Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsvaneundersökningen"

Transkript

1 LERUM

2 Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål Bakgrund Kultur- och fritidsenheten i Lerums kommun har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av god kvalitet, med prioritet på barn och ungdomar. Syftet är också att i dialog med det lokala förenings- och folkbildningslivet stödja, utveckla och samverka i de olika kultur- och fritidsverksamheterna. Jämställdhet, bredd och mångfald är viktigt för förvaltningens verksamhet. Undersökningen genomfördes Den bygger på Göteborgs stads FRIVAN som har genomförts fyra gånger sedan En liknande undersökning genomfördes i Lerum senast Syfte Syftet med undersökningen är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om föreningstillhörighet och vad som påverkar valet av aktivitet ger svar på vad det finns för önskemål om förbättringar inom aktivitetsutbudet. Dessutom inkluderar undersökningen frågor kring livssituationen - detta för att ge en mer tydlig bild av hur ungdomarna bland annat trivs med sitt liv och sina aktiviteter i Lerum. Målgrupp och svarsfrekvens Alla elever från skolår 5 till och med skolår 3 på gymnasiet har fått möjlighet att besvara undersökningen. Totalt har elever svarat, vilket motsvarar 81%. Alingsås kommun och Mölndals kommun har samtidigt genomfört samma undersökning. Generellt visar undersökningsresultaten inga större skillnader mellan kommunerna. Vi har därför valt att koncentrera oss på Lerums kommuns siffror i denna redovisning. 2

3 Fritid, topp 7... Det här brukar ungdomar oftast göra på sin fritid (idrott redovisas separat): Flickor 1. Lyssna på musik 2. Träffa kompisar 3. Se på tv, film, dvd 4. Surfa på internet 5. Chatta, blogga, umgås på internet 6. Ta del av nyheter på tv/internet/radio/ tidningar 7. Läsa böcker Pojkar 1. Träffa kompisar 2. Se på tv, film, dvd 3. Lyssna på musik 4. Surfa på internet 5. Chatta, blogga, umgås på internet 6. Ta del av nyheter på tv/internet/radio/ tidningar 7. Spela dataspel, LAN (lokalt datornätverk) Kort sammanfattning av undersökningen 84% V är nöjda med att bo i Lerums kommun, 93 % är nöjda med sin fritid. änner, film, musik och internet är aktiviteter som ungdomarna ägnar sig mycket åt på sin fritid. 95 % träffar kompisar på sin fritid minst en gång i veckan. E n vuxen att prata med om viktiga saker är något som de flesta unga, 93 %, i Lerum upplever att de har. Det är dock 224 ungdomar som saknar en vuxen att tala med. F lickor i Lerum känner sig mer stressade än pojkar. 55% av flickorna och 34 % av pojkarna upplever att de är stressade. Äldre ungdomar är mer stressade än yngre. 19% av ungdomarna har någon gång avstått från en aktivitet på grund av otrygg väg. Flickorna gör detta i större utsträckning än pojkarna. 81% D e I av ungdomarna tränar minst två gånger i veckan utöver skoljympan, något fler pojkar än flickor. som tränar mindre än två gånger i veckan utöver skolidrotten är i mindre utsträckning nöjda med sin fritid. Lerum är merparten av ungdomarna, cirka 62 %, med i organiserad verksamhet såsom förening eller liknande verksamhet. Jämfört med undersökningen 1995 är detta en lägre siffra trots en vidare tolkning R ider gör 22% av flickorna, men bara 1% av pojkarna. Fotboll är den sport som flest ungdomar utövar. 36 % av pojkarna spelar fotboll minst en gång per vecka. 19 % av flickorna spelar fotboll, alltså nästan lika många som de som rider. 98% dikter någon gång i veckan. V av ungdomarna har uppgett att de har dator hemma. Var fjärde ungdom skriver dagbok/ blogg/ ar tredje ungdom är intresserad av att vara med och påverka vad som händer för unga i Lerum. Flickorna har ett större intresse för detta än vad pojkarna har. 3

4 Nöjdhetsfaktorn Så här många procent av ungdomarna i Lerum är mycket eller ganska nöjda med... År 5-6 År 7-9 Gy 1-3 Totalt Flickor Pojkar...det liv de lever 97% 93% 92% 94% 92% 96%...sin skola 91% 78% 92% 86% 86% 86%...sin fritid 97% 93% 91% 93% 92% 95%...att bo i Lerums kommun 95% 82% 78% 84% 83% 85% Attityd och livsstil På alla frågor kring nöjdhet kan man se att yngre ungdomar är mer nöjda än de äldre ungdomarna. Pojkarna är något mer positiva än flickorna. När de byter stadium i skolan blir de mer nöjda med skolan, för att sedan bli mindre nöjda senare i samma stadium. Detta har noterats i flera undersökningar både i Lerum och i riket. Vuxenkontakt 93 % upplever att de har en vuxen att prata med om viktiga saker. Yngre ungdomar anger detta i högre grad än äldre. 224 ungdomar, jämnt fördelat på pojkar och flickor, svarar att inte har någon vuxen att tala med. De som inte har någon vuxen att tala med känner sig i högre utsträckning stressade än de som har någon vuxen att prata med. Den unges kontakt med sina vårdnadshavare under uppväxten ses som den enskilda faktor som betyder mest för den psykiska hälsan. Ett sätt för att förbättra ungas psykiska hälsa, enligt Sveriges offentliga utredningar SOU 2006:77, är att satsa på föräldrastödsgrupper. 4

5 % Känner du dig ofta stressad? 25% 56% 55% 48%Delaktighet och inflytande 35 % av flickorna vill vara med och påverka vad som händer unga i Lerum. 26 % av pojkarna vill vara med och påverka vad som händer unga i Lerum. 34% 0 ja, totalt år 5-6 år 7-9 gymnasiet flickor pojkar Delaktighet och inflytande i samhället betraktas som en grundläggande förutsättning för folkhälsa enligt Regeringens proposition 2002/03:35. Stress Unga i Lerum känner sig mer stressade ju äldre de blir. I de äldre åldrarna svarar varannan att de ofta känner sig stressade jämfört med var fjärde i de lägre åldrarna. Många fler flickor än pojkar känner sig ofta stressade. Gymnasieflickorna känner sig mest stressade, 75%. Trygghet 19 % av alla ungdomar uppger att de ibland eller ofta, avstått från en aktivitet på grund av otrygg väg. 24 % av flickorna har avstått en aktivitet på grund av otrygg väg. 14 % av pojkarna har avstått en aktivitet på grund av otrygg väg. 30 % av Flodas flickor har avstått en aktivitet på grund av otrygg väg. Det är inga skillnader mellan olika åldrar. Aktiviteter 40 % av ungdomarna vet vad som händer i Lerum. 30% vet var de ska hitta information om vad som händer. 16% av gymnasieflickorna och 63% av pojkarna i år 5-6 tycker det finns tillräckligt att göra i Lerum. I snitt tycker 39 % av ungdomarna att det finns tillräckligt att göra i Lerum. Det skiljer mycket mellan olika svarsgrupper på frågan om de tycker att det finns tillräckligt mycket att göra i Lerum. Idag är det i hög grad webben som gäller för informationssökning. Lerums kommun har valt att inte ha en ungdomsportal som bland annat Alingsås kommun har. Lerumsungdomarna hittar trots detta information om vad som händer unga i Lerum i samma utsträckning som Alingsåsungdomarna. 5

6 Göteborg lockar! Ungdomar i Alingsås och Lerum är i Göteborg på kvällar och helger i samma utsträckning. Mölndals ungdomar är där i högre grad. stressade i högre utsträckning. Denna siffra kan jämföras med Statistiska Centralbyråns siffror från 2007 som visar att 90 % av ungdomar 7-14 år tränar minst en gång i veckan ja, totalt Är du och dina kompisar i Göteborg på helger / kvällar? 39% 14% 38% 65% 46% 33% åk 5-6 åk 7-9 gymnasiet flickor pojkar Fysisk aktivitet 81 procent av ungdomarna tränar minst två gånger i veckan utöver skolidrotten, lika många pojkar som flickor. Ungdomarna tränar främst genom föreningslivet och på gym. De som tränar mindre än två gånger i veckan utöver skolidrotten är i mindre utsträckning nöjda med sin fritid och upplever även att de är Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Det finns enligt SOU 2 006:77 indikationer på att ökad fysisk aktivitet i skolan kan förbättra elevernas inlärning. Simkunnighet 97 % uppger att de kan simma 200 meter. Elever i skolår 5 ska enligt läroplanen kunna simma 200 meter. Svenska Livräddningssällskapets statistik för 2005 visar på en simkunnighet i skolår 4-6 på 81 % och i skolår 7-9 på 92 %. I Lerum är det 89 barn som uppger att de inte kan simma 200 meter. 39 är flickor och 50 är pojkar. Av de 89 barnen går 26 i skolår 5. Övriga är jämnt fördelade på övriga klasser. Det är ingen skillnad på var i kommunen ungdomen bor. I Lerums kommun är det främst grannskapsföreningar som står för simskoleundervisningen på sommaren. På vintern är det Gråbo simförening och Vattenpalatset. Ett mindre kommunalt stöd ges till arrangören.

7 Sport & motion 41 % av gymnasieungdomarna styrketränar minst en gång i veckan. 21 % av flickorna deltar i aerobics/ step up/spinning minst en gång i veckan. 35 % av flickorna vill dansa, 20 % gör det. Styrketräning ägnar många sig åt, främst bland de äldre ungdomarna. Forskning, bland annat Ungdomsstyrelsens Arenor för alla, visar att ungdomars idrottande utanför föreningar har ökat. Allt fler dansar, går på gym och tränar istället för att delta i lagidrotter. En tredjedel av alla ungdomar från skolår 5 till gymnasiet är ute i naturen regelbundet. Flickorna är överlag mer i naturen än pojkarna. 40 % av flickorna är regelbundet i naturen, jämfört med 25 % av pojkarna. Detta gäller oavsett skolår. Intresset för naturen är avsevärt mindre, 24 % av flickorna och 14 % av pojkarna anser sig intresserade av naturen. Intresset för dans har ökat de senaste åren, framförallt hos flickorna. 20 % av flickorna utövar dans mer än en gång i veckan och 35 % är mycket intresserade av dans. Dansar gör man ofta hos dansföretag som inte får någon kommunal eller statlig subvention. Motsvarande gäller även för gym. Topplista... De populäraste idrotterna/aktiviteterna som ungdomarna ägnar sig åt minst en gång i veckan, i procent. Flickor 1. Cykling, mountainbike, cykelcross Ridning, hästsport Styrketräning/gym Aerobics, step-up, spinning Fotboll Gymnastik Innebandy 9 8. Friluftsliv, scouting 7 9. Handboll Motor, go-cart, cross, mopeder 7 Pojkar 1. Cykling, mountainbike, cykelcross Fotboll Styrketräning/gym Bordtennis Innebandy Gymnastik Motor, go-cart, cross, mopeder Skateboard, inlines Aerobics, step-up, spinning Basket 9 7

8 Föreningsliv 62 % av ungdomarna är med i en förening i Lerum. 20 % uppger att ledaren var viktig vid val av förening. 14 % svarar att man slutade i en förening på grund av ledare. 20 % anser att ekonomin är en viktig faktor vid val av förening. Av föreningsaktiva är 74 % med i en idrottsförening. I det föreningspolitiska program som kommunfullmäktige antog 2005 står det: Svenskt föreningsliv betyder mycket för en god utveckling av vårt samhälle. Föreningslivet skapar samhällsnytta i form av fostran, fysisk aktivitet, lärande, glädje och gemenskap. Andelen föreningsaktiva ungdomar har minskat sedan fritidsvaneundersökningen Även andra jämförda kommuner noterar en minskning. Frågan i undersökningen ställdes så att föreningsliknande grupper likställdes med förening. 18 % av de tillfrågade ungdomarna är med i en musikförening och 11 % i en dansförening, något som sannolikt kan hänföras till frågeställningen. I idrottsföreningar är pojkarna i majoritet, då det gäller dans- och musikförening är förhållandet det omvända. Ledarfrågor 850 ungdomar skulle vilja bli ledare i en förening. Detta påvisar att intresse finns som inte nyttjas fullt ut. Gymnasiet har kursen Ledarutveckling och ambitionen finns att tillsammans med Kultur och fritid utveckla denna utbildning. Kultur och medier Datorer och chatt 96 % surfar på internet minst en gång i veckan. 82 % chattar minst en gång i veckan. 44 % spelar dataspel minst en gång i veckan. 1,7 % (56 ungdomar) uppger att de inte har någon dator. Statens Ungdomsstyrelse har i uppgift att följa ungdomsfrågor. Deras undersökning, FOCUS 06, visar att 89 % av ungdomar mellan 13 och 17 år uppger att de använder datorn i hemmet minst en gång i veckan. I rapporten står det även att det är tydligt att de mest populära av internets användningsområden för ungdomar har att göra med socialt umgänge och nöje. Detta mönster återfinns i undersökningen med tanke på hur många som bloggar, chattar och spelar datorspel. 8

9 Var fjärde ungdom skriver dagbok/blogg/ dikter någon gång i veckan. Blogg är en webbplats som innehåller publicerade inlägg. Bloggar har de senaste åren blivit mycket populära och fenomenet har vuxit lavinartat. Indexeringstjänsten Technorati har sedan 2003 följt utvecklingen och uppskattar att i april 2009 beräknas cirka bloggar startas varje dag. Det är betydligt vanligare bland de äldre ungdomarna att använda internet. Flickor bloggar och chattar i betydligt högre utsträckning än pojkar medan betydligt fler pojkar spelar datorspel. Man kan tydligt se att datorer idag är en självklarhet i så gott som varje hem, 98 % av ungdomarna har uppgett att de har dator hemma. 60 % tar del av nyheter minst en gång i veckan. Det har blivit mer och mer vanligt att man föredrar att läsa nyheter på internet framför i papperstidningsformat. En av fem ungdomar håller på med film- ning eller fotografering minst en gång i veckan. LAN (lokalt datornätverk) 59% av pojkarna håller på med LAN eller datorspel en eller flera gånger i veckan. 18% är motsvarande siffra för flickor. Kultur och fritid har i uppdrag att komma med ett förslag till LAN-lokal i Lerums kommun under Detta uppdrag stöds av undersökningen. Musik 17 % sjunger minst en gång i veckan. Drygt var fjärde ungdom spelar något instrument. Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Att ungdomarna sysslar med musik är enligt forskning bra för hälsan. 40 % av ungdomarna går på konsert/spelning någon gång per år. Det är fler av de äldre ungdomarna som ägnar sig åt detta. 9

10 Läsvanor 82% av flickorna och 60% av pojkarna besöker regelbundet biblioteket. Forskning visar att ungdomars frivilliga läsning av skönlitteratur har minskat de senaste åren, framförallt bland pojkar. Cirka hälften av Lerumsungdomarna läser regelbundet böcker för nöjes skull. Ungdomarna läser mindre ju äldre de blir. Även i Lerum läser flickor betydligt mer än pojkar, vilket stämmer överens med annan forskning. Kyrkor 8 % av ungdomarna besöker kyrkan en eller fler gånger per vecka. En topp sker i skolår 9, något som sannolikt beror på konfirmationen. Särskilt i Floda är det många ungdomar som besöker kyrkan. 64 % av flickorna och 43 % av pojkarna läser böcker minst en gång per vecka. Läsandet av serietidningar liknar bokläsandet, men skillnaden mellan pojkar och flickor är inte riktigt lika stor. 10

11 100 Jämförelse av resultaten i Alingsås, Lerum och Mölndal Alingsås Lerum Mölndal nöjd m fritid nöjd m livet nöjd m skola nöjd att bo i resp kommun ofta stressade i Göteborg kvällar/helger Siffrorna gäller elever år 5-9 Avslutning och fortsatt arbete Den samlade slutsatsen av fritidsvaneundersökningen är att mycket är positivt. Majoriteten av ungdomarna är nöjda med sitt liv, sin fritid och med att bo i Lerum. Det finns dock andra sidor: ungdomarnas upplevelse av stress, avsaknad av vuxenkontakt samt att flera uppger att de inte vill vara delaktiga. Det finns en liten grupp på cirka 120 ungdomar som enligt undersökningen verkar vantrivas med tillvaron. Förhoppningen är att denna undersökning kan bidra till en större upplevelse bland ungdomar av att de har och kan få inflytande. Detta genom att vi som arbetar med ungdomar engagerar oss för att leva upp till det som ungdomarna uttryckt i denna undersökning. Med detta material som grund har vi en god möjlighet att möta ungdomars behov och intressen i planerandet och utformandet av kommunens kultur- och fritidsutbud. Undersökningen i sin helhet På finns fler rapporter från undersökningen. Undersökningen finns där även uppdelad i bland annat skolår 5-6, skolår 7-9 och gymnasiet, flickor och pojkar, Lerum/Stenkullen, Floda/Tollered, Gråbo och Sjövik. Riktade rapporter kan plockas ut från materialet. 11

12 Kultur och Fritidsvaneundersökningen 2008 är ett samarbete mellan: Kontaktperson: Anders Löfgren Tel Kontaktperson: Lena Eriksson Tel Kontaktperson: Linda Carlson Tel

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen. en källa att ösa ur

Kultur- och fritidsvaneundersökningen. en källa att ösa ur ALINGSÅS Kultur- och fritidsvaneundersökningen en källa att ösa ur Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av god kvalitet,

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan?

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Handledare: Kristina Johansson -

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Frivan Alingså s - Pojkar gymnasiet

Frivan Alingså s - Pojkar gymnasiet Frivan 2008 - Alingså s - Pojkar gymnasiet 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 186 35 Å k 2 189 36 Å k 3 154 29 Å k 4 0 0 Å k 5 0 0 Å k 6 0 0 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande:

Läs mer

Frivan Alingså s - Pojkar

Frivan Alingså s - Pojkar Frivan 2008 - Alingså s - Pojkar 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 186 11 Å k 2 189 12 Å k 3 154 10 Å k 4 6 0 Å k 5 197 12 Å k 6 183 11 Å k 7 250 15 Å k 8 220 14 Å k 9 236 15 Antal EAS: 10 av 1631 (=0,61%).

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Vi träffas i Elsas hus!

Vi träffas i Elsas hus! Vi träffas i Elsas hus! Övningar till kapitel 2. I Textförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad brukar Susanna göra på sin fritid? 2. Vad handlar bloggen Bonjour

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

Frivan Alingså s

Frivan Alingså s Frivan 2008 - Alingså s 1. Vilken å rskurs gå r du i? 1. Å k 1 360 11 2. Å k 2 344 11 3. Å k 3 337 10 4. Å k 4 8 0 5. Å k 5 380 12 6. Å k 6 373 12 7. Å k 7 493 15 8. Å k 8 462 14 9. Å k 9 487 15 Antal

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

Jämförelse 2005/2007/2009

Jämförelse 2005/2007/2009 Jämförelse // Om undersökningen Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Ren Idrott under maj i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1

Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1 Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1 SURFA SÄKRARE PÅ NÄTET - ett värdegrundsarbete Elna Svensson lärare Villanskolan Jenny Lindh IKT - pedagog Södra Utmarkens skola 2 Medie- och informationskunnighet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Kunskap äger. VAs ungdomsstudie i korthet. VA-rapport 2007:8

Kunskap äger. VAs ungdomsstudie i korthet. VA-rapport 2007:8 Kunskap äger VAs ungdomsstudie i korthet VA-rapport 2007:8 Kortfakta om VAs ungdomsstudie Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden INLEDNING Träningstrenden som har svept över Sverige har knappast undgått någon. Träningen är inte längre bara en fritidsaktivitet, utan en del av vår moderna livsstil. Sju av tio svenskar tränar minst

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor å r 5-6

Frivan Alingså s - Flickor å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Flickor å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 179 49 Å k 6 189 51 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 368.

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor

Frivan Alingså s - Flickor Frivan 2008 - Alingså s - Flickor 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 172 11 Å k 2 154 10 Å k 3 181 11 Å k 4 2 0 Å k 5 179 11 Å k 6 189 12 Å k 7 242 15 Å k 8 242 15 Å k 9 248 15 Antal EAS: 3 av 1612 (=0,19%).

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor å r 7-9

Frivan Alingså s - Flickor å r 7-9 Frivan 2008 - Alingså s - Flickor å r 7-9 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 0 0 Å k 6 0 0 Å k 7 242 33 Å k 8 242 33 Å k 9 248 34 Antal EAS: 0. Antal svarande:

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor gymnasiet

Frivan Alingså s - Flickor gymnasiet Frivan 2008 - Alingså s - Flickor gymnasiet 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 172 34 Å k 2 154 30 Å k 3 181 36 Å k 4 0 0 Å k 5 0 0 Å k 6 0 0 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande:

Läs mer

Frivan Alingså s - Pojkar Å r 5-6

Frivan Alingså s - Pojkar Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Pojkar Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 197 52 Å k 6 183 48 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 380.

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval

Om undersökningen. Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 1 Dataunderlag Om undersökningen Webbenkät genomförd av SIFO Tid: 28/10-10/11 2014 Antal intervjuer: 2001 Representativt urval 2 Om rapporten Innehåll Sammanställning av data från undersökningen Slutsatser

Läs mer

Ungdomars inställning till IT

Ungdomars inställning till IT Ungdomars inställning till IT - kunskap, kännedom, karriär Attitydundersökning kring utbildning och karriär inom IT-området. Underlag framtaget av KW Partners på uppdrag av IT&Telekomföretagen. Oktober

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Rapport: Kanotslalombana - En näridrottsplats

Rapport: Kanotslalombana - En näridrottsplats Dalarnas Idrottsförbund Idrottslyftet - Vår 2012 Rapport: Kanotslalombana - En näridrottsplats Förening: Falu kanotklubb Kontakt: Soizick Lidström info@falukanotklubb.se - 073-22 22 654 Startdatum: 2011-10-01

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Finansierad av: Tell-Us

Finansierad av: Tell-Us Finansierad av: Tell-Us Teckenspråkiga elevers livssituation utvecklingsstörning Tell-Us Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning det elevinflytande de har

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 1 NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 Coachen Therese Rykatkin och projektledaren Linda Junker berättade om Livsstilssprojektet. Projektet handlar om hur man får en bättre hälsa genom

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Sophia Sundlin Ungdomsombud Kultur och Fritidsförvaltningen

Sophia Sundlin Ungdomsombud Kultur och Fritidsförvaltningen Sophia Sundlin Ungdomsombud Kultur och Fritidsförvaltningen Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsmetod... 3 Om Smedby... 4 Social delaktighet, ekonomisk utsatthet och goda uppväxtvillkor... 5 Resultat förslag

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson KVINNO SIM - en utvärdering Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson F O R S K N I N G E N Innehållsförteckning Sid. Inledning 1 Undersökningen 3 Resultat 4 Vilka besöker kvinnosimmet? 4 I vilken utsträckning

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer