Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015"

Transkript

1 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län

2 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner... 4 En historisk sett hög befolkningstillväxt fortsätter... 5 Invandringen främsta komponenten bakom tillväxten... 5 Både in- och utvandringen ökade... 6 Inrikes flyttnettot fortsatt negativt... 7 Födelsenettot minskade... 8 En högre andel äldre bland befolkningen... 8 Stora skillnader i den demografiska strukturen mellan kommunerna i länet... 9 Andelen män av befolkningen ökar Andelen utlandsfödda i Kronobergs län större än i riket Statistikbilaga Befolkningsutveckling i Kronobergs län Genomsnittlig årlig utveckling (i %) i länets kommuner Befolkningsutvecklingens komponenter i Kronobergs län Befolkningsutvecklingens komponenter i länets kommuner In- och utvandring, Kronobergs län Inrikes in- och utflyttningar, Kronobergs län Födda och döda, Kronobergs län Åldersstruktur i Kronobergs län Åldersstrukturer i länets kommuner Kvinnor och män, Kronobergs län och kommunerna Utrikes födda, Kronobergs län och kommunerna

3 Sammanfattande beskrivning SCB sammanfattar befolkningsutvecklingen under 2015 med att: 2015 ökade Sveriges befolkning med personer och vid årets slut uppgick den till personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år. Den höga tillväxten i riket avspeglar sig i Kronobergs län som fortsätter att ha en hög befolkningstillväxt jämfört med tidigare år. Under 2015 uppgick ökningen till 1,2 % (2241 personer), vilket är en rekordökning sett till tidsperioden Vid utgången av 2015 uppgick befolkningen i länet till personer. Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner under Sedan 70-talet har detta bara inträffat en gång tidigare. Procentuellt sett var ökningen som störst i Lessebo kommun, i faktiska tal i Växjö. Den rekordartade ökningen under 2015 berodde främst på ett högt positivt utrikes flyttnetto, som en följd av en historiskt sett hög invandring till Sverige som helhet. Då Kronobergs län har haft en relativt sett hög invandring under senare år kom andelen utlandsfödda av länets befolkning att överstiga riksgenomsnittet. Men även ett positivt födelsenetto bidrog till befolkningsökningen i länet. Fortsatt hade länet ett negativt inrikes flyttnetto; dock ökade antalet inflyttningar och antalet utflyttningar minskade. För frågor om rapportens innehåll kontakta: 3

4 Total befolkning Årlig förändring i % Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015 Folkmängden i Kronobergs län fortsätter att öka i rekordartad takt. Under 2015 uppgick ökningen till 1,2 %, vilket var en något större ökning än Detta innebar att vid slutet av 2015 hade länet invånare. Ökningen innebar även att länet har haft en positiv befolkningsutveckling under 14 år i rad Total befolkning Årlig förändring i % 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% Diagram: Folkmängd i Kronobergs län och årlig förändring ( ). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner Att befolkningen ökar i samtliga av länets kommuner under ett och samma år tillhör inte vanligheterna; sedan 70-talet har det endast hänt en gång tidigare. Procentuell Förändring i Folkmängd 2015 förändring faktiska tal 0760 Uppvidinge 1,1% Lessebo 3,1% Tingsryd 0,5% Alvesta 0,4% Älmhult 1,6% Markaryd 2,4% Växjö 1,3% Ljungby 0,4% Tabell: Folkmängd och förändring i länets kommuner (2015). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg. Lessebo kommun hade under 2015 den procentuellt sett högsta befolkningsökningen, följt av kommunerna Markaryd, Älmhult, Växjö och Upvvidinge som alla hade en ökning som översteg 1 %. Uppgången i övriga kommuner låg inom intervallet 0,4 % - 0,5 %. I faktiska tal var ökningen störst i kommunerna Växjö, Älmhult samt Lessebo. 4

5 En historisk sett hög befolkningstillväxt fortsätter Sedan 90-talet har befolkningstillväxten i Kronobergs län haft en lägre tillväxttakt i jämförelse med riksgenomsnittet, men under 2015 var den något högre. 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% -0,4% Kronobergs län Riket Diagram: Genomsnittlig årlig procentuell befolkningsförändring ( ) och procentuell utveckling (2015). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg. I Sverige finns det 21 län. Under 2015 hade Kronobergs län den femte högsta befolkningstillväxten av dem, vilket var i nivå med Ur ett längre perspektiv är detta en hög tillväxttakt för länet. Invandringen främsta komponenten bakom tillväxten Den historiskt sett höga asylinvandringen till Sverige får stort genomslag i Kronobergs län; till stora delar beror befolkningstillväxten i länet på att det invandrar fler än vad det utvandrar. För samtidigt har länet ett negativt inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Inrikes flyttnetto Total förändring Diagram: Befolkningstillväxten uppdelad i komponenteter, Kronobergs län ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. 5

6 Det utrikes flyttnettot låg under 2015 kvar på samma nivå som under Däremot minskade födelsenettot med drygt 30 %. För andra året i rad mildrades det negativa inrikes flyttnettot något. Totalt uppgick det till -807 personer, vilket kan jämföras med personer 2014 och personer Invandringsöverskott Inrikes flyttnetto Födelsenetto Totalt Diagram: Befolkningstillväxtens komponenter, Kronobergs läns kommuner (2015). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. På kommunal nivå är den gemensamma nämnaren för kommunerna att invandringen är den främst bidragande komponenten till befolkningstillväxten. I relation till befolkningsmängden hade kommunerna Lessebo och Uppvidinge ett av de högsta utrikes flyttnettot i riket under Skillnaderna mellan kommunerna är att födelsenettot och det inrikes flyttnettot varierar. Under 2015 var födelsenettot positivt i tre av åtta kommuner (Växjö, Alvesta och Älmhult), och endast Markaryds- och Växjö kommun hade ett positivt inrikes flyttnetto under året. En delförklaring till att några av kommunerna har många utflyttare inom Sverige är att de som invandrar under ett år även kan flytta vidare inom Sverige under samma år. Detta får högt genomslag för de kommuner som har haft en proportionellt sett hög invandring. Både in- och utvandringen ökade Både in- och utvandringen ökade mellan Invandringen ökade med 2,9 % och utvandringen med 12 %. I relation till tidsperioden minskade tillväxttakten på invandringen till länet. 6

7 Utrikes flyttnetto Invandringar Utvandringar Diagram: In- och utvandring till Kronobergs län ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. Givet att invandringen och utvandringen inte förändrades särskilt drastiskt jämfört med 2014 låg nettoinvandringen kvar på ungefär samma nivå under 2015 (2730) som under 2014 (2713). Mellan hade Kronobergs län, i relation till folkmängden, den högsta nettoinvandringen av samtliga län. Under 2015 hade länet den näst högsta nettoinvandringen i relation till befolkningen, endast Blekinge län hade en något högre. Inrikes flyttnettot fortsatt negativt Kronobergs län har under lång tid haft ett negativt inrikes flyttnetto i relation till andra län i Sverige. Främst är det yngre vuxna som står för utflyttningarna och de går främst i riktning mot storstadsregionerna Inrikes flyttnetto Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Diagram: Inrikes in- och utflyttning till Kronobergs län ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. Antalet in- och utflyttningar till länet hänger samman med hur många som bor i länet som helhet. Ju fler som bor i länet, desto fler flyttningar. Det intressanta i sammanhanget är att se till nettosiffrorna, det vill säga skillnaden mellan antalet in- och utflyttningar. 7

8 Mellan ökade antalet inflyttningar till Kronobergs län med 1,9 % samtidigt som utflyttningarna minskade med 4 %. Detta innebar att det negativa flyttnettot minskade från personer till -807 personer. I relation till folkmängden hade Kronobergs län det mest negativa flyttnettot under perioden Under 2015 hade två län ett inrikes flyttnetto som, i relation till befolkningen, understeg nettot för Kronobergs län. Födelsenettot minskade Kronobergs län har haft ett positivt födelsenetto mellan Under 2014 noterades det högsta nettot (416) under 2000-talet minskade det relativt kraftigt till 285 personer. Minskningen berodde främst på att antalet döda ökade samtidigt som antalet födda endast minskade marginellt jämfört med Netto Födda Döda Diagram: Födda och döda i Kronobergs län ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. I relation till folkmängden hade Kronobergs län det åttonde högsta födelsenettot i riket under tidsperioden Under 2015 innehade länet samma placering. Av de 21 länen hade nio stycken ett negativt födelsenetto under En högre andel äldre bland befolkningen Under 2000-talet har andelen äldre bland befolkningen i Kronobergs län ökat, samtidigt som andelen i arbetsför- och yngre ålder minskat. Balansen mellan befolkningen i arbetsför ålder och de som är i ej arbetsför ålder kan beskrivas genom den s.k. demografiska försörjningskvoten, som visar kvoten mellan antalet personer i ej arbetsför ålder och personer i arbetsför ålder. Ju högre kvot, desto större försörjningsbörda för de som är i arbetsför ålder. I praktiken innebär en ökande försörjningskvot att färre ska försörja fler. 8

9 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64, Kronobergs län Riket Diagram: Försörjningskvot i Kronobergs län och Riket ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. Sedan andra hälften av 00-talet har försörjningskvoten successivt ökat, både i Kronobergs län och Riket. En delförklaring till detta är att relativt stora årskullar under dessa år har gått i pension. Under 2015 uppgick försörjningskvoten i Kronobergs län till 79,3 och i Riket till 73,9. Detta innebar att i Kronobergs län gick det 79,3 personer i ej arbetsför ålder (0-19, ) på 100 personer i arbetsför ålder (20-64 år). Förklaringen bakom att kvoten ökar är att antalet äldre i länet har blivit fler. År 2000 gick det 32,7 äldre personer i Kronobergs län på 100 personer i arbetsför ålder uppgick samma siffra till 37,9 en ökning med 16 %. I faktiska tal innebär detta att antalet äldre under denna period ökat med drygt 7500 personer. Dock har även antalet i arbetsför ålder ökat under samma tid, med nästan 5900 personer, och det är utlandsfödda personer som stått för denna ökning. Under 2015 ökade antalet yngre i befolkningen i Kronobergs län med 762 personer, antalet i arbetsför ålder med 878 personer och antalet med 601 personer. Stora skillnader i den demografiska strukturen mellan kommunerna i länet Försörjningskvoten beror på hur den grundläggande demografiska strukturen ser ut. En geografi som under lång tid har haft en hög utflyttning tenderar att få en hög försörjningskvot, då de som flyttar ofta är i yngre åldrar. Som en följd föds färre barn och andelen äldre ökar. 9

10 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 92,5 90,8 88,2 87,7 85,6 81,2 80,6 72,9 Diagram: Försörjningskvot i kommuner i Kronobergs län (2015). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. I Kronobergs län är det relativt stora skillnader i åldersstrukturerna mellan kommunerna. I de fyra minsta av länets kommuner, sett till folkmängd, är försörjningskvoten som högst. Allra högst är den i kommunerna Tingsryd och Lessebo, där det går drygt 9 personer i ej arbetsför ålder på 10 personer i arbetsför ålder. Detta kan jämföras med Växjö kommun, där samma nivå är betydligt lägre. Sett till andelen äldre av befolkningen uppgick den under 2015 till 27,5 % i Tingsryds kommun (där den var som högst bland länets kommuner) och till 18,6 % i Växjö kommun (där den var som lägst). Andelen män av befolkningen ökar Under 2015 kom antalet män i Sverige att bli fler än antalet kvinnor något som aldrig inträffat förut. Förklaringen till detta är dels att fler män än kvinnor invandrar, dels att medellivslängden för män ökar , , , Män Kvinnor Diagram: Andelen kvinnor och män av befolkningen i Kronobergs län ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. 10

11 I Kronobergs län har det sedan lång tid tillbaka varit fler män än kvinnor, vilket berott på att fler kvinnor än män flyttat från länet. Skillnaden mellan antalet kvinnor och män i länet var som lägst 2000, då den uppgick till 213 personer, vilket kan jämföras med 1970 då männen var 3752 fler än kvinnorna. Men sedan 2000 har skillnaden ökat trendmässigt och 2015 var männen 2623 fler än kvinnorna. I procent innebar detta att 50,7 % av länets befolkning var män och 49,3 % kvinnor. Störst är mansöverskottet, i Kronobergs län, bland de yngre vuxna, det vill säga i åldersspannet år. Av de som invandrade till länet under 2015 var 57 % män. I relation till övriga län i riket hade Kronobergs län den tredje högsta andelen män av befolkningen under 2015; endast i Norrbottens- och Blekinge län var den högre. På kommunal nivå är andelen kvinnor som lägst i kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Alvesta och Markaryd. I samtliga av dessa kommuner var minst 51 % av befolkningen män under Högst andel kvinnor fanns i Växjö kommun, där de utgjorde 49,7 % av befolkningen. Andelen utlandsfödda i Kronobergs län större än i riket Den historiskt sett höga befolkningstillväxten i Sverige och Kronobergs län beror främst på ett positivt migrationsnetto att fler invandrar än utvandrar. Detta innebär att andelen utlandsfödda av befolkningen ökar Riket 07 Kronobergs län Diagram: Andel utlandsfödda av befolkningen i Kronobergs län och Riket ( ). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. Den relativt sett höga invandringen till Kronobergs län under de senaste åren har bidragit till att gapet till riket, som under 2001 uppgick till 2,3 procentenheter, successivt minskat under en längre tid. Under 2015 kom andelen utlandsfödda av befolkningen i Kronobergs län att överstiga riksgenomsnittet med drygt 0,3 procentenheter. 11

12 Andelen utlandsfödda var som störst bland åldersgrupperna år (27,3 %) och år (26,3 %) under I relation till andra län hade Kronobergs län den femte högsta andelen utlandsfödda av befolkningen under ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 24,2% 20,2% 18,6% 18,5% 18,0% 16,7% 16,1% 14,4% 10,0% 5,0% 0,0% Diagram: Andel utlandsfödda av befolkningen i Kronobergs läns kommuner (2015). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg. På kommunal nivå råder det stora skillnader i länet gällande hur stor andel av befolkningen som är utlandsfödda. Under 2015 uppgick andelen i Lessebo kommun till 24,2 % (drygt 7 procentenheter över riksgenomsnittet) och i Tingsryds kommun till 14,4 % (2,6 procentenheter under riksgenomsnittet). 12

13 Statistikbilaga Befolkningsutveckling i Kronobergs län Folkmängd Förändring i % Förändring i antal ,7% ,4% ,2% ,4% ,6% ,2% ,4% ,4% ,5% ,5% ,3% ,0% ,2% ,3% ,5% ,1% ,7% ,6% ,8% ,5% ,4% ,4% ,7% ,7% ,1% ,2% 2241 Källa: SCB Genomsnittlig årlig utveckling (i %) i länets kommuner Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta ,82% -0,41% -0,21% 1,1% -0,56% -0,08% 0,22% 3,1% -0,89% -0,84% -0,26% 0,5% -0,18% -0,11% 0,78% 0,4% 13

14 0765-0,03% 0,19% 0,43% 1,6% Älmhult ,59% -0,16% -0,02% 2,4% Markaryd 0780 Växjö 0,80% 1,34% 1,18% 1,3% ,10% 0,30% 0,08% 0,4% Ljungby Källa: SCB Befolkningsutvecklingens komponenter i Kronobergs län Utrikes flyttnetto Inrikes flyttnetto Födelsenetto Total förändring Källa: SCB Befolkningsutvecklingens komponenter i länets kommuner 2015 Invandringsöverskott Inrikes Födelsenetto Totalt flyttnetto Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd 0780 Växjö Ljungby

15 In- och utvandring, Kronobergs län Invandringar Utvandringar Källa: SCB Inrikes in- och utflyttningar, Kronobergs län Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Källa: SCB 15

16 Födda och döda, Kronobergs län Födda Döda Källa: SCB Åldersstruktur i Kronobergs län Källa: SCB 16

17 Åldersstrukturer i länets kommuner Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd 0780 Växjö Ljungby Källa: SCB Kvinnor och män, Kronobergs län och kommunerna Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby Kronobergs län Källa: SCB Män Kvinnor

18 Utrikes födda, Kronobergs län och kommunerna 2015 Utrikes födda Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd 0780 Växjö Ljungby Kronobergs län

19 19

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014.

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län.

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. PM med Fakta om ungdomar med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. Rapporten är ett baspaket av fakta till Vill framtiden bo i Jämtlands län?, en förstudie av ungdomar och deras situation

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kronobergs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Sida: 2 av 29 Innehållsförteckning Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft... 1 Sammanfattning... 3 Befolkningsökningen

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Rapport 2015:03 lnvaindring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län

Rapport 2015:03 lnvaindring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) Sa mmanträdesdatum 2015-12-16 Bos 232 Dnr KS 464/2014 Rapport 2015:03 lnvaindring och integration

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsålder Social Insurance Report Medelpensioneringsålder ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hans Karlsson 08-786 95 52 hans.karalsson@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Arbetskraftsinvandring en lösning på försörjningsbördan?

Arbetskraftsinvandring en lösning på försörjningsbördan? 1 Arbetskraftsinvandring en lösning på försörjningsbördan? Demografiska rapporter 2002:6 Statistiska centralbyrån 2002 2 Demographic reports 2002:6 Labour migration a solution on increasing dependency

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Folkmängd i Kronobergs län 2003

Folkmängd i Kronobergs län 2003 Folkmängd i Kronobergs län 2003 Folkmängd i Kronobergs län 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:13 Text: Birgitta Blomdahl Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt av Länsstyrelsen Utgiven av: 1 Befolkningsutveckling

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Trogna bankkunder med bunden ränta

Trogna bankkunder med bunden ränta Trogna bankkunder med bunden ränta - bolånemarknadens förlorare SBAB:s uppdrag från ägaren, staten, är att bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Bolånerapporten belyser trender på bolånemarknaden

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 Översyn 2015 Kommunledningskontoret 2015-05-07 - 1 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 - Översyn 2015 Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Läs mer

Fördjupningsrapport 2014:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs

Fördjupningsrapport 2014:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs Fördjupningsrapport 214:1 - Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län Innehåll Sammanfattning av resultat... 2 Analys av resultat... 3 Bakgrund... 4 Länets och kommunernas utveckling ur ett nationellt perspektiv...

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer