Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10"

Transkript

1 Båtbacken friskola Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Verksamheten vid Båtbacken friskola startade år 2007 med en allmän pedagogisk inriktning. Skolans huvudman är Båtbackens ekonomiska förening. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Rektor är alltid adjungerad vid de månatliga styrelsemötena. Skolåret har fungerat bra och eleverna har nått mycket goda resultat. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse. Elevantalet har varit sammanlagt 60 elever under året från förskoleklass tom åk 5. En elev lämnade skolan pga Mlytt i mitten av april och i slutet av februari kom två elever från Bahamas. Vi har behöriga pedagoger på alla klasslärartjänster. Samtliga har under året gått upp på heltid. Vid höstterminens start anställdes en lärare på heltid då en ordinarie personal gått på barnledighet. I hennes tjänst ingår även specialundervisning, engelska och syslöjd fr.åk.3 Hennes huvudsakliga uppgift har varit klasslärare i åk.5. Utöver dessa har fritidspedagogerna ansvarat för värdegrundsarbetet i alla klasser, bild och musik. Styrelsens ordförande ansvarar för träslöjd samt idrott från åk.2 tom åk 5. En av fritidspedagogerna har ansvarat för idrotten i åk.1 och förskoleklassen samt musikundervisningen fr.åk.1 tom åk.5 Båda fritidspedagogerna har ansvarat för värdegrundsarbetet från åk.1tom åk.5. Hemkunskapen har skolans kokerska ansvarat för.

2 Lokalvårdaren har fått utökad tjänst till 75 % och arbetar också i köket. Kokerskans tjänst är på 100%. Styrelsens ordförande har utöver sina andra uppdrag också vaktmästeri och administration och arbetar 80 %. Rektor arbetar heltid och har ansvar för all personal inom skola, fritids och förskola. Rektor är också klasslärare för förskole- klassen och arbetar på fritids fram till skolstarten på morgonen. I uppdraget ingår också en hel del administration som lönerapportering, schemaläggning, ansvar för kösystemet m.m. Skolsköterskan kommer en gång var Mjortonde dag. Skolan har också tillgång till kommunens elevvård med specialpedagoger, skolläkare, skolpsykolog m.ml. Här har vi fått ett stort stöd med utredningar och underlag till åtgärdsprogram. Möjligheten till konsultation med skolpsykolog i vissa ärenden har också ut- nyttjats. Ekonomiskt resultat Rektor har fortsatt ansvar för budgeten utom den för fastigheten. Skolan har valt att fortsätta prioritera de pedagogiska resurserna. I och med att alla pedagoger gått upp på heltid har resurserna i klasserna utökats väsentligt. Trots det ser bokslutet ut att visa ett fortsatt positivt resultat. Professionell personal All personal som anställs har adekvat utbildning. Skolan eftersträvar att hela tiden ha rätt kompetens på rätt plats. Vi har därför utbildat personal efter behov i bland annat matematik, svenska, omdömen och individuella utvecklingsplaner. Pedagogerna är klasslärare men arbetar till stor del ämnesinriktat efter intresse och utbildning. Detta har visat sig vara av stort värde för den sammanhållna bedömningen av elevernas progression i de olika ämnena.

3 En eftermiddag i veckan träffas klasslärare, resurs och rektor för att analysera och diskutera det pedagogiska läget i klasserna. Utifrån detta inventeras, utvärderas och fördelas resurser efter behov. Vi går också igenom ev. åtgärdsprogram för att se att de riktade åtgärderna är i fas med behovet. En eftermiddag i veckan har vi enhetskonferens för alla inblandade där det generella skolarbetet diskuteras. En kväll i månaden träffas all personal där olika frågor rörande verksamhet diskuteras. Rutiner och underlag för att ta fram kvalitetsredovisning En kvalitetsredovisning är ett bra underlag för skolans planering av verksamheten kommande läsår. Det är därför viktigt att den upptar så många olika områden och synpunkter som möjligt. Vår kvalitetsredovisning kommer även att innehålla detaljer från verksamheten som inte är mätbara för att ge en bred allsidig information. I redovisningen har vi använt oss av enkäter från elever, personal och föräldrar, utvecklingssamtal, olika utvärderingar, pedagogiska samtal, nationella prov, diagnoser, intervjuer m.m. Vi gör kvalitetsredovisningen läsårsvis med avstämning vid höstterminens slut, för att få så likartade förutsättningar som möjligt. Under året har vi gjort regelbundna avstämningar, utvärderat och dokumenterat. All personal deltar i det löpande arbetet. Beslutade åtgärder enligt förra årets kvalitetsredovisning De regelbundna pedagogiska diskussioner som personalen haft, har varit oerhört värdefulla för att kunna ge eleverna en så individuellt anpassad undervisning mot strävansmålen som möjligt. Här har vi diskuterat elever med behov av extra stöd såväl som elever som behöver extra utmaningar. Vi har satsat ännu mer på tekniska hjälpmedel, som bärbara datorer förutom de stationära, för att eleverna i sitt individuella skolarbete alltid ska ha datorer tillgängliga. Skolans satsning på svenskmaterialet Pilen har byggts ut till att omfatta även de högre årskurserna vilket har mottagits mycket positivt av eleverna.

4 Arbetet i skolan Vi har under året utvecklat samarbetet med kommunens elevombud i frågor rörande kränkningar och diskriminering. Värdegrundsarbetet har utökats till att även omfatta eleverna i åk.1 och 2. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. Tema över alla årskurser har inte varit prioriterat, men vi har alla jobbat med miljö och anslutit oss till ett företag som heter Reagro. Detta företag återvinner upp till 98 % av skolans avfall. Elever och personal har av företaget fått mycket goda vitsord om sättet att sköta all sortering. Eleverna i :an har i samarbete med kommunens renhållning arbetat med temat energi som resulterat i en almanacka som delats ut till alla hushåll i kommunen. Förskoleklassen 1-2:an har arbetat med temat bondgård där föräldrar har varit behjälpliga med information angående djurhållning, skog och spannmål. Alla barn gjorde ett studiebesök på en bondgård med nybyggd ladugård för mjölkkor. Temat redovisades med en utställning av bilder, barnens anteckningar m.m. samt att alla barn redovisade resultatet för varandra. Alla elever har deltagit i ett hälsoprojekt med frukost varje dag, massage, karate, cykling, dans m.m. Detta har varit mycket uppskattat av elever och föräldrar. Arbetet med individuella utvecklingsplaner och omdömen kommer att prioriterats. En i personalen har gått en fortbildning i ämnet och i en vecka under juli månad kommer klasslärarna att tillsammans göra en pedagogisk planering som även innehåller mål i varje ämne och arbetsområde. Under året har arbetet med egen planering utvecklats till att även omfatta årskurs 2. Barnens inmlytande på utvecklingssamtalen kommer att vidareutvecklas. Samarbetet med ämnesintegrering över alla årskurser har resulterat i mindre grupper och en större helhetssyn vilket underlättar för riktade åtgärder. Det är också positivt att en och samma pedagog har ansvarat specialundervisningen, MUS och LUS m.m i alla årskurser.

5 Mål och måluppfyllelse i förhållande till styrdokumenten Kunskaper formella Förskoleklassen Förskoleklassen har bestått av 12 elever, 10 Mlickor och 2 pojkar. Av dessa har alla varit kortare eller längre tid i förskola tidigare. Arbetet med svenska i förskoleklassen har baserats på Bornholmsmodellen. Barnen har fått enklare böcker som uppmuntrar till egna remlektioner i svenska och matematik. Dessa har varit mycket uppskattade. Den språkliga medvetenheten hos barnen har undersökts med det s.k Bornholmstestet. Av eleverna hade nästan 85 % klart godkänt medan resterande var på gränsen. Nästan 60 % av barnen kan läsa mer eller mindre. I mattediagnosmaterialet KÖN visar nästan alla genomgående mycket goda resultat. Inom idrott och hälsa har barnen med glädje deltagit i alla förekommande aktiviteter och gjort stora motoriska framsteg. Årskurs 1 I klassen Minns 10 elever. Flickor 40 % Pojkar 60 % Matematik 90 % av eleverna når målen. 30 % av eleverna har haft någon form av extra stöd

6 Svenska 90 % av eleverna anses klara målen och når minst punkt 7 i LUS. 50 % når punkt 10 eller mer. 30 % har haft extra stöd, vissa med mycket goda resultat. Eleverna har i övriga ämnen genomgående uppvisat mycket goda resultat och hade inget behov av extra stöd i något ämne. Årskurs 2 Antal elever i klassen :10 (en Mlicka Mlyttade in i februari) Flickor 70 % Pojkar 30 % Matematik Resultat av de diagnostiska proven ( Måns o Marie) VT- 10 Antal elever som genomförde proven: 100 % Antal godkända resultat: 90 % Av eleverna har 20 % haft extra stöd Svenska I slutet av andra skolåret uppnådde 100 % LUS punkt 12 eller mer. 30 % uppnådde punkt 18 a. Av eleverna har 20 % haft någon form av extra stöd. Eleverna har deltagit Mlitigt i övriga ämnen och där uppvisat goda resultat. Inget behov av extra stöd har behövts. Årskurs 3 Antal elever i klassen:8 (en elev Mlyttade efter påsk till en annan skola och Minns inte medräknad i resultatet på nationella proven) Flickor 37,5 % Pojkar 62,5 %

7 Svenska LUS 75 % av eleverna uppnådde minst punkt 15 i LUS under vårterminen 37,5 % av eleverna har haft specialundervisning i svenska och engelska och i vissa fall även i matematik. Matematik: MUS 50 % av eleverna har uppnått minst punkt 10 i MUS under vårterminen. Matematik: Nationella prov vt Deltagit: 100% Andel godkända: Delprov A B C D E F G Nått kravnivån: 57% 71% 86% 71% 86% 71% 86% Svenska Nationella prov vt Deltagit 100% Delprov A B C D E F G H Nått kravniån: 100% 71% 71% 71% 86% 29% 100% 71% I övriga ämnen har eleverna uppvisat goda resultat utifrån målen och inget extra stöd har behövts i dessa ämnen. Samtliga elever har avlagt godkända prov i simkunnighet.

8 Årskurs 4 Antal elever:10 ( en elev Mlyttade in i slutet av februari) Flickor 70% Pojkar 30% Svenska LUS 100 % uppnår punkt 16 eller mer. 50 % uppnår 18 b. Matematik: MUS 90 % av eleverna uppnådde minst punkt 11 20% av eleverna har haft extra stöd i svenska, engelska och matematik. I övriga ämnen har eleverna uppvisat gott resultat utifrån målen Årskurs 5 Antal elever:10 Flickor 60% Pojkar 40%

9 Matematik : Nationella prov VT- 10 Deltagit 90% Delprov A B C D Andel som nått kravnivån: 89% 89% 89% 78% Svenska: Nationella prov VT- 10 Deltagit 90% Delprov A B C D E Andel som nått kravnivån: 100% 100% 89% 67% 89% Engelska: Nationella prov VT- 10 Deltagit 90% Delprov A B C- D E Andel som nått kravnivån: 100% 67% 89% 100% Måluppfyllelse övriga ämnen ÅK. 5 Deltagit 100% Ämne Andel som nått målen SO 100%

10 NO 100% Teknik 100% Bild 100% Idrott och hälsa 100% Samtliga elever har avlagt godkända prov i simkunnighet. Slöjd 90% Musik 100% Hem och konsumentkunskap 100% Bedömning av resultaten I både de lägre och de högre åldrarna har många förväntat goda resultat uppvisats i samtliga ämnen i förhållande till målen. I de fall resultaten inte varit så goda, har det inte varit någon överraskning. Analys och åtgärder för utveckling Behov av extra stöd inventeras fortlöpande under läsåret. Minst två gånger/termin går vi igenom samtliga elever i samtliga ämnen för att utvärdera de åtgärder vi beslutat om samt det fortlöpande arbetet och om Mler elever behöver extra stöd. Kommande läsår kommer vi att konsultera en specialpedagog för kartläggning, förslag om extra stöd m.m då den som ska ha specialunder- visningen till hösten är utbildad men oerfaren. En av personalen har varit på en föreläsning; När läsningen inte bär samt deltagit i Ljusdals Kommuns utarbetande av mall för läs- och skriv- utveckling från förskoleklassen t.o.m gymnasiet. En av pedagogerna har fortbildat sig i svenskmaterialet Pilen och införskaffat material så att det passar alla årskurser. Materialet är mycket uppskattat av eleverna.

11 Under året har mattediagnosmaterialet MUS introducerats, vilket gett pedagogerna en god överblick över elevernas kunskaper. Eleverna har i matte jobbat mycket med problemlösning och praktisk matte. Ansvarig lärare i matte/no skall i höst delta i en av skolverket anordnad konferens om undervisning som ökar intresset för naturvetenskap och teknik. Temaarbete Skolan har under året haft temaarbete i hälsa, miljö, bondgård och estetisk produktion. Temaarbetet om hälsa, miljö och bondgård redovisas under rubriken Arbetet i skolan. När det gäller förslaget om en estetisk produktion samlades alla elever till ett storforum där alla Mick komma med förslag. Temat ingick i elevens val. Det resulterade i en Soaré med teater, sång instrumentalister, diktläsning m.m. där alla från förskoleklassen t.o.m åk 5 bidrog efter bästa förmåga och intresse. Några gjorde kulisser, andra bakade, några städade m.m. Föräldrar och syskon inbjöds och barnen ordnade själva Mika och lotteri. Behållningen på ca 4100 kronor gick enligt barnens önskemål till Världens barn. Alla medverkande var mycket nöjda med sina insatser och Mick mycket uppskattning av föräldrar och syskon. Mål och syfte Genom samarbete med andra i åldersblandade grupper får eleverna ett rikt tillfälle till olika sätt att söka och få information. Det gör eleverna trygga i olika gruppkonstellationer som också avspeglar sig i förhållningssättet till varandra över hela dagen. I processen med planering, genomförande, presentation och utvärdering är det viktigt att barnen har stort inmlytande och ansvar inte minst för att få inblick i ett demokratiska arbetssätt.

12 Beskrivning av resultat Under året har :an genom sitt samarbete med Ljusdals kommuns renhållning, fått en stor inblick i olika energikällor, hur de fungerar och själva fått göra en värdering av hur olika alternativ fungerar miljömässigt. Detta arbete redovisades separat och lades ut på kommunens hemsida. De yngre elevernas arbete med olika typer av lantbruk visade att marknaden svängt och att mjölkkor är i minoritet och att köttdjur Minns i en större del av produktionen i dag än förr. Barnen blev också överraskade av storleken på de lantbruk som idag lever på mjölkproduktion. De deltog aktivt vid varje tillfälle för att öka sina kunskaper om de olika sätten att i dag bruka ett lantbruk. Arbetet resulterade i en utställning med faktatexter och bilder som eleverna själva komponerat ihop. Hälsotemat är alltid uppskattat, särskilt den gemensamma frukosten där det Minns rika tillfällen till samtal med kompisar och oss vuxna. Det har gett Mlera elever en god vana att äta frukost även när temat är slut. Det märks på barnens ork i klassrummet. Utbudet av olika sorters aktiviteter som barnen kanske inte kommer i kontakt med i vardagen har inspirerat eleverna till att pröva nya saker. Syftet med temat var att eleverna ska få goda kunskaper om att man även med små medel kan hitta aktiviteter som främjar den egna hälsan. Når det gäller dokumentationen av Soaren så videomilmades hela föreställningen. Det fanns sedan möjlighet att köpa skivor med delar av föreställningen. Analys och åtgärder för utveckling Pedagogerna måste bli ännu tydligare med målen för varje tema och kolla upp att dessa verkligen nåtts när temat avslutats. Planeringen måste göras i god tid så att aktuella hjälpmedel, material, aktörer m.m. Minns på plats när temat startar.

13 Likabehandlingsplan Beskrivning av arbetet med likabehandlingsplanen Under terminens början går varje klass igenom lika - behandlingsplanen. Den presenteras på första klassmötet för föräldrarna och eleverna får tillfälle att prata om den Mlera gånger under det löpande värdegrundsarbetet. Skolans båda fritidspedagoger deltog under hösten i en utbildning i arbete med likabehandlingsplan. En fritidspedagog har under året haft träffar med kommunens elevombud för att utarbeta en gemensam matris inför arbetet med likabehandlingsplanen. Skolan har utarbetat ett förslag som sedan diskuterats med skolans skolråd där representanter för föräldrar, elever och personal deltar. Förslaget kommer under hösten att diskuteras vidare i det schemalagda värdegrundsarbetet i alla klasser. Här utgör svaren på den årliga enkäten där både elever och föräldrar får svara, tillsammans eller enskilt, ett bra underlag. Eleverna har fått göra ett Mlertal minienkäter för att personalen ska kunna fånga upp eventuella angelägenheter i de olika klasserna. Värdegrundsarbetet har utökats till att omfatta även eleverna i åk.1 och 2 som nu, i likhet med åk.3-5, har regelbundna schemalagda lektioner med fritidspedagogerna. Vid vissa tillfällen har eleverna delats upp i pojk- och Mlickgrupper. Vi har också gjort trygghetsvandringar med mindre barngrupper för att kolla hur de upplever rummen både ute och inne. Personalen är indelade i ett rastvaktssystem så att det alltid är någon vuxen närvarande på raster och vid busshämtning. Rektor avsätter tid för samtal vid behov och försöker dessutom intervjua någon/några i varje klass fortlöpande under skolåret.

14 Analys och åtgärder för utveckling Under hösten kommer skolan att ha ett samarbete med en dramapedagog som tillsammans med elever och personal ska försöka synliggöra begreppen diskriminering och kränkning. Vi har under de år som gått förstått att dessa begrepp är väldigt abstrakta för eleverna och vill kunna utveckla dem. Personalen avser att mellan besöken av dramapedagogen följa upp, jobba vidare och komplettera om det behövs. Till hösten kommer vi att ha faddrar för eleverna i förskoleklassen samt åk.3 som byter avdelning. Systemet med trygghetsvandringar kommer att bli mer regelbundna över terminerna. Rektors sammanfattning Skolåret 2009/10 vid Båtbacken friskola har fungerat mycket bra med bra stämning i personallaget och bland barnen. De utökade individuella utvecklingsplanerna har gett stöd för ett bättre riktat arbete. Positivt har också varit arbetssättet med ämnesansvariga pedagoger över årskurserna. Eleverna tycker det är roligt att byta klasskonstellation och pedagog under dagen. Svenskmaterialet Pilen har blivit ett roligt och värdefullt komplement till övrig undervisning. Under sommaren kommer pedagogerna att arbeta med en pedagogisk planering av alla ämnen med tydliga mål uppsatta utifrån strävansmålen. Vi tror att det kommer att ge ökad medvetenhet hos eleverna om vad som krävs i ett tidigt skede av undervisningen. De riktade statsbidragen till skriva, läsa och räkna känns som väl använda pengar i utvecklingen av verksamheten. Vi inventerade behovet och riktade bidraget till matte och utbildning i Pilen och införskaffande av materialet.

15 Till hösten kommer vi att anlita en specialpedagog som tillsammans med en vikarierande speciallärare ska inventera behov av extra stöd hos eleverna. Tillsammans ska de lägga förslag till åtgärder som sedan diskuteras i personallaget. Det börjar kännas som att vi har hittat en hållbar struktur i skolarbetet för en reell, individuell undervisning till alla elever. Under läsåret 2010/11 kommer följande arbetsområden att prioriteras: Miljö IUP och skriftliga omdömen LPP (lokal pedagogisk planering) Elevbaserade utvecklingssamtal Svenskprojekt över årskurserna( böcker, berättelse, sagor ) PILEN (material i svenska) Engelska från åk 1 ( enkel kursplan utarbetas) Datorhantering ( enkel kursplan utarbetas)

16 Gunilla Bölja Rektor

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund

Gefle Montessoriskola F-9. Kvalitetsredovisning 2008/2009. Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund Gefle Montessoriskola F-9 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Ledningsgrupp: Elisabet Enmark, Monica Hylén, Karin Lindqvist, Sofie Söderlund 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning, s.3 2. Stolta över, s.4 3.

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan KVALITETSREDOVISNING 2007 Kyrkskolan Kvalitetsredovisning Kyrkskolan 2007 Mål att redovisa utifrån utvärderingsplan 2007. Likabehandlingsplanen Mål: Personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan 1 1. Presentation av verksamheten Resursskolorna består av Loftebyskolan 1-6 och 6-9, Odenskolan samt Mobila Resursskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan gränsar

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Sörgårdsskolans förskoleklass

Sörgårdsskolans förskoleklass REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Sörgårdsskolans förskoleklass Nina Jönses 2010/2011 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se Med vänlig hälsning Carina Leffler, rektor FÖRUTSÄTTNINGAR Vittra på Adolfsberg är en förskola

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Torsö skola Grundskola år F - 6 och fritidshem Rektor Katarina Lindberg Adress Adress Hässlestadsvägen 1 Postadress 542 91 Mariestad Telefon 0501-755291, 0501-21107 Fax 0501-213

Läs mer

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp.

Vår vision är att Södermalms skola skall vara en trygg skola där välbefinnande, glädje och lust att lära är centrala begrepp. MÅL OCH AMBITIONER Den lokala arbetsplanen har sin utgångspunkt i internationella, statliga och kommunala styrdokument (barnkonventionen, skollag, läroplan, timplan, kursplan och skolplan). Utifrån dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsåret 2014/2015. Reviderad 141007 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Reviderad 141007 Innehållsförteckning Inledning - verksamhetens långsiktiga mål och policy s. 3 Kartläggning av läsåret 2013/2014 s. 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-08-25 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Christine Holst Rektor Svarteborgs skolor Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Bojarskolan och Nordby förskola Inlämnad av Gerd Källströmer Sammanfattning Bojarskolan Rektors bedömning av skolan (förskola, fritids, F-6) är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Källskolans och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleklass till åk 3 Fritidshemmen Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering...

Läs mer

Ytterbyns rektorsområde. Kvalitetsredovisning 2007/2008

Ytterbyns rektorsområde. Kvalitetsredovisning 2007/2008 1 Ytterbyns rektorsområde Kvalitetsredovisning 2007/2008 2 Innehållsförteckning sid 2 Kort beskrivning av området 3 Organisationsschema 3 Inledning - Vision 4 Beskrivning av kvalitetsarbetet 5 Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Segerstaskolans Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011

Segerstaskolans Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Segerstaskolans Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 VÅR VISION Segerstaskolan är en skola för livet, som utvecklar barnens kunskaper och förmågor så att de KAN, VILL och VÅGAR ta ansvar för framtiden

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola Bildningsförvaltningen Lingårdens förskola Margareta Öjebo Kvalitetsredovisning 2010 Lingårdens förskola Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr Nora kommun skola@nora.se Bildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsåret 2014-15 Magelungens Grundskola i Västerås Sammanställd i samråd med personal av Ewa Ekström rektor from 1 sep 2015 Vision: Våra elever ska lämna skolan med en känsla

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer