UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping Av Ulf Blomdahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009. Av Ulf Blomdahl"

Transkript

1 UNG LIVSSTIL en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning och jämförelse mellan åren 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 och Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009

2 Inledning Jönköpings kommun genomför tillsammans med undertecknade sedan 1994 undersökningar om barns och ungdomars livsstil i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Undersökningarna har genomförts 1994, 1997, 2000, 2003, och År 2000, 2003, 2006 och 2009 gjordes också studier med högstadieelever och elever i gymnasiet i särskolan i Jönköping. Ansvarig för studien i Jönköping 2009 på fritidsförvaltningen är Liz Modin. Studien i Jönköping är gjord på uppdrag av kommunens samverkansgrupp för barn och ungdom (SBU). Studierna om Ung livsstil har också genomförts i Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Helsingborgs stad, Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Huddinge kommun. I Stockholm startades studierna 1984 och i Norrköping Särskolan har undersökts i Stockholms stad, Jönköpings kommun, Haninge kommun och Tyresö kommun. Den första särskolestudien gjordes i Jönköping år Antalet elever som besvarat enkäten i Jönköping år 2009 är i mellanstadiet 730, i högstadiet 1175 och i gymnasiet Svarsfrekvensen i mellanstadiet är 95%, i högstadiet 81% samt i gymnasiet 80%. Urvalet i Jönköping och i de övriga kommunerna har genomförts som stratifierade slumpmässiga urval 3. I dessa kommuner ingår både kommunala och privata skolor i urvalet. Resultaten är därför representativa för alla elever i kommunerna. I de flesta fall har en anställd från fritidsförvaltningen varit närvarande i klasserna när enkäten fyllts i. Den anställde från fritidsförvaltningen har också i de flesta fall introducerat enkäten för eleverna och samlat in enkäterna efter att de fyllts i. Har eleverna haft problem vid ifyllandet av enkäten har den anställde från fritidsförvaltningen och lärarna hjälpt till. I särskolan i högstadiet i Jönköping 2009 har 45 elever besvarat vår enkät. I bruttourvalet i högstadiet ingick 48 elever (totalundersökning). Svarsfrekvensen är alltså 94%. I särskolan i gymnasiet i Jönköping har 57 elever besvarat vår enkät. I bruttourvalet i gymnasiet ingick 70 elever (totalundersökning). Svarsfrekvensen är alltså 81%. Eleverna i träningsskolan ingick ej i studien. Eleverna har fyllt i enkäten under lektionstid. Både lärare och oftast personal från fritidsförvaltningen har varit med när särskoleeleverna har fyllt i enkäten. Resultaten från undersökningen om särskoleungdomars livsstil i Jönköping kan jämföras med resultaten från undersökningen om särskoleungdomars livsstil i Haninge, Stockholm och Tyresö. Att skriva forskningsrapporter tar ofta mycket lång tid. Vi har därför valt, sedan våra studier inleddes 1984, att mycket tidigt låta alla intresserade ta del av våra resultat. Fördelen med denna teknik är att de som är berörda mycket snart efter det att undersökningen genomförts kan starta förändringsarbete om så behövs. Nackdelen är att våra analyser inte finns med när resultaten presenteras. Den första forskningsrapporten från bl. a. resultaten i Jönköping 2009 är klar under mars månad Den är skriven av docent Stig Elofsson. Rapporten heter: Ungdomars hälsa har kulturskolan samma positiva effekt på hälsa som idrottsförening? Den andra rapporten är klar under maj månad. Den handlar om särskoleungdomars fysiska aktivitet. Rapportens huvudförfattare är undertecknade. Medförfattare till rapporten från Jönköping är Liz Modin. Rapporten heter: Idrott/motion och ungdomar i särskolan - en studie av särskoleungdomar i Stockholm, Jönköping, Haninge och Tyresö i jämförelse med de ungdomar som ej går i särskolan. 1 Resultaten från studien 2006 finns bl.a. publicerat i: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? En studie av barn och ungdomar i Stockholm, Haninge, Helsingsborg, Jönköping och Lidingö (rapporten kostar 150 kronor och kan beställas från idrottsförvaltningen i Stockholm, tel 08/ ). 2 I mellanstadiet är det årskurs 5 som sedan 1994 har besvarat våra frågor. I högstadiet är studien genomförd med årskurserna 7 och 9 och i gymnasiet med årskurs 2. 3 För en detaljerad genomgång om hur urvalet gått till se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? Kapitel 2. 2

3 Följande forskningsrapporter, där resultaten från Jönköpingsstudien 2009 och de övriga kommunerna presenteras och analyseras är under bearbetning: Blomdahl/Elofsson, Segrar idrottsrörelsen? Blomdahl/Elofsson, Bibliotek - en studie av nuläge och trender bland barn, ungdomar och vuxna. Elofsson, S, Hur är hälsan bland högstadieelever och gymnasieelever i Norrköping 2009? Delar av de tabeller som nu visas i den här tabellredovisningen har presenterats och analyserats vid tre föreläsningar i december 2009 för SBU, förtroendevalda i fritidsnämnden och anställda inom fritidsförvaltningen i Jönköping. Vi ser att både pojkar och flickor i mellanstadiet önskar att Jönköpings kommun i första hand ska satsa på idrott (idrottsanläggningar och idrottsföreningar) 4. Mellanstadiebarnen år 2000, 2003 och 2006 var av samma åsikt. Det är dock något färre mellanstadieelever än tidigare som önskar att Jönköpings kommun i första hand ska satsa på idrott. Även högstadieelever och gymnasister tycker att Jönköpings kommun i första hand ska satsa på idrott. Vår studie visar att mellanstadieelever önskar att Jönköpings kommun inom idrottsområdet i första hand fram till år 2013 ska satsa på fotbollsplaner, simhallar och sporthallar för bollsporter. Mellanstadiepojkar önskar att det i första hand ska satsas på fotbollsplaner och på andra plats kommer simhallar. Flickor önskar i första hand att kommunen ska satsa på simhallar och i andra hand att det ska satsas på fotbollsplaner. Mellanstadieelever tycker livet som helhet är bättre än både högstadieelever och elever på gymnasiet. Detta gäller både i Jönköping och i övriga landet. Pojkar tycker livet som helhet är bättre än flickor i alla våra studier sedan 1994 i Jönköping. Mellanstadieeleverna är också den grupp som tycker att de har det bäst på sin fritid. Det är under 1% av alla elever i årskurs 5 som tycker de har det ganska dåligt eller dåligt på sin fritid. Det är en högre andel elever i dag än 1994 både i mellanstadiet, i högstadiet och gymnasiet som tycker de har det bra på sin fritid. 79% av mellanstadieelever är 2009 med i en förening. Vid tidigare mättillfällen har mellan 81% och 77% varit med i en förening. 60% av mellanstadieeleverna är nu med i en idrottsförening var det 65%. Tidigare år har andelen i en idrottsförening varierat mellan 65% och 70%. Vi ser alltså för första gången sedan våra studier påbörjades att andelen mellanstadieelever i Jönköping minskar både i föreningslivet totalt och i idrottsförening. Den största RF-idrotten är utan konkurrens fotbollen. Hela 35% av mellanstadieeleverna är med i en fotbollsklubb år % av mellanstadiepojkarna är med i en fotbollsförening. Inte i någon annan kommun i våra studier är det lika en stor andel pojkar som är med i en fotbollsförening som i Jönköping. Innebandyn och ridningen når 9% av eleverna i årskurs 5. Bland pojkar är ordningsföljden bland de största idrotterna fotboll, innebandy, ishockey och handboll. De två största idrotterna bland mellanstadieflickor är fotboll och ridning och därefter följer handboll, tennis och friidrott. Det bör också observeras att fotbollen når en lika stor andel av mellanstadieelever i dag som för 15 år sedan. Andelen pojkar som spelar fotboll har minskat från 51% 1994 till 44% Mellanstadieflickor i Jönköping spelar fotboll i en fotbollsförening i högre grad 2009 än spelade 18% av mellanstadieflickor fotboll i en klubb är det 25%. Det viktigaste när barnen idrottar på fritiden är att de har kul, lär sig nya saker, får träna och får en bra kondition. Minst viktigt är att alltid spela med i bästa laget, att bli bäst och att vinna. 4 Hur frågorna är ställda och vilka skalnivåer vi använt framgår av tabellerna i den här redovisningen. 3

4 Mellanstadieelever i Jönköping trivs allt bättre i skolan. År 2000 var det 64% som trivdes bra 5. I dag är det 72% som trivs bra. Endast 3% säger att de trivs ganska dåligt eller dåligt i skolan. Utvecklingen i skolan går åt rätt håll när det gäller: god sammanhållning, bra och positiv stämning, lugnt och arbetsro samt när det gäller användningen av grova ord/svordomar. Det är också allt fler barn som tycker lärarna är bra 2009 än i tidigare studier. Nästan 70% av mellanstadieeleverna tycker de lär sig något viktigt i skolan (stämmer precis) 6. Både första och andra generationens invandrarbarn tycker i högre grad än de barn som liksom sina föräldrar är födda i Sverige att de lär sig något viktigt i skolan. Både pojkar och flickor i mellanstadiet i Jönköping skattar sin hälsa något sämre i dag än både 2006 och Flickor i mellanstadiet har något sämre hälsa än pojkar både i Jönköping och i våra övriga kommuner. Flickor verkar dock ha bättre matvanor än pojkar, de äter t.ex. mer frukt och grönsaker. Flickor är fysiskt inaktiva i högre grad än pojkar oberoende av vilket mått som används på fysisk inaktivitet 7. Mellanstadieelever använder mycket av sin tid till att titta på TV, idrotta/motionera/dansa, spela spel (dator, mobil och TV), surfa och lyssna på musik. Titta på TV gör barnen enligt dem själva ungefär 5 timmar i veckan 8. Antal timmar till läxläsning var 1,7 timmar. Stora skillnader mellan pojkar och flickor kan noteras när det gäller att spela spel. Mellanstadiepojkar gjorde det 5,8 timmar förra veckan och mellanstadieflickor 3,0 timmar. Vilka är då de platser i Jönköping som flest elever besöker? Den största ungdomsgården i Jönköping är fotbollsplaner. Därefter följer Jönköpings centrum och A 6 9. Flickor är med i Kulturskolan och läser böcker i högre grad än pojkar i mellanstadiet. Andelen elever som är med i Kulturskolan och läser böcker sjunker från mellanstadiet via högstadiet till gymnasiet. Det viktigaste för mellanstadieelever är att jag har 1-2 riktiga vänner och att kompisarna tycker att jag är en bra kompis. Pojkar och flickor är överens om detta. I vår undersökning ingår också en öppen fråga om vad som får eleverna att må bra på sin fritid. Både pojkar och flickor svarar att det viktigaste är att vara med kompisar. Liksom vid tidigare undersökningstillfällen är det föräldrarna som mellanstadieeleverna har störst förtroende för. Förtroendet för många av de yrkesgrupper, t.ex. lärare och skolsköterskor, som eleverna möter i sin vardag har ökat under 00-talet. 10% av eleverna säger att det stämmer precis eller stämmer ganska bra att de har blivit utsatta för mobbning/trakasserier via Internet. 80% av mellanstadieeleverna säger att det inte stämmer alls. 2% av både pojkar och flickor säger att det stämmer precis att jag känt mig hotad på Internet. Eleverna i årskurs 5 har en mycket restriktiv syn på att ungdomar i årskurs 6 ska få snusa, röka, dricka öl, smaka vin och smaka sprit. Elevernas negativa inställning till att snusa osv. har förstärkts under 00-talet. Redan i mellanstadiet ser vi könsskillnader när det gäller deltagande i olika fritidsaktiviteter. Pojkar är överrepresenterade när det gälla att vara fysiskt aktiva, delta i idrottsförening, surfa på nätet och spela spel på datorn och titta på TV. Pojkar och flickor är dock med i föreningslivet i lika stor utsträckning. Mellanstadieflickor är mer aktiva när det gäller: övrigt föreningsliv, Kulturskolan, besöka bibliotek, ridhus, kyrka/moské och läsa böcker. Flickor är också mer med i gruppverksamhet för dans/balett/showdans/hip- 5 Här används en femgradig skala: Bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt, dåligt. 6 Här används en fyrgradig skala: Stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls. 7 Blomdahl/ Elofson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? I denna forskningsrapport presenteras resultaten till och med 2006 års studie. Resultaten från 2009 kommer senare att publiceras och analyseras i en separat rapport. 8 Eleverna svarade på frågan hur många timmar ägnade du dig åt följande förra veckan. Det framgår i tabellerna i den här rapporten vilka aktiviteter vi frågade om. 9 A6 är ett köpcentrum i Jönköping. 4

5 hop och går också mer på långa promenader än pojkar. Några större förändringar har inte skett sedan tidigare studier när det gäller könsskillnader i olika fritidsaktiviteter. Vi ser i Jönköping liksom i våra andra kommuner att mellanstadieungdomar som tillhör en högre socio-ekonomisk grupp är med i förening totalt, idrottsförening och i Kulturskolan i högre grad än ungdomar i lägre socio-ekonomiska grupper. När det gäller medlemskap i annan förening (ej idrottsförening) och besök på simhall respektive bibliotek är det ingen större skillnad mellan barn i de olika socio-ekonomiska grupperna. Skillnaderna mellan barn i de olika socio-ekonomiska grupperna har ökat sedan Det är barn från de lägsta socio-ekonomiska grupperna som i dag är med i föreningslivet totalt, idrottsförening och i kulturskolan i mindre grad än Första och andra generationens invandrarbarn besöker i högre grad än svenska barn (barnet och föräldrarna födda i Sverige) bibliotek i Jönköping och i våra övriga undersökningskommuner. Svenska barn är dock mycket mer med i t.ex. ridförening, innebandyklubb och Kulturskolan än både första och andra generationens invandrare. Stockholm i mars Ulf Blomdahl Forskningsledare Idrotts- och kulturförvaltningarna Stockholms stad E-post: Tel: 08/ Stig Elofsson Fil. Dr i statistik och docent i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet E-post: Tel: 08/

6 Innehållsförteckning Mellanstadiet 2009 Sid Bakgrundsvariabler 7 Vad ska Jönköpings kommun satsa på? 13 Trivsel i livet och på fritiden 18 Föreningslivet i Jönköping 23 Viktigt när unga idrottar? 32 Skolan 35 Hälsa, kost och kroppsuppfattning 44 Fysisk inaktivitet 51 Kulturskolan 56 Bibliotek och läsvanor 61 Vad gör mellanstadiebarn på sin fritid? 64 Viktigt för mellanstadiebarn på fritiden? 69 Förtroende för? 80 Mobbing/hot på Internet 84 Inställning till droger 86 Inflytande 88 Kön, socio-ekonomisk bakgrund, etnicitet m.m. och fritidsvanor 91 6

7 Bakgrundsvariabler 7

8 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Antal elever i studien i Jönköping Bruttourval Antal svarande Svarsfrekvens % Särskolan- Högstadiet Särskolan- gymnasiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Antalet elever som besvarat enkäten 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 och Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

9 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Liz Modin Befolkningsutvecklingen i Jönköpings kommun år Antal Uppgiften är från Uppgiften är från

10 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Undersökningsgruppen Mellanstadiet. Kön. % Pojkar Flickor Född i Sverige. % Själv född i Sverige Mamma född i Sverige Pappa född i Sverige Bor med. % Mamma och pappa Ibland mamma/ibland pappa Endast mamma Endast pappa Annan/andra vuxna Mamma och annan vuxen 3 2 Pappa och annan vuxen

11 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Familjen har. Mellanstadiet. % Bil Båt (som går att sova i) Sommarstuga/fritidshus Husvagn/Husbil Arbetslösa. %. Är någon av dina föräldrar arbetslösa just nu? Totalt Pojkar Flickor Nej Ja - en Ja - båda

12 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Mellanstadiet Socio - ekonomisk grupp 12. % Grupp Grupp Grupp Grupp Grupp Ekonomisk grupp 1: Bor i villa/radhus + har tillgång till bil+båt+sommarstuga. Ekonomisk grupp 2: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 3: Övriga t.ex. bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 4: Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga. Ekonomisk grupp 5: Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt. Svensk - invandare 13. % Grupp Grupp Grupp Grupp = Föräldrarna och barnet fött i Sverige. 2= T.ex. en förälder född utomlands eller båda föräldrarna födda i Sverige och barnet fött utomlands. 3= Andra generationens invandrare. 4= Första generationens invandrare. 12 För en närmare diskussion om indelningen i de fem olika socio-ekonmiska grupperna se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? sid För en närmare diskussion om indelning i de fyra olika grupperna se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? sid

13 Vad ska Jönköpings kommun satsa på? 13

14 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Vilken typ av aktiviteter tycker du att Jönköpings kommun ska satsa på? Rangordna 1-5. Mellanstadiet. Elevernas första rangordning 14. % Idrott (t.ex. idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Kultur (t.ex. teater, dans, utställningar, kulturskola, bibliotek) Natur, sjöar och parkområden (för skötsel, underhåll och kalkning) Fritidsgårdardar/Träffpunkter Föreningsverksamhet (ej idrott) Vissa elever har rangordnat två aktiviteter som nummer 1. Därför blir summa ibland något större än

15 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Vilken typ av aktiviteter tycker du att Jönköpings kommun ska satsa på? Rangordna 1-5. Mellanstadiet. Elevernas första rangordning. %. Idrott (t.ex. idrottsanläggningar och idrottsföreningar) Natur, sjöar och parkområden (för skötsel, underhåll och kalkning) Kultur (t.ex. teater, dans, utställningar, kulturskola, bibliotek) P F P F P F P F Fritidsgårdar/ Träffpunkter Föreningsverksamhet (t.ex. scouter, kyrka, invandrarförening)

16 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Vilka typer av idrottsanläggningar tycker du Jönköping ska satsa på fram till år 2013? Kryssa för högst tre alternativ. %. Mellanstadiet. % Fotbollsplaner 31 Simhallar 31 Sporthallar för bollsporter (t.ex. basket, handboll, innebandy, pingis) Bowlinghallar 14 Ridanläggningar 12 Golfbana 12 Ishall för ishockey, konståkning 9 Badmintonhallar 8 Lokaler för aerobics, jympa, dans m. m. 7 Skjutbanor 7 Friidrottsanläggningar 7 Motionsspår/skidspår 7 Banor för motorsport (enduro, cross, speedway, isracing) 6 Klätterväggar, inne 6 Skateboardramper och inlinesbanor inne 6 Tennishallar 6 Skateboardramper och inlinesbanor ute 5 Isbanor utomhus för friåkning 5 Beachvolleybollplaner 5 Basketplaner (utomhus) 4 Klätterväggar, ute 4 Lokaler för kampsporter 4 Sponanidrottsplatser (t.ex. Puls Arena på Öxnehaga och Råslätt) 4 Bandyplaner (ute) (is) 3 Squashhallar

17 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Vilka typer av idrottsanläggningar tycker du Jönköpings kommun ska satsa på fram till år 2013? Kryssa för högst tre alternativ. Mellanstadiet. Pojkar. % Fotbollsplaner 38 Simhallar 27 Sporthallar för bollsporter (t.ex. basket, volleyboll, innebandy, pingis) 26 Golfbanor 15 Ishallar för ishockey, konståkning 12 Skjutbanor 11 Bowlinghallar 11 Flickor. % Simhallar 34 Fotbollsplaner 25 Ridanläggningar 24 Bowlinghallar 16 Lokaler för aerobics, jympa, dans m.m. 15 Sporthallar för bollsporter (t.ex. basket, volleyboll, innebandy, pingis) 14 Badmintonhallar 9 Golfbanor 9 17

18 Trivsel i livet och på fritiden 18

19 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur tycker du att livet är som helhet? Skala Mellanstadiet Mycket dåligt Mycket bra Medelvärde 8,4 8,5 8,6 8,4 8,6 8,6 19

20 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur tycker du att livet är som helhet? Skala Mellanstadiet. Pojkar Medelvärde 8,4 8,4 8,7 8,5 8,7 8,7 Flickor Medelvärde 8,4 8,7 8,5 8,2 8,5 8,5 20

21 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur tycker du att du har det på din fritid? Mellanstadiet. %. Totalt Pojkar Flickor Mellanstadiet Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt

22 22

23 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur har du det på din fritid? Mellanstadiet % Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Högstadiet Gymnasiet Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Ulf Blomdahl 23

24 Föreningslivet i Jönköping 24

25 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många ungdomar når föreningslivet? Mellanstadiet. Andelar medlemmar i %. Förening totalt Idrottsförening Annan förening Till annan förening för alla föreningar som ej är en idrottsförening. 25

26 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur går det för de olika föreningarna? Mellanstadiet. Andelar medlemmar i % Idrottsförening Scouter Frikyrka Annan förening kulturell Friluftsförening Annan förening idé Försvarsorganisation Djurförening Nykterhetsförening Handikapporganisation Invandrarorganisation Elevorganisation Annan förening praktisk Annan förening kulturell = T.ex. musikföreningar, Svenska ungdomsringen för bygdekultur, hembygdsföreningar, amatörteaterföreningar Annan förening praktisk = T.ex. Sv. Schackförbundets ungdom, Sv.Bridgeförbundet, Dataföreningar Annan förening idé = T.ex. Unga Örnar, Vi Unga, Aktiv ungdom, Fredsrörelsen, föreningar mot plågsamma djurförsök, Amnesty 26

27 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Medlem i några specialidrottsförbund. Mellanstadiet. Andelar medlemmar i % Fotboll Innebandy Ridning Handboll Ishockey Basketboll Golf Badminton Friidrott Tennis Budo Orientering Gymnastik Simning Bandy is Pingis Sportskytte Motorcykel

28 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Medlem i några av de större specialidrottsförbunden. Mellanstadiet. Andelar medlemmar i % Pojkar Fotboll Innebandy Golf Ishockey Bandy (is) Handboll Tennis Badminton Basket Pingis Simning 2 3? 1 Friidrott Budo Flickor Fotboll Ridning Handboll Innebandy Gymnastik Basket Friidrott Golf Simning Tennis

29 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Medlem i en fotbollsförening. Andelar medlemmar i %. Mellanstadiet Pojkar Flickor

30 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Medlem i de största specialidrottsförbunden. Mellanstadiet. Andelar medlemmar i %. Pojkar Fotboll 44 Innebandy 16 Ishockey 9 Handboll 4 Golf 3 Basket 3 Badminton 3 Flickor 2009 Fotboll 25 Ridning 17 Handboll 4 Tennis 3 Friidrott 3 30

31 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Medlem i förening. %. Pojkar Flickor Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Medlem i idrottsförening. %. Pojkar Flickor Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

32 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Medlem i annan förening. %. (ej idrottsförening) Pojkar Flickor Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

33 Viktigt när unga idrottar? 33

34 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? Mellanstadiet. Mycket viktigt. % Att ha kul Att lära mig nya saker Att träna Att få bra kondition Att uppleva gemenskap Att uppleva att kroppen är i rörelse/fartkänsla Att träffa kompisar Att bygga upp min kropp Att påverka hur träningen bedrivs Att åka på läger och cuper Att röra mig till musik Att tävla Att vinna Att bli bäst Att alltid spela med i bästa laget 6 5 Skala: Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte särskilt viktigt, Inte viktigt alls. 34

35 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? Mellanstadiet. Mycket viktigt. %. Pojkar Flickor Signifikant Att ha kul Att lära mig nya saker Att få bra kondition ** Att träna ** Att bygga upp min kropp * Att uppleva att kroppen är i Rörelse/fartkänsla Att träffa kompisar Att uppleva gemenskap Att åka på läger och cuper * Att påverka hur träningen bedrivs Att tävla *** Att bli bäst 13 9 ** Att vinna 14 7 *** Att röra mig till musik 9 25 *** Att alltid spela med i bästa laget 5 4 Skala: Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte särskilt viktigt, Inte viktigt alls. 35

36 Skolan 36

37 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur trivs du i skolan? Mellanstadiet. % Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flick Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt

38 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur tycker du att det är i din skola? Mellanstadiet. %. Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Jag får det stöd jag behöver Det är bra lärare Det används grova ord/svordomar Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer bråk mellan svenskar och invandare Det är oftast arbetsro och lugnt Det förekommer mobbning Det förekommer våld

39 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur tycker du att det är i din skola? Mellanstadiet. Stämmer precis. % Det används grova ord/svordomar Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning Det är oftast arbetsro och lugnt Det förekommer våld Jag får det stöd jag behöver Det är bra lärare Det förekommer bråk mellan svenskar och invandrare 8 5 Utvecklingen i skolan åt rätt håll när det gäller:! god sammanhållning! bra och positiv stämning! arbetsro och lugnt! bra lärare! grova ord/svordomar 39

40 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur tycker du att det är i din skola? Mellanstadiet. Stämmer precis. %. Pojkar Flickor Det används grova ord/svordomar Det är god sammanhållning Det är bra och positiv stämning Det är stressigt Det förekommer mobbning Det är oftast arbetsro och lugnt Det förekommer våld

41 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur tycker du att det är i din skola? Mellanstadiet. %. Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Jag lär mig något viktigt Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Jag lär mig något viktigt Pojkar Flickor

42 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur tycker du att det är i din skola? Jag lär mig något viktigt. Mellanstadiet. Stämmer precis. % Socio-ekonomisk grupp Föräldrarna och barnet fött i Sverige 66 T.ex. en förälder född utomlands eller 71 båda föräldrarna födda i Sverige och barnet fött utomlands Andra generationens invandrare 69 Första generationens invandrare 75 42

43 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur mycket har du att säga till om? Mellanstadiet. %. Genom elevrådet har vi elever mycket att säga till om i skolan Lärarna i klassen tar stor hänsyn till de förslag jag har Vi elever har mycket att säga till om hur vi arbetar i vår klass Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis. %. Genom elevrådet har vi elever mycket att säga till om i skolan Lärarna i klassen tar stor hänsyn till de förslag jag har Vi elever har mycket att säga till om hur vi arbetar i vår klass Pojkar Flickor Jag vill bestämma mer i skolan? %. Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Pojkar Flickor Totalt

44 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur mycket har du att säga till om? Mellanstadiet. Stämmer precis. %. Genom elevrådet har vi elever mycket att säga till om i skolan Vi elever har mycket att säga till om hur vi arbetar i vår klass Lärarna i klassen tar stor hänsyn till de förslag jag har svarsalternativ: Stämmer precis, stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls. 44

45 Hälsa, kost och kroppsuppfattning 45

46 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur tycker du att din hälsa är? Mellanstadiet. % Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig

47 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur ofta har du i åk 5 haft följande besvär I stort sett varje dag. % Ont i huvudet Ont i magen (ej mensvärk) Varit irriterad eller på dåligt humör Haft svårt att somna Varit jättetrött Pip eller tjut i öronen 4 5 Idrottsskada 4 5 Deppighet 5 Oro 3 I stort sett varje dag. %. Pojkar Flickor Ont i huvudet Ont i magen (ej mensvärk) Varit irriterad eller på dåligt humör Haft svårt att somna Varit jättetrött Pip eller tjut i öronen Idrottsskada Deppighet 5 5 Oro

48 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur ofta har du i åk 5 haft följande besvär. %. I stort sett Ungefär en Ungefär Sällan varje dag gång i veckan en gång i månaden eller aldrig Ont i huvudet Ont i magen (ej mensvärk) Varit irriterad eller på dåligt humör Haft svårt att somna Varit jättetrött Pip eller tjut i öronen Idrottsskada Deppighet Oro

49 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger i veckan äter eller dricker du vanligtvis Mellanstadiet. %. Aldrig Frukt 1 1 Grönsaker 2 2 Sötsaker (godis/choklad) 4 4 Chips och liknande 9 6 Coca-Cola eller annan läsk 5 6 Sportdryck En gång om dagen eller mer. % Frukt Grönsaker Sötsaker (godis/choklad) 6 4 Chips och liknande 3 1 Coca-Cola eller annan läsk 4 3 Sportdryck

50 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många gånger i veckan äter eller dricker du vanligtvis Mellanstadiet. %. En gång om dagen eller mer. % Pojkar Flickor Pojkar Flickor Frukt Grönsaker Sötsaker (godis/choklad) Chips och liknande Coca-Cola eller annan läsk Sportdryck

51 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Tycker du att du är Mellanstadiet. % För mager Lite för mager Ganska lagom Lite för tjock För tjock Jag tänker inte på det Pojkar Flickor För mager Lite för mager Ganska lagom Lite för tjock För tjock Jag tänker inte på det

52 Fysisk inaktivitet För ytterligare resultat om fysisk inaktivitet se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? 52

53 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur ofta på din fritid tränar du så att du blir andfådd eller svettas? Mellanstadiet. % Aldrig Mindre än en gång per vecka En gång per vecka gånger per vecka gång gånger i veckan Mer än 5 gånger i veckan Pojkar Flickor Aldrig Mindre än en gång per vecka En gång per vecka gånger per vecka gång gånger i veckan Mer än 5 gånger i veckan

54 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Mellanstadiet. %. Fysiskt inaktiva Tränar mindre än 2 gånger i veckan så de blir andfådda eller svettas Pojkar Flickor Fysiskt inaktiva Ej med i en idrottsförening. Totalt Pojkar Flickor Idrottade/motionerade mindre än 1 respektive 3 timmar förra veckan. Idrottade/motionerade mindre än 1 timme förra veckan Idrottade/motionerade mindre än 3 timmar förra veckan Totalt Pojkar Flickor

55 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger gjorde du följande förra veckan efter skoltid eller på helgen? Mellanstadiet. %. Gått snabba promenader (minst 30 minuter varje gång) Varit med i gruppverkamhet i dans, balett eller showdans, hip-hop m.m. Ingen gång 1 gång 2-3 gånger 4-5 gånger 6 gånger eller fler Utflykt i skog och mark Idrottat/motionerat på egen hand minst 30 minuter varje gång. (räkna inte de gånger gånger du tränat/idrottat/dansat med lärare/tränare)

56 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Fysiskt inaktiva 17. %. Mellanstadiet Ej tränat/motionerat minst 2 gånger i veckan så att de blir andfådda eller svettas på sin fritid 17 Ej med i en idrottsförening 40 Ej motionerat/idrottat/dansat 3 timmar senaste veckan eller mer 42 Pojkar Flickor Ej tränat/motionerat minst 2 gånger i veckan så att de blir andfådda eller svettas på sin fritid Ej med i en idrottsförening Ej motionerat/idrottat/dansat 3 timmar senaste veckan eller mer Övriga mått på fysisk aktivitet publiceras i en separat rapport. 56

57 Kulturskolan 57

58 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Är du med i Kulturskolan? Mellanstadiet. Ja. % Totalt Pojkar Flickor Socio-ekonomisk grupp Ekonomisk grupp 1: Bor i villa/radhus + har tillgång till bil+båt+sommarstuga. Ekonomisk grupp 2: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 3: Övriga t.ex. bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 4: Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga. Ekonomisk grupp 5: Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt. 58

59 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Vilka av Kulturskolans verksamheter är du med i? Mellanstadiet. Ja. % Musik, lektioner själv Musik, ensemble/orkester/kör Dans Drama/teater Bild och form Pojkar Flickor Musik, lektioner själv Musik, ensemble/orkester/kör Dans Drama/teater Bild och form

60 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur viktigt tycker du det är att få göra/uppleva följande saker i Kulturskolan? (Av dem som är med i kulturskolan) Mellanstadiet. Mycket viktigt. % Att ha kul Att lära mig mer Att uppleva bra stämning Att träffa kompisar Att uppträda Att bli bäst Följande tre frågor besvaras bara av dig som spelar ett instrument eller sjunger Att bli bättre på mitt instrument/bättre sångröst Att spela/sjunga den musik jag gillar Att vara med i en orkester/kör Skala: Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte särskilt viktigt, Inte viktigt alls. 60

61 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur viktigt tycker du det är att få göra/uppleva följande saker i Kulturskolan? Mellanstadiet. Mycket viktigt. %. Pojkar Flickor Att ha kul Att lära mig mer Att uppleva bra stämning Att träffa kompisar Att uppträda Att bli bäst Följande tre frågor besvaras bara av dig som spelar ett instrument eller sjunger Att bli bättre på mitt instrument/bättre sångröst Att spela/sjunga den musik jag Gillar Att vara med i en orkester/kör

62 Bibliotek och läsvanor 62

63 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger besökte du minst 1 gång förra veckan följande efter skoltid eller på helgen? Mellanstadiet. % Bibliotek Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Bibliotek

64 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger har du tagit fram en bok och läst under förra veckan? (räkna även e-böcker och ljudböcker) (räkna inte skolböcker) Mellanstadiet. %. Totalt Pojkar Flickor Ingen gång gång gånger gånger Mer än 5 gånger Ingen gång. %. Pojkar Flickor Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet

65 Vad gör mellanstadiebarn på sin fritid? 65

66 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? Mellanstadiet. Mindre än 1 timme 1-2 timmar 3-5 timmar 6-10 timmar timmar Mer än 20 timmar Tittade på TV Spelade på dator, TV eller i mobil Såg på video/ DVD/nedladdad film Lyssnade på musik Spelade instrument ensam Surfade på Internet Chattade på Internet Hjälpte till hemma Idrottade/motionerade/ Dansade Gjorde läxor

67 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? Mellanstadiet. Medelvärde. Totalt Tittade på TV 4,9 Idrottade/motionerade/dansade 4,7 Spelade på dator, TV eller i mobil 4,4 Surfade på Internet 3,0 Lyssnade på musik 2,9 Hjälpte till hemma 2,4 Chattade på Internet 2,2 Gjorde läxor 1,7 Såg på video/ DVD/nedladdad film 1,4 Spelade instrument ensam 0,6 Pojkar Flickor Spelade på dator, TV eller i mobil 5,8 3,0 Tittade på TV 5,4 4,4 Idrottade/motionerade/dansade 5,4 3,8 Surfade på Internet 3,6 2,3 Lyssnade på musik 3,0 2,9 Hjälpte till hemma 2,5 2,3 Chattade på Internet 2,3 2,0 Såg på video/ DVD/nedladdad film 1,9 1,0 Gjorde läxor 1,7 1,6 Spelade instrument ensam 0,8 0,5 67

68 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många timmar ägnade du åt följande förra veckan? Mellanstadiet. 6 timmar eller mer. Pojkar Flickor Idrottade/motionerade/dansade Tittade på TV Spelade på dator, TV eller i mobil Surfade på Internet Lyssnade på musik Chattade på Internet Hjälpte till hemma 10 9 Såg på video/ DVD/nedladdad film 6 2 Gjorde läxor 4 4 Spelade instrument ensam 3 1 Pojkar Flickor Tittade på TV Idrottade/motionerade/dansade Lyssnade på musik Spelade på dator, TV eller i mobil Surfade på Internet Chattade på Internet Hjälpte till hemma 10 9 Gjorde läxor 4 4 Såg på video/ DVD/nedladdad film 6 2 Spelade instrument ensam

69 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger besökte du minst 1 gång förra veckan följande efter skoltid eller på helgen? Mellanstadiet. % Fotbollsplan Jönköpings centrum A6 köpcentrum Bibliotek Simhall/badhus Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flicko Fotbollsplan Jönköpings centrum A6 köpcentrum Bibliotek Simhall/badhus

70 Viktigt för mellanstadiebarn på fritiden 70

71 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun. Hur viktigt är följande för dig? Mellanstadiet. Mycket viktigt. % Att jag har 1-2 riktiga vänner Att mina kompisar tycker att jag är en bra kompis Att jag är frisk Att det går bra för mig i skolan Att jag har många kompisar Att jag kan vara till stöd för någon kompis Att mina föräldrar alltid har tid att prata med mig Att mina föräldrar alltid har tid att göra saker tillsammans med mig Att jag är bra inom någon idrott Att jag som tonåring har en vältränad kropp Att jag och min familj kan åka på utomlandssemester Att jag har dator Att jag få bo kvar i Jönköpingstrakten när jag är vuxen Att jag har kläder och skor som är inne Att jag är bra på något instrument eller att sjunga Att jag har flickvän/pojkvän Att jag är bra på dans Skala: Mycket viktigt, ganska viktigt, inte speciellt viktigt, inte viktigt alls. 71

72 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun. Hur viktigt är följande för dig? Mellanstadiet. Mycket viktigt. %. Pojkar Flickor Att jag har 1-2 riktiga vänner Att mina kompisar tycker att jag är en bra kompis Att jag är frisk Att jag har många kompisar Att jag kan vara till stöd för någon Kompis Att det går bra för mig i skolan Att mina föräldrar alltid har tid att prata med mig Att mina föräldrar alltid har tid att göra saker tillsammans med mig Att jag är bra inom någon idrott Att jag som tonåring har en vältränad kropp Att jag och min familj kan åka på utomlandssemester Att jag få bo kvar i Jönköpingstrakten när jag är vuxen Att jag är bra på något instrument eller att sjunga Att jag har dator Att jag har kläder och skor som är inne Att jag har flickvän/pojkvän Att jag är bra på dans Skala: Mycket viktigt, ganska viktigt, inte speciellt viktigt, inte viktigt alls 72

73 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur viktigt är följande för dig?. Mellanstadiet. %. Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls Att träffa kompisar Att röra på mig Att vara med mina Föräldrar Att alla människor arbetar för en bättre miljö Att lära mig något nytt Att det finns många aktiviteter att välja på Att själv bestämma över min tid Att jag arbetar för en bättre miljö Att koppla av/ta det lugnt Att uppleva spänning, bli berörd

74 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur viktigt är följande för dig? Mellanstadiet. Mycket viktigt. %. Pojkar Flickor Att träffa kompisar Att röra på mig Att vara med mina föräldrar Att alla människor arbetar för en bättre miljö Att lära mig något nytt Att det finns många aktiviteter att välja på Att själv bestämma över min tid Att jag arbetar för en bättre miljö Att koppla av/ta det lugnt Att uppleva spänning, bli berörd Små könsskillnader 74

75 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många gånger i veckan skulle du vilja göra följande om du själv fick bestämma? Mellanstadiet. %. Minst en gång Idrotta i förening Idrotta på egen hand (spontant) Läsa böcker 76 Gå på bibliotek 53 Spela instrument eller sjunga själv Vara med i Kulturskolan och spela och sjunga Gå på fritidsgård Vara med i scouterna Vara med i frikyrkan Minst en gång Pojkar Flickor Pojkar Flickor Idrotta i förening Idrotta på egen hand (spontant) Gå på fritidsgård Spela instrument eller sjunga själv Vara med i Kulturskolan och spela och sjunga Vara med i frikyrkan Vara med i scouterna Läsa böcker Gå på bibliotek

76 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många gånger i veckan skulle du vilja göra följande om du själv fick bestämma? Mellanstadiet. Minst en gång. % Idrotta i förening Idrotta på egen hand (spontant) Vara med i frikyrkan Vara med i scouterna

77 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Hur många gånger i veckan skulle du vilja göra följande om du själv fick bestämma? Mellanstadiet. Minst en gång. %. Pojkar Flickor Vara med i frikyrkan Vara med i scouterna Idrotta på egen hand (spontant) Idrotta i förening

78 Jönköpings kommun Ung livsstil 2006 Ulf Blomdahl Hur många gånger i veckan skulle du vilja göra följande om du själv fick bestämma? Mellanstadiet. 3 gånger eller mer. % Idrotta i förening Idrotta på egen hand (spontant) Vara med i frikyrkan Vara med i scouterna

79 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Vad tycker du att baden i Jönköpings kommun (Rosenlundsbadet, Stadsgårdsbadet och Norrahammar sportcenter) i första hand ska satsa på? Kryssa i högst två alternativ Mellanstadiet. %. Äventyrsdelen (t.ex. rutschbanor och klätterväggar) 82 Simträning 29 Relax och massagen 22 Friskotek (t.ex. gym, spinning, aerobics) 13 Annat 13 Äventyrsdelen (t.ex. rutschbanor och klätterväggar) Pojkar Flickor Friskotek (t.ex. gym, spinning, aerobics) Simträning Relax och massagen Annat

80 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Vad får dig att må bra på din fritid? (öppen fråga) Mellanstadiet. %. % Kompisar 52 Idrotta i förening 27 Familjen 17 Leka/vara ute/cykla runt 15 Pojkar. % Kompisar 44 Idrotta i förening 29 Leka/vara ute/cykla runt 14 Idrotta/motionera utanför förening 13 Spela dator 11 Flickor. % Kompisar 60 Idrotta i förening 25 Familjen 24 Leka/vara ute/cykla runt 17 Idrotta/motionera utanför förening 14 80

81 Förtroende för 81

82 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Vilka personer har du förtroende för? Mellanstadiet. % Egna föräldrar Någon kompis 88 Mormor/morfar/farmor/farfar Någon lärare Skolsköterska Någon kompis förälder Någon idrottsledare/föreningsledare Någon polis Någon fritidsledare Någon bibliotekarie Någon socialarbetare/fältsekreterare Någon annan vuxen Pojkar Flickor Pojkar Flickor Egna föräldrar Någon lärare Mormor/morfar/farmor/farfar Skolsköterska Någon idrottsledare/föreningsledare Någon polis Någon kompis förälder Någon fritidsledare Någon annan vuxen Någon bibliotekarie Någon socialarbetare/fältsekreterare Någon kompis

83 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Hur många riktiga kompisar har du? Mellanstadiet. %. Totalt Pojkar Flickor Ingen eller fler

84 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Vilka kompisar umgås du med? Mellanstadiet. %. Totalt Pojkar Flickor Endast svenskar Mest svenska ungdomar Både svenskar och invandrare Mest invandrare Endast invandrare Undersökningar visar att många ungdomar anser att invandare enbart är de som bryter på svenska och/eller har ett utseende som är annorlunda mot majoritetsbefolkningen. 84

85 Mobbing/hot på Internet 85

86 Ulf Blomdahl Jönköpings kommun Mellanstadiet. %. Jag har blivit utsatt för mobbning/trakasserier via Internet Jag har mobbat/ trakasserat någon annan via Internet Jag har känt mig hotad på Internet Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Stämmer precis. %. Jag har blivit utsatt för mobbning/trakasserier via Internet Jag har mobbat/ trakasserat någon annan via Internet Jag har känt mig hotad på Internet Pojkar Flickor

87 Inställning till droger 87

88 Jönköpings kommun Ulf Blomdahl Jag tycker att ungdomar i åk 6 ska få Mellanstadiet. %. Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte särskilt bra Stämmer inte alls Snusa Röka Dricka öl Smaka vin Smaka sprit Stämmer precis. % Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Snusa Röka Dricka öl Smaka vin Smaka sprit

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings kommun genomför tillsammans med undertecknade sedan

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Vilka anläggningar/verksamheter

Vilka anläggningar/verksamheter Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningen Förord Forskningsenheten vid

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december)

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003, 2007 och 2011 i år 7-9 - en jämförelse mellan åren 2007 och 2011 i gymnasiet -

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på?

Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? Vilka idrottsanläggningar vill ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? - Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Forskning och utveckling IDROTTSFÖRVALTNINGEN Förord Forskningsenheten vid idrotts- och

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. - en sammanfattning av resultaten 2015 och jämförelse med tidigare studier. Av Forsknings- och utvärderingsprojektet

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

Medlem i en fotbollsklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige

Medlem i en fotbollsklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Medlem i en fotbollsklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014

Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Ung livsstil i Täby - Några första resultat Trygg i Täby-rådet februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014

Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014 Ung livsstil i Täby Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 mars 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/

Läs mer

Utan spaning ingen aning

Utan spaning ingen aning Utan spaning ingen aning med Forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige På: Ungdomars livssituation och preferenser i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg 2015 Föreläsning 24 maj 2016.

Läs mer

Ung livsstil Sävsjö 2014

Ung livsstil Sävsjö 2014 Ung livsstil Sävsjö 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/ 16 20 22 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil i Täby Föreningslivet

Ung livsstil i Täby Föreningslivet Ung livsstil i Täby Föreningslivet Kultur- och fritidsförvaltningen den 28 oktober 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en friidrottsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en ishockeyklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status

Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status Medlem i en gymnastikförening utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Ung livsstil. Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet? Åsa Claeson Nordin. Nr 4. november 2006

Ung livsstil. Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet? Åsa Claeson Nordin. Nr 4. november 2006 Ung livsstil Nr 4. november 2006 Deltar Stockholms barn och ungdomar i föreningslivet? Åsa Claeson Nordin Forskningsenheten Idrottsförvaltningen Kulturförvaltningen K U L T F Ö R V ett starkt och fungerande

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån socioekonomisk status

Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån socioekonomisk status Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com

Läs mer

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson ISBN 91 86768 91 3 PRODUKTION: Kultur och fritidsförvaltningen

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Medlem i en ridklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en ridklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en ridklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 4-6 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Trygg i Täby. Trygg i Täby-rådet

Trygg i Täby. Trygg i Täby-rådet Trygg i Täby Trygg i Täby-rådet 31.3.2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född?

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Bakgrund 1. Kön? Kille Tjej 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Sverige Norge, Danmark, Finland, Island Europa, men inte Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island Utanför Europa 4. Är du

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kommunledningsgrupp den 22 oktober några första resultat

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kommunledningsgrupp den 22 oktober några första resultat Ung livsstil i Huddinge 2015 Kommunledningsgrupp den 22 oktober 2015 - några första resultat Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011 Ung livsstil Idrott och motion Nr 10 Januari 2011 bland ungdomar i särskolan En studie av ungdomar i särskolan i Stockholm, Haninge, Jönköping och Tyresö i jämförelse med de ungdomar som inte går i särskolan

Läs mer