Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan."

Transkript

1 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Rapport 5:2005/06 Handledare: Åsa Liljekvist

2 Innehållsförteckning Figurförteckning Inledning Syfte Frågeställningar Kostvanor Fritidsvanor Idrott & fysisk aktivitet Idrott- & hälsaundervisningen Metod & genomförande Bakgrund Tidigare forskning Resultat Ålder, kön Kostvanor Fritidsvanor Idrott och fysisk aktivitet Idrott- & hälsaundervisningen Avslutande diskussion Kostvanor Fritidsvanor Idrott och fysisk aktivitet Idrott- & hälsaundervisningen Referensförteckning Bilagor: Bilaga 1. Enkäten Bilaga 2. Informationsbrev till föräldrarna inför enkätundersökningen Bilaga 3. Pilotstudieenkäten Bilaga 4. Skolhälsans hälsoprofil Bilaga 5. Informationsbrev till föräldrarna angående Handslagets verksamhet

3 Figurförteckning Figur 1: Kön Figur 2: Ålder Figur 3: Hur ofta äter du frukost? Figur 4: Hur ofta äter du skollunch? Figur 5: Hur ofta äter du lagad mat hemma? Figur 6: Äter du mellanmål? Figur 7: Äter du frukt eller grönsaker? Figur 8: Äter du godis, chips, glass? Figur 9: Hur många timmar brukar du se på Tv eller video/dvd varje dag? Vardagar. Figur 10: Hur många timmar brukar du se på Tv eller video/dvd varje dag? Helger. Figur 11: Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller Tv-spel, chatta eller surfa på Internet? Vardagar. Figur 12: Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller Tv-spel, chatta eller surfa på Internet? Helger. Figur 13: Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på din fritid? Figur 14: Gör du något annat på din fritid där du också rör dig mycket men där det inte finns någon speciell ledare eller tränare? Figur 15: Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? Figur 16: Vet du vad Handslaget är för någonting? Figur 17: Har du varit med på någon Handslaget aktivitet? Figur 18: Hur mycket rör du dig på idrott- och hälsalektionerna? Figur 19: Vill du ha mer eller mindre idrott- och hälsalektioner i skolan? Figur 20: Hur viktigt tycker du att idrott- och hälsaämnet är jämfört med andra ämnen i skolan? 2

4 1. Inledning Under läsåret 2005/06 har jag gått kursen: Praktiknära skolforskning genom GIH:s försorg. Som en del i kursen ingår det att genomföra en undersökning och att skriva en rapport. Det här är resultatet av mitt arbete. 1.1 Syfte Söka ta reda på elevernas hälsovanor eller ovanor? Hur ser det ut? Vilka trender är aktuella, gällande kost, motion och fritidsvanor bland elever i skolår fem och sex vid Snösätraskolan, Vantör SDF, Stockholm? Vad anser man om idrott- och hälsaundervisningen och hur väl når handslaget våra elever? 1.2. Frågeställningar Kostvanor Äter man frukost, lunch, mellanmål och middag varje dag. Frukt & grönt, äter man det eller ratar man det. Lördagsgodis existerar det fortfarande eller är det numera varje dag som man äter en godbit Fritidsvanor Hur mycket ser man dagligen på tv/video/dvd och hur mycket tid tillbringar man framför datorer & tv-spel Idrott och fysisk aktivitet Hur många av eleverna är fysiskt aktiva på fritiden. Hur många deltar i ledarledda verksamheter och är man medlem i någon i idrottsklubb/förening. Spontanidrotten existerar den fortfarande. Vilka aktiviteter lockar våra elever. Når handslagets verksamhet våra elever Idrott och hälsaundervisningen Hur aktiva anser man sig vara på idrott- och hälsalektionerna. Är ämnet viktigt/oviktigt i jämförelse med andra ämnen. Vill man ha mer eller mindre undervisningstid. Vad tycker eleverna att man ska få lära sig inom ämnet. Ämnesinnehåll; vad tycker eleverna är det bästa/sämsta med idrotten i skolan. 3

5 1.3. Metod och genomförande För att ta reda på dessa frågor så valde jag att genomföra en enkätundersökning (bilaga 1) i elevernas klassrum. Jag var själv hela tiden närvarande i klassrummet för att finnas till hands i fall någon hade någon fråga. Tydliga frågor är ett måste eftersom drygt 70 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Inriktningen för min undersökning var elever i skolår fem & sex, tillika fem skolklasser, ca 90 elever. Före undersökningen ägde rum skickade jag hem ett informationsbrev till föräldrarna (bilaga 2). En pilotstudie (bilaga 3) med liknande frågor genomfördes under hösten 2005 som ett delmoment i kursen praktiknära skolforskning. Då låg fokus mera på elevernas inställning till idrott- och hälsaundervisningen samt hur aktiva eleverna uppskattade att de var på sin fritid i ett samarbete med en idrottslärarkollega från Johannesskola på Norrmalm. Den undersökningen genomförde jag i samband med berörda klassers idrott- och hälsalektioner i idrottshallen. Vis av den erfarenheten genomförde jag därför den här undersökningen i elevernas klassrum utan någon egentlig tidspress. För att få mer inspiration och för att hitta en bra nivå på frågorna tog jag del av Lars-Magnus Engströms rapport: Utgångspunkter, syften och metodik Bakgrund Snösätraskolan ligger i Rågsved, Vantörs SDF i södra storstockholm. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs sex. Av skolans elever (320st. i april 2006) har ca 70% annat modersmål än svenska. Inom skolområdet finns en grusplan med fotbollsmål, en 60meters löparbana, en längdhoppsgrop samt en kulring. På skolgården finns även en basketplan samt en bod där eleverna kan låna styltor, innebandyklubbor, hopprep m.m. Ledande idrottsföreningar i området och som deltar i den handslagsverksamhet som bedrivs på skolan är: Rågsveds IF (fotboll), Högdalens Budo, Högdalens Judo, KFUM Söder Basket, BK Söder (boxning) samt teater-, musik- & dansföreningen Ung utan Pung. I stadsdelsförvaltningen finns en konstfrusen isbana, en simhall, en konstgräsplan med löparbanor runt om samt ett antal grusfotbollsplaner och idrottshallar. 1 Skola-Idrott-Hälsa. Rapport nr 1 (2004). Engström L-M. 4

6 1.5. Tidigare forskning Mig veterligen har ingen undersökt just dessa frågeställningar under de senaste sex åren på den här skolan. Däremot så genomför skolhälsan årligen en undersökning i skolår fyra. En så kallad hälsoprofil (bilaga 4) som jag har tagit del & hämtat inspiration av. Det jag främst har tittat på i den undersökningen är resultaten av elevernas kostvanor. Där ska eleverna på en femgradig skala från alltid till aldrig svara på om de äter frukost, skollunch och middag. Resultaten i den undersökningen är i stort sett lika med de som jag fått fram i den här undersökningen och som jag redovisar i resultatkapitlet. Från SIH projektet och boken Mellan nytta och nöje 2 har jag främst tagit del av Karin Redelius och Håkan Larssons kapitel ( Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundsolans senare år respektive Vad lär man sig på gympan? Elevers syn på idrott och hälsa i år 5 ) där de skriver om elevernas syn på idrott- och hälsaundervisningen. Resultaten från deras undersökningar använder jag mig av i mitt diskussionskapitel. Statens Folkhälsoinstituts rapport Sätt Sverige i rörelse 2001 förskolan/skolan 3 har även den fungerat som en stor inspirationskälla och precis som Larsson & Redelius resultat så använder jag rapportens resultat i mitt diskussionskapitel. 2 Mellan nytta och nöje (2004). Håkan Larsson & Karin Redelius (red). 3 Sätt Sverige i rörelse Förskolan/skolan. Annika Strandell & Lars Bergendahl. Rapport 2002:10 5

7 2. Resultat Totalt svarade 82 elever på enkäten. Det blev ett bortfall på sex elever: tre elever i skolår fem och tre elever i skolår sex. Fem av de sex eleverna var sjuka den dag då enkäten genomfördes, den sjätte eleven hade vid genomförandet sin modersmålsundervisning. Resultaten har jag i första hand valt att presentera i %. Lite grand att tänka på i samband med det är: Av det totala antalet elever på 82st. motsvarar en elev 1,22%. När jag redovisar eleverna könsmässigt blir det så här: 34st. flickor, en flicka blir 2,94%. 48st. pojkar, en pojke är 2,08% och slutligen när jag redovisar dem åldersmässigt är en årskurs fem elev (av totalt 44st.) 2,27%. En årskurs sex elev (av totalt 38st.) är 2,63%. I övrigt för dig som läsare att notera innan jag börjar med resultatpresentationen är att jag valt att bara redovisa & kommentera skillnader när de rör sig kring 20% Ålder, kön KÖN Pojke 59% Flicka 41% n=82 Figur 1: Kön. n=82 6

8 ÅLDER År 6 46% År 5 54% Figur 2: Ålder. n= Kostvanor % FRUKOST Alla Flickor Pojkar Varje dag Ofta Ibland Aldrig 4 Figur 3: Hur ofta äter du frukost? n=82 7

9 Nära sex av tio, 57% av eleverna uppger att de äter frukost varje dag medan 7% säger sig aldrig äta frukost. Av pojkarna så äter 81% frukost >4 dagar i veckan. Den siffran är för flickorna är 63%. SKOLLUNCH % Alla Flickor Pojkar År 5 År 6 Varje dag Ofta Ibland Aldrig Figur 4: Hur ofta äter du skollunch? n=81 När det gäller skollunchen så äter 52% av eleverna den varje dag. Noterbart är att i årskurs fem så äter 66% av eleverna skollunch varje dag medan det i årskurs sex bara är 38%. 8

10 MIDDAG % Alla Flickor Pojkar Varje dag Ofta Ibland Aldrig Figur 5: Hur ofta äter du lagad middag hemma? n=82 81% av pojkarna äter lagad mat hemma varje dag. För flickorna är den siffran 62%. MELLANMÅL % Alla År 5 År 6 Varje dag Ofta Ibland Aldrig Figur 6: Äter du mellanmål? n=82 9

11 Nästan en av fem elever, 18% uppger att de aldrig äter mellanmål. Totalt äter 22% av eleverna äter varje dag. En intressant skillnad är att 22% fler av eleverna i år fem äter mellanmål än de i år sex. FRUKT OCH GRÖNT % Varje dag Ofta Ibland Figur 7: Äter du frukt eller grönsaker? n=82 Glädjande nog är siffran för de elever som aldrig äter frukt & grönt noll! Av det totala elevantalet äter 85% frukt och/eller grönt >4 dagar i veckan. GODSAKER % Alla Flickor Pojkar Figur 8: Äter du godis, chips, glass? n=82 Varje dag Ofta Ibland Aldrig 10

12 6% av eleverna äter något av detta dagligen. 68% äter godsaker <3 dagar i veckan. Här visar det sig att flickorna, 85% är mera nyttiga än vad pojkarna, 60% är när det gäller att äta godsaker <3 dagar i veckan Fritidsvanor TV VARDAGAR % Aldrig <1 tim. 1-2 tim. 2-4 tim. >4 tim. Figur 9: Hur många timmar brukar du se på Tv eller video/dvd varje dag? Vardagar. n=81 Majoriteten av eleverna, 74 % tittar på tv mellan 1-4 timmar per dag. 11

13 TV HELG % <1 tim. 1-2 tim. 2-4 tim. >4 tim. Alla Flickor Pojkar Figur 10: Hur många timmar brukar du se på Tv eller video/dvd varje dag? Helger. n=81 Tittar man på helgsiffrorna så ligger flickornas siffror ungefär som under vardagarna. För pojkarna så har gruppen som ser på tv,video/dvd >4 timmar per dag ökat till 33%. Medan bara 12% av flickorna ser så mycket på tv,video/dvd. DATA/TV SPEL VARDAG % Aldrig <1 tim. 1-2 tim. 2-4 tim. >4 tim. Alla Flickor Pojkar Figur 11: Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller Tv-spel, chatta eller surfa på Internet? Vardagar. n=80 12

14 Nästan hälften av flickorna, 44% sitter <1 timme per dag framför datorn/tv-spelen. Motsvarande siffra för pojkarna är 10%. Av pojkarna sitter 48% >2 timmar per dag medan motsvarande siffra för flickorna bara är 18%. DATA/TV SPEL HELG % Aldrig <1 tim. 1-2 tim. 2-4 tim. >4 tim. Alla Flickor Pojkar Figur 12: Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller Tv-spel, chatta eller surfa på Internet? Helger. n=80 Samma resultat som under vardagarna. 58% av pojkarna sitter >2 timmar/dag framför datorn/tv-spelen, medan samma siffra för flickorna är 27%. 13

15 2.4. Idrott och fysisk aktivitet LEDARLEDD FRITIDSAKTIVITET Nej 55% Ja 45% Figur 13: Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på din fritid? n=82 Av eleverna säger sig 45% delta i någon form av fritidsaktivitet där det finns en ledare. Handboll & basket är de aktiviteter som är mest populära bland flickorna medan det hos pojkarna är fotboll & boxning. 14

16 FRITIDSAKTIVITET EJ LEDARE Nej 13% Ja 87% Figur 14: Gör du något annat på din fritid där du också rör dig mycket men där det inte finns någon speciell ledare eller tränare? N=76 Här blev det tyvärr ett fel i enkäten. Kryssrutorna för ja och nej försvann. Trots att jag informerade eleverna om det så blev det interna bortfallet7%. Av eleverna svarar i alla fall 87% ja på den frågan, med hela 91% av pojkarna som svarade ja. För flickorna är ja siffrorna 80%. Mest populära aktiviteter hos pojkarna är fotboll, basket och cykling. För flickorna är det promenader, cykling och fotboll. MEDLEM IDROTTSFÖRENING/KLUBB Vet inte 13% Ja 26% Nej 61% Figur 15: Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? n=80 15

17 26% svarar att de är med i en förening. Men många av eleverna verkar inte veta om de är med eller inte, 13% svarade nämligen att de inte visste. KÄNNER TILL HANDSLAGET Nej 15% Ja 85% Figur 16: Vet du vad Handslaget är för någonting? n=81 85% av eleverna har kunskap om vad handslaget är för någonting. MEDVERKAN HANDSLAGET % Ja Nej Vet inte Alla Flickor Pojkar Figur 17: Har du varit med på någon Handslagetaktivitet? n=81 43% av alla elever säger sig ha deltagit i någon av handslagets aktiviteter. En klar majoritet av dem är pojkar 56%. Medan bara en knapp fjärdedel 24% av flickorna säger sig ha deltagit. 16

18 Mest populära av handslagets aktiviteter är hos flickorna dans och hos pojkarna är det boxning, basket, fotboll och pingis Idrott och hälsaundervisningen IDROTT OCH HÄLSA % Alltid med, mycket aktiv Alltid med, inte särskilt aktiv 6 Med ibland Aldrig med. Alla Flickor Pojkar Figur 18: Hur mycket rör du dig på idrott- och hälsalektionerna? n=80 84% av eleverna svarar att de alltid eller nästan alltid är med på idrott- och hälsalektionerna. ANTAL I & H LEKTIONER % Mer Lika mycket Mindre Alla Flickor Pojkar År 5 År 6 8 Figur 19: Vill du ha mer eller mindre idrott- och hälsalektioner i skolan? n=81 17

19 Något mer än hälften av alla elever 53% säger sig vilja ha mera idrott- och hälsalektioner i skolan. Stora skillnader föreligger både årskursvis där det visar sig att femmorna 61%i högre utsträckning än sexorna 43% säger sig vilja ha mer lektioner. Även könsmässigt skiljer det sig åt, av flickorna är det nämligen 33% som vill ha mer lektioner medan den siffran bland pojkarna 67% är betydligt högre. 38% är nöjda med nuvarande situation Framförallt är det flickorna 54% som är nöjda medan motsvarande siffra för pojkarna 27%. HUR VIKTIGT % Viktigare Mindre viktigt Lika viktigt Alla Flickor Pojkar Figur 20: Hur viktigt tycker du att idrott- och hälsaämnet är jämfört med andra ämnen i skolan? n=80 Lika viktigt som andra ämnen är det alternativ som flest elever nämligen svarar, 65%. I enkäten fanns även några öppna frågor. På frågan om vad man tycker att man borde få lära sig i idrott- och hälsa så svarar hela 26% av flickorna att man inte vet. Anmärkningsvärt är att 89% av dem som inte vet går i årskurs fem. Bland pojkarna är svaren mera mot hälsotemat. På frågan om det bästa med idrotten är det mest frekventa svaret bland flickorna att det är roligt, bland pojkarna att de får spela fotboll. På motsvarande fråga om det sämsta med idrotten var flickornas mest förekommande svar inget eller att de inte vet. Bland dem som svarade med någon aktivitet så var innebandy det som flest svarade. Dock bara 6%. Pojkarna tyckte däremot att dans var den aktivitet som de tycker är det sämsta med idrotten, 14%. Det vanligaste svaret var dock inget speciellt, 27%. 18

20 3. Avslutande diskussion Som jag skriver i inledningen till detta arbete så har mig veterligen det inte genomförts någon liknande studie de senaste sex åren på skolan eller i stadsdelen. Resultaten i den här undersökningen blir därför att betrakta som en nulägesrapport. Många intressanta svar har kommit fram och en mängd olika spännande infallsvinklar att föra diskussioner kring Kostvanor Det första som jag reagerar på är att så få elever som 52% uppger att de äter skollunch dagligen. Det resultatet ligger i linje med vad skolhälsovården fått fram i sin studie. Där svarar ca 40% av eleverna i skolår fyra att de alltid äter skollunch (ej publicerade siffror). Av eleverna i årskurs sex är siffran skrämmande då bara 38% svarar att de varje dag äter skollunch. Här måste det snabbt ske en förändring. Vad beror det på att så få av våra elever äter skollunch varje dag? Är det maten, miljön, tiden eller någon annan orsak till det? Det behöver som sagt utredas vidare. I övrigt när det gäller frågorna om elevernas kostvanor så anser jag att de är som förväntat och i linje med skolhälsans resultat de senaste åren. När jag samkör resultaten i undersökningen för hur eleverna svarar angående de olika måltiderna så visar det sig att de elever som t.ex. slarvar med frukosten i alla fall äter ordentligt resten av dagen osv. Vilket får väl betecknas som någorlunda positivt. Positivt tycker jag också att det är att så många som drygt åtta av tio pojkar, 81% svarar att de äter frukost ofta (4-6 dagar i veckan) eller varje dag. Middagsvanorna, att 73% äter lagad middag hemma dagligen och om man lägger till alternativet ofta (4-6 dar i veckan) så blir den siffran 88%. En intressant skillnad där är att flickorna uppger att de äter middag hemma dagligen i mindre utsträckning än vad pojkarna gör 62% respektive 81%. Anledningen till det vet jag inte men oroande tycker jag att det är att knappt fyra av tio flickor äter lagad middag hemma varje dag. Mindre positivt är också resultaten kring frågan om mellanmål. Där det visar sig att bara drygt 20% av eleverna äter sådant dagligen. Så många som 56% av pojkarna svarar att de äter mellanmål <3 dagar i veckan och det i en ålder då de är på väg att börja växa och riktigt skjuta i höjden! Mer glädjande är då att ingen elev uppger sig aldrig äta frukt och eller grönsaker och att så få 19

21 elever äter godis, chips och/eller glass dagligen 6%. Den siffran var jag övertygad om att den skulle vara högre Fritidsvanor Precis som jag förväntat mig så visar det sig att fler pojkar än flickor sitter längre tid framför tv-n och datorn. Att så många som 15% av pojkarna tittar på tv >4 timmar på vardagarna känns oroande. När hinner de då göra läxorna, vara med kompisar och vara ute och leka? Bland flickornas resultat så finner jag det intressant att notera att de sitter så pass lite tid framför datorn/tv-spelen; <2 timmar/dag både under vardagar, 79% & framförallt under helger, 71%. Där trodde jag att flera av flickorna skulle tillbringa mera tid framför datorerna med tanke på allt snack på skolan om msn, Lunarstorm och andra ungdomssajter på Internet Idrott och fysisk aktivitet Totalt 45% av eleverna sysslar med någon sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare. En högre andel av pojkarna, 50% än hos flickorna, 38%. Mest förekommande aktiviteter hos flickorna är dans, handboll och basket. Intressant med det tycker jag att det är att handbollen (Hammarby IF) har lyckats rekrytera våra elever trots att den verksamheten bedrivs på Södermalm d.v.s. inte inom den egna stadsdelen. Hos pojkarna dominerar fotbollen stort med boxning som för mig överraskande tvåa. På frågan om eleverna gör någonting annat på sin fritid men där det inte finns någon speciell ledare eller tränare, blev det interna bortfallet högst då 7% inte fyllde i frågan. En anledning till det kan vara att det för den frågan inte fanns några kryssrutor för ja & nej. I alla fall så uppger 80% att de är aktiva på sin fritid någon eller några dagar i veckan. Av pojkarna är 85% aktiva och säger sig då helst hålla på med fotboll, basket och cykling. Hos flickorna är det promenader, cykling och fotboll som lockar mest. Det jag finner noterbart här är att de barn som svarar ja på båda ovanstående frågor (om fritidsaktiviteter) är 35%. Med en högre andel pojkar 42% än för flickor 26%. Alarmerande är att majoriteten av de barn, 6% som svarat att de inte alls är aktiva på sin fritid (med eller utan ledare) är flickor till 80% och att de till största del 75% går i årskurs fem. Återkommer till det när jag senare i texten kommenterar handslagets verksamhet. 20

22 Många av eleverna verkar inte veta om de är med i någon idrottsförening/klubb eller inte. 13% kryssade nämligen i alternativet vet inte. 26% var dock säkra på att de var med en siffra som jag kan tycka är väl låg eftersom 45% av eleverna samtidigt svarade att de regelbundet deltar i en ledarledd verksamhet. Eller så är det kanske inget krav att vara medlem i den aktuella föreningen? Ingen skillnad föreligger här mellan könen eller mellan årskurserna. Hela 85% av eleverna har koll på vad Handslaget är för något. Förvånande att det är så få som bara 43% som säger sig ha deltagit i någon av handslagets aktiviteter, eftersom årskurs fem och sex är en prioriterad målgrupp för handslagets verksamhet (bilaga 5). En klar majoritet av dem som deltar i verksamheten är pojkar. 56% av pojkarna säger sig ha deltagit medan bara en knapp fjärdedel 23% av flickorna säger sig ha deltagit. Vilket är en fråga (precis som skollunchen) som jag tycker att vi måste prioritera. Här gäller det att lyssna på eleverna, höra vad de finner intressant och sedan i möjligaste mån försöka skräddarsy en verksamhet för dem. Speciell målgrupp bör vara flickorna i nuvarande år fem som svarade att de inte var aktiva i någon form på fritiden Idrott och hälsaundervisningen När det gäller frågan om elevernas deltagande och aktivitet på idrott- och hälsalektionerna så ligger siffrorna lågt i jämförelse med vad som presenteras i statens Folkhälsoinstituts rapport Sätt Sverige i rörelse 2001 förskolan/skolan. Där svarar 83% att de oftast är med på idrotten med hög aktivitet, på Snösätraskolan är den siffran 72%. Den största skillnaden återfinns bland pojkarna. I rapporten svarar 96% av pojkarna att de oftast är med på idrotten med hög aktivitet medan liknande siffra för eleverna på Snösätraskolan är blygsamma 74%. Hos flickorna föreligger det inga större skillnader utan 70% svarar att de oftast är med på idrotten med hög aktivitet. Något mer än hälften 53% av alla elever i skolår fem & sex på Snösätraskolan säger sig vilja ha mera idrott- och hälsalektioner i skolan vilket är 20% mindre än vad som Håkan Larsson presenterar i sin undersökning bland elever i årskurs fem. I min undersökning så föreligger det dock stora skillnader både när det gäller årskurser och mellan könen. Åldersmässigt där det visar sig att femmorna 61% i högre utsträckning än sexorna 43% säger sig vilja ha mer lektioner. Även könsmässigt skiljer det sig åt. Precis som i Karin Redelius undersökning av 21

23 677 elever i skolår nio, så är flickorna inte lika mycket för en ökning av undervisningstillfällena som pojkarna. I hennes undersökning svarar 58% av flickorna och 77% av pojkarna att de vill ha mer tid till idrott och hälsa. På Snösätraskolan är de siffrorna hos flickorna 33% och hos pojkarna 67%. svarar På Snösätraskolan är 38% av eleverna nöjda med den nuvarande undervisningstiden. Framförallt är det flickorna 54% som är nöjda medan bara hälften av pojkarna svarar så 27%. Motsvarande siffror i Karin Redelius undersökning är 37% för flickorna och 19% för pojkarna. Vilket är lite konfunderande. Kanske är det så att årskurs nio eleverna är mera medvetna om hälsoaspekterna och vikten av att röra sig regelbundet och att de därför vill ha mera undervisningstid. När det gäller frågan om hur viktigt eleverna anser att idrott- och hälsaämnet är jämfört med andra skolämnen svarar majoriteten, 65% att det är lika viktigt som andra ämnen. Motsvarande svar i Håkan Larssons undersökning är 59% och i Karin Redelius undersökning 85% av flickorna och 77% av pojkarna. Större skillnader föreligger däremot då det gäller de båda andra svarsalternativen. 20% av eleverna på Snösätraskolan svarar att ämnet är mindre viktigt än andra skolämnen. Motsvarande svar i Håkan Larssons undersökning är 2%. I den undersökningen svarar också 39% att de tycker att ämnet är viktigare än andra ämnen medan det på Snösätraskolan bara är 15% som svarar så. Här är det dock en stor skillnad mellan könen. 21% av pojkarna jämfört med 6% av tjejerna tycker att idrott- och hälsaämnet är viktigare än andra skolämnen. En liknande siffra presenterar Karin Redelius även om skillnaderna där är något mindre. Där svarar 11% av flickorna och 18% av pojkarna att de tycker att ämnet är viktigare än andra skolämnen. Om pojkarna anser sig ha lättare för sig i ämnet och därför anser det som viktigare eller vad den skillnaden beror på kan jag inte fastställa. Tänkbara åtgärder. Jag tycker att det har varit otroligt intressant att arbeta med den här rapporten. Vad som jag anser definitivt behöver förbättras är att öka andelen barn som äter skollunch samt att aktivera fler flickor på fritiden, gärna i olika föreningar. Johanneshov Rikard Stenberg 22

24 Referensförteckning Opublicerade källor Skolhälsan, utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad. Hälsoprofil/ årskurs 4. Publicerade källor Engström Lars-Magnus. (2004). Utgångspunkter, syften och metodik. Skola-Idrott-Hälsa. Rapport nr 1. Idrottshögskolan i Stockholm. Larsson Håkan & Redelius Karin (red) (2004), Mellan nytta och nöje. Bilder av ämnet idrott och hälsa. Skola-Idrott-Hälsa. Rapport nr 2. Idrottshögskolan i Stockholm. s Strandell Annika & Bergendahl Lars (2002) Sätt Sverige i rörelse. Förskola/skola. Stockholm: Statens Folkhälsoninstitut. 23

25 Bilaga 1. Sid. 1 (4) Enkät våren Nu ska du få svara på några frågor om dig själv. Dina svar är anonyma det betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat. 1. Jag går i år: Jag är: Flicka Pojke FRÅGOR OM KOST: 3. Hur ofta äter du frukost? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (4-6 dar/vecka) (1-3 dar/vecka) Om du äter frukost, vad äter du då? 4. Hur ofta äter du skollunch? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (3-4 dar/vecka) (1-2 dar/vecka) 5. Hur ofta äter du lagad middag hemma? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (4-6 dar/vecka) (1-3 dar/vecka) 6. Äter du mellanmål? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (4-6 dar/vecka) (1-3 dar/vecka) Om du äter mellanmål, vad äter du då? 7. Äter du frukt eller grönsaker? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (4-6 dar/vecka) (1-3 dar/vecka) 8. Äter du godis, chips, glass? Varje dag Ofta Ibland Aldrig (4-6 dar/vecka) (1-3 dar/vecka) 24

26 FRÅGOR OM FRITIDEN: Bilaga 1. Sid. 2 (4) 9. Hur många timmar brukar du se på Tv eller video/dvd varje dag? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. måndag-fredag aldrig mindre än 1 timme per dag 1-2 timmar per dag 2-4 timmar per dag mer än 4 timmar per dag lördag-söndag aldrig mindre än 1 timme per dag 1-2 timmar per dag 2-4 timmar per dag mer än 4 timmar per dag 10. Hur många timmar per dag brukar du spela dataspel eller Tv-spel, chatta eller surfa på Internet? Sätt bara ett kryss i varje kolumn. måndag-fredag aldrig mindre än 1 timme per dag 1-2 timmar per dag 2-4 timmar per dag mer än 4 timmar per dag lördag-söndag aldrig mindre än 1 timme per dag 1-2 timmar per dag 2-4 timmar per dag mer än 4 timmar per dag 11. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på din fritid? Ja Nej Du som svarade ja: vad sysslar du med, och hur ofta? Aktivitet Hur många gånger i veckan? 12. Gör du något annat på din fritid där du också rör dig mycket men där det inte finns någon speciell ledare eller tränare? (Till exempel cyklar, badar, spelar fotboll). Du som svarade ja: vad sysslar du med, och hur ofta? Aktivitet Hur många gånger i veckan? 25

27 Bilaga 1. Sid. 3 (4) 13. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? Ja Nej Vet inte 14. Vet du vad Handslaget är för någonting? Ja Nej 15. Har du varit med på någon Handslagetaktivitet? Ja Nej Vet inte Du som svarade ja: vilken/vilka aktiviteter var det? FRÅGOR OM IDROTT- OCH HÄLSAUNDERVISNINGEN: 16. Hur mycket rör du dig på idrott- och hälsalektionerna? Sätt bara ett kryss. Jag är alltid eller nästan alltid med, och är mycket aktiv. Jag är alltid eller nästan alltid med, men är inte särskilt aktiv. Jag är med på idrott- och hälsalektionerna ibland. Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrott- och hälsalektionerna. 17. Vill du ha mer eller mindre idrott- och hälsalektioner i skolan? Mer Mindre Lika mycket som nu 18. Hur viktigt tycker du att idrott- och hälsaämnet är jämfört med andra ämnen i skolan? Viktigare än andra Mindre viktigt Lika viktigt. 26

28 Bilaga 1. Sid. 4 (4) 19. Vad tycker du att man borde få lära sig i ämnet idrott- och hälsa? 20. Vad tycker du är det bästa med idrotten i skolan? 21. Vad tycker du är det sämsta med idrotten i skolan? TACK FÖR DIN MEDVERKAN! RIKARD 27

29 Bilaga 2. Hej! Samtidigt som jag arbetar som idrott- och hälsalärare vid Snösätraskolan läser jag en kurs i praktiknära skolforskning vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Jag kommer därför under de kommande veckorna att genomföra en enkätundersökning bland eleverna i skolår fem & sex vid Snösätraskolan. Temat för undersökningen är elevernas hälso- och fritidsvanor. Eleverna kommer att frivilligt & anonymt fylla i en enkät. Resultaten kommer sedan att presenteras i en rapport senare i vår. Om ni vill ta del av den ber jag er kontakta mig. Om Ni inte vill att Erat barn ska delta i undersökningen ber jag Er meddela mig detta så snart som möjligt. Jag nås på telefonnummer: (torsdagar kl ) via skolans expedition eller genom mail: Med vänliga hälsningar Rikard Stenberg 28

30 Bilaga 3. Sida 1 (2) Praktisk skolforskning. Enkät hösten Jag går i år: Jag är: Flicka. Pojke. 3. Är du på din fritid med i någon idrotts-, friluftslivs- eller dansverksamhet där det finns en ledare? Med fritid menas den tid då du inte är i skolan. Ja, förklara nedan. Nej. Hur många gånger Hur många månader Aktivitet: i veckan. per år. 4. Gör du något annat på din fritid som också är träning, där det inte finns någon speciell ledare? Ja, förklara nedan. Nej. Hur många gånger Hur många månader Aktivitet: i veckan. per år. 5. Vilken av följande personer liknar du mest? Sätt bara ett kryss. Person A: Rör mig ganska lite. Person B: Rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd & svettig Person C: Rör mig en hel del & blir andfådd & svettig någon gång i bland. Person D: Rör mig så att jag blir andfådd & svettig flera gånger i veckan Person E: Rör mig så att jag blir andfådd & svettig varje dag eller nästan varje dag. 29

31 Bilaga 3. Sida 2 (2) 6. Hur mycket rör du dig på rasterna i skolan? Sätt bara ett kryss. Sitter för det mesta stilla. Rör mig någon gång i veckan. Rör mig flera gånger i veckan. Rör mig någon gång varje dag. Rör mig så gott som varje rast. 7. Hur mycket rör du dig på idrott- och hälsalektionerna? Sätt bara ett kryss. Jag är aldrig eller nästan aldrig med på idrott- och hälsalektionerna. Jag är med på idrott- och hälsalektionerna ibland. Jag är alltid eller nästan alltid med, men är inte särskilt aktiv. Jag är alltid eller nästan alltid med, och är mycket aktiv. 8. Vill du ha mer eller mindre idrott- och hälsalektioner i skolan? Sätt bara ett kryss. Mer. Mindre. Lika mycket som nu. 9. Hur viktigt tycker du att idrott- och hälsa ämnet är jämfört med de andra ämnena i skolan? Sätt bara ett kryss. Viktigare än andra ämnen Lika viktigt som andra ämnen Mindre viktigt än andra ämnnen. 10. Hur tycker du att idrott- och hälsalektionerna i skolan borde vara upplagda? Sätt bara ett kryss. Flickor & pojkar tillsammans på alla lektioner. Flickor & pojkar tillsammans ibland. Flickor & pojkar alltid var för sig. Annat sätt, förklara nedan. TACK FÖR DIN HJÄLP! Rikard 30

32 Bilaga 4. 31

33 Bilaga 5. 32

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar?

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 3: 2006 Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? En studie kring barns självvärderingar

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan

KVALITETSREDOVISNING. 2007 Kyrkskolan KVALITETSREDOVISNING 2007 Kyrkskolan Kvalitetsredovisning Kyrkskolan 2007 Mål att redovisa utifrån utvärderingsplan 2007. Likabehandlingsplanen Mål: Personalen arbetar för att skapa en trygg social miljö

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10p

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10p GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10p En skola i rörelse en fallstudie av utökad rörelse i skolan Stefan Holmström, Carl-Johan

Läs mer

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken

Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Lärarhandledning Stressa Ner Tonårsboken Kurs i stresshantering med inriktning på tonåringar. Kursen är anpassad till elever mellan 12 och 19 år. Ämnesövergripande biologi, svenska, idrott & hälsa mfl

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan?

Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Rörelse i sexan Vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? Handledare: Kristina Johansson -

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 2012 17 svarande av 18 elever, 7 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 94 % 2013 19 svarande av

Läs mer

Hej på er därhemma! Hela fredagen gick åt att träna på vad barnen ska säga på utvecklingssamtalet nästa vecka.

Hej på er därhemma! Hela fredagen gick åt att träna på vad barnen ska säga på utvecklingssamtalet nästa vecka. Hej på er därhemma! Även denna vecka har vi jobbat med arbetsschema. I matematiken har vi fortsatt att träna på subtraktion med tiotalsövergångar (0-20). Barnen har fått ta del av genomgångar, då de har

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Barnets hälsa i fokus

Barnets hälsa i fokus Barnets hälsa i fokus Till mamma och pappa/partner när barnet är ca 1 ½ år Salut-satsningen i Västerbotten Fylls i på BVC: Dagens datum: Barnets vikt:, kg Barnets längd: cm Välkomna till Salut-satsningen

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 19 23 augusti

MARIA KLUBBNYTT. 19 23 augusti MARIA KLUBBNYTT 19 23 augusti Nu kör vi igång en ny rolig termin här på MFK! Helena, Evan och Valter börjar sin första termin, och som ni ser trivs de redan aktiviteter på MFK 19 23 augusti LOKAL MÅNDAG

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

MARIA. 12 16 Januari

MARIA. 12 16 Januari MARIA mininytt 12 16 Januari aktiviteter på MMK 7 9 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Livsstilsboken. En liten bok om det viktigaste som finns. du.

Livsstilsboken. En liten bok om det viktigaste som finns. du. Livsstilsboken En liten bok om det viktigaste som finns. du. Det här är jag. namn: klass: ålder: familj: mina intressen: mina favoriträtter: dagens datum: 2 JAG ÄR EN PERSON SOM...(sätt ett kryss för ja

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016

Skuttungeposten Nr 3 v. 41-43 2015-2016 SKAPANDE SKOLA Projektet är avslutat och var mycket uppskattat av eleverna! Filmerna finns på erikhedman.com. SMILE Månadens ord är MEDMÄNSKLIG- HET och vi arbetar med färdigheten att visa att man tycker

Läs mer

Lundabygdens Prova På IF

Lundabygdens Prova På IF Lundabygdens Prova På IF bjuder in till: Sommar Under hela sommaren i Lund! Sportcamp - Mer än bara Idrott! Med sportcamp samt temaveckor i fotboll, parkour & basket. Sida 2 Lundabygdens Prova På IF -

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 4-6 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

2.3 Elevernas ansvar och inflytande GENEVAD 2014 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Målbeskrivning i skolan. och för sitt arbete i skolan, och mognad, undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,,

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012

Schemalagd lunch. Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Schemalagd lunch Intervju med Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås 9 mars 2012 Hur länge har du varit rektor på skolan? Ca 12 år. Hur många elever och vilka årskurser har ni på

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Under 2014 har Barnens Internet deltagit i föräldramöten på 13 av lågstadieskolorna samt 17 av daghemmen. Här finns en sammanfattning av

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015

Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015 2013 23 svarande av 24 elever, 10 flickor och 13 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 96 % 2014 22 svarande av 22

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Vi måste tyvärr meddela att lössen är tillbaka. Vi ber er att kolla och luskamma barnen.

Vi måste tyvärr meddela att lössen är tillbaka. Vi ber er att kolla och luskamma barnen. Månadsblad november/december 2015 Hej alla föräldrar! Nu går det mot juletid och ledighet. Här kommer terminens sista brev. Vi vill tacka er alla föräldrar för ett fint och bra samarbete. Vi ser fram emot

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 12 16 maj

MARIA KLUBBNYTT. 12 16 maj Här ser ni två vikfigurer som gjorts i Maria Ritidsklubb. Det är ett enkelt och roligt sätt att rita tillsammans, och snart har vi fått ihop så många att vi kanske gör en hel utställning av dem 12 16 maj

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 2010 34 svarande av 36 elever, 15 flickor och 19 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 94 % 2011 37 svarande

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Lägerutvärdering FLATÖN 14

Lägerutvärdering FLATÖN 14 Lägerutvärdering FLATÖN 14 Läger 1 (22-28/6) Utvärdering 2014 års VVDS läger 1; 22 juni-28 juni Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst) Före (37) Efter (32) Självkänsla

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

På bilden ser vi Ruts coola mops-skål som hon gjort i keramik på Skapande. Cool! 3 7 februari MARIA KLUBBNYTT

På bilden ser vi Ruts coola mops-skål som hon gjort i keramik på Skapande. Cool! 3 7 februari MARIA KLUBBNYTT På bilden ser vi Ruts coola mops-skål som hon gjort i keramik på Skapande. Cool! 3 7 februari MARIA KLUBBNYTT aktiviteter på MFK 3 7 februari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter SAL 3

Läs mer