Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013."

Transkript

1 Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen

2 Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) erbjuder SCB Sveriges kommuner att mäta invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen i samband med denna undersökning. Frågorna handlar om kommuninvånarnas attityder och upplevelser när det gäller nedskräpning i kommunen. Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och HSR och är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen. Syftet med tilläggsfrågorna är att få fördjupad kunskap om medborgares syn på nedskräpning och för att därigenom utvärdera om det skiljer sig åt mellan de deltagande kommunerna. I samband med SCB:s medborgarundersökning har frågor om medborgares attityder till nedskräpning ställts i 18 kommuner mellan hösten 2011 och hösten Resultaten från frågorna har levererats till respektive kommun samt HSR i samband med leverans av resultat från ordinarie undersökning. Någon samlad redovisning totalt sett har inte gjorts, vilket gjorts till detta uppdrag. I denna rapport redovisas resultaten från ett antal av de frågor som ställts, redovisat på en helhetsnivå. Totalt har svarat på frågorna. Skillnader i resultaten mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper samt mellan de 18 kommunerna kommer att redovisas där skillnader finns. Mer om urval och undersökningens upplägg finns i kapitlet Om undersökningen i slutet av denna rapport. Upplevelse av nedskräpning i kommunen Frågebatteriets första del handlar om nedskräpningen i den egna kommunen och hur man som kommuninvånare upplever den. För frågorna i diagrammet nedan redovisas andelen svar utifrån låga, mellan och höga betyg. Diagram 1. Fråga 1 4. I vilken grad upplever du att I vilken grad upplever du att......nedskräpning är ett problem i din kommun? nedskräpningen har ökat i din kommun under senaste åren? din kommun är skräpigare än andra kommuner? nedskräpade platser i din kommun är också otrygga platser? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel låga betyg Andel mellanbetyg Andel höga betyg 1

3 Resultat På frågan om hur man som kommuninvånare upplever att nedskräpning är ett problem i den egna kommunen, svarar 35 procent av medborgarna att så är fallet. 28 procent sätter ett högt betyg på frågan, vilket innebär att man inte upplever det som ett problem. Det finns en trend kopplat till ålder, att ju yngre man är desto mindre tycker man att nedskräpningen är ett problem. Södertälje och Botkyrka är de kommuner som skiljer ut sig från mängden, där en större andel upplever att nedskräpning är ett problem. Av medborgarna upplever 40 procent att nedskräpningen har ökat i den egna kommunen under de senaste åren, även om vissa skillnader mellan kommunerna finns. Samma resonemang som ovan gäller för ålder. Huruvida man upplever den egna kommunen mer skräpig än andra kommuner, anser 57 procent att så inte är fallet, dvs. sätter ett högt betyg på frågan. Även här är det Södertälje och Botkyrka som skiljer ut sig från mängden, där en större andel upplever sin kommun mer skräpig än andra kommuner. Vad gäller det upplevda sambandet mellan att nedskräpade platser i kommunen även är otrygga platser, varierar svaren. Nästan 40 procent anser att det stämmer medan 28 procent upplever att det inte stämmer. Även här går det att se samma ålderstrend som ovan. I Södertälje och Botkyrka verkar en koppling finnas mellan att nedskräpade platser också upplevs som otrygga platser. Även i Gävle, Eskilstuna och Borås verkar denna tendens finnas. I Härjedalen är sambandet däremot mindre tydligt. Skillnader mellan hur kvinnor och män svarar går inte att utläsa för någon av frågorna. Slänga skräp på marken Frågebatteriets andra del handlar om inställningen till nedskräpning, huruvida man som kommuninvånare lämnar/slänger skräp, vilken typ av skräp det är och slutligen orsaken till detta. Diagram 2. Fråga Instämmer eller instämmer inte i följande påståenden? Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden? Ibland kan det vara befogat att slänga skräp på marken Jag plockar upp skräp efter andra Om jag behöver slänga något utomhus letar jag efter en papperskorg, även om jag behöver gå en bit Ibland slänger jag skräp på marken utan att tänka mig för Det är pinsamt att slänga skräp på marken % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel låga betyg Andel mellanbetyg Andel höga betyg 2

4 Resultat Det är få som anser att det ibland kan vara befogat att slänga skräp på marken, endast 6 procent instämmer helt i påståendet. De flesta, 86 procent, letar däremot upp en papperskorg om de behöver slänga något, även om de behöver gå en bit. 9 procent slänger skräp på marken utan att tänka sig för. Nära hälften av de svarande medborgarna plockar inte upp skräp efter andra, De flesta verkar tycka att det är pinsamt att slänga skräp på marken, 81 procent. Skillnaderna är små mellan män och kvinnor. Utifrån ålder går det däremot att se tydligare skillnader. De yngsta, år, tenderar att i något mindre utsträckning plocka upp skräp efter andra och denna grupp slänger skräp på marken utan att tänka sig för i något större utsträckning än andra. Diagram 3. Fråga Kan du tänka dig att lämna/slänga skräp på marken? Kan du tänka dig att slänga/lämna skräp på marken... på gator och torg? längs bilvägar? i parker? i skogen? på badplatser? om det inte finns någon papperskorg? om papperskorgen är full? om det redan är nedskräpat? om skräpet är kladdigt (t.ex. glasspapper. tuggummi)? % 20% 40% 60% 80% 100% Andel låga betyg Andel mellanbetyg Andel höga betyg Överlag kan kommunernas invånare inte tänka sig att lämna/slänga skräp på marken, oavsett plats eller om det finns specifikt skäl till det. Det som sticker ut något, men inte mycket, är för att slänga skräp om det inte finns någon papperskorg eller om papperskorgen är full. 6 respektive 5 procent sätter ett lågt betyg på frågorna. Mellan åldrarna går det att se en trend att de yngsta, år, i större utsträckning kan tänka sig att slänga/lämna skräp på marken. Framförallt när det inte finns någon papperskorg, om denna är full eller om skräpet är kladdigt (t.ex. glasspapper, tuggummi). 3

5 Resultat Diagram 4. Fråga 22. Händer det att du lämnar/slänger skräp på marken? Händer det att du lämnar/slänger skräp på marken? Ja, varje dag Ja, någon gång i veckan Ja, någon gång i månaden Ja, men mer sällan än någon gång i månaden Nej, aldrig Vet ej Uppgift saknas 0% 20% 40% 60% 80% 100% En övervägande andel bland de svarande, 71 procent uppger att de inte lämnar/slänger skräp på marken. De som svarat att de lämnat/slängt skräp, gör detta mer sällan än någon gång i månaden. Få lämnar/slänger skräp på marken varje dag, någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Resultaten skiljer sig något mellan män och kvinnor, där kvinnor i en något större utsträckning gör det mindre ofta. Utifrån ålder går det att se skillnader, där yngre i större utsträckning slänger skräp på marken än de äldre. Diagram 5. Fråga 23. Vad är det för typ av skräp som du lämnar/slänger på marken? Topp 10 i typ av skräp som lämnas/slängs på marken Frukt/matrester? Tuggummi? Glasspinnar/klubbpinnar? Snus? Fimpar? Kvitton/biljetter? Godispapper/godispåsar/glasspapper? Näsdukar/servetter? Hundbajs/hundbajspåsar? Annat skräp? Öl/läskburkar? Cigarettförpackningar/snusdosor? Snabbmatsförpackningar? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej I tabellen ovan redovisas de 10 vanligaste typerna av skräp som de som svarat slänger/lämnar på marken. Vanligast är frukt/matrester där 66 procent svarar Ja. Minst vanligt att slänga är snabbmatsförpackningar och cigarettförpackningar/snusdosor. 4

6 Resultat Det finns skillnader mellan män och kvinnor, där det är vanligare att män lämnar/slänger snus på marken. Det finns även vissa skillnader mellan åldrarna. En tydlig trend går att se för tuggummi, där tendensen att slänga tuggummi på marken minskar med åldern. Vad gäller godispapper/ godispåsar/glasspapper samt öl/läskburkar tenderar de yngsta, år, att lämna/slänga dessa på marken oftare än övriga. Diagram 6. Fråga 23. Vad är orsaken till att du lämnat/slängt skräp? (Flera svarsalternativ kunde markeras, varför procenten inte summerar till 100) Orsaker till att lämna/slänga skräp på marken Jag bryr mig inte Slöhet Visste inte var jag skulle göra av det Fanns ingen papperskorg Det var komposterbart Kunde inte ta det med mig Det var redan nedskräpat Vet ej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Med facit i hand uppger över hälften av de svarande att den främsta orsaken till att de lämnat/slängt skräp på marken är på grund av att det var komposterbart, vilket går hand i hand med föregående redovisning om vilken typ av skräp som lämnas/slängs på marken. Den näst vanligaste orsaken är att det inte fanns någon papperskorg. Utifrån ålder går det att se att de yngsta, år, i något större utsträckning än övriga uppger att de inte visste var de skulle göra av skräpet. Likt typ av skräp som man lämnar/slänger, finns även här en tydlig trend gällande brist på tillgång av papperskorg, där denna orsak blir mindre vanlig med stigande ålder. Samma trend, om än något svagare, finns för slöhet. 5

7 Om undersökningen Om undersökningen Enheten för Demokratistatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört medborgharundersökningar sedan Från och med undersökningen hösten 2011 har deltagande kommuner möjlighet att ställa tilläggsfrågor kring attityder om nedskräpning. Dessa frågor har tagits fram tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent. Totalt har 18 kommuner valt att ställa frågorna personer har svarat på frågorna. Resultatet i form av tabeller levererades till kommunerna och Håll Sverige Rent i samband med att resultaten från medborgarundersökningarna levererades. Detta uppdrag levererades den 15 maj. Undersökningsledare på SCB för detta uppdrag var Johan Wilén och Lisa Flood. Håll Sverige Rents kontaktperson gentemot SCB var Tomas Thernström. Population, urval samt svarande Målpopulationen (målgruppen) i medborgarundersökningarna är kommunens medborgare i åldrarna år. Undersökningarna genomfördes som urvalsundersökningar. SCB:s register över totalbefolkningen var urvalsramen. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än invånare i åldrarna år. I kommuner med eller fler invånare i åldrarna år drogs ett urval på personer. Urvalsstorlekarna har utökats med 100 respektive 200 personer sedan hösten Tabell 1. Urval och svarande uppdelat per kommun Kommun Urval Svarande Andel (%) Borås stad % Botkyrka kommun % Eskilstuna kommun % Falkenbergs kommun % Gävle kommun % Halmstads kommun % Härjedalens kommun % Kävlinge kommun % Ludvika kommun % Mora kommun % Nässjö kommun % Skövde kommun % Strängnäs kommun % Södertälje kommun % Täby kommun % Umeå kommun % Upplands-Bro kommun % Växjö kommun % 6

8 Om undersökningen Frågor/Variabler Frågorna är framtagna av SCB i samråd med HSR. Frågebatteriet bestod av 36 frågor. Utöver de variabler som samlades in genom frågorna hämtades följande variabler från SCB:s register över totalbefolkningen: Kön Ålder Kommun Se bifogad enkät för frågornas referensperioder. Med referensperiod menas vilken tidpunkt svaren avser, t.ex. idag, förra veckan, senaste tre månaderna. Datainsamling Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och syftet. Medborgarundersökningens enkät samt tilläggsfrågorna skickades ut med post med möjlighet att besvaras via internet. I ett informationsbrev ombads uppgiftslämnarna att besvara frågorna och skicka svaren till SCB. I informationsbrevet kunde uppgiftslämnarna läsa om undersökningens bakgrund, syfte och att undersökningen genomfördes i samarbete mellan kommunen och SCB. Brevet informerade också om att uppgifter hämtas från SCB:s register över totalbefolkningen och att en avidentifierad datafil kan komma levereras till forskare och andra som tar fram statistik. Brevet informerade även om personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen och att det var frivilligt att medverka i undersökningen. För att SCB ska kunna lämna ut data från en enkätundersökning krävs informerat samtycke av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att besvara och skicka in enkäten godkänner att deras svar kompletteras med de bakgrundsvariabler, och behandlas på det sätt, som beskrivs i informationsbrevet. Datainsamlingen genomfördes av enkätenheten vid SCB. Datainsamlingen genomfördes via webb samt skanning av de enkäter som kommit in via post. Bortfall Bortfall består dels av objektsbortfall, som innebär att enkäten inte är besvarad och dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i enkäten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande bli skeva. Ett objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren på något annat sätt är förhindrad att medverka. Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig eller att uppgiftslämnaren inte vill besvara frågan. Det partiella bortfallet är generellt mycket litet i denna undersökning. Någon bortfallsanalys är inte genomförd i denna undersökning. 7

9 Om undersökningen Viktberäkning och estimation Slutsatser från resultaten i denna redovisning, kan endast dras för den grupp av medborgare som svarat på frågorna samt för medborgare i respektive deltagande kommuner. Det går således inte att dra slutsatser för hela Sveriges befolkning, eftersom urvalet inte representerar denna population. Ramtäckning Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsram och målpopulation inte helt stämmer överens. Undertäckning innebär att vissa objekt som ingår i populationen saknas i urvalsramen. Övertäckning innebär att objekt som inte ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade register. Undersökningen riktar sig till kommuninvånare i deltagande kommuner. Urvalsramen har varit Registret över totalbefolkningen (RTB), vilket ger en bra täckningsgrad. Mätning Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. Bearbetning Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och kodningsfel. Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen. I den här undersökningen bedöms registreringsfelet vara litet eftersom frågeformuläret hade fasta svarsalternativ samt att undersökningen genomfördes som en pappers- och webbenkät med fasta svarsalternativ. Bortfall Bortfallsfel inträffar om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt avseende frågorna/variablerna i undersökningen. Någon bortfallsanalys är inte genomförd i den här undersökningen. Beskrivning av tabeller För de följdfrågor som kommer efter en hoppinstruktion har selekteringar genomförts vid tabellframställandet. Det betyder att t.ex. för frågorna har endast de som svarat på fråga 22, enligt instruktionen i frågeformuläret, ingått i tabellframställningen. I fråga 36 fick de svarande ange fler än ett svarsalternativ. Därför summerar inte redovisningen till 100 procent. Jämförbarhet över tid Resultatet från tilläggsfrågorna går att jämföra mellan åren då frågorna hittills ställts,

10 Sammanställning HSR-frågor våren 2014 Tabellbilaga 9

11 Tabell 1. Nedskräpning i kommunen. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten och andel svarande. Samtliga 9039 svarande. NEDSKRÄPNING I KOMMUNEN låga betyg mellanbetyg höga betyg Samtliga Man I vilken grad upplever du att...nedskräpning är ett problem i din kommun? ,7 5,7 5,6 6,5 6,1 6,0 5,8 5,3 5,3 5,4...nedskräpningen har ökat i din kommun under senaste åren? ,5 5,6 5,4 6,6 6,2 5,9 5,6 5,1 5,1 5,3...din kommun är skräpigare än andra kommuner? ,4 7,3 7,5 7,8 7,7 7,5 7,4 7,3 7,1 7,6...nedskräpade platser i din kommun är också otrygga platser? ,5 5,6 5,4 6,6 6,0 5,8 5,7 5,3 5,0 5,2 Tabell 2. Slänga skräp på marken. Instämmer eller instämmer inte i påståenden. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten och andel svarande. Samtliga 9039 svarande. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden? låga betyg mellanbetyg höga betyg Samtliga Man Ibland kan det vara befogat att slänga skräp på marken ,2 9,2 9,3 8,2 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4 Jag plockar upp skräp efter andra ,8 4,8 4,8 3,3 4,3 5,0 5,1 5,1 5,0 4,9 Om jag behöver slänga något utomhus letar jag efter en papperskorg, även om jag behöver gå en bit ,9 8,8 9,1 8,3 8,9 9,1 9,0 9,2 9,0 8,5 Ibland slänger jag skräp på marken utan att tänka mig för ,9 8,8 9,0 7,7 8,8 9,0 9,1 9,1 8,9 9,0 Det är pinsamt att slänga skräp på marken ,5 8,3 8,6 7,8 8,5 8,6 8,5 8,7 8,5 8,2 Tabell 3. Slänga skräp på marken. Kan tänka sig att lämna/slänga skräp på marken. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten och andel svarande. Samtliga 9039 svarande. Kan du tänka dig att lämna/slänga skräp på marken låga betyg mellanbetyg höga betyg Samtliga Man på gator och torg? ,7 9,7 9,8 9,0 9,5 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9...längs bilvägar? ,5 9,5 9,6 8,4 9,2 9,4 9,6 9,8 9,8 9,8...i parker? ,8 9,7 9,8 9,2 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9...i skogen? ,6 9,6 9,7 8,9 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8...på badplatser? ,8 9,7 9,9 9,3 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9...om det inte finns någon papperskorg? ,2 9,0 9,4 7,4 8,6 9,1 9,3 9,5 9,6 9,6...om papperskorgen är full? ,1 8,9 9,3 7,7 8,4 8,8 9,2 9,4 9,5 9,6...om det redan är nedskräpat? ,4 9,2 9,6 8,3 9,1 9,3 9,5 9,6 9,7 9,7...om skräpet är kladdigt (t.ex. glasspapper. tuggummi)? ,5 9,4 9,5 8,3 9,1 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 Kvinna Kvinna Kvinna år år år år år år år år år år år år år år år år år år 75 år eller äldre 75 år eller äldre 75 år eller äldre 10

12 Tabell 4. Slänga skräp på marken. Händer det att du lämnar/slänger skräp på marken. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten Andel svarande. Samtliga 9039 svarande. Händer det att du lämnar/slänger något skräp på marken? Samtliga Man Kvinna år år år år år år 75 år eller äldre Ja, varje dag 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Ja, någon gång i veckan 1% 1% 1% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 0% Ja, någon gång i månaden 3% 3% 2% 11% 5% 2% 2% 1% 1% 0% Ja, men mer sällan än någon gång i månaden 18% 20% 16% 38% 32% 24% 19% 12% 11% 6% Nej, aldrig 71% 67% 75% 36% 53% 66% 72% 78% 81% 83% Vet ej 2% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 2% Uppgift saknas 6% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 6% 9% Tabell 5. Slänga skräp på marken. Typ av skräp som lämnats/slängs på marken. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten Andel svarande. Selektion: Har lämnat/slängt något skräp på marken svarande. Vad är det för typ av skräp som du lämnar/slänger på marken? Samtliga Man Kvinna år år år år år år 75 år eller äldre Frukt/matrester? 66% 62% 70% 63% 77% 77% 68% 61% 45% 38% Tuggummi? 47% 6% 2% 14% 7% 1% 2% 1% 0% 0% Glasspinnar/klubbpinnar? 32% 18% 18% 25% 20% 15% 16% 16% 15% 8% Snus? 19% 27% 8% 17% 26% 25% 20% 14% 5% 8% Fimpar? 18% 3% 2% 9% 2% 1% 3% 2% 0% 0% Kvitton/biljetter? 13% 2% 1% 4% 2% 1% 2% 1% 0% 1% Godispapper/godispåsar/glasspapper? 10% 34% 30% 37% 35% 31% 36% 27% 23% 22% Näsdukar/servetter? 7% 10% 9% 21% 9% 6% 9% 7% 4% 5% Hundbajs/hundbajspåsar? 6% 45% 51% 67% 53% 50% 42% 40% 29% 20% Annat skräp? 5% 15% 9% 19% 13% 10% 12% 11% 9% 7% Öl/läskburkar? 4% 8% 7% 10% 8% 7% 8% 6% 3% 0% Cigarettförpackningar/snusdosor? 3% 6% 6% 6% 7% 6% 9% 5% 1% 4% Snabbmatsförpackningar? 2% 6% 4% 11% 5% 5% 3% 4% 3% 8% Tabell 6. Slänga skräp på marken. Orsak till att skräp lämnats/slängs på marken. Tilläggsfrågor till Medborgarundersökningen hösten hösten Andel svarande. Selektion: Har lämnat/slängt något skräp på marken svarande. Vad är orsaken till att du lämnat/slängt skräp? Samtliga Man Kvinna år år år år år år 75 år eller äldre Jag bryr mig inte 2% 3% 1% 5% 3% 1% 1% 0% 0% 3% Slöhet 16% 17% 16% 26% 20% 16% 13% 11% 11% 8% Visste inte var jag skulle göra av det 18% 16% 20% 30% 18% 18% 14% 13% 15% 11% Fanns ingen papperskorg 42% 41% 44% 57% 51% 42% 39% 32% 28% 22% Det var komposterbart 54% 51% 58% 49% 61% 63% 57% 52% 41% 26% Kunde inte ta det med mig 21% 18% 25% 25% 22% 22% 22% 15% 14% 26% Det var redan nedskräpat 6% 6% 6% 11% 6% 3% 7% 4% 5% 7% Vet ej 10% 12% 8% 11% 8% 5% 11% 12% 13% 22% Uppgift saknas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Föräldrar 2012-09-10 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Fakta om undersökningen

Fakta om undersökningen Medborgarnas attityder 2017 Fakta om undersökning Fakta om undersökningen Population och urval Populationen, d.v.s. de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgjordes av samtliga invånare i åldern

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar & Medier medievardagen för barn och unga 2013-04-12 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Järfälla kommun Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Rapportbilaga - Innehållsförteckning Rapportbilaga Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) Enkät till lärare Inledning vid Statistiska centralbyrån (SCB) har under mars juli 2005 genomfört en enkätundersökning till lärare på uppdrag av Göteborgs universitet. Undersökningen

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Lärare 2012-08-31 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under våren

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Föräldraundersökning 2012 2013-02-09 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 BV/UA 2016-04-28 1(10) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Innehållsförteckning. Förpackningsstatistik 2014 MI0307

Innehållsförteckning. Förpackningsstatistik 2014 MI0307 Förpackningsstatistik 2014 MI0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003

Resor i Sverige. VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 VTI notat 4 2004 VTI notat 4-2004 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1999 2003 Författare Susanne Gustafsson FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 20160 Projektnamn

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Kunskapsmöten unga lärare - forskare

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder. Kunskapsmöten unga lärare - forskare Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Kunskapsmöten unga lärare - forskare 130111 Inledning Enheten för statistik om utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde

Läs mer

Tekniska kontoret erbjuder god service i form av god tillgänglighet, gott bemötande samt leveranssäkerhet. Vi utvecklar och sköter om staden

Tekniska kontoret erbjuder god service i form av god tillgänglighet, gott bemötande samt leveranssäkerhet. Vi utvecklar och sköter om staden RAPPORT 1(6) 2015-10-05 TN 2015/0494 Handläggare Birgit Wadstein Kundundersökning med fokus på bemötande, tillgänglighet och leverans Kundundersökning med koppling till tekniska kontorets verksamhetsidé

Läs mer

Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare

Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare Rapporttitel Avsnittstitel Allmänhetens energieffektivisering och kännedom om energi- och klimatrådgivare SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Statistiska Centralbyrån 0 Allmänhetens

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2015-06-15 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Akademisk frihet i praktiken

Akademisk frihet i praktiken STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2005-05-20 1(1) Teknisk rapport Akademisk frihet i praktiken Inledning Enheten för utbildning och arbetsmarknadsstatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Hushållens boende 2015 HE0111

Hushållens boende 2015 HE0111 BV/EV 2016-04-19 1(11) Hushållens boende 2015 HE0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2013-09-26 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april augusti

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2015-06-22 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 MI0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Utsläpp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan - Lärare 2015-09-04 Inledning Enheten för utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden

Läs mer

Rapport 2014:2 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Teknisk rapport

Rapport 2014:2 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. Teknisk rapport Rapport 2014:2 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2013 Teknisk rapport Rapport 2014:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot

Läs mer

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008

Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) 2008 UF0539 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Vännäs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Vännäs kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Örnsköldsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hudiksvalls kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Uddevalla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning

Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Hundar katter och andra sällskapsdjur 2012 en SCB-undersökning Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson Enhet: Statistikenheten e-postadress: statistik@jordbruksverket.se Datum: 2013-03-04 Kort beskrivning av

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Attityder till skolan Yngre elever 2012-11-27 Inledning Enheten för Utbildning och arbete vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2013-09-26 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april augusti

Läs mer

Vad tycker du om din kommun?

Vad tycker du om din kommun? September 2010 Vad tycker du om din kommun? Undersökningens syfte För din kommuns ledning är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Din kommun har därför gett Statistiska

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2008 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sigtuna kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sigtuna kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Göteborgs Stad 2012-09-28 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden april juni

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Skellefteå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Skellefteå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Umeå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Umeå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Dödsorsaker 2014 HS0301

Dödsorsaker 2014 HS0301 S/ST1 2015-08-24 1(8) Dödsorsaker 2014 HS0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Falu kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Hjälp oss stärka framtidens medier

Hjälp oss stärka framtidens medier Hjälp oss stärka framtidens medier Resultatrapport Augusti 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Resultat... 4 Efterfrågan och förtroende för nyhetsmedier... 4 Tillgång

Läs mer

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi

SLUTRAPPORT. Så reser hallänningarna. Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27. Analys & Strategi SLUTRAPPORT Så reser hallänningarna Resvaneundersökning Halland 2014 2014-06-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

SOU 2000:33. Bilaga 3. Bruksvärdesundersökning. Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån

SOU 2000:33. Bilaga 3. Bruksvärdesundersökning. Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån SOU 2000:33 197 Bilaga 3 Bruksvärdesundersökning Roland Blom Programmet för boendestatistik, Statistiska centralbyrån SOU 2000:33 Innehåll 199 Innehåll Teknisk rapport... 201 1 Inledning... 201 2 Undersökningens

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Vetenskap i skolans och

Vetenskap i skolans och Oktober 2012 Vetenskap i skolans och förskolans vardag Du är inbjuden attt vara med i en studie om skolans relationer till forskning och forskare. Syftet med undersökningen är att studera vilken betydelse

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 BV/UA 2013-12-19 1(10) Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus RM/BF 2012-12-19 1(14) Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) 2011 BO0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Enkät till studiecirkeldeltagare Studiecirkeldeltagare År 2013 Februari 2014 Inledning Enheten för Utbildning och arbetsmarknad vid Statistiska

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011

Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Uppföljning av Ky- och Yh-utbildning 2011 Tenis rapport 2011-11-28 1(9) Inledning Enheten för statisti om utbildning och arbete vid Statistisa centralbyrån (SCB) genomförde under hösten 2011 en postenät

Läs mer

Befolkningens tandhälsa 2009. Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet

Befolkningens tandhälsa 2009. Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet Befolkningens tandhälsa 2009 Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Hälsoförhållanden i Skåne. Folkhälsoenkät Skåne 2008. Eds. Maria Rosvall, Mathias Grahn, Birgit Modén, Juan Merlo

Hälsoförhållanden i Skåne. Folkhälsoenkät Skåne 2008. Eds. Maria Rosvall, Mathias Grahn, Birgit Modén, Juan Merlo Hälsoförhållanden i Skåne Folkhälsoenkät Skåne 28 Eds. Maria Rosvall, Mathias Grahn, Birgit Modén, Juan Merlo Denna rapport är utgiven av Region Skåne Sammanställningen är gjord av: Socialmedicinska enheten,

Läs mer

Bilstöd 2003. A. Allmänna uppgifter SF0109

Bilstöd 2003. A. Allmänna uppgifter SF0109 Bilstöd 2003 SF0109 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

Registrerade försäkrade 2015 SF0205

Registrerade försäkrade 2015 SF0205 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-21 1(8) Registrerade försäkrade 2015 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Underhållsstöd 2011 SF0102

Underhållsstöd 2011 SF0102 Analys och prognos/vo Statistisk analys 2012-03-05 1(8) Underhållsstöd 2011 SF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 BV/PI 2015-05-19 1(10) Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Arbetskraftsbarometern 2014 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 Socialtjänsteavdelningens statistikenhet 2008-05-12 1(8) Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Innehåll. 3. Slutsatser 3.1 Allmänna slutsatser

Innehåll. 3. Slutsatser 3.1 Allmänna slutsatser LÄRARSTUDERANDE OCH IT 2004 1 Innehåll Förord 1. Urval och metod 1.1 Urval 1.1.1 Högskolor 1.1.2 Svarsfrekvens och bortfall 1.1.3 Sekretess 1.1.4 Viktberäkning och skattning 1.2 Metod 2. Redovisning 2.1

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Avesta kommun

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Avesta kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Avesta kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer

Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206

Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2014-01-13 SF0206 Sjuk- och aktivitetsersättning 2013 SF0206 Innehållsförteckning A Administrativa uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde...

Läs mer

Fritidsfisket i Sverige 2013

Fritidsfisket i Sverige 2013 Fritidsfisket i Sverige 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt

Läs mer

Registrerade försäkrade 2014 SF0205

Registrerade försäkrade 2014 SF0205 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2015-01-26 1(8) Registrerade försäkrade 2014 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Sigtuna kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Sigtuna kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Sigtuna kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer