former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för kvalitetsarbetet och som ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom den kommunala verksamheten. 2.Verksamheten 2.1 Skolbeskrivning Unnerödsskolan är en F-6 skola belägen i stadsdelen Skogslyckan/Unneröd. På Unnerödsskolan går cirka 195 elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. På skolan finns också två fritidshemssavdelningar, Röd avdelning och blå avdelning. Fritidshemmet har öppet mellan klockan 06:00-18:00. Skolan är belägen i Uddevalla tätort. Unnerödsskolan har tillgång till slöjdsalar, idrottshall, skolbibliotek samt matsal på skolan. På skolan arbetar ett 30-tal pedagoger( hel och deltidsanställningar), där i stort sett alla pedagoger är behöriga för sitt ämne /verksamhet. Utöver pedagoger finns en elevhälsa på skolan. I elevhälsan finns följande professioner representerade: skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och talpedagog. Delar av elevhälsan möts varje vecka i elevhälsoteamet samt varannan vecka tillsammans med olika lärarlag. På skolan finns också en vaktmästare, en lokalvårdare och två bespisningspersonal. De närmaste fem åren ser vi en ökad tillströmning av elever till förskoleklassens verksamhet. Vid nio tillfällen under läsåret inträffar Unnerödsdagarna. Ett syfte med dagarna är att alla elever får samarbeta i aktiviteter samtidigt som de lär känna fler barn och vuxna på skolan. Temaområdena är framtagna tillsammans med våra elever utifrån innehållet i vår kursplan och exempel på aktiviteter är dans, drama, bild, musik och sång, hemkunskap, kulturbesök på museum/bibliotek och no/teknik/experiment.

3 3 (13) På Unnerödsskolan är lärarna organiserade i arbetslag. Det finns fyra arbetslag på skolan som träffas och har arbetslagsmöte en gång i veckan. Lärarna är organiserade i arbetslag 1-3, 4-6, fritidshemmets personal och det fjärde arbetslaget av fsk-klassens pedagoger. Vad gäller den digitala lärmiljön så har Unnerödsskolan satsat på att öka antalet datorer och smartboards. I varje klassrum finns en smartboard som är ett naturligt verktyg i den vardagliga undervisningen. I varje klass finns även tillgång till någon ipad. Samtliga lärare på skolan har en egen arbetsdator och kan förbereda sin undervisning och elevernas individuella utvecklingsplan digitalt. Under läsåret har skolan haft två lärare som har varit Unikum-piloter och haft som ansvarsområde att sprida information om Unikum som dokumentations- och kommunikationsplattform till övriga pedagoger. Detta arbete fortgår under nästa verksamhetsår. Under senare delen av läsåret 13/14 så deltog årskurs 2 i en 1-1-satsning av chromebook till alla elever. De använde då denna bärbara laptop till att utveckla sin skrivprocess i samarbete med andra. Fortsatta digitala satsningar inför läsår 14/15 kommer att göras i form av inköp av chromebook till fsk-klassen och år 1 som då kommer att arbeta med att skriva sig till läsning i ett samarbetsprojekt tillsammans med Sandersdalsskolan. På Unnerödsskolan har vi ca 45% av eleverna som har ett annat modersmål än svenska.

4 4 (13) Fritidshemmet På Unnerödsskolans fritidshem arbetar 8 pedagoger dagligen inom verksamheten. Fritidshemmet öppnar varje dag kl 06:00 och efter frukosten som serveras ca klocka 07:30 börjar skolverksamheten kl 08:10. Alla pedagoger på fritids arbetar ca 20% inom skolan eller i förskoleklass som stöd eller resurs i verksamheten. En av fritidspedagogerna har ämnesinriktning mot idrott och undervisar årskurs 1-3 i detta. Tre förskolelärare har ansvar för förskoleklassen och dess verksamhet mellan kl. 08:10-13:10. Samtliga pedagoger på fritidshemmet ingår i ett gemensamt arbetslag. Utöver lagplanering och enskild planering varje vecka så möts all personal i arbetslaget en gång per månad på APT. Vid lagplaneringen så diskuteras fritidshemmets verksamhetsutveckling, undervisning och normer & värden utifrån lgr11, organisationsfrågor, elevvård och arbetsmiljö. Under kommande verksamhetsår 14/15 kommer fritidspedagogerna att diskutera de nya allmänna råden för fritidshemmet och arbeta med att motverka traditionella könsmönster. Antalet elever som tillhör fritidsverksamheteten är ca 119 st. Skola och fritidshem ligger nära elevernas boende och i stort sett alla elever har gångavstånd hem. Flera av eleverna i de äldre åldrarna går hem själva mellan kl. 15:00-17:00. Majoriteten av pedagogerna är utbildade och behöriga för verksamheten. Under läsåret har ytterligare pedagoger anställts som timvikarie de dagar då verksamheten har högst antal elever i verksamheten. Fritidshemmet erbjuder flera dagar i veckan åldersanpassade aktiviteter samt mer valbara aktiviteter för samtliga elever. Aktiviteter som erbjuds är idrott, naturen och närmiljön, musik, slöjd, bild och form samt IKT. Flera eftermiddagar i veckan används lokaler som idrottshall, bibliotek, klassrum och slöjdsalar inom de aktiviteter som finns valbara för eleverna. Fritidshemmet dokumenterar sina aktiviteter på en fritidsblogg som är tillgänglig för barn och föräldrar. Under fritidsrådet som sker varje vecka involveras eleverna i planeringen av verksamheten. Förskoleklass Tre förskolelärare ansvarar för förskoleklassen på 38 barn och verksamheten pågår mellan kl 8:10-13:10. I förskoleklassen arbetar de med språklig medvetenhet på ett lustfyllt sätt. Under en arbetsvecka tränas eleverna i det sociala samspelet, arbetar med språkutveckling och praktisk matematik. Aktiviteter som barnen möter är olika rim & ramsor, sånglekar, namnlekar, turtagning, samarbetsövningar och rörelselekar. I vardagen stöter de på många matematiska begrepp som t.ex. antal, hur många, former och siffrors betydelse och värde. I början av terminen läggs stor vikt vid att träna det sociala samspelet, motoriken och att arbeta med gruppstärkande övningar.

5 5 (13) Nyckeltal för skol- och fritidsverksamhet läsåret Årskurs Totalt Flickor Pojkar F-klass År År År År År År Totalt elever 193 Totalt fritidsbarn Förutsättningar för måluppfyllelse 3.1. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna bygger på 193 elever i grundskolan och ca 119 barn placerade på fritidshemmet. Inför önskemål av skola till förskoleklass har Unnerödsskolan numera ett eget upptagningsområde istället för att dela hela området med Sandersdalsskolan. Tillströmningen och inflyttningen till skolan har varit stor de senaste åren där av har de båda skolorna behövt se över upptagningsområdena. Skolan erhöll tilläggsbelopp på kr för barn med särskilda behov. Två pedagoger från specialstöd på 100% respektive 80% har funnits i olika klasser för två av skolans elever. För att kunna hantera de ökade elevantalet har skolan fått utökade lokaler i form av två modulkroppar ( totalt ca 150m2). Modulen innehåller två klassrum två grupprum samt ett mindre kök för fritidshemsverksamheten. Under skoltid används lokalerna av skoleleverna för undervisning och efter skoltid öppnar fritidshemmet upp sin verksamhet i lokalerna. För att ta hänsyn till det stigande elevunderlaget kommer Unnerödsskolan inför läsåret 14/15 också ha tillgång till Östanvindsskolan tidigare lokaler, där kommer då år 6 att ha sitt hemklassrum. Under de närmaste sex åren ser vi en ökad tillströmning av elever till förskoleklassens verksamhet. Undervisningslokaler som saknas vid Unnerödsskolan är hemkunskapssal, musiksal och sal för laborationer i de naturvetenskapliga ämnena.

6 6 (13) 3.2. Personella förutsättningar Under läsåret 2013/2014 skedde det förändringar i ledningen av skolan då tidigare rektor som varit på skolan i fem år slutade. I väntan på ny rekrytering av rektor så tillsattes en tf rektor under fyra månader. I mars tillsattes en rektor på en tillsvidaretjänst till skolan. Unnerödsskolan styrs av en rektor som arbetar 80% på skolan. Under VT-14 utökades rektorstjänsten fr.o.m. mars månad till 100%. Under kommande läsår 14/15 är rektorstjänsten fortsatt på 100%. På skolan finns också en skoladministratör på 20%, som sitter på skolan en dag/vecka. Vid skolan finns en pedagog som har 20% nedsättning i tjänst för att vara ledningsresurs åt rektor. Elevhälsan professioner delas med andra skolor och på Unnerödsskolan arbetar då specialpedagog på 20%, kurator på 40%, skolsköterska på 40 % och tjänsterna talpedagog och skolpsykolog utför uppdraget vid behov. En pedagog arbetar med BRAVKOD på 10%, ett träningsmaterial för de elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Skolan är organiserad i fyra arbetslag med tre tillhörande arbetslagsledare. De fyra arbetslagen är fsk-klassens pedagoger som utgör ett arbetslag, fritidshemmets personal utgör det andra arbetslaget, pedagogerna i årskurs 1-3 det tredje arbetslaget och pedagogerna i årskurs 4-6 det fjärde arbetslaget. Lärarna undervisar i de ämnen de är behöriga i den mån det är möjligt, det medför att lärarna kan vara klasslärare i en klass men också ansvara för undervisningen i ett ämne i en annan klass. 3.3 Organisatoriska förutsättningar De 193 eleverna är uppdelade i klasser som är åldershomogena. De är organiserade utifrån skolans olika byggnader på detta sätt. Skolbyggnad-övervåning År År 2 2 År 3 År 3 År 4 År 5 Skolbyggnad - undervåning Skol- år bibliotek 6 p- rum Fsk/ fritids Fsk/ fritids Fsk/ fritids Modulerna År 1/ fritids År 1 / fritids

7 7 (13) På fritidshemmet är barnen uppdelade på två avdelningar. På blå avdelning går de elever som går i årskurs 1 och 2 och på den röda avdelningen går de elever som annars går i fsk-klass och i årskurs 3-6. Vid läsårets två sista gemensamma kompetensutvecklingsdagar sker den systematiska kvalitetsuppföljningen av elevernas resultat och utvärdering av verksamhetens mål och de insatser som gjorts under läsåret. Utvärderingens sker först individuellt av all personal på enheten och sedan gör man en gemensam sammanfattning och analys av de som framkommit för att skapa delaktig och gemensam plattform inför kommande verksamhetsår. Elevhälsoteamet Unnerödsskolans elevhälsa har kontinuerliga veckomöten under hela läsåret. Mötena genomförs varje torsdag, först träffas elevhälsoteamet därefter möter teamet klasslärare för klassgenomgång. Klassgenomgång sker varannan vecka utifrån ett förutbestämt kalendarium. Varje mentor möter elevhälsoteamet tre till fyra gånger per läsår. Dessa veckor då inget möte med klasslärarana äger rum kan mentor/klassläraren boka in tid med elevhälsans olika professioner i exempelvis möten med elever och vårdnadshavare. Kurator, specialpedagog och skolsköterska träffar eleverna kontinuerligt. Talpedagog och skolpsykolog kommer till skolan vid behov och har då förbokade träffar med elever. Vi har fått en bra kontinuitet i vårt elevhälsoarbete och vi ser vikten av att elevhälsan är representerad av samtliga professioner. Elevhälsans arbete utvärderas i slutet av varje termin i elevhälsoteamet samt tillsammans med all pedagogisk personal. Personal upplever att det ibland känns långt emellan klassträffarna med elevhälsan, åtgärd inför nästa läsår är att skapa vissa drop-in tider att komma till någon profession i elevhälsan. 4. Normer och värden Likabehandlingsarbetet Alla elever och alla vuxna ska vara väl kända med innehållet i vår likabehandlingsplan. På Unnerödsskolan finns ordningsregler som sammanfattas i ett värdegrundsdokument. Framtagandet av ordningsreglerna sker i samråd med elever, föräldrar, lärare och elevhälsans personal. På vår skola får man möjlighet att möta barn från olika delar av världen. Alla barn får lära sig respektera och acceptera att människor är olika och har rätt att vara olika. Ett av skolans främjande arbete är att vi under läsåret har infört nio Unneröds-dagar som är en schemabrytande verksamhet då alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 arbetar tillsammans i grupper. Syftet med dessa dagar är att alla elever får samarbeta på något sätt i aktiviteter samtidigt som de lär känna flera barn och vuxna på skolan. Temaområdena är framtagna tillsammans med klasserna utifrån innehållet i lgr 11. På skolan finns utbildade trivselledare som vid ett flertal tillfällen håller i olika rastaktiviteter för övriga barn på skolan, detta framhäver eleverna vid utvärderingar själva som mycket positivt för kamratskapen på skolan.

8 8 (13) Skolinspektionen ansåg vid sitt inspektionsbesök på skolan i nov-13, att elever och lärare kan sin likabehandlingsplan. De beskriver väl vilka områden på skolan som eleverna upplever som riskområden där fler vuxna ska finnas tillgänglig på rasterna. De redogör också för vilka aktiviteter som genomförs under läsåret tillsammans för att främja och förebygga vårt likabehandlingsarbete. Dock ville inspektionen att vi lägger mer fokus på att analysera de insatser vi gör och vilka resultat våra insatser ger. Detta arbete fortskrider under läsåret. Vid analysen av 2013 års brukarenkät som riktade sig till årskurs 3 och 6 så visade det sig att ca 84% av eleverna känner sig trygga på lektionerna. Det framkom att 90% av de som svarat av eleverna är nöjda med sin lärare eller annan personal på skolan. Många elever upplever att de vuxna är snälla mot dem och inte tillåter kränkningar eller att andra retas. Eleverna upplever att de lär sig bra saker i skolan, hög andel instämmer helt ca 91%. Många kan rekommendera skolan till någon kompis. Eleverna instämmer helt i att det finns god utrustning till lärandet i klassrummet. Lärarna berättar vilka kunskapskraven är för de olika betygen, enligt eleverna i årskurs 6. Som helhet upplever stor del av eleverna att de är nöjda med fritids verksamhet. Enligt brukarenkätens resultat så upplever eleverna i årskurs 3 & 6 att de inte i så hög grad får vara med och påverka innehållet i skolan. 5. Kunskapsresultat/utveckling och lärande Resultat och analys År 3 Enligt skolans egen sammanställning av resultaten från vårterminen 2014 nådde samtliga elever i årskurs 3 kunskapskraven i natur- och samhällsorienterade ämnen. Sammantaget så var det 33 elever som deltog i proven, en utav de 33 eleverna deltog bara på vissa delprov. I matematik var det 30% av eleverna som klarade alla delarna och i svenska var det 48% som klarade alla delproven. Tittar man på hur många elever som klarade alla delprov eller missade ett delprov av sju i matematik så hade vi då en måluppfyllelse på 75%. Motsvarande i svenska så låg måluppfyllelsen på 76 % för elever som klarat alla delprov eller missat endast en del. 11 elever utav de 32 som deltog i svenska proven läser enligt kursplanen för sva, av dem har 6 elever ej nått kunskapskraven. Vid analysen av elevernas resultat på de NP i matematik visade det sig att det var en stor del av eleverna som missade på delprov E i matematik som handlade om att mäta, uppskatta längder och proportionella samband. Lärarnas reflektioner är att undervisningen behöver handla mycket om mätandets idé och koppla arbetsuppgifter till vardagliga sammanhang för eleverna. Lärarna märker att många elever inte har begreppsförståelse inom detta område så därför ska vi arbeta med de matematiska begreppen som tillhör

9 9 (13) mätning, jämförelse och uppskattning. Andra utvecklingsområden kopplat till de NP år 3 som lärarna ser är att skolan behöver utveckla sin undervisning inom området skriftliga räknemetoder, många elever klarar överslagsräkning och huvudräkning men har svårigheter att använda olika skriftliga räknemetoder(algoritmer). Elevernas självbedömning skiljer sig väldigt åt, en del har en övertro medan andra upplever att de inte kan någonting. Vi kan utveckla detta genom att börja arbeta mer formativt och involvera eleverna så att de vet vart de är, vart de är på väg och vad de behöver hjälp med att utveckla för att komma vidare i sin kunskapsinlärning. För att få våra elever att nå ökad måluppfyllelse så var lärarkollegiet reflektion vid utvärderingen av läsåret att stanna upp och utvärdera undervisningen oftare. Det finns en ambition i lärarlaget att våga släppa boken och se den mer som ett komplement till undervisningen. Undervisningen ska erbjuda eleverna olika sätta att lära, i de yngre åldrarna ska vi arbeta mycket praktiskt och laborativt. En gång/vecka har varje klass praktisk matematik som är kopplat till de områden eleverna jobbar med just då. Lärarna deltar i matematiklyftet under nästa läsår och har höga förväntningar på denna kompetensutveckling. I svenska klarade alla elever av delprovet som handlade om att kommunicera om vardagliga händelser och ge en muntlig instruktion. Alla klarade också att analysera en skönlitterär text. De delprov som flest elever missar på (62%) är det delprov som behandlar området att skriva en berättande text eller faktatext och att kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Det är viktigt för oss att analysera varför spridningen är så stor som den är mellan de olika åren, vilka faktorer som påverkar just resultaten på de nationella proven. Vi har också elever som är kända för oss och som vi vet inte kommer att kunna nå godkända resultat på NP på grund av att de inte har de förkunskaper som krävs. Det kan också vara förhållandevis nyanlända elever som inte har grundkunskaper i svenska språket för att kunna genomföra NP. I dessa fall gör samtliga elever prov även om kunskapsnivån är lägre än den man kan förvänta sig för en elev i årskurs 3. År 6 När man jämför betygen de senaste två läsåren för årskurs 6 så har Unnerödsskolan ett genomsnitt på betygspoängen på knappt 13% det är lägre snitt än de medelvärde som är för kommunens alla skolor. Vi har dock gjort en liten procentuell höjning(0,45%) detta läsår om man jämför med läsåret 12/13. I analysen av betygen för årskurs 6 vt-14 så är det tydligt att det är i ämnen ma, sva och slöjd som det är ett lågt snitt på betygspoängen, det är lägre snittpoäng på betygen i framförallt matematik här på Unnerödsskolan än vad det är sammantaget på de olika skolorna i kommunen. De praktisk-estetiska ämnena har generellt högre betygspoäng i kommunen men här på Unnerödsskolan kan man se att eleverna i slöjd har låga betygspoäng om man jämför med kommunen i stort. Det finns således ett behov av bedömningsdiskussioner mellan de undervisande slöjdlärarna för att nå en likvärdighet. Då vi analyserar ämnesproven för år 6 så har vi lyckats bra med måluppfyllelsen i eng för våra elever. I svenska och matematik är det lägre måluppfyllelse och framförallt i svenska är det endast 58% som klarat alla delproven. Då vi jämför resultaten på ämnesproven i ma, sv och eng med de betyg eleverna sedan fick vt-14 så ser vi att engelska stämmer ganska väl överens. I matematik stämmer elevernas resultat från ämnesproven mycket väl överens med de betyg de fått.

10 10 (13) I svenskan har de generellt fått ett högre betyg än vad de presterat på ämnesproven. En förbättringsåtgärd är att skap tillfällen för bedömningsdiskussioner- att ta hänsyn till elevernas arbeten under hela terminen, de NP är en del av allt de övriga som lärarna ska bedöma och ta hänsyn till vid betygssättning. Kollegiet ska genomgå en fortbildning mattelyftet under detta läsår och vi hoppas då på att detta på sikt ska bidra till att skolan kan höja elevernas resultat i matematik. Lärarna är överens om vikten av att utveckla den formativa bedömningen så att eleverna har en chans att utveckla det som de tycker är svårt. Stanna upp och ge feedback under arbetets gång istället för att gå fram för fort. Att utveckla en samsyn kring läromedel och se det som ett komplement i undervisningen tillsammans med laborativt material och digitala verktyg. Många av våra elever behöver hjälp med sin begreppsförståelse då hög andel har ett annat modersmål än svenska. I årskurs 6 nådde samtliga elever enligt skolans egen sammanställning kunskapskraven i bild, hkk, idrott & hälsa, musik, biologi, fysik, kemi, teknik, geografi, samhällskunskap och slöjd. Jämförelse genomsnittliga betygspoäng under åren HT12 (bp) VT13 (bp) Unnerödsskolan 10,94 12,54 11,48 12,99 Ua kommun 12,33 13,47 12,63 13,32 Ht13 (bp) Vt 14 (bp) Mått Resultat 2011/2012 Resultat 2012/2013 Result at Mål Riket 83 % Andel (%) elever som uppnått kravnivån Nationella prov Ma åk 6 100% 100% Andel (%) elever som uppnått kravnivån Nationella prov En åk 6 100% 58% Andel (%) elever som uppnått kravnivån Nationella prov Sv åk 6 100% Uppföljning av prioriterade utvecklingsområde läsåret Följa upp föregående års resultat i alla ämnen och analysera både på individ och gruppnivå vi har arbetat med terminsavstämningar mot kunskapskraven i svenska och matematik. Ledningsresurs analyserar resultaten på de NP för att se om man kan urskilja moment som hela eller del av grupp behöver arbeta vidare med. Sammanställer då även varje individs behov i ma, sv och eng (år 6) som sedan arbetslaget och rektor får ta del av. Följa upp de insatser som görs för ett främjande likabehandlingsarbete på skolan fortsatt pågående arbete

11 11 (13) Följa upp det systematiska kvalitetsarbetet och delarna i läsårsplanen för skolan Arbetat fram ett årshjul för skolan vad det gäller utvecklingssamtal, bedömningar, dokumentation och kartläggningar. Fortsatt pågående arbete Tydliggöra vilka insatser vi gör då ett åtgärdsprogram upprättas för en elev i samråd med elevhälsan och främst specialpedagog har lärarna arbetet med att konkritisera målen så att de går att utvärdera. Personalen har genomgått en k-dag kring upprättandet av åtgärdsprogram. Tydliggöra IUP och formativa bedömningar för alla elever Unikum-piloter har utbildat övrig personal. Pågående arbete 7. Sammanfattning och Prioriterade utvecklingsområden inför läsåret 14/15 Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål är att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier. Succesivt utövar ett allt stötte inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. - Fortsatt arbete med att låta eleverna vara med och påverka arbetssätt, arbetsformer och olika redovisningsätt. - Ta vara på barnens önskemål och vara lyhörd för deras tankar i den vardagliga undervisningen. - Arbeta aktivt med elevråd och klassråd, kopplat till skolans kunskapsuppdrag och värdegrund. - Personal arbetar med att utveckla sina pedagogiska planeringar och hur eleverna kan vara med och påverka innehållet utifrån ålder och mognad, detta sker vid någon k-dag och ytterligare pedagogiska träffar under läsåret. Kunskaper Skolan ansvar är att varje elev efter genomgången grundskolakan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. - Då skolan hade väldigt låga resultat i matematik framförallt i årskurs 3 så behöver vi hitta nya arbetsformer och utveckla matematikundervisningen i ett perspektiv från år 1 och hela vägen till år 6. - Lärare och rektor ingår i den nationella fortbildningen matematiklyftet - Skapa mångfald i matematikundervisningen och våga släppa boken, som lärarna själva uttrycker det och arbeta mycket med de språkliga begreppen och använda konkret material. - Undervisningen ska låta eleverna utveckla alla förmågor i matematik och då behöver vi erbjuda olika arbetsformer. - Bygga upp en bank av praktiskt material kopplat till de olika områdena i matematik.

12 12 (13) - Utveckla barnens förmåga att kommunicera matematik genom att arbeta med problemlösning. Skolan ansvarar för att varje elev ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. - Vi behöver stärka elevernas läsförståelse i samtliga årskurser vid lärarnas utvärdering av verksamhetens arbete framkom det att stor del av våra elever behöver få ta del av olika sätt att läsa och utveckla sin läsförståelse. - Många lärare kommer att arbeta med materialet en läsande klass som ett komplement i undervisningen. Några pedagoger går på fortbildning gällande detta på HV. - Samarbetsprojekt ASL startas upp i augusti, deltar gör förskolelärarna och 1:ans lärare som arbetar med detta i sina klasser. Kontinuerliga diskussioner och erfarenhetsutbyte under projektets gång. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift och på ett rikt och nyanserat sätt. - Då vi på Unnerödsskolan har ca 50% elever med annat modersmål än svenska och där med flerspråkiga så har vi i vår analys av resultatet sett att vi behöver arbeta mycket språkutvecklande i alla ämnen. - Utveckla undervisningen genom att ha en tydlig arbetsgång för våra elever som t.ex. cirkelmodellen och genrepedagogikens hörnstenar vid arbete med att producera texter. - Arbeta med digitala verktyg för att utveckla språket. - En språkgrupp på tre pedagoger fortbildar sig under året genom att kollegialt ta del av litteratur gällande språkutveckling som de sedan delger de andra på skolan rektor Anna Forsberg

13 13 (13)

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan gränsar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Munkedalskolans redovisning Charlotta Liljedahl Rektor Munkedalskolan Ann-Catrin Göthlin Sektorchef

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Gäller läsåret: 2014/2015

Gäller läsåret: 2014/2015 Handläggare: Anna Forsberg Tele: 0522-696622 Mail: anna.forsberg@uddevalla.se Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan Unnerödsskolan Gäller läsåret: 2014/2015 Ett handlingsprogram för att motverka

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-08-25 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Christine Holst Rektor Svarteborgs skolor Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Guldkroksskolan 7-9 Läsåret 2014/2015 2(7) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Utifrån arbetet mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5

Myggenäs skola. Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor namn Inger Fält Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Båtbacken friskola Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Verksamheten vid Båtbacken friskola startade år 2007 med en allmän pedagogisk inriktning. Skolans huvudman är Båtbackens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Ås skola åk 4-9

Kvalitetsrapport 2013-14. Ås skola åk 4-9 Kvalitetsrapport 2013-14 Ås skola åk 4-9 Grundskola åk 4-9 Annika Lööf-Sjölund, rektor Förord Denna kvalitetsrapport är en sammanfattning och resultat av det arbete som bedrivits vid Ås skola åk 4-9 under

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014 Varje område skall redovisa följande verksamhetsmått och mätetal utifrån vilken verksamhet som finns. Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer