Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne"

Transkript

1 Diarienummer: A /2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS

2 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 2 Rapportens uppbyggnad... 2 Skånes polisområden... 2 Resultat... 2 Anmälda brott har minskat... 3 Mängdbrotten har minskat... 3 Inbrott i bostad har ökat något... 4 Inbrottsstölder (exklusive bostad) har minskat... 4 Tillgrepp av färdmedel har minskat... 5 Stöld utan inbrott har ökat något... 5 Misshandel utomhus fortsätter minska... 6 Personrånen fortsätter minska... 6 Skadegörelsebrott fortsätter minska... 7 Kommentar närpolischefen Kristianstad... 7 Kommentar närpolischefen Hässleholm... 8 Polisområdeschefens slutord... 8 Bilaga 1 Brottskoder Bilaga 2 Detaljsiffror

3 Sammanfattning Anmälda brott totalt har minskat jämfört med föregående år, minskningen är 12 procent. Mängdbrotten har minskat med samma procentandel som antalalet anmälda brott totalt, 12 procent jämfört med föregående år. Inbrott i bostad har ökat med 4 procent jämfört med föregående år. Inbrottsstölder (inbrott i bostad undantaget) har minskat med 33 procent jämfört med föregående år. Tillgrepp av färdmedel har minskat marginellt, jämfört med år 2012 är minskningen 2 procent. Stöld utan inbrott har ökat med 3 procent. Misshandel utomhus har minskat med 3 procent jämfört med föregående år och med 28 procent jämfört med år Personrånen fortsätter minska, på två år har kategorin minskat med 29 procent. Skadegörelsebrotten har minskat med 20 procent jämfört med år 2012 och med 30 procent jämfört med år Inledning Detta är årsrapport för 2013 där mängdbrottsutvecklingen i PONS 1 redovisas. Denna version är delvis annorlunda uppbyggd, bland annat har narkotikabrotten helt uteslutits i rapporten. Kategorin redovisas vare sig separat eller ingår i den totalt anmälda brottsligheten. Anledningen är att det stundtals varit problem med PUST 2. Detta gör att man inte kan jämföra redovisning gjord i tidigare årsrapporter. Brotten som redovisas i denna rapport är dock jämförbara i innevarande rapport. vissa sammanhang benämnda som vardagsbrott. Brott som går under detta samlingsnamn är misshandel utomhus, skadegörelse, personrån och olika stöldbrott. Gemensamt för brotten är också att polisen genom bland annat brottsförebyggande arbete har en möjlighet att på ett mer aktivt sätt påverka utvecklingen. Exempelvis kan misshandel utomhus till viss del förebyggas med polisiär närvaro. Under de senaste åren har bekämpningen av dessa brott haft speciellt fokus hos polisen, såväl lokalt som nationellt. För att öka möjligheten att bekämpa dessa brott är det väsentligt att skaffa sig en samlad och aktuell bild över hur brotten utvecklas. Av den anledningen svarar polisområdets Kriminalunderrättelsetjänst (KUT) för att regelbundet ge en uppdaterad bild till Operativa Ledningsgruppen över hur utvecklingen ser ut. Uppdrag och syfte Kriminalunderrättelsetjänsten i PONS har fått i uppdrag av tillförordnad avdelningschef i polisområdet, Per-Olof Söyseth, att redovisa hur mängdbrottsligheten utvecklats under år Syftet med rapporten är främst att ge en statistisk beskrivning av brotten inom definitionen mängdbrott under år Den är tänkt som ett underlag för att beskriva hur mängdbrottsligheten utvecklas i polisområdet. Genom underlaget är det möjligt att urskilja förändringar inom de olika brottskategorierna och därigenom ges möjlighet att uppmärksamma var de sker och agera då det är påkallat. Mängdbrott är ett samlingsnamn för några av de mest förekommande brotten i polisanmälningar, i 1 PONS (Polisområde Nordöstra Skåne) 2 PUST (Polisens utredningsstöd) 1

4 Metod Skånes polisområden Underlaget till rapporten är framtaget med hjälp av polisens uppföljningsprogram QlikView 3 som i sin tur hämtar material direkt från RAR 4. Som tidigare nämnts har narkotikabrotten utelämnats både som del i totalt anmälda brott men även som enskild kategori. Varje brott kodas med speciell brottskod och på det sättet kan man i efterhand söka fram de olika brottskategorierna. De brottskoder som använts har i denna rapport reviderats eftersom BRÅ 5 gjort förändringar i Brottskodskatalogen. Det är framförallt i kategorin stöld utan inbrott som förändringarna skett, se vidare bilaga 1 där brottskoderna redovisas. Bearbetning har sedan skett i Excel. Skåne är indelat i fem polisområden: Nordöstra Skåne (PONS) Södra Skåne (POSS) Mellersta Skåne (POMS) Nordvästra Skåne (PONV) Malmö (POMA) PONS är i sin tur indelat i två närpolisområden, Hässleholm och Kristianstad. I närpolisområde Hässleholm ingår Osby, Perstorp, Östra Göinge och Hässleholm kommun. I närpolisområde Kristianstad ingår Kristianstad och Bromölla kommun. I PONS finns det alltså sex kommuner. Rapportens uppbyggnad För varje kategori finns ett diagram som visar utvecklingen för polisavdelningen i sin helhet under tertialet. Den följs sedan av kommentarer kring de större förändringarna som kan ses. Den åtföljs av detaljsiffror för kommunerna som är färglagda enligt följande princip: Positiv eller oförändrad utveckling grön Negativ utveckling - röd Ingen hänsyn har tagits till hur liten eller stor förändringen är. Även denna del följs av kommentarer. Detaljsiffrorna för varje kommun och närpolisområde redovisas i Bilaga 2. Rapporten förklarar inte varför det ser ut som det gör utan åskådliggör endast den anmälda mängdbrottsligheten. Resultat Resultatavsnittet redovisar hur mängdbrotten sammantaget har förändrats i PONS under år För att kunna göra jämförelser redovisas de två föregående åren. Den första delen av resultatet avser den totala brottsligheten och därefter redovisas varje mängdbrottsområde för sig. Redovisningen syftar enbart till polisområdet i stort, detaljsiffror för respektive kommun eller närpolisområde finns att utläsa i bilaga 2. Rapporten redovisar enbart den statistiska utvecklingen och går inte närmare in på att förklara varför det ser ut som det gör. 3 QlikView (Program för att sammanställa data) 4 RAR (Rationell AnmälansRutin), 5 Brottsförebyggande rådet 2

5 Anmälda brott har minskat Mängdbrotten har minskat Antalet anmälda brott totalt inkluderar alla typer av brott, det vill säga även de brott som inte räknas in i kategorin mängdbrott. I denna version ingår inte narkotikabrotten. Mängdbrott är en kategori där polisen genom ett aktivt brottsförebyggande arbete har större möjlighet att påverka. Totalt anmäld brottslighet under år 2013 har minskat, både jämfört med år 2012 och år Jämfört med föregående år är minskningen 12 procent (2307 brott). Nederdelen visar mängdbrott i förhållandet till det totala antalet anmälda brott (hela stapeln). Mängdbrotten har minskat i samma omfattning som den totalt anmälda brottsligheten, 12 procent (1333 brott). Antal anmälda brott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Anmälda brott har minskat mest i Östra Göinge kommun. Jämfört med år 2012, är minskningen 20 procent (282 brott). Antalet brott är dock högre än år I Kristianstad kommun har brotten minskat med 15 procent (1400 brott). Samtliga kommuner har färre brott än föregående år. Antal anmälda mängdbrott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Precis som för anmälda brott totalt har antalet mängdbrott blivit färre i samtliga kommuner jämfört med föregående år, Störst är minskningen i Perstorp kommun där antalet minskat med 17 procent (86 brott). I Kristianstad kommun är minskningen 15 procent (824 brott). 3

6 Inbrott i bostad har ökat något Inbrottsstölder (exklusive bostad) har minskat Bostadsinbrotten avser i detta sammanhang både försök till inbrott och fullbordade inbrott i villa och lägenhet. Det är betydligt vanligare att bostadsinbrotten sker i villor än i lägenheter i PONS. Inbrottsstölder riktade mot organisationer, myndigheter och bilar är en relativt omfattande kategori. Inbrottsstölder i fordon är vanligast, fyra av tio brott är inbrott i fordon. Bostadsinbrotten har ökat med 4 procent (15 brott) jämfört med föregående år. Jämför man med år 2011 så har kategorin minskat med 25 procent (139 brott).. Inbrottsstölder är en kategori som minskat kraftigt om man jämför med de båda föregående åren. Jämfört med år 2012 har brotten minskat med 33 procent (1021 brott). Ungefär hälften av minskningen beror på en minskning av antalet inbrott i fordon. Antal anmälda inbrott i bostad Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Antal anmälda inbrottsstölder Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Med undantag av Bromölla och Osby kommun så har övriga kommuner ett ökat antal inbrott i bostad. I Perstorp kommun har kategorin nästan dubblerats (10 brott) och i Östra Göinge är ökningen 46 procent (10 brott). I båda dessa kommuner är brotten dock färre än år Kommentar: Samtliga kommuner har en stor minskning av antalet brott i kategorin. Störst är minskningen i Bromölla kommun där kategorin har minskat med 44 procent (81 brott) och i Kristianstad kommun där kategorin minskat med 40 procent (554 brott). 4

7 Tillgrepp av färdmedel har minskat Stöld utan inbrott har ökat något Kategorin tillgrepp av färdmedel innefattar stöld av både motordrivna färdmedel (t ex båt och bil) och icke motordrivna färdmedel (t ex cykel). Tre fjärdedelar av kategorin består av cykelstölder. Stöld utan inbrott innefattar tillgreppsbrott som sker utan inbrott. Alla stölder förutom stöld eller snatteri i butik räknas in i kategorin. Jämfört med föregående år är minskningen marginell, 2 procent (27 brott). Jämför man med år 2011 så är minskningen 12 procent (217 brott). Brotten ligger på ungefär samma nivå under de jämförda åren. Jämfört med föregående år har kategorin ökat något, 3 procent (96 brott). Antal anmälda tillgrepp av färdmedel Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Anmälda tillgrepp av färdmedel har minskat mest i Hässleholm kommun, jämfört med föregående år har kategorin minskat med 24 procent (113 brott). I Kristianstad kommun har kategorin ökat med 8 procent (67 brott). I Osby kommun har kategorin ökat med 29 procent (30 brott) jämfört med år I övriga kommuner är skillnaden marginell. Antal anmälda stöld utan inbrott Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: Samtliga kommuner, Perstorp undantaget, har fler antal anmälda brott i kategorin. Skillnaden i respektive kommun är marginell och ligger i paritet med år

8 Misshandel utomhus fortsätter minska Personrånen fortsätter minska I kategorin ingår krogrelaterat våld (utanför krogen) men innefattar även misshandlar som sker exempelvis utomhus i en trädgård. Traditionellt så brukar det krogrelaterade våldet vara knutet till de båda större kommunerna Hässleholm och Kristianstad. Antalet personrån i polisområdet är relativt få och det är därför svårt att precisera hur en ökning respektive minskning skall bedömas. Det som kan konstateras är att brottskategorin i stort sett finns representerad i de båda större kommunerna Kristianstad och Hässleholm. Misshandel utomhus minskar något. Jämfört med föregående år har de anmälda brotten minskat med 3 procent (20 brott). Jämfört med år 2011 är minskningen 28 procent (219 brott). Antal anmälda brott i kategorin fortsätter minska, sedan förra året har brotten minskat med 11 procent (9 brott) och jämfört med år 2011 med 29 procent (30 brott). Antal anmälda misshandel utomhus Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Antal anmälda personrån Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: I Osby kommun har brotten minskat med 34 procent (14 brott) jämfört med föregående år. I Kristianstad kommun har brotten minskat med 10 procent (30 brott). Övriga kommuner har i stort oförändrat antal anmälda brott, möjligen undantaget Östra Göinge där brotten ökat två år i rad. Kommentar: I Hässleholm kommun har brotten ökat med 53 procent (8 brott). I Kristianstad kommun har brotten minskat med 31 procent (18 brott) och jämfört med år 2011 nästan halverats. 6

9 Skadegörelsebrott fortsätter minska Kommentar närpolischefen Kristianstad I kategorin ingår olika typer av skadegörelse indelad efter typ och mot vem/vad den riktar sig. De vanligaste kategorierna är Annan skadegörelse och Skadegörelse på motorfordon. Tredje vanligaste är skadegörelse mot stat, kommun eller landsting. Jämfört med föregående år är minskningen 20 procent (367 brott) och jämfört med år 2011 är minskningen 30 procent (611 brott). Antal anmälda skadegörelser Kommun Kristianstad Bromölla Hässleholm Osby Perstorp Östra Göinge Totalt Kommentar: I Två kommuner har antalet anmälda brott ökat, Bromölla och Osby. I Bromölla med 16 procent (16 brott) och i Osby med 10 procent (13 brott) jämfört med föregående år. I övriga kommuner har brotten minskat eller är oförändrat antal. I Perstorp kommun är minskningen 39 procent (37 brott) och i Kristianstad kommun 32 procent (313 brott). Det känns tillfredsställande att konstatera att närpolisområdet precis som Polisområdet i stort kan uppvisa en klar minskning av såväl det totala antalet anmälda brott som brott i kategorin mängdbrott. Eftersom minskningen sker i alla polisområdets kommuner kan den naturligtvis inte enbart tillskrivas en effektiv polisverksamhet utan det handlar också om ett trendbrott i samhället i stort. Inbrott i bostad är en brottstyp som av allmänheten upplevs som integritetskränkande. Under året har det skett en liten ökning i Kristianstads kommun, i Bromölla en minskning. Man bör dock ha i minnet att utgångspunkten är låga siffror och att närpolisområdet inte har drabbats i den mån som stora delar av Skåne i övrigt har gjort. När det gäller inbrottsstölder i övrigt uppvisas en mycket stor minskning. Stora resurser läggs på det som vi allmänt kallar våld i offentlig miljö vilket också innefattar de våldsbrott som förövas utanför krogarna. Statistikmässigt kan dessa inte skiljas från övriga misshandelsbrott som inträffar utomhus men det är glädjande att se att Kristianstads kommun fortsätter den minskning som inleddes Bromölla kommun visar på en ökning men det handlar fortfarande om förhållandevis låga tal. Personrån är få och fortsätter minska i närpolisområdet. Antalet anmälda skadegörelser minskar, detta trots att anmälningsbenägenheten hos offentliga institutioner är hög. Bromölla bryter här trenden med en ökning och hamnar därmed i paritet med 2011 års siffror. Sammantaget ger uppföljningen vid handen att närpolisområdets invånare kan känna sig trygga. Ur polisiär synvinkel pekar den inte på något behov av drastiska förändringar av verksamheten. Thom Nilsson, närpolischef Kristianstad 7

10 Kommentar närpolischefen Hässleholm Polisområdeschefens slutord Vi kan nu i början av 2014 se tillbaka på ett intressant och omväxlande Personaltätheten har varierat under året, men den stabiliserades mot slutet av All personal, såväl i yttre som i inre tjänst, har på ett förtjänstfullt sätt tacklat de utmaningar som kommit under året. Pressen på personalen har under vissa tider varit stor, men vi har alla sett till att vi tillsammans underlättat för varandra i vårt gemensamma arbete. Antalet anmälda brott har totalt minskat i hela närpolisområdet, men har inom vissa brottskategorier ökat. Ökningen, om vi slår ut det på hela området, har framförallt skett gällande inbrott i bostad, stöld utan inbrott samt personrån. Misshandel utomhus är i praktiken på samma nivå som Ökningen generellt är inte jättestor, men är ändå att ta i beaktande. Det som vi framöver under 2014 behöver göra är att tillsammans fortsätta arbeta mot uppkomna problem situations-anpassat. Vi ska utöka vår flexibilitet och se till att vår brottsförebyggande del ger effekt framförallt avseende misshandel utomhus, stöld utan inbrott, personrån samt inbrott i bostad. Kan vi genom ökad synlighet och tillgängligt se till att befinna oss i stadskärnor, villaområden och på allmänna samlingsplatser, tror vi att vi kan få ner aktuella brottskurvor. En utökad lagföring gör också att brottskurvan kan planas ut. Anders Svenson, närpolischef Hässleholm Det är glädjande att återigen konstatera att den anmälda brottsligheten i polisområdet minskar. I jämförelse med föregående år har den anmälda brottsligheten minskat 12 %. Detta skall ställas i relation till att polisens tillgänglighet ökat under året. Den anmälda brottslighetens minskning styrks också av fjolårets trygghetsundersökning som pekar i samma riktning. Mängdbrotten, som utgör ungefär 75% av den totala anmälda brottsligheten, sjunker i motsvarande omfattning som övriga brott. Minskningen är särskilt glädjande då man jämför med den demografiska utvecklingen i polisområdet. Sedan ett par år tillbaka har antalet ungdomar i åldern år ökat. Denna åldersgrupp är en av de grupper som genererar flest antal brottsanmälningar. Under 2014 kommer vi fortsätta metodutveckla vår verksamhet. Den brottsförebyggande verksamheten kommer att renodlas ytterligare då en uppdelning mellan ingripande- och närpolisverksamhet kommer att genomföras. Förändringen innebär att den brottsförebyggande verksamheten kommer kunna bedrivas med kontinuitet. Vår utredningsverksamhet har under 2013 genomlysts av en partssammansatt grupp och även denna verksamhet står inför förändringar. Vår akututredningsverksamhet kommer att förstärkas samtidigt som vi strävar efter att renodla förundersökningsledningen vilket kommer att medföra en än högre lagföringsandel och fler nöjda målsägare. Min bedömning är, utifrån brottsutveckling samt polisområdets pågående satsningar, att polisområde Nordöstra Skåne är ett tryggt område att vistas i. Per-Olof Söyseth, polisområdeschef 8

11 Bilaga 1 Brottskoder Brottskategori Brottskod Misshandel utomhus Tillgrepp av färdmedel , 9803 Inbrott (ej i villa, lägenhet) Stöld (ej i butik), rån (ej mot person) , , , , , 0891, 9804, Inbrott i bostad, försök/fullbordat 9801, 9802, 0857, 0874 Personrån , 0890, , Skadegörelse Narkotika

12 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 1

13 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 2

14 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad, Kristianstad Kommun Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 3

15 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Kristianstad, Bromölla Kommun Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 4

16 Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm 5

17 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Hässleholm Kommun Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 6

18 Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Osby Kommun 7

19 Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Perstorp Kommun 8

20 Bilaga 2 Detaljsiffror Polisområde Nordöstra Skåne, Närpolisområde Hässleholm, Östra Göinge Kommun Antal anmälda brott totalt Antal anmälda mängdbrott Misshandel utomhus Inbrott i bostad Inbrottsstöld (ej i bostad) Skadegörelse Stöld utan inbrott Tillgrepp av färdmedel Personrån 9

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Polisen omorganiserar

Polisen omorganiserar Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerort 2015-01-27 Polisen omorganiserar Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet genomfört i Sverige. Omorganisationen

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Brottsutvecklingen i riket

Brottsutvecklingen i riket Brottsutvecklingen i riket December 215, Nationellt bedrägericenter Diarienummer: A116.272/215 1 Polismyndigheten 215 215 Antalet anmälda bedrägeribrott (kapitel 9) ökade med drygt 11 procent under 215.

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Upprepad utsatthet för bostadsinbrott en kvantitativ studie i Dalarnas län, första oktober 2005 t.o.m. 30 september 2006 C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2006 Elin Torstensson

Läs mer

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott idéskrift #8 Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott»lokalt BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 8 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET«BRÅ-rapport 2001:13 idéskrift

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första tre kvartalen 2013 svenskhandel.se Butiksrån de första tre kvartalen 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport

Läs mer

Brottsstatistik i LUAområden

Brottsstatistik i LUAområden Brottsstatistik i LUAområden 2008 2010 Slutredovisning från projektet för en utvecklad brottsstatistik över anmälda brott i stadsdelar med lokala utvecklingsavtal Redovsining 2011-04-04 Brå centrum för

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Även om vi hoppas på ytterligare några fina och soliga dagar börjar sommaren sakta gå mot sitt slut och hela samhället återgår till

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Rapport 2015:21. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Slutrapport

Rapport 2015:21. Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. Slutrapport Rapport 2015:21 Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Slutrapport Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Slutrapport Rapport 2015:21 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Brottssituationen. Skåne

Brottssituationen. Skåne Polismyndigheten i Skåne Länskriminalavdelningen Läns-KUT Skåne Augusti 2005 ALM-491-13441/05 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, fullbordat biltillgrepp 0802 Stöld ur eller från motordrivet

Läs mer

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS.

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS. SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformations System, är en informationstjänst där vi har samlat uppgifter om skolors kvalitet och resultat. -1- Är du osäker på hur det ser ut

Läs mer

Figur 1. New York: Mord och dråp, 1950 2011, per 100 000 invånare.

Figur 1. New York: Mord och dråp, 1950 2011, per 100 000 invånare. Undret i New York Medierna är fulla med positiva nyheter från brottslighetens New York, eller snarare det laglydiga New York. Sedan början av 1990-talet har brottsligheten sjunkit med 60, 70 och 80 procent

Läs mer

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Kortanalys 8/2015 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Till och med 2014 Innehåll Inledning... 5 Bostadsinbrott... 8 Bilstöld och stöld ur eller från fordon... 11 Cykelstöld... 14 Bedrägeri... 16

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Lagstadgat brottsofferstöd...3 Områdesbeskrivning...3 Brottsligheten...3 Barn och ungdomars utsatthet för brott...4 Upprepad

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

INFOBLADET. östgötapolisen

INFOBLADET. östgötapolisen INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansvarig utgivare: Annsofie Bondesson, Informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter 1 Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter Av professor Sven-Åke Lindgren Resultat i sammanfattning Syftet med denna undersökning

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 2016 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 160101 Ersätter version 6.3 (2015) 170101 Inledning Formuläret

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Följande områden har drabbats i april: SAMMANFATTNING april

Följande områden har drabbats i april: SAMMANFATTNING april Kommunpolis Anna Schelin Hej alla grannsamverkare i Huddinge kommun! Du har väl sett alla informations- och utbildningsfilmer inom Grannsamverkankonceptet?! www.samverkanmotbrott.se Vill uppmana alla att

Läs mer

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden INNEHÅLL Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden...1 Utsatta områden...1 Arbeta kunskapsbaserat...1 Att använda statistik är en viktig

Läs mer

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 109 Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Ofredande hur det ser ut och vad kan göras?

Ofredande hur det ser ut och vad kan göras? Ofredande hur det ser ut och vad kan göras? Under de senaste veckorna har det i media uppmärksammats att flickor och unga kvinnor har ofredats av större killgäng. I tyska Köln uppger över 90 unga kvinnor

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Skydda dig mot båtstölder

Skydda dig mot båtstölder Tips och råd Skydda dig mot båtstölder I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan förebygga inbrott i båten och stöld

Läs mer

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Tjänsteskrivelse 1 (8) Handläggare Lena Öijen Barn- och utbildningsnämnden Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Sammanfattning I tidigare tjänsteskrivelse (BUN 2015.0404, 2015-08-25)

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING

Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider ENKÄTSTUDIE OM BUDGETEN 2010 FÖR KOMMUNER OCH

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Problembild 2010. Polismyndigheten Gotland

Problembild 2010. Polismyndigheten Gotland Problembild 2010 Polismyndigheten Gotland Problembild 2010 2 (24) INNEHÅLL FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 1 GOTLAND I SIFFROR... 7 1.1 Befolkning och arbetsmarknad... 7 1.2 Omvärlden... 7 1.3

Läs mer

Område Bromma. Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/ Brommaområdet under hela hösten fram till sista december 2015.

Område Bromma. Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/ Brommaområdet under hela hösten fram till sista december 2015. Polisregion Stockholm 2016-01-20 Område Nord Lokalpolisområde Vällingby Information Område Bromma God fortsättning på det nya året! Tyvärr noterar vi fortsatt hög brottslighet mot bostäder i Västerort/

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Upprepad utsatthet för bostadsinbrott

Upprepad utsatthet för bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Upprepad utsatthet för bostadsinbrott en uppföljning i Uppsala län Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2008 Susanne Axbom

Läs mer

Häktningstider och forensiska undersökningar

Häktningstider och forensiska undersökningar 2016:2 Häktningstider och forensiska undersökningar Förslag för en snabbare forensisk process MISSIV DATUM DIARIENR 2016-01-25 2015/162-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-07-23 Ju2015/05664/Å Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rådet för Hälsa och Trygghet

Rådet för Hälsa och Trygghet $Ä ESLÖVS ESLÖVS Vård och Omsorg 2013-05- 3,1 Dnr Rådet för Hälsa och Trygghet Protokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00 Beslutande Cecilia Lind (S) Henrik Wöhlecke

Läs mer

PM Besvärsstudie 2008

PM Besvärsstudie 2008 Thomas Johansson Ph.D. Utredare PM Besvärsstudie 2008 Inledning Miljö- och byggkontoret, Piteå Kommun har sedan 1980-talet regelbundet genomfört så kallade besvärsstudier. 2008 års studie är den femte

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK

SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK Polisutbildningen, Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 265 SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER MOT NARKOTIKA I ÖRNSKÖLDSVIK Jonas Boström Sammanfattning Syftet med denna

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län

En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län Kriminologiska institutionen En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län En kvantitativ registerstudie av polisanmälningar från år 2007 Examensarbete 1 15

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Länspolisnytt. Nyhet ::

Länspolisnytt. Nyhet :: Länspolisnytt Nr 36 Vecka 49 2007-12-07 Nyhet :: Bengt Svenson blir tillförordnad rikspolischef Regeringen har bekräftat att rikspolischefen Stefan Strömberg avgår. Han omplaceras och ska från årsskiftet

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I Please answer the following questions in English language. 1. Is this your country s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry per country

Läs mer