Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?"

Transkript

1 Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19)

2 Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik Bergman Projektledare och författare Markör: Pernilla Tollin Datainsamlingsperiod: 7 september - 19 oktober 2015 Markör AB 2 (19)

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Målgrupp och urval... 5 Datainsamling... 5 Svarsfrekvens och bortfall... 5 Analysmodellen med NKI... 7 Prioriteringsmatrisen... 8 Resultat... 9 Övergripande resultat... 9 Resultat närstående vård- och omsorgsboende boende för personer med psykisk funktionsnedsättning LSS-boende Bakgrundsfaktorer närstående Markör AB 3 (19)

4 SAMMANFATTNING Vi har på uppdrag av Gävle kommun undersökt nöjdheten (NKI) hos personer som har en närstående på ett särskilt boende inom kommunen. Datainsamlingen har gjorts som en postal enkät, med möjlighet att svara på webben, riktad till samtliga 1060 personer i målgruppen. Svar inkom från 724 personer vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent. Resultaten visar att de svarande totalt sett är nöjda med den anhöriges omvårdnad. NKI uppmäts till 69 vilket med god marginal ligger inom intervallet för nöjd enligt SCB:s gränsvärden (55-74). Samtidigt skiljer sig nöjdheten åt mellan olika målgrupper (se diagram 1). Lägst NKI uppmäts bland närstående till personer i boenden med inriktning på psykisk funktionsnedsättning (63) och högst bland närstående till personer i vård- och omsorgsboende/äldreboende (69). Betygen för boenden med inriktning på psykisk funktionsnedsättning ligger också lägre i betyg på flera kvalitetsområden, till exempel Inflytandet (43) och Informationen (51). Om man vill förbättra kvaliteten på de särskilda boendena är Aktiviteter det område som är viktigast att satsa på, ur de närståendes perspektiv. Resultaten pekar på att faktorn, utöver ett lågt betyg, har stor betydelse för helhetsbedömningen av omvårdnaden. Kvalitetsområdet mäter i vilket utsträckning de boende får möjlighet att komma ut, att delta i aktiviteter och att leva ett aktivt liv. Diagram 1. NKI och betygsindex totalt och per målgrupp NKI Aktiviteter Hälso och sjukvård Maten Utförandet Omfattningen Informationen Tryggheten Bemötandet Inflytandet Total Närstående vård- och omsorgsboende Närstående boende för personer med psykisk funktionsnedsättning Närstående LSS-boende En analys av olika bakgrundsfaktorer visar att svarande som har en kvinnlig anhörig är mindre nöjda med omvårdnaden än svarande med en manlig anhörig. Vidare framkommer att de som har bra kunskaper om den anhöriges situation på boendet (t ex kännedom om vem som är kontaktman) är mer nöjda än de som har sämre kunskaper. Markör AB 4 (19)

5 BAKGRUND OCH SYFTE Omvårdnad Gävle genomför regelbundet nöjdhetsmätningar för de grupper som är berörda av deras verksamhet. Förvaltningen har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som behöver omvårdnad och service kan erbjudas boende i ett särskilt boende. I denna undersökning mäter vi nöjdheten hos personer som har en anhörig i vård- och omsorgsboende (äldreboende), boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller LSS-boende. MÅLGRUPP OCH URVAL Målgruppen är närstående till personer i särskilt boende i Gävle kommun. Urvalet är ett så kallat totalurval, det vill säga samtliga i målgruppen ingår. Markör fick tillgång till urvalet genom Gävle kommun. Bruttourvalet bestod av 1062 personer. Vi fick senare uppgift om att två personer (boende) avlidit varpå ett nettourval på 1060 anhöriga återstod (se tabell 1). De närstående tillhör tre undergrupper (målgrupper) beroende på vilken typ av omsorg som den närstående får. Inom de olika målgrupperna finns ett antal verksamheter som refererar till själva boendet. Nedan framgår hur målgrupper och verksamheter fördelar sig i urvalet. Vård- och omsorgsboende (863 närstående fördelat på 15 verksamheter) Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning (42 närstående fördelat på 3 verksamheter) LSS-boende (155 närstående fördelat på 10 verksamheter) DATAINSAMLING Undersökningen genomfördes som en postal enkät med möjlighet att svara via webben. Enkäten innehöll ett frågeformulär och följebrev där det framgick vad undersökningen handlade om samt vilken målgrupp och verksamhet som frågorna syftade på. Frågeformuläret (som använts i tidigare undersökningar riktad till samma målgrupp) bestod av 42 frågor om olika kvalitetsfaktorer (exempelvis bemötande och trygghet) och ett antal bakgrundsfaktorer. I följebrevet fanns instruktioner om hur enkäten som alternativ kunde besvaras på webben. Datainsamlingen pågick mellan 7 september och 19 oktober 2015 och 80 procent besvarade enkäten postalt. SVARSFREKVENS OCH BORTFALL Av 1060 i urvalet inkom svar från 724 närstående, vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent. I tabell 2 framgår att svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika målgrupper. I gruppen närstående till boende i vård- och omsorgsboende blev svarsfrekvensen 70 procent, följt av LSS-boende (63 procent) och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning (50 procent). Markör AB 5 (19)

6 Tabell 1. Urval och svarsfrekvens totalt Bruttourval 1062 Övertäckning 2 Nettourval 1060 Svar 724 Svarsfrekvens 68 % Tabell 2. Urval och svarsfrekvens per målgrupp Målgrupp Urval Svar Svarsfrekvens Närstående vård- och omsorgsboende % Närstående psykisk funktionsnedsättning % Närstående LSS-boende % Markör AB 6 (19)

7 ANALYSMODELLEN MED NKI Modellen som undersökningen utgår ifrån bygger på att det finns ett antal kvalitetsfaktorer (även kallat latenta variabler) som avgör hur nöjd den närstående 1 är med helheten. Inflytande och bemötande är exempel på sådana kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna fångas genom ett antal delfrågor i enkäten som mäter olika aspekter av den latenta variabeln. Ett exempel på en delfråga som avser mäta en aspekt av kvalitetsfaktorn Inflytande är Hur nöjd är du med hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål?. Enkäten redovisas i sin helhet i bilaga. I enkäten finns också de tre standardiserade frågorna som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (Nöjd-Kund-Index): 1) Hur nöjd är du med din närståendes hjälp/omvårdnad i sin helhet? 2) Hur väl uppfyller hjälpen/omvårdnaden dina förväntningar på den? 3) Föreställ dig en hjälp som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp/omvårdnad är den som han/hon får? Alla frågor i modellen (både helhetsbedömningen och de frågor som bygger upp kvalitetsfaktorerna) besvaras på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Ju högre betyg desto mer nöjd är respondenten. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Skattningarna redovisas med felmarginaler som bildar ett så kallat 95-procentigt konfidensintervall. Vid beräkning av NKI, betygsindex och effektmått har vi använt en statistisk metod som kallas Partial Least Squares (PLS), en typ av regressionsanalys. Förklaringsgraden (som kan anta värden mellan 0 och 1) redovisas i varje enskild analys. När analysen görs räknas både uteblivet svar och svarsalternativet ingen åsikt som ett internt bortfall. För att hantera detta i analysen har vi använt så kallad medelvärdesimputering, vilket innebär att det partiella bortfallet har ersatts med medelvärdet för frågan i den lägsta redovisningsgrupp som medelvärdet kan beräknas på. Respondenter med internt bortfall på mer än 25 procent av frågorna exkluderas vid skattning av modellens parametrar, men tas med vid beräkning av index. I alla övriga tabeller i rapporten redovisas resultaten från samtliga som har svarat på frågan. För varje faktor beräknar analysmodellen ett mått på sambandet mellan NKI och varje kvalitetsfaktor i analysen - effektmåttet. En faktors effektmått anger i vilken utsträckning NKI förväntas förändras vid en förändring av faktorns betygsindex med fem enheter. Om en faktor till exempel har fått effektmåttet 1 innebär det att NKI förväntas öka med en enhet om faktorns betygsindex ökar med fem enheter. Sjunker däremot faktorns betygsindex med fem enheter förväntas NKI på motsvarande sätt minska med en enhet. 1 NKI-modellen kan appliceras på många andra målgrupper, t ex medarbetare och kunder. Markör AB 7 (19)

8 SCB använder NKI-modellen i många av sina undersökningar och tagit fram gränsvärden för NKIvärden 2. Enligt SCB kan ett NKI mellan 55 och 74 betraktas som nöjd medan NKI-värden på 75 eller högre betyder mycket nöjd. PRIORITERINGSMATRISEN Resultaten från analysen sammanställs i prioriteringsmatriser. Faktorer som hamnar i rutorna till höger är de som bör prioriteras i förbättringsarbetet, eftersom de har högre effekt på kundernas bedömning av totalkvaliteten. Faktorer i rutan längts ned till höger (prioritera) är särskilt viktiga eftersom de har en kombination av högt effektmått och lågt betygsindex. En höjning av betyget skulle därför påtagligt förbättra helhetsbedömningen. Faktorer i rutan högst upp till höger har också högt effektmått men också ett högt betyg och bör därför förbättras om möjligt. Faktorerna till vänster behöver däremot inte prioriteras, men bevaras och vårdas. Ett lågt effektmått ska inte tolkas som att kvalitetsfaktorn är oviktig. Det är tvärtom sannolikt att en del faktorer saknar samband med NKI just på grund av att kvaliteten är god. Om kvaliteten skulle försämras skulle det kunna innebära att faktorn får effekt på NKI. 2 SCB Medborgarundersökningar (2014) Markör AB 8 (19)

9 RESULTAT Detta avsnitt inleds med de övergripande resultaten, varefter resultaten redovisas uppdelat per målgrupp. ÖVERGRIPANDE RESULTAT Analysmodellen som använts i undersökningen består av de nio faktorerna samt NKI som redovisas i tabell 3. De frågor som ingår i respektive faktor redovisas inom parentes (enkäten redovisas i bilaga). Tabell 3. Analysmodellen: De nio faktorerna, NKI och tillhörande frågor Faktor Frågor Inflytandet (fråga 4-7) Bemötandet (fråga 8-12) Tryggheten (fråga 13-15) Informationen (fråga 16-19) Omfattningen (fråga 20-21) Utförandet (fråga 22-27) Maten (fråga 28-30) Hälso- och sjukvård (fråga 31-32) Aktiviteter (fråga 33-35) NKI (fråga 36-38) NKI och faktorernas betygsindex och effektmått närstående totalt NKI: 69. Detta motsvarar ett betyg på 7,2 på den 10-gradiga skalan. Medelindex: 70. Medeleffekt: 0,58. Faktorer på/över medelindex: Bemötandet, Tryggheten, Omfattningen, Utförandet, Maten, Hälso- och sjukvård. Faktorer under medelindex: Inflytandet, Informationen, Aktiviteter. Markör AB 9 (19)

10 Tabell 4. Närstående totalt, analysmodell NKI Faktor Index Effekt Felmarginal - Felmarginal + Inflytandet 64 0,46 0,11 0,83 Bemötandet 79 0,83 0,45 1,40 Tryggheten 70 (0,16) 0 0,72 Informationen 65 0,35 0 0,86 Omfattningen 70 0,94 0,38 1,55 Utförandet 77 0,80 0,11 1,32 Maten 75 (0,14) 0 0,45 Hälso- och sjukvård 74 0,45 0,00 1,02 Aktiviteter 56 1,13 0,75 1,50 NKI 69 R² = 0,87 Faktorer med effektmått inom parentes har enligt analysen inget signifikant samband med NKI. Markör AB 10 (19)

11 Index Figur 1. Prioriteringsmatris närstående totalt 100 BEVARA FÖRBÄTTRA OM MÖJLIGT (Maten) Hälso- och sjukvård Bemötandet Utförandet 70 (Tryggheten) Informationen Inflytandet Omfattningen 60 Aktiviteter LÄGRE PRIORITET 50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Lågt effekt Effekt PRIORITERA Hög effekt Prioritera Aktiviteter (56) Denna faktor har lägst betyg och samtidigt den starkaste effekten på NKI. Det innebär att en satsning på kvaliteten på detta område kan ge stor utväxling på helhetsbedömningen. Faktorn handlar om huruvida den närstående får möjlighet att komma ut, att delta i aktiviteter han/hon trivs med samt i vilken utsträckning personalen hjälper honom/henne att leva ett aktivt liv. Lägst betyg uppmäts på frågan om möjligheten att komma ut där 4 av 10 har lämnat ett lågt betyg. Markör AB 11 (19)

12 Inflytandet (64) Faktorn har fått det näst lägsta betyget och har en medelstark effekt på NKI. Faktorn handlar både om den boendes inflytande över omsorgen (möjligheterna att byta till annat boende och i vilken utsträckning personalen tar hänsyn till den boendes åsikter) och respondentens inflytande över omsorgen (delaktighet i utformandet av genomförandeplanen och i vilken utsträckning personalen tar hänsyn till den svarandes åsikter). Lägst betyg uppmäts i frågan om den svarandes delaktighet i utformandet av genomförandeplanen där 36 procent gett ett lågt betyg. Ett tämligen lågt betyg uppnås också i frågan om möjligheterna att byta till annat boende. Här har 3 av 10 satt ett lågt betyg, samtidigt har en majoritet (6 av 10) ingen åsikt i frågan. Omfattningen (70) Här har respondenterna lämnat ett ganska gott betyg. Dock är effekten på nöjdheten betydande vilket innebär att det ändå är värdefullt att satsa på ytterligare förbättrad kvalitet. Frågorna handlar om i vilken utsträckning hjälpen överensstämmer med den anhöriges behov och hur snabbt hjälpen kan utökas om behoven ändras. Betygen är lika höga i de två frågorna. Förbättra om möjligt Hälso- och sjukvård (74) Frågorna handlar dels om hur personalen uppmärksammar den boendes behov av hälso- och sjukvård, dels om hälso- och sjukvården i sig. Faktorn har ett svagt, men signifikant, samband med NKI och ett betyg över genomsnittet. Båda frågorna inom faktorn har likvärdiga betyg. Utförandet (77) Frågorna inom faktorn får överlag mycket höga betyg och har samtidigt stor betydelse för nöjdheten, vilket gör det meningsfullt att förbättra kvaliteten ytterligare. Lägst betyg - men fortfarande högt - uppmäts i frågan hur väl den hjälp den närstående får stämmer med vad han/hon är lovad där 13 procent lämnat ett lågt betyg. Bemötandet (79) Analysen visar att bemötandet trots det redan mycket goda betyget har effekt på nöjdheten. Betygen på de fem frågorna som ingår i faktorn är dessutom höga rakt igenom. Markör AB 12 (19)

13 Bevara Maten (75) Detta är en typisk hygienfaktor vilket innebär att ett visst mått av kvalitet är nödvändig för att den som är berörd ska vara nöjd. Det betyder också att den statistiska effekten på nöjdheten kan utebli så länge den höga kvaliteten bibehålls. Om kvaliteten försämras kan faktorn däremot få betydelse för nöjdheten. Faktorn får högt betyg och högst betyg uppmäts på frågan om tillräckliga portioner med 77 procent höga betyg, och lägst men fortfarande högt uppmäts på frågan om hur varierad maten är där 6 av 10 gett ett högt betyg. Tryggheten (70) Faktorn har ett genomsnittligt betyg men ingen signifikant effekt på nöjdheten. Frågorna handlar om i vilken mån den boende får hjälp av samma personer, om personalen vet vad han/hon behöver hjälp med och möjligheten att få kontakt med personal om den boende behöver hjälp. Respondenterna sätter lägst betyg på frågan i vilken mån den boende får hjälp av samma personer. Här har 16 procent satt ett lågt betyg. Även här kan faktorn få betydelse för nöjdheten om kvaliteten försämras. Lägre prioritet Informationen (65) Faktorn Informationen handlar om i vilken utsträckning personalen informerar den boende respektive den närstående (respondenten) om omsorgen och om förändringar. Faktorn hamnar i kvadranten som indikerar lägst prioritet eftersom såväl betyget som effektmåttet ligger under genomsnittet. Notera dock att effekten är signifikant, även om den är låg. På de två frågorna som handlar om i vilken mån respondenten blir informerad ger var fjärde ett lågt betyg. Markör AB 13 (19)

14 RESULTAT NÄRSTÅENDE VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE NKI och faktorernas betygsindex och effektmått närstående vård- och omsorgsboende NKI: 69. Detta motsvarar ett betyg på 7,2 på den 10-gradiga skalan. Medelindex: 70. Medeleffekt: 0,58. Faktorer på/över medelindex: Bemötandet, Tryggheten, Omfattningen, Utförandet, Maten, Hälso- och sjukvård. Faktorer under medelindex: Inflytandet, Informationen, Aktiviteter. Tabell 5. Närstående vård- och omsorgsboende, analysmodell NKI Faktor Index Effekt Felmarginal- Felmarginal+ Inflytandet 65 0,46 0,07 0,95 Bemötandet 80 0,79 0,36 1,35 Tryggheten 70 (0,21) 0 0,71 Informationen 65 0,51 0 1,04 Omfattningen 71 0,78 0,31 1,41 Utförandet 77 0,85 0,17 1,45 Maten 75 (0,17) 0 0,52 Hälso- och sjukvård 75 0,37 0 0,79 Aktiviteter 54 1,13 0,75 1,52 NKI 69 R² = 0,86 Faktorer med effektmått inom parentes har enligt analysen inget signifikant samband med NKI. Markör AB 14 (19)

15 Index Figur 2. Prioriteringsmatris närstående vård- och omsorgsboende 100 BEVARA FÖRBÄTTRA OM MÖJLIGT (Maten) Hälso- och sjukvård Bemötandet Utförandet 70 (Tryggheten) Omfattningen Informationen Inflytandet 60 LÄGRE PRIORITET Aktiviteter 50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Lågt effekt Effekt PRIORITERA Hög effekt Kommentar prioriteringsmatris närstående vård- och omsorgsboende Aktiviteter sticker ut som ett prioriterat förbättringsområde. Betyget är lågt (54) och effekten på NKI starkare än övriga kvalitetsområden. Omfattningen, Informationen och Inflytandet är faktorer som ligger på gränsen till kvadranten som indikerar hög prioritet. Beträffande Informationen framgår att var fjärde sätter låga betyg på frågor om den information som respondenten får av personalen. Bemötandet och Utförandet får mycket höga betyg, men samtidigt uppmäts signifikanta effekter på nöjdheten. Det betyder att det finns potential att öka nöjdheten ytterligare med ännu högre kvalitet. Markör AB 15 (19)

16 BOENDE FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING NKI och faktorernas betygsindex och effektmått närstående boende för personer med psykisk funktionsnedsättning NKI: 63. Detta motsvarar ett betyg på 6,7 på den 10-gradiga skalan. Medelindex: 64 Faktorer på/över medelindex: Bemötandet, Tryggheten, Omfattningen, Utförandet, Maten, Hälso- och sjukvård. Faktorer under medelindex: Inflytandet, Informationen, Aktiviteter. Tabell 6. Närstående boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, NKI och faktorernas betygsindex. Faktor Index NKI 63 Inflytandet 43 Bemötandet 72 Tryggheten 66 Informationen 51 Omfattningen 66 Utförandet 77 Maten 81 Hälso- och sjukvård 70 Aktiviteter 54 Markör AB 16 (19)

17 LSS-BOENDE NKI och faktorernas betygsindex och effektmått närstående LSS-boende NKI: 68. Detta motsvarar ett betyg på 7,2 på den 10-gradiga skalan. Medelindex: 69. Medeleffekt: 0,64. Faktorer på/över medelindex: Bemötandet, Tryggheten, Utförandet, Maten, Hälso- och sjukvård. Faktorer under medelindex: Inflytandet, Informationen, Omfattningen, Aktiviteter. Tabell 7. Närstående LSS-boende, analysmodell NKI Faktor Index Effekt Felmarginal- Felmarginal+ Inflytandet 64 0,69 0 1,27 Bemötandet 76 (0,30) 0 1,15 Tryggheten 73 (0,08) 0 1,99 Informationen 66 (0) 0 0,44 Omfattningen 68 2,13 0,60 3,38 Utförandet 72 (0,81) 0 2,23 Maten 69 (0,46) 0 1,49 Hälso- och sjukvård 71 (0,23) 0 1,37 Aktiviteter 66 1,05 0,06 2,10 NKI 68 R² = 0,94 Faktorer med effektmått inom parentes har enligt analysen inget signifikant samband med NKI. Markör AB 17 (19)

18 Index Figur 3. Prioriteringsmatris närstående LSS-boende 100 BEVARA FÖRBÄTTRA OM MÖJLIGT (Bemötandet) (Tryggheten) (Hälso- och (Utförandet) sjukvård) (Maten) (Informationen) Aktiviteter Inflytandet Omfattningen 60 LÄGRE PRIORITET 50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Lågt effekt Effekt PRIORITERA Hög effekt Kommentar prioriteringsmatris närstående LSS-boende Faktorn Inflytandet får lägst betyg (64) och har en viss effekt på NKI. Lägst betyg inom faktorn noteras på frågorna om möjligheten att byta till en annan boendeenhet och respondentens delaktighet i utformandet av genomförandeplanen. I dessa frågor sätter 3 av 10 ett lågt betyg (även om en stor andel inte har någon åsikt). Aktiviteter har också ett lägre betyg (66) och den näst starkaste effekten på NKI. Drygt var femte har lämnat ett lågt betyg på frågan om personalen hjälper den boende att leva ett aktivt liv. Omfattningen har den klart starkaste effekten på NKI och ett betyg (68) strax under genomsnittet. Lägst betyg uppmäts i frågan hur väl hjälpen överensstämmer med behovet. För övriga kvalitetsfaktorer finns ingen signifikant effekt på NKI. När det gäller kvalitetsfaktorer med mycket höga betyg i dagsläget (t ex Tryggheten och Bemötandet) skulle dock försämrad kvalitet sannolikt sänka nöjdheten påtagligt. Markör AB 18 (19)

19 BAKGRUNDSFAKTORER NÄRSTÅENDE Kön Av de svarande har 63 procent en kvinnlig anhörig. Det visar sig att respondenter med en manlig anhörig är nöjdare i alla avseenden, framför allt gäller det Tryggheten och Aktiviteter. Svarande med en manlig anhörig har också ett högre NKI-värde. Kontaktman Nästan 90 procent vet vem i personalen som är den närståendes kontaktman. De som svarat ja på frågan har högre NKI än de som svarat nej och har för övrigt satt högre betyg på nästan alla kvalitetsområden. Detta gäller i synnerhet Informationen och Inflytandet. Genomförandeplan Drygt hälften uppger att de vet om den närstående har en genomförandeplan och den gruppen är betydligt nöjdare i alla avseenden. De har högre NKI och är klart mer nöjda med faktorerna Inflytandet och Informationen. Synpunkter Nästan 9 av 10 respondenter vet vem de kan vända sig till om de vill framföra synpunkter på omsorgen. I resultaten framträder stora skillnader i nöjdhet mellan de som svarat ja respektive nej på den här frågan. De som vet var de ska vända sig med synpunkter har exempelvis 20 procentenheter högre NKI-värde och 23 procentenheter högre betygindex på faktorn Informationen än de som inte vet var de ska vända sig med synpunkter. Hur ofta besöker du din närstående? En majoritet (64 procent) besöker sin närstående varje vecka och 26 procent uppger att de besöker sin närstående 1-3 gånger per månad. Resterande besöker den boende mer sällan. Det skiljer en del i nöjdhet mellan grupperna men skillnaderna är svåra att tolka. De som besöker oftast har lägre NKI än de som besöker 1-3 gånger per månad eller minst 3 gånger per halvår. Detta kan bero på att de som besöker sin anhöriga noterar fler avvikelser och därför blir mer kritiska. Samtidigt sjunker NKI för de som besöker ännu mer sällan. Relation till närstående Drygt 60 procent är syskon eller förälder till den boende och 28 procent är god man/förvaltare. Mindre vanligt är annan släkting (17 procent), make/maka/sambo (14 procent) och nära bekant (3 procent). Den största gruppen (syskon/förälder) är i allmänhet mindre nöjd än övriga grupper. Enhet Bland närstående till boende på vård- och omsorgsboende är det en något högre andel som har sin närstående på ett demensboende (54 procent) än ett boende för somatiska sjukdomar (42 procent). Resultaten visar att den förstnämnda gruppen är något nöjdare än den sistnämnda. Markör AB 19 (19)

20 Först några frågor om din närstående eller din huvudman. 1. Är din närstående/huvudman kvinna eller man? 1 Kvinna 2 Man Kontaktman Kontaktman är en person i personalgruppen som har ett extra ansvar för din närstående/huvudman. 2. Vet du vem i personalen som är din närståendes/huvudmans kontaktman? 1 Ja 2 Nej Genomförandeplan Alla kunder ska ha en genomförandeplan. Planen ska beskriva vad din närstående/huvudman behöver stöd med, när han/hon behöver stöd och hur stödet ska utformas. 3. Vet du om din närstående/huvudman har en genomförandeplan? 1 Ja 2 Nej Hur nöjd är du med stödet/hjälpen din närstående/huvudman får? Följande frågor ska du besvara med att välja en siffra mellan 1 och 10. Sätt kryss för varje fråga i den ruta som stämmer bäst med vad du tycker. Ett kryss i en ruta under siffran 1 väljer du för sådant som du inte alls är nöjd med. Ett kryss i en ruta under siffran 10 väljer du för sådant som du i allra högsta grad är nöjd med. Du väljer den av radens rutor som stämmer bäst med vad du tycker. INFLYTANDET Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt din närståendes/huvudmans möjlighet att byta till en annan boendeenhet? 5....din delaktighet i utformandet av genomförandeplanen? 6....hur personalen tar hänsyn till hans/hennes åsikter och önskemål? 7....hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål? Fortsättning på baksidan!

21 BEMÖTANDET Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur personalen talar med din närstående/huvudman? 9....hur personalen lyssnar på honom/henne? den respekt som personalen visar för honom/henne? hur personalen bemöter dig? hur omtänksam personalen är? TRYGGHETEN Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt i vilken mån din närstående/ huvudman får hjälp av samma personer? hur väl personalen vet vad han/hon behöver hjälp med? hans/hennes möjlighet att få kontakt med personal om han/hon behöver hjälp eller behöver fråga om något? INFORMATIONEN Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur tydligt du fått information om vilken hjälp din närstående/huvudman kan få? hur snabbt personalen informerar honom/henne om förändringar? på vilket sätt personalen informerar honom/henne om förändringar? i vilken utsträckning personalen informerar dig? OMFATTNINGEN Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur väl den hjälp din huvudman/ närstående får stämmer överens med den hjälp han/hon behöver? hur snabbt han/hon kan få mer hjälp om behovet av hjälp ändras? Fortsättning på nästa sida!

22 UTFÖRANDET Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur väl den hjälp din huvudman/ närstående får stämmer med vad han/hon är lovad? hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter? de tider på vilka han/hon får sin hjälp? den hjälp han/hon får vid måltider? hur många måltider han/hon får om dagen? tiderna han/hon får sina måltider på? MATEN Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt den mat din närstående/huvudman får? variationen på den mat som erbjuds? hur tillräckliga portionerna är? HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur väl personalen uppmärk- sammar din närståendes/huvudmans behov av hälso- och sjukvård? den hälso- och sjukvård som han/hon får? AKTIVITETER Hur nöjd är du med... Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt hur mycket din närstående/huvud- man får möjlighet att komma ut? på vilket sätt han/hon ges möjlig- het att delta i aktiviteter han/hon trivs med? på vilket sätt personalen hjälper honom/henne att leva ett aktivt liv? Fortsättning på baksidan!

23 HELHETSBEDÖMNING Inte alls I allra högsta Ingen nöjd grad nöjd åsikt Hur nöjd är du med din närståendes/ huvudmans hjälp/omvårdnad i sin helhet? 37. Hur väl uppfyller hjälpen/omvårdna- den dina förväntningar på den? 38. Föreställ dig en hjälp/omvårdnad som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hjälp/omvårdnad är den som han/hon får? 39. Vet du vem du kan vända dig till om du vill framföra synpunkter på den hjälp/omvårdnad som din närstående/huvudman får? 1 Ja 2 Nej 40. Ungefär hur ofta besöker du eller har du kontakt med din närstående/huvudman? 1 Varje vecka 4 Några gånger per år gånger per månad 5 Någon gång per år 3 Minst 3 gånger per halvår 6 Ej varje år 41. Vilken är din relation till din närstående/huvudman? Flera alternativ kan markeras. a. Den närstående/huvudmannen är min... 1 Make/maka/sambo 3 Annan släkting 2 Syskon eller förälder 4 Nära bekant b. Jag är... 1 God man/förvaltare Fråga till dig vars närstående/huvudman bor på äldreboende: 42. Vilken typ av enhet bor din närstående/huvudman på? 1 Demens 2 Somatisk Tack för din medverkan! När du svarat på frågorna lägger du frågeblanketten i svarskuvertet, klistrar igen det och postar det till Markör Marknad & Kommunikation AB. Frimärke behövs inte.

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Tabell:, medel och svarsfördelning 10100 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt medel och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 2017 Region Uppsala. April 2017

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 2017 Region Uppsala. April 2017 Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster vårdgivare 017 Region Uppsala April 017 Sammanfattning NKI har ökat från 3 (år 01) till. Värdet på kvalitetsfaktorerna har ökat eller är oförändrade förutom

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med

SCB:s analysmodell med SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tranås kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende Kund- och närståendeundersökning 2013 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder på vård-

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Järfälla kommun Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Rapportbilaga - Innehållsförteckning Rapportbilaga Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna,,,, och SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 - Nätverksrapport Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

Medborgarundersökning. Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Medborgarundersökning Med SCB:s Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Arvidsjaurs kommun Hösten 2006 Innehållsförteckning Analysrapport Sammanfattning 1 Uppdraget 5 SCB:s analysmodell

Läs mer

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2005

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Uddevalla kommun Hösten 2007 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Kund- och närståendeundersökning Gruppbostäder och servicebostäder

Kund- och närståendeundersökning Gruppbostäder och servicebostäder Kund- och närståendeundersökning 2013 Gruppbostäder och servicebostäder Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Örnsköldsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Örnsköldsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Hudiksvalls kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hudiksvalls kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Uddevalla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Uddevalla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Kalmar kommun Hösten 2007 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Falu kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Falu kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2009 FOTO : MATTON 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 4 2.1

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Ånge kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Vännäs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Vännäs kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Skellefteå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Skellefteå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Simrishamns kommun Hösten 2007 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Föräldrar Vara kommun Grundskoleundersökning Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolIndex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sigtuna kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sigtuna kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50 Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2011 Nämnd Stadsdelsnämnd Öster Verksamhet Äldreomsorgen - vård- och omsorgsboende Svarsfrekvens Inom vård- och omsorgsboende, Stadsdelsförvaltning (SDF)

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-63-1.2.1. SID 1 (5) 2012-02-01 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2012-02-09

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Umeå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Umeå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 30 SCB:s Medborgarundersökning hösten 2014. KS 2014-266 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Östersunds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Botkyrka kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Botkyrka kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Botkyrka kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING AVSEENDE SERVICE OCH LIVSKVALITET I ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 GÖRAN QVARNSTRÖM KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2005-12-21 DNR 1252-2005 2 Innehållsförteckning Service och livskvalitet i

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om äldreboendet Göteborg våren 2007

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Umeå kommun Våren 2009 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Gällivare kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Gällivare kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Gällivare kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Sigtuna kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Sigtuna kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Sigtuna kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värnamo kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värnamo kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värnamo kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Södermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Bromölla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2015... 1 Resultat Del A Hur ser

Läs mer

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. C. Medborgarna om inflytandet i kommunen. (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. C. Medborgarna om inflytandet i kommunen. (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram C. Medborgarna om inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 65 Diagram 1C: Modellbild nflytande-index (NII) C1: 1 rgarna om inflytandet

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Avesta kommun

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Avesta kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Avesta kommun SCB:s medborgarundersökning våren 0 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 0... Resultat Del A Hur ser medborgarna på kommunen

Läs mer