Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung livsstil på Lidingö Ht 2007"

Transkript

1 på Lidingö Ht en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år en jämförelse med resultaten i andra kommuner av

2 Inledning Lidingö stad genomför tillsammans med undertecknade sedan år 2003 undersökningar om barns och ungdomars livsstil i år 4-6, år 7-9 och gymnasiet. Studien på Lidingö är gjord på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Ansvarig för studien på Lidingö är John Svensson. Han har en tjänst som ungdomsstrateg. Studierna om har också genomförts i Stockholms stad, Haninge kommun, Helsingborgs stad, Jönköpings kommun, Eskilstuna kommun och Norrköpings kommun. I Stockholm, Eskilstuna och Norrköping startades studierna Antalet elever som besvarat enkäten på Lidingö hösten 2007 är i år och i gymnasiet 476. Antalet elever i urvalet var i år och i gymnasiet 645. Svarsfrekvensen i år 7-9 är 91% samt i gymnasiet 74%. Urvalet på Lidingö och i de övriga kommunerna har genomförts som stratifierade slumpmässiga urval. I dessa kommuner ingår både kommunala och privata skolor i urvalet. I gymnasiestudien på Lidingö ingår både de elever som går på någon av Lidingös två gymnasier (ungefär 75%) och de som går på gymnasier utanför Lidingö (ungefär 25%). Resultaten är därför representativa för alla elever i i Lidingö stad. I de flesta kommuner har en anställd från kultur- och fritidsförvaltningen/motsvarande varit närvarande i klasserna när enkäten fyllts i. Den anställde från förvaltningen har också i de flesta fall introducerat enkäten för eleverna och samlat in enkäterna efter det att de fyllts i. Har eleverna haft problem vid ifyllandet av enkäten har den anställde och lärarna hjälpt till. Att skriva forskningsrapporter tar ofta mycket lång tid. Vi har därför valt, sedan våra studier inleddes 1984, att mycket tidigt låta alla intresserade ta del av våra resultat. Fördelen med denna teknik är att de som är berörda mycket snart efter det att undersökningen genomförts kan starta förändringsarbete om så behövs. Nackdelen är att våra analyser inte finns med när resultaten presenteras. Den första forskningsrapporten från bl a resultaten på Lidingö 2007 är dock klar i början av hösten och handlar om fysisk inaktivitet. Rapporten som är skriven av undertecknade heter: Fysisk inaktivitet bland vuxna jämfört med barn och ungdomar? (Den kan beställas från idrottsförvaltningen i Stockholm, tel 08/ ). Följande forskningsrapporter, där resultaten från Lidingö 2007 och de övriga kommunerna presenteras och analyseras, är under bearbetning: Blomdahl/Elofsson, Genus, klass, etnicitet och medlemskap i en fotbollsförening. Blomdahl/Elofsson, Bibliotek - en studie av nuläge och trender bland barn, ungdomar och vuxna. Blomdahl/Elofsson, Samhällsställning, kön och medlemskap i en idrottsförening. Blomdahl/Elofsson/Karlberg, Läs- och biblioteksvanor Delar av de resultat som nu visas i den här tabellredovisningen har presenterats och analyserats vid fyra olika föreläsningar i Lidingö under våren och hösten Vad är då de viktigaste förändringarna i 2007 på Lidingö i förhållande till situationen i första hand år 2003? Här kan vi bara jämföra ungdomskulturen i år och 2007 på Lidingö. I våra övriga undersökningskommuner kan vi däremot jämföra resultaten över tid i alla tre stadierna, dvs. mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Låt oss först konstatera att förändringstakten i ungdomskulturen i alla våra kommuner, även Lidingö, är långsammare än vad de flesta både ungdomar och vuxna tror. Det viktigaste resultatet från

3 2007 är kanske att ungdomars handlingar och preferenser är ganska oförändrade sedan Det finns dock förändringar på Lidingö som måste noteras. Följande stora och statiskt signifikanta förändringar ser vi sedan 2003: Intresset för disco minskar. Det gäller även i våra andra kommuner. Flickor är mindre intresserade av att gå på fritidsgård och att Lidingö stad ska satsa på fritidsgårdar. Detta gäller även i våra andra kommuner. Både pojkar och flickor på Lidingö och i våra övriga kommuner är allt mer intresserade av att ha en vältränad kropp. Lidingöeleverna är år 2007 betydligt mer intresserade av att som vuxna bo utomlands än Eleverna på Lidingö säger sig vara allt mer intresserade av att få åka semester utomlands med sina föräldrar. Eleverna går mindre på bio i dag än tidigare. Intresset att vara på Elverket minskar. Andelen elever i år 7-9 som druckit alkohol de senaste 4 veckorna har minskat både på Lidingö och i våra övriga kommuner. Flickor i år 7-9 är 2007 mer intresserade av att Lidingö stad ska satsa på kultur. Elever på Lidingö liksom i alla våra andra kommuner är allt mer intresserade av att kommunerna satsar på gym. Låt oss nu övergå till att dels presentera resultaten 2007 dels visa på om det skett mindre ändringar sedan Vi ser att tonåringarna i första hand 2007 liksom 2003 önskar att staden ska satsa på idrott. Ordningsföljden i tonåringarnas prioriteringar är år 2007: Idrott, fritidsgårdar/träffpunkter, kultur, natur, övrigt föreningsliv. Både pojkar och flickor i högstadiet och i gymnasiet önskar att Lidingö stad i första hand ska satsa på idrott. Vår studie visar också att pojkar i år 7-9 önskar att Lidingö inom idrottsområdet i första hand ska satsa på simhallar/äventyrsbad medan pojkar i gymnasiet tycker att staden ska satsa på gym. Pojkars andra önskemål i båda stadierna är att Lidingö ska satsa på fotbollsplaner (konstgräs eller gräs). Både flickor i år 7-9 och gymnasieflickor önskar i första hand att Lidingö ska satsa på simhallar/äventyrsbad och i andra hand på lokaler för dans, balett, aerobics m m. Ungdomar i våra andra undersökningskommuner har ungefär samma önskemål på sina kommuner som Lidingöungdomar har. Observeras ska hur få ungdomar det är som tycker att kommunerna ska satsa på ishallar/isbanor. Tonåringarna på Lidingö är överens om att staden inom kulturområdet i första hand ska satsa på konserter för rock/pop och festivaler. I våra övriga kommuner tycker tonåringarna också så. Många barn och ungdom är medlemmar i en förening på Lidingö. Andelen som är medlemmar sjunker dock kontinuerligt från mellanstadiet till gymnasiet. Så är det också i alla våra andra undersökningskommuner. Det är ungefär lika många pojkar som flickor som är med i en förening totalt. Föreningslivet på Lidingö domineras starkt av idrottsföreningar. Denna dominans har förstärkts sedan Det är något fler pojkar än flickor som är med i en idrottsförening. Pojkar är överrepresenterade i lagidrotter och flickor i individuella idrotter. Andelen flickor som är med i en lagidrott är mindre på Lidingö än i någon av våra andra kommuner. I år 7-9 håller idrottsföreningarna ställningarna sedan Övrigt föreningsliv når färre elever i år 7-9 än vid förra undersökningstillfället. Fotbollen är den största idrotten både bland pojkar i år 7-9 och bland gymnasiepojkar. Bland flickor i år 7-9 är ridningen den största idrotten. I gymnasiet bland flickor är det liksom i våra övriga

4 kommuner Friskis&Svettis som är den största RF-idrotten. Många föreningskategorier når inte 1% av Lidingös ungdomar. De föreningar som når minst 2% av ungdomarna i både år 7-9 och i gymnasiet är scouter, frikyrkan, annan förening kulturell och friluftsförening. Den fysiska inaktiviteten är ganska oförändrad sedan Flickor är på Lidingö som i alla våra andra kommuner fysiskt inaktiva i högre grad än pojkar. 90% av eleverna i år 7-9 och gymnasiet tycker att de lär sig någon viktigt (stämmer precis + stämmer ganska bra) i skolan på Lidingö. I år 7-9 är det ungefär lika många elever på Lidingö och i Jönköping som upplever att de lär sig något viktigt. I gymnasiet är det många fler på Lidingö än i Jönköping som upplever det. Gymnasieeleverna på Lidingö upplever också i högre grad än gymnasisterna i Jönköping att det får det stöd de behöver för att lyckas i skolan och den stimulans för att lyckas i skolarbetet. Eleverna i år 7-9 på Lidingö upplever i mindre grad än högstadieeleverna i Helsingborg att det förekommer mobbning, att det använda grova ord/svordomar och att det förekommer våld. Däremot upplever inte eleverna på Lidingö i förhållande till eleverna i våra andra undersökningskommuner att det oftast är arbetsro och lugnt. 70% av eleverna i år 7-9 på Lidingö säger sig aldrig varit borta från skolan utan giltig orsak. Motsvarande siffra i gymnasiet är 42%. Situationen på Lidingö är ganska likartad med den i Helsingborg när det gäller att aldrig ha skolkat. I gymnasiet kan vi dock se att det är fler elever i Helsingborg som skolkar ofta än på Lidingö. Andelen elever som upplever press från sina föräldrar att lyckas i skolan ligger på ungefär samma nivå 2007 som I högstadiet är det 20% och i gymnasiet 15 % som upplever stor press att lyckas i skolan. På Lidingö säger både elever i år 7-9 och gymnasieelever att det trivs bra på sin fritid.. Gymnasieflickor på Lidingö och i alla våra andra kommuner trivs sämre i livet och på fritiden än vad pojkar gör. Det viktigaste för att må bra på sin fritid för både pojkar och flickor på Lidingö och i Stockholm 2008 är kompisar. Liksom i resten av landet och i övriga Europa ser vi att tonåringarna på Lidingö anser att livets mening i första hand står att finna på fritiden. Vilka är då de platser som flest elever på Lidingö besökt under en fyraveckorsperiod? Det är Lidingö centrum och Stockholms centrum som kommer på de två första platserna. På tredje plats kommer caféer. På fjärde plats bland eleverna i år 7-9 kommer idrottsföreningar och på fjärde plats bland gymnasieelever föräldrafria fester. En majoritet av tonåringar på Lidingö tycker att deras hälsa är bra. Flickor skattar dock sin hälsa sämre än pojkar både på Lidingö och i våra övriga kommuner. Gymnasieflickor har sämst hälsa i alla undersökningskommuner. Andelen nykterister (har ej använt någon form av alkohol under de senaste 4 veckorna) har ökat både bland pojkar och flickor i år 7-9 i alla våra kommuner. Andelen nykterister i år 7-9 är nu omkring 70% och omkring 25% i gymnasiet i alla våra kommuner. Andelen snusare är oförändrad både bland pojkar och bland flickor i år 7-9 liksom rökare bland pojkar. Andelen flickor som rökt har dock ökat något i år 7-9 sedan år Gymnasister röker och snusar mer på Lidingö och i våra andra kommuner än högstadieelever (år 7-9). Det är få elever, liksom vid tidigare mättillfälle, som säger sig använt narkotika. Ungefär lika många tonåringar 2007 som tidigare säger sig både blivit erbjuden att köpa

5 narkotika och säkert vet var de skulle kunna köpa hasch eller annan narkotika/droger på Lidingö. Flickor på Lidingö och i de andra undersökningskommunerna är i betydligt högre grad än pojkarna rädda för att vara ute på fredags- eller lördagskvällarna. Liksom i alla tidigare studier både på Lidingö och i våra andra kommuner ser vi att de med högre betyg är överrepresenterade i skolliknande fritidsverksamheter, dvs i musikskolan och i föreningslivet. De med lägsta betyg är också, liksom i tidigare studier, i förhållande till de med högsta betyg överrepresenterade bland dem som besöker fritidsgårdar. Vi ser på Lidingö, liksom i våra andra kommuner, att tonåringar som tillhör en högre socioekonomisk grupp är med i förening totalt och idrottsförening i högre grad än ungdomar i de lägre socio-ekonomiska grupperna. Ungdomar i de lägre socio-ekonomiska grupperna är överrepresenterade när det gäller att besöka fritidsgård. Det som är bäst med Lidingö (öppen fråga) är enligt både elever i år 7-9- och gymnasieelever att: Helheten är bra (mysigt, fint, trevligt) och Naturen/att det är grönt/baden/havet omkring. Det är betydligt färre elever som anger att något är sämst med Lidingö än det är som anger att något är bäst. 16% av eleverna i år 7-9 och 26% på gymnasiet skriver dock (öppen fråga) att det sämsta med Lidingö är: För snobbigt/kaxigt/dåliga attityder/fördomar om andra Stockholm i maj Forskningsledare Idrotts- och kulturförvaltningarna Stockholms stad E-post: Telefon: 08/ Stig Elofsson Fil. Dr i statistik och docent i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet E-post: Telefon: 08/

6 Innehållsförteckning Vad har studerats? Undersökningsgrupp och bakgrundsvariabler Vad ska Lidingö stad satsa på? Trivsel i livet och på fritiden Föreningslivet Viktigt när de unga idrottar Datavanor, TV-vanor m m Skolan Hälsan Matvanor Fysisk aktivitet Samband fysisk aktivitet - hälsa Vad gör unga på sin fritid? Viktigt för de unga på fritiden Vad ger livet mest mening? Förtroende för Droger Rädd att gå ut på kvällarna? Bäst - sämst med Lidingö Kön, socio-ekonomisk bakgrund, skolframgång och fritidsvanor Framtiden Övrigt

7 Vad har studerats? Medlemskap och uppdrag i föreningslivet Hur många som är med i föreningslivet totalt och i olika typer av föreningar Vilka värden ungdomarna söker t ex inom idrotten. Slutat i förening och varför Fysisk inaktivitet Det offentliga fritids- och kulturlivet Hur ofta man besöker olika aktiviteter Vilka värden ungdomar söker t ex i kulturaktiviteter, på fritidsgården och Elverket Det privata fritids- och kulturlivet T ex datoranvändning, tv- tittande. Vad ungdomarna helst vill göra på helgerna Skolsituationen Arbetsro, stämning, lär mig något viktigt, könskränkande uttryck m m Vad ungdomarna önskar att skattemedlen ska användas till? Vilka vuxna har ungdomar förtroende för Hälsan ANT- frågor. Läkemedelskonsumtionen Strulbeteende Bäst och sämst med att bo på Lidingö Vad som är viktigt för ungdomarna. Hur ofta ungdomarna skulle vara aktiva om de fick bestämma själva. Yrkesplaner Detta har vi studerat i förhållande till kön, invandrarbakgrund, familjernas socioekonomiska situation, elevernas skolframgång m.m. Resultaten på Lidingö kan jämföras med resultaten i bl a Jönköping, Helsingborg, Haninge och Stockholm.

8 Undersökningsgrupp och bakgrundsvariabler

9 i Lidingö 2007 Antalet elever som deltagit i studien 2007 Antal elever i Antal besvarade Svarsfrekvens urvalet enkäter År % Gymnasiet % Andelen pojkar och flickor som besvarat enkäten 2007 % Pojkar Flickor År Gymnasiet Antalet elever som deltagit i studien 2003 Antal elever i Antal besvarade Svarsfrekvens urvalet enkäter Mellanstadiet % År % Stig Elofsson John Svensson

10 i Lidingö 2003 Antalet elever som deltagit i studien 2003 Antal elever i Antal besvarade Svarsfrekvens urvalet enkäter Mellanstadiet % År % Antal pojkar och flickor som besvarat enkäten 2003 Pojkar Flickor Mellanstadiet År Andelen pojkar och flickor som besvarat enkäten 2003 % Pojkar Flickor Mellanstadiet År

11 I följande skolområden har utvalet skett i högstadiet (år 7-9) 2003 Bodal Käppala Forsbergska skolan (Vittra) Högsätra Torsvik Källängen (Lidingö Schoolaris) Antal elever i årskurserna 4-6 på Lidingö: Antal elever i årskurserna 7-9 på Lidingö: 1521 elever 1450 elever I följande skolområden har urvalet skett i år 7-9 respektive gymnasiet 2007 Bodals Käppala Högsätra Torsvik Källängen Vittra (Fd Forsbergska) Hersby gymnasium Gångsätra gymnasium Gymnasieelever som går i gymnasier utanför Lidingö Antal elever i årskurserna 7-9 på Lidingö: Antal elever i gymnasieåldrarna på Lidingö: 1650 elever 1700 elever

12 ht 2003 Undersökningsgruppen 2003 Född i Sverige. % Bor med. % Familjen har. % Mellanstadiet År 7-9 Själv född i Sverige Mamma född i Sverige Pappa född i Sverige Mellanstadiet År 7-9 Mamma och pappa Ibland mamma/ibland pappa Mamma 5 8 Pappa 1 1 Annan/andra vuxna 0 0 Mellanstadiet År 7-9 Bil Sommarstuga Båt (som går att sova i) Husvagn/Husbil 5 1

13 Kultur och Fritid ht 2003 Socio - ekonomisk grupp. % 2003 Ekonomisk grupp 1: Bor i villa/radhus har tillgång till bil+båt+sommarstuga Ekonomisk grupp 2: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, sommarstuga Ekonomisk grupp 3: Övriga t ex bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, sommarstuga Ekonomisk grupp 4: Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga Ekonomisk grupp 5: Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt Invandrartyp. % Mellanstadiet År 7-9 Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Mellanstadiet År 7-9 Grupp Grupp Grupp Grupp Barnet och båda föräldrarna födda i Sverige 2. Invandrare med stark svensk förankring, t ex adoptivbarn 3. Andra generationens invandrare 4. Första generationens invandrare

14 Undersökningsgruppen 2007 Född i Sverige. % År 7-9 Gymnasiet Själv född i Sverige Mamma född i Sverige Pappa född i Sverige Bor med. % År 7-9 Gymnasiet Mamma och pappa Ibland mamma/ibland pappa Mamma endast 4 7 Mamma och annan vuxen 4 5 Pappa endast 1 2 Pappa och annnan vuxen 1 1 Bor inneboende eller på egen hand 0 1 Annan/andra vuxna 0 0 Familjen har. % År 7-9 Gymnasiet Bil Sommarstuga eller hus utomlands Båt (som går att sova i) Husvagn/Husbil 6 3

15 Undersökningsgruppen 2007 Socio - ekonomisk grupp. % År 7-9 Gymnasiet Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Invandrartyp. % År 7-9 Gymnasiet Grupp Grupp Grupp Grupp Årskurs % % Högstadiet Gymnasiet

16 År 7-9. Född i Sverige. % Själv född i Sverige Mamma född i Sverige Pappa född i Sverige Bor med. % Mamma och pappa Ibland mamma/ibland pappa Familjen har. % Bil Sommarstuga Båt (som går att sova i) Husvagn/Husbil 1 6

17 Vad ska Lidingö stad satsa på?

18 Vad ska Lidingö stad satsa på om du får bestämma? Du får bara välja tre alternativ År % Disco (för din åldersgrupp) 36 Festivaler (som ÖS 07) 31 Konserter, rock, pop 28 Filmklubb/filmvisning av utvald film 22 Dansstudie för balett, street, show etc 18 Annat 17 Replokaler för musikband (utrustning, inspelningsstudio, 14 spelmöjligheter) Verkstad för egen produktion av film och video 12 Verkstad för eget skapande för Webb och dator 12 Musikskolan på Lidingö (instrument-/sånglektioner, 10 ensemble/orkester) Verkstad för eget skapande (t ex bild, form, textil och design) 9 Bibliotek 7 Sagateatern (improvisation, repetition, teaterföreställningar) 5 Skrivarverkstad (poesi, prosa, journalistik) 4 Konstutställningar 2 Konserter, klassisk musik 1 Museer 1

19 Vad ska Lidingö stad satsa på om du får bestämma? Du får bara välja tre alternativ Gymnasiet 2007 % Konserter, rock, pop 37 Festivaler (som ÖS 07) 30 Replokaler för musikband (utrustning, inspelningsstudio, 28 spelmöjligheter) Disco (för din åldersgrupp) 24 Filmklubb/filmvisning av utvald film 22 Dansstudie för balett, street, show etc 18 Verkstad för eget skapande (t ex bild, form, textil och design) 13 Bibliotek 13 Verkstad för egen produktion av film och video 12 Musikskolan på Lidingö (instrument-/sånglektioner, 12 ensemble/orkester) Verkstad för eget skapande för Webb och dator 10 Sagateatern (improvisation, repetition, teaterföreställningar) 9 Skrivarverkstad (poesi, prosa, journalistik) 7 Annat 5 Konstutställningar 5 Museer 4 Konserter, klassisk musik 3

20 Vad ska Lidingö stad satsa på om du får bestämma? Du får bara välja tre alternativ % År 7-9 Gymnasiet Konserter, rock, pop Festivaler (som ÖS 07) Replokaler för musikband (utrustning, inspelningsstudio, spelmöjligheter) Disco (för din åldersgrupp) Filmklubb/filmvisning av utvald film Dansstudie för balett, street, show etc Verkstad för eget skapande (t ex bild, form, textil 9 13 och design) Bibliotek 7 13 Verkstad för egen produktion av film och video Musikskolan på Lidingö (instrument-/sånglektioner, ensemble/orkester) Verkstad för eget skapande för Webb och dator Sagateatern (improvisation, repetition, teaterföreställningar) 5 9 Skrivarverkstad (poesi, prosa, journalistik) 4 7 Annat 17 5 Konstutställningar 2 5 Museer 1 4 Konserter, klassisk musik 1 3

21 Vad ska Lidingö stad satsa på om du får bestämma? Du får bara välja tre alternativ Gymnasiet % Pojkar Flickor Konserter, rock, pop Dansstudie för balett, street, show etc 5 31 Festivaler (som ÖS 07) Disco (för din åldersgrupp) Replokaler för musikband (utrustning, inspelningsstudio, spelmöjligheter) Filmklubb/filmvisning av utvald film Verkstad för eget skapande (t ex bild, form, textil 9 17 och design) Sagateatern (improvisation, repetition, teaterföreställningar) 4 14 Bibliotek Musikskolan på Lidingö (instrument-/sånglektioner, ensemble/orkester) Skrivarverkstad (poesi, prosa, journalistik) 3 12 Verkstad för egen produktion av film och video 15 9 Konstutställningar 3 7 Annat 4 5 Verkstad för eget skapande för Webb och dator 16 4 Museer 5 3 Konserter, klassisk musik 4 3

22 Vad ska Lidingö stad satsa på om du får bestämma? Du får bara välja tre alternativ Gymnasiet % Pojkar Flickor Konserter, rock, pop Replokaler för musikband (utrustning, inspelningsstudio, spelmöjligheter) Festivaler (som ÖS 07) Disco (för din åldersgrupp) Filmklubb/filmvisning av utvald film Verkstad för eget skapande för Webb och dator 16 4 Verkstad för egen produktion av film och video 15 9 Bibliotek Musikskolan på Lidingö (instrument-/sånglektioner, ensemble/orkester) Verkstad för eget skapande (t ex bild, form, textil och design) 9 17 Dansstudie för balett, street, show etc 5 31 Museer 5 3 Sagateatern (improvisation, repetition, teaterföreställningar) 4 14 Annat 4 5 Konserter, klassisk musik 4 3 Skrivarverkstad (poesi, prosa, journalistik) 3 12 Konstutställningar 3 7

23 Vilka av följande typer av anläggningar tycker du att Lidingö stad ska satsa på under ? Kryssa för högst 3 alternativ År % Simhall/äventyrsbad 37 Skidbacke + funpark 23 Utomhusbad 20 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) 17 Fotbollsplan 16 Klättervägg, inne 14 Annat 14 Lokal för aerobics, dans m m 11 Bana för motorsporter (t ex enduro, cross, speedway och isracing) 11 Ridanläggning 9 Tennishall 9 Golfbana 9 Lokal för kampsport 7 Bowlingshall 7 Moutainbikebana i skogen 7 Skjutbana 6 Motionsspår/skidspår 6 Skateboardramp och inlinesbana, inne 6 Basketplan, utomhus 5 Friidrottsanläggning 5 Badmintonhall 4 Ishall för ishockey, konståkning m m 4 Squashhall 3 Beachvolleybollplan 3 Skateboardramp och inlinesbana, ute 3 Isbana utomhus för friåkning 2 Klättervägg, ute 2 Bandyplan (isbana utomhus) 1

24 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ År 7-9 -november 2007 % Simhall/äventyrsbad 39 Skidbacke + Dream Park 20 Lokal för gym 19 Utomhusbad 18 Klättervägg, inne 17 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) 16 Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 16 Lokal för dans, balett, aerobics, m m 12 Tennishall 10 Golfbana 9 Skjutbana 8 Skateboardpark, inne 8 Ridanläggning 7 Lokal för kampsport 7 Moutainbike, BMX, Dirtbana 7 Badmintonhall 6 Bowlingshall 5 Motionsspår/skidspår 5 Ishall för ishockey, konståkning m m 5 Beachvolleybollplan 5 Skateboardpark, ute 5 Klättervägg, ute 5 Platser för spontanidrott (t ex Påängen, streetbasketplaner) 3 Friidrottsanläggning 2 Squashhall 2 Isbana utomhus 2 Fotbollsplan, grus 1

25 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ År Pojkar Flickor Simhall/äventyrsbad Lokal för dans, balett, aerobics, m m 0 26 Klättervägg, inne Utomhusbad Skidbacke + Dream Park Lokal för gym Ridanläggning 0 16 Tennishall Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) Badmintonhall 4 9 Beachvolleybollplan 1 8 Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 26 6 Motionsspår/skidspår 5 6 Bowlingshall 4 6 Lokal för kampsport 9 5 Klättervägg, ute 4 5 Golfbana 13 4 Skjutbana 12 3 Skateboardpark, inne 12 3 Skateboardpark, ute 7 3 Platser för spontanidrott (t ex Påängen, streetbasketplaner) 3 3 Friidrottsanläggning 2 3 Ishall för ishockey, konståkning m m 7 2 Isbana utomhus 3 2 Squashhall 2 1 Moutainbike, BMX, Dirtbana 13 0 Fotbollsplan, grus 2 0

26 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ Gymnasiet % Simhall/äventyrsbad 31 Lokal för gym 28 Skidbacke + Dream Park 19 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) 19 Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 18 Lokal för dans, balett, aerobics, m m 18 Klättervägg, inne 15 Utomhusbad 14 Motionsspår/skidspår 11 Badmintonhall 10 Tennishall 8 Lokal för kampsport 8 Beachvolleybollplan 8 Golfbana 7 Platser för spontanidrott (t ex Påängen, streetbasketplaner) 7 Skjutbana 6 Bowlingshall 6 Skateboardpark, inne 5 Moutainbike, BMX, Dirtbana 5 Squashhall 5 Ridanläggning 4 Ishall för ishockey, konståkning m m 4 Skateboardpark, ute 3 Klättervägg, ute 3 Friidrottsanläggning 3 Isbana utomhus 3 Fotbollsplan, grus 1

27 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ Gymnasiet Pojkar Flickor Simhall/äventyrsbad Lokal för dans, balett, aerobics, m m 3 33 Lokal för gym Skidbacke + Dream Park Klättervägg, inne Utomhusbad Motionsspår/skidspår 7 16 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) Badmintonhall Beachvolleybollplan 6 10 Ridanläggning 0 8 Tennishall 10 7 Bowlingshall 5 7 Lokal för kampsport 10 6 Platser för spontanidrott (t ex Påängen, streetbasketplaner) 8 6 Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 32 5 Golfbana 11 4 Ishall för ishockey, konståkning m m 5 4 Klättervägg, ute 2 4 Skjutbana 8 3 Skateboardpark, inne 6 3 Squashhall 7 3 Skateboardpark, ute 4 3 Friidrottsanläggning 2 3 Isbana utomhus 3 3 Moutainbike, BMX, Dirtbana 8 1 Fotbollsplan, grus 1 0

28 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ Gymnasiet-november % Pojkar Flickor Lokal för gym Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 32 5 Simhall/äventyrsbad Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) Skidbacke + Dream Park Klättervägg, inne Utomhusbad Badmintonhall Golfbana 11 4 Tennishall 10 7 Lokal för kampsport 10 6 Platser för spontanidrott (t ex Påängen, streetbasketplaner) 8 6 Skjutbana 8 3 Moutainbike, BMX, Dirtbana 8 1 Motionsspår/skidspår 7 16 Squashhall 7 3 Beachvolleybollplan 6 10 Skateboardpark, inne 6 3 Bowlingshall 5 7 Ishall för ishockey, konståkning m m 5 4 Skateboardpark, ute 4 3 Lokal för dans, balett, aerobics, m m 3 33 Isbana utomhus 3 3 Klättervägg, ute 2 4 Friidrottsanläggning 2 3 Fotbollsplan, grus 1 0 Ridanläggning 0 8

29 Vilka idrottsanläggningar skulle du vilja att Lidingö stad ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ Platserna 1-4 % Gymnasiet Pojkar Flickor Lokal för gym 32 Simhall/äventyrsbad 38 Fotbollsplan, konstgräs 33 eller gräs 32 Lokal för dans, balett, aerobics, m m Simhall/äventyrsbad 24 Lokal för gym Skidbacke + Dream Park 19 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) År Pojkar Flickor Simhall/äventyrsbad 28 Simhall/äventyrsbad 51 Fotbollsplan, konstgräs eller gräs 26 Lokal för dans, balett, aerobics, m m Skidbacke + Dream Park 23 Klättervägg, inne 24 Lokal för gym 22 Utomhusbad 24 Sporthall för bollsporter (t ex basket, volleyboll, innebandy och pingis) 21 Skidbacke + Dream Park 26 17

30 Vilken typ av fritidsaktiviteter tycker du att Lidingö stad i första hand ska satsa på? Rangordna 1-5 År 7-9. Första rangordning Pojkar. % Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) 4 6 Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 3 5

31 Vilken typ av fritidsaktiviteter tycker du att Lidingö stad i första hand ska satsa på? Rangordna 1-5 År 7-9. Första rangordning Flickor. % Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 1 7

32 Vilken typ av aktiviteter tycker du att Lidingö stad ska satsa på? Rangordna 1-5 %. Elevernas första rangordning Mellanstadiet 2003 År 7-9 Gymnasiet 2007 Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 3 6 4

33 Vilken typ av aktiviteter tycker du att Lidingö stad ska satsa på? Rangordna 1-5 År 7-9. Första rangordning % Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 2 6

34 Vilken typ av aktiviteter tycker du att Lidingö stad ska satsa på? Rangordna 1-5 År 7-9. Första rangordning. % 2003 Pojkar Flickor Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) 4 16 Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) Pojkar Flickor Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Ungdomscafeer/Träffpunkter för unga Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) 6 24 Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 5 7 Lidingö stad

35 Vilken typ av fritidsaktiviteter tycker du att Lidingö stad i första hand ska satsa på? Rangordna 1-5 Gymnasielevers första rangordning. % Pojkar Flickor Idrott (t ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Fritidsgårdar/Andra mötesplatser för unga Natur (t ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) Kultur (t ex teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek) Föreningsverksamhet (t ex scouter, kyrka och kulturförening) 4 3

36 Tycker du att det är viktigt att det blir en avslutningsfest som ÖS 07 nästa år? År 7-9. % Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls P F P F P F P F Tycker du att det är viktigt att Lidingö stad ordnar en drogfri fest, festival eller konsert på gymnasiets avslutning ( ÅK 1 och 2) Gymnasiet. % Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls P F P F P F P F

37 Trivsel i livet och på fritiden

38 Forskningsenheten Hur tycker du att livet är som helhet? Sätt ett kryss på skalan 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra Högstadiet (År 7-9). Stockholm 2004 Jönköping 2006 Helsingborg 2006 Haninge 2004 Lidingö 2007 Medelvärde 8,05 8,13 7,94 8,18 8,09

39 Kultur och Fritid Hur har du det på din fritid? % År Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 3 2 Ganska dåligt 0 0 Dåligt 0 O Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt

40 Hur har du det på din fritid? Högstadiet (År 7-9). % Jönköping 2003 Helsingborg 2003 Lidingö 2003 Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1 1 0

41 Föreningslivet

42 Hur många ungdomar når föreningslivet? Andelar medlemmar i % År 7-9 Förening totalt Idrottsförening totalt Annan förening totalt Hur många pojkar och flickor når föreningslivet? Andelar medlemmar i % Förening totalt Idrottsförening totalt Annan förening totalt Mellanstadiet 2003 Pojkar Flickor År Pojkar Flickor Gymnasiet 2007 Pojkar Flickor

43 Forskningsenheten Hur många är medlemmar i föreningslivet? Andelar medlemmar i % Mellanstadiet Förening totalt Idrottsförening totalt Annan förening Lidingö Jönköping Helsingborg Haninge Stockholm Högstadiet (År 7-9) Förening totalt Idrottsförening totalt Annan förening Jönköping Lidingö Haninge Helsingborg Stockholm Gymnasiet Förening totalt Idrottsförening totalt Annan förening Jönköping Lidingö Helsingborg Haninge Stockholm

44 Pojkar och flickor som är medlemmar i olika typer av idrottsföreningar År 7-9. % Lagidrott pojkar Individuell idrott flickor Individuell idrott pojkar Lagidrott flickor Gymnasiet 2007 % Individuell idrott flickor 30 Lagidrott pojkar 27 Individuell idrott pojkar 21 Lagidrott flickor 9 Mellanstadiet 2003 % Lagidrott pojkar 63 Individuell idrott flickor 53 Individuell idrott pojkar 40 Lagidrott flickor 34

45 Medlem i idrottsförening efter årskurs % Årskurs 7 63 Årskurs 8 59 Årskurs 9 54 Gymnasiet. Årskurs 1 42 Gymnasiet. Årskurs 2 47 Gymnasiet. Årskurs 3 35 Lidingö mellanstadiet 2003 = 76%

46 Forskningsenheten Andelen av alla medlemskap i förening som utgörs av medlemskap i idrottsförening. %. Pojkar. Lidingö 2007 Helsingborg 2006 Jönköping 2006 Stockholm 2004/05 Haninge 2004 Mellanstadiet År Gymnasiet Flickor. Lidingö 2007 Helsingborg 2006 Jönköping 2006 Stockholm 2004/05 Haninge 2004 Mellanstadiet År Gymnasiet

47 2007 Andelen av alla medlemskap i förening totalt på Lidingö som utgörs av medlemskap i idrottsförening. % Pojkar Mellanstadiet 92 År Gymnasiet 80 Flickor Mellanstadiet 87 År Gymnasiet 70

48 Medlem i de största specialidrottsförbunden Andelar i % År Fotboll Tennis Ridning 9 8 Golf 5 5 Basket 5 4 Gymnastik 5 4 Handboll 4 5 Innebandy 4 5 Mellanstadiet % Fotboll 31 Tennis 16 Basket 12 Ridning 10 Gymnastik 8 Golf 8 Innebandy 6 Ishockey 6 Handboll 4 Skidor 4 Budo 3 Simning 3

49 Medlem i de största specialidrottsförbunden ht 2007 Andelar i % Pojkar i År 7-9. % Fotboll 24 Tennis 12 Innebandy 9 Golf 8 Handboll 6 Ishockey 5 Flickor i År 7-9. % Ridning 17 Tennis 12 Gymnastik 8 Fotboll 6 Basket 5 Handboll 4 Friskis/Svettis 4

50 Medlem i de största specialidrottsförbunden Andelar i % Pojkar i år 7-9. % Fotboll Tennis Golf 7 8 Innebandy 5 9 Basket 5 3 Ishockey 4 5 Budo 4 2 Handboll 4 6 Flickor i År 7-9. % Ridning Tennis 9 12 Gymnastik 9 8 Handboll 5 4 Basket 5 5 Fotboll 3 6 Golf 3 2 För rangordning av de största RF-idrotterna 2007 se separat bild

51 Medlem i de största specialidrottsförbunden ht 2007 Andelar i % Pojkar i gymnasiet. % Fotboll 13 Tennis 7 Golf 6 Handboll 4 Innebandy 3 Skidor 3 Friskis/Svettis 3 Amerikansk fotboll 3 Flickor i gymnasiet. % Friskis/Svettis 8 Ridning 6 Gymnastik 4 Golf 4 Tennis 3 Skidor 3 Fotboll 3

52 Några stora specialidrottsförbund i mellanstadiet, högstadiet och i gymnasiet. % Mellanstadiet 2003 År Gymnasiet /- G - M % Golf Innebandy Tennis Ridning Fotboll Gymnastik Basket Ishockey Friskis/Svettis Ulf Blomdah

53 Medlem i de största specialidrottsförbunden 2007 Andelar i % Gymnasiet. % Fotboll 8 Friskis/Svettis 6 Tennis 5 Golf 5 Ridning 3 Handboll 3 Skidor 3

54 Medlemskap i olika typer av föreningarna 2007 Andelar i % År 7-9 Totalt Pojkar Flickor Idrottsförening Annan förening kulturell Scouter Frikyrka Friluftsförening Djurförening Annan förening praktisk Annan förening idé Försvarsorganisation Nykterhetsförening Handikapporganisation Invandrarorganisation Supporterklubb, idrott Politiskt ungdomsförbund Annan förening kulturell = T ex musikföreningar, Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar Annan förening praktisk = T ex Sv. Schackförbundets ungdom, Sv.Bridgeförbundet, Dataföreningar Annan förening idé = T ex Unga Örnar, Vi Unga, Aktiv ungdom, Fredsrörelsen, föreningar mot plågsamma djuförsök, Amnesty

55 Medlemskap i olika typer av föreningarna 2007 Andelar i % År 7-9 Gymnasiet Idrottsförening Annan förening kulturell 5 2 Scouter 4 2 Frikyrka 3 8 Friluftsförening 2 3 Djurförening 1 0 Annan förening praktisk 0 0 Annan förening idé 0 1 Försvarsorganisation 0 0 Nykterhetsförening 0 0 Handikapporganisation 0 0 Invandrarorganisation 0 0 Supporterklubb, idrott 0 0 Politiskt ungdomsförbund 0 2 Annan förening kulturell = T ex musikföreningar, Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar Annan förening praktisk = T ex Sv. Schackförbundets ungdom, Sv.Bridgeförbundet, Dataföreningar Annan förening idé = T ex Unga Örnar, Vi Unga, Aktiv ungdom, Fredsrörelsen, föreningar mot plågsamma djuförsök, Amnesty

56 Medlemskap i olika typer av föreningarna Andelar i % År Idrottsförening Annan förening kulturell 5 5 Scouter 6 4 Frikyrka 3 3 Friluftsförening 3 2 Djurförening 1 1 Annan förening praktisk 1 0 Annan förening idé 2 0 Försvarsorganisation 0 0 Nykterhetsförening 0 0 Handikapporganisation 0 0 Invandrarorganisation 0 0 Supporterklubb, idrott 0 0 Politiskt ungdomsförbund 2 0 Annan förening kulturell = T ex musikföreningar, Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar Annan förening praktisk = T ex Sv. Schackförbundets ungdom, Sv.Bridgeförbundet, Dataföreningar Annan förening idé = T ex Unga Örnar, Vi Unga, Aktiv ungdom, Fredsrörelsen, föreningar mot plågsamma djuförsök, Amnesty

57 Medlemskap i olika typer av föreningarna Andelar i % Gymnasiet Totalt Pojkar Flickor Idrottsförening Frikyrka Friluftsförening Annan förening kulturell Scouter Politiskt ungdomsförbund Annan förening idé Annan förening praktisk Försvarsorganisation Djurförening Nykterhetsförening Handikapporganisation Invandrarorganisation Supporterklubb, idrott Annan förening kulturell = T ex musikföreningar, Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar Annan förening praktisk = T ex Sv. Schackförbundets ungdom, Sv.Bridgeförbundet, Dataföreningar Annan förening idé = T ex Unga Örnar, Vi Unga, Aktiv ungdom, Fredsrörelsen, föreningar mot plågsamma djuförsök, Amnesty

58 Har du slutat i någon förening under de senaste 12 månaderna? Ja % Mellanstadiet År År Gymnasiet

59 Viktigt när de unga idrottar

60 Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? (i förening och på egen hand, tänk ej på skolidrotten) År %. Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls Att må bra Att ha kul Att träna Att få bra kondition Att bygga upp min kropp Att lära mig nya saker Att träffa kompisar Att uppleva att kroppen är i rörelse / fartkänsla Att uppleva gemenskap Att åka på läger och cuper Att röra mig till musik Att påverka hur träningen bedrivs Att bli bäst Att tävla Att vinna Att spela med i bästa laget

61 Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? (i förening och på egen hand, tänk ej på skolidrotten) År 7-9. %. Mycket viktigt Att ha kul Att träna Att få bra kondition Att träffa kompisar Att uppleva gemenskap Att lära mig nya saker Att uppleva att kroppen är i rörelse / fartkänsla Att bygga upp min kropp Att åka på läger och cuper Att påverka hur träningen bedrivs Att röra mig till musik Att tävla Att bli bäst Att vinna Att spela med i bästa laget 10 13

62 Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? (i förening och på egen hand, tänk ej på skolidrotten) Gymnasiet Mycket viktigt. %. Pojkar Flickor Att må bra Att ha kul Att träna Att få bra kondition Att bygga upp min kropp Att röra mig till musik 9 53 Att uppleva att kroppen är i rörelse / fartkänsla Att uppleva gemenskap Att lära mig nya saker Att träffa kompisar Att påverka hur träningen bedrivs Att åka på läger och cuper Att bli bäst Att vinna Att tävla 23 9 Att spela med i bästa laget 14 5

63 Datavanor, TV-vanor m m

64 . Dator hemma och egen mobiltelefon % År 7-9 Totalt Pojkar Flickor Tillgång till dator hemma Egen mobiltelefon Frågan ställs inte 2007 i någon av våra kommuner.. Jämför med vanlig telefon. Forskarna frågade befolkningen om detta på 1940-talet och 1950-talet. När alla hade fått telefon på 1960-talet frågade ingen om i vilken grad hushållen hade tillgång till telefon i hemmet.

65 Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? År 7-9. % Mindre än 1 timme 1-5 timmar 6-14 timmar 15 timmar eller mer Spelade på dator, TV, mobil Surfade på internet Tittade på TV Chattade på internet Såg video, DVD, nedladdad film/tv Gymnasiet. % Mindre än 1 timme 1-5 timmar 6-14 timmar 15 timmar eller mer Spelade på dator, TV, mobil Surfade på internet Chattade på internet Tittade på TV Såg video, DVD, nedladdad film/tv

66 Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? År timmar eller mer. % Pojkar Flickor Spelade på dator, TV, mobil Surfade på internet Tittade på TV Chattade på internet Såg video, DVD, nedladdad film/tv 9 8 Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? Gymnasiet 6 timmar eller mer. % Pojkar Flickor Spelade på dator, TV, mobil Surfade på internet Tittade på TV Chattade på internet Såg video, DVD, nedladdad film/tv 24 9

67 Skolan

68 Hur tycker du att det är i din skola? %. År Det känns som att jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det används grova ord / svordomar/könsord Jag får den stimulands jag behöver för att lyckas i skolarbetet Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning Det är oftast arbetsro och lugnt Det förekommer våld Det förekommer främlingsfientlighet Det används kränkande uttryck mot mig

69 Hur tycker du att det är i din skola? %. År 7-9. Stämmer precis Det känns som att jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet 35 Det används grova ord / svordomar/könsord Jag får den stimulands jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning 9 8 Det är oftast arbetsro och lugnt 11 6 Det förekommer våld 8 6 Det förekommer främlingsfientlighet 5 5 Det används kränkande uttryck mot mig 4 29

70 Hur tycker du att det är i din skola?. Gymnasiet % Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Det är bra och positiv stämning Det är god sammanhållning Det känns som att jag lär mig något viktigt Det är stressigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det är oftast arbetsro och lugnt Jag får den stimulands jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det används grova ord / svordomar/könsord Det förekommer mobbning Det förekommer främlingsfientlighet Det förekommer våld Det används kränkande uttryck mot mig

71 Hur tycker du att det är i din skola? Stämmer precis %. År 7-9 Gymnasiet Det känns som att jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det används grova ord / svordomar/könsord Jag får den stimulands jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning 8 3 Det är oftast arbetsro och lugnt 6 28 Det förekommer våld 6 2 Det förekommer främlingsfientlighet 5 3 Det används kränkande uttryck mot mig 4 2

72 Hur tycker du att det är i din skola? %. Gymnasiet 2007 Stämmer precis. % Pojkar Flickor Det känns som att jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det används grova ord / svordomar/könsord Jag får den stimulands jag behöver för att lyckas i skolarbetet Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning 4 2 Det är oftast arbetsro och lugnt Det förekommer våld 2 2 Det förekommer främlingsfientlighet 3 3 Det används kränkande uttryck mot mig 2 1

73 Hur tycker du det är på din skola? Högstadiet (År 7-9). Stämmer precis. %. Helsingborg 2006 Jönköping 2006 Stockholm 2005 Lidingö 2007 Det är oftast arbetsro och lugnt Det är bra och positiv stämning Det är god sammanhållning Det är stressigt Det förekommer mobbning Det används grova ord/ svordomar Det förekommer våld Svenskar och invandrare bråkar 18 Det förekommer främlingsfientlighet 12 5 Det känns som jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Jag får den stimulans jag behöver för att lyckas i skolarbetet 24 29

74 Hur tycker du det är på din skola? %. Gymnasiet. Stämmer precis. %. Helsingborg 2006 Jönköping 2006 Lidingö 2007 Det är oftast arbetsro och lugnt Det är bra och positiv stämning Det är god sammanhållning Det är stressigt Det förekommer mobbning Det används grova ord/ svordomar Det förekommer våld Svenskar och invandrare bråkar 10 Det förekommer främlingsfientlighet 8 3 Det känns som jag lär mig något viktigt Jag får det stöd jag behöver för att lyckas i skolarbetet Jag får den stimulans jag behöver för att lyckas i skolarbetet

75 Brukar du vara borta från skolan utan att vara sjuk eller ha en annan giltig orsak? %. År Aldrig Enstaka timmar En dag i månaden dagar i månaden dagar i månaden 0 1 Mer än 8 dagar i månaden Pojkar Flickor Pojkar Flickor Aldrig Enstaka timmar En dag i månaden dagar i månaden dagar i månaden Mer än 8 dagar i månaden

76 Brukar du vara borta från skolan utan att vara sjuk eller ha en annan giltig orsak? %. Lidingö 2007 Helsingborg 2006 År 7-9 Gymnasiet År 7-9 Gymnasiet Aldrig Enstaka timmar En dag i månaden dagar i månaden dagar i månaden Mer än 8 dagar i månaden Ulf Blomdah

77 Hur stor press känner du från dina föräldrar att du måste lyckas i skolan? % År Stor Ganska stor Varken stor eller liten Ganska liten 4 5 Liten 6 5 Ingen alls Pojkar Flickor Pojkar Flickor Stor Ganska stor Varken stor eller liten Ganska liten Liten Ingen alls

78 Hur stor press känner du från dina föräldrar att du måste lyckas i skolan? % År 7-9 Gymnasiet Stor Ganska stor Varken stor eller liten Ganska liten 5 6 Liten 5 6 Ingen alls 3 4

79 Hälsan

80 Hur tycker du att din hälsa är? % Mellanstadiet 2003 År År Gymnasiet 2007 Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Mellanstadiet 2003 Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dålig 2 3 Ganska dålig 1 1 Dålig 1 0

81 Hur tycker du att din hälsa är? % År 7-9 Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Pojkar Flickor År 7-9 Gymnasiet År 7-9 Gymnasiet Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig

82 Hur tycker du att din hälsa är? % Bra. % % Pojkar År Pojkar gymnasiet 57 Flickor År Flickor gymnasiet 34 Skala: Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig

83 Forskningsenheten Stockholms stad Hur tycker du att din hälsa är? % Bra. % % Pojkar högstadiet- Helsingborg 73 Pojkar högstadiet- Lidingö 65 Pojkar högstadiet- Haninge 65 Pojkar gymnasiet- Helsingborg 61 Pojkar gymnasiet- Haninge 59 Pojkar gymnasiet- Lidingö 57 Pojkar högstadiet- Jönköping 56 Pojkar gymnasiet- Jönköping 55 Flickor högstadiet- Haninge 55 Flickor högstadiet- Helsingborg 54 Pojkar gymnasiet- Stockholm 52 Flickor högstadiet- Lidingö 47 Flickor högstadiet- Jönköping 44 Flickor gymnasiet- Helsingborg 44 Flickor gymnasiet- Jönköping 39 Flickor gymnasiet- Stockholm 35 Flickor gymnasiet- Haninge 35 Flickor gymnasiet- Lidingö 34 Skala: Bra, Ganska bra, Varken bra eller dålig, Ganska dålig, Dålig Högstadiet= År 7-9

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december)

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003, 2007 och 2011 i år 7-9 - en jämförelse mellan åren 2007 och 2011 i gymnasiet -

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings kommun genomför tillsammans med undertecknade sedan

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Vilka anläggningar/verksamheter

Vilka anläggningar/verksamheter Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningen Förord Forskningsenheten vid

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Utan spaning ingen aning

Utan spaning ingen aning Utan spaning ingen aning med Forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige På: Ungdomars livssituation och preferenser i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg 2015 Föreläsning 24 maj 2016.

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på?

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? - Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Forskning och utveckling IDROTTSFÖRVALTNINGEN Förord Forskningsenheten vid idrotts- och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning och jämförelse mellan åren 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009. Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11

Läs mer

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson KVINNO SIM - en utvärdering Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson F O R S K N I N G E N Innehållsförteckning Sid. Inledning 1 Undersökningen 3 Resultat 4 Vilka besöker kvinnosimmet? 4 I vilken utsträckning

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Ung livsstil I Jönköping och 10 andra kommuner

Ung livsstil I Jönköping och 10 andra kommuner Ung livsstil I Jönköping och 10 andra kommuner Kultur- och fritidschefskonferensen i Jönköping Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 1530-1630 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Aerobics, gym eller idrottsförening

Aerobics, gym eller idrottsförening Aerobics, gym eller idrottsförening Vad prioriterar högstadie- och gymnasieelever i Helsingborg? Stig Elofsson 1 FORSKNINGSENHETENS FÖRORD Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011 Ung livsstil Idrott och motion Nr 10 Januari 2011 bland ungdomar i särskolan En studie av ungdomar i särskolan i Stockholm, Haninge, Jönköping och Tyresö i jämförelse med de ungdomar som inte går i särskolan

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Vilka besöker fritidsgårdar? Kön, bakgrund, inflytande, integration m.m. En studie av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar i Helsingborg.

Vilka besöker fritidsgårdar? Kön, bakgrund, inflytande, integration m.m. En studie av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar i Helsingborg. Skol- och Fritidsnämnde Vilka besöker fritidsgårdar? Kön, bakgrund, inflytande, integration m.m. En studie av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrar i Helsingborg. av Stig Elofsson Fritidsvaneundersökningen

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Jämförelse 2005/2007/2009

Jämförelse 2005/2007/2009 Jämförelse // Om undersökningen Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Ren Idrott under maj i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen

Läs mer

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 2013 16 svarande av 15 elever, 7 flickor och 9 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 100 % 2014 15 svarande

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014

Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014 Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund?

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 Föreläsare: Stefan Wagnsson Idrottsvetenskap, Karlstads universitet Har alla samma

Läs mer

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 2012 17 svarande av 18 elever, 7 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 94 % 2013 19 svarande av

Läs mer

Ung livsstil Sävsjö 2014

Ung livsstil Sävsjö 2014 Ung livsstil Sävsjö 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/ 16 20 22 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com

Läs mer