En rapport om villkor för bemannings anställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om villkor för bemannings anställda"

Transkript

1 maj 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar om utbildning, arbetsmarknad föränderligocharbetsmarknad framtid

2 Förord Kanske är dagens ungdom historiens bästa generation. De har vuxit upp under priviligierade förhållanden i en plattare, krympande, gränslös värld av möjligheter. De är bättre utbildade, smartare, mer företagsamma, kreativa och mer vidsynta än äldre åldersgrupper. De har haft goda möjligheter att resa och möta andra kulturer. De navigerar skickligt i informationssamhällets kunskapsnav. De finner sig väl tillrätta i ett tilltagande mångkulturellt Sverige. De äger med andra ord en lång rad egenskaper som efterfrågas av näringslivet, men trots detta står många unga människor utanför arbetsmarknaden. I Kalmar län har näringslivet en fantastisk tillgång med Linnéuniversitet i regionen, men samverkan har mer att önska säger företagen när vi frågar. Studenterna vid Linné universitetet å sin sida säger att det inte finns några jobb och att de tvingas flytta även om de kan tänka sig att stanna i regionen. När vi gav uppdraget till denna kartläggning bland Linnéuniversitetets studenter i Kalmar ville vi få en bild av hur de ser på sin framtida arbetsmarknad efter avslutade studier. Har de förtroende för Arbetsförmedlingen? Finns samverkan med näringslivet under studietiden? Vill de stanna och bo i Kalmar län efter avslutade studier? Kalmar maj 2013 Christina Fosnes Regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län 1

3

4 Innehåll Rapporten är skriven av Emmelie Lindberg. Handledare, Christina Fosnes, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län Förord Inledning Sammanfattning Metod och tillvägagångssätt Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metodval och tillvägagångssätt Resultat De medverkande Utbildningen Arbetslivserfarenhet Framtiden Slutsatser och diskussion Slutsatser Diskussion

5

6 1 Inledning Arbetslösheten bland unga fortsätter att öka. Statiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning (AKU) för första kvartalet redovisar att ungdomar i mellan var arbetslösa i april. Detta motsvarar 27,2 procent, att jämföra med arbetslöshetsgraden på 8,7 procent när det gäller hela befolkningen mellan år. Av de arbetslösa ungdomarna var arbetslösa heltidsstuderande, vilket är en ökning med från samma månad Många ungdomar börjar alltså studera för att de inte får något jobb. En utbildning kan i väldigt många lägen vara vägen ur arbetslöshet, så på det viset resonerar ungdomar som väljer att börja studera istället för att gå arbetslösa rätt. Men den utbildning som finns tillgänglig och de svenska företagens behov av kompetens överensstämmer inte alltid, vilket gör att en utbildning inte per automatik leder till jobb. Att se efter vilka behov som finns på arbetsmarknaden är därför en god idé innan studierna inleds. Så hur har studenterna i Kalmar resonerat kring sitt utbildningsval och hur tror de att deras framtidsutsikter på arbetsmarknaden ser ut? Denna rapport redovisar en kartläggning av 100 Linnéstudenters syn på sin utbildning, samverkan med näringslivet, syn på Arbetsförmedlingen och, det viktigaste av allt, sin framtid aspx 5

7 2 Sammanfattning Resultatet från enkätundersökningen visar att de tillfrågade studenterna vid Linnéuniversitetet har hög tilltro till framtiden efter studierna. Nästan 80 procent tror att de kommer att få jobb inom ett år efter examen, trots att bara 11 procent angav att den största anledningen till att de valde utbildningen var för att det verkade lätt att få jobb. Att 25 procent inte vet hur framtidsutsikterna för deras utbildningsområde ser ut är rätt anmärkningsvärt och kan kanske komma att vara ett problem för åtminstone några av de 70 procent som valde utbildning på grund av intresse. Desto klarare var synen på samverkan med näringslivet under utbildningstiden, vilket 92 procent av studenterna tyckte var väldigt eller rätt viktigt. 82 procent av studenterna svarar också att de samverkat med näringslivet under utbildningstiden i form av praktik, uppsatsarbete, projekarbete och/eller övrig samverkan. Samverkan mellan studenter och näringsliv är också något som värderas högt av Linnéuniversitetet, åtminstone sett till de 27 olika utbildningar som studenterna i undersökningen läser: samtliga ger möjlighet till någon form av samverkan med näringslivet och många av dem har samverkan som en regel, snarare än ett undantag. Om de bara fick jobb skulle närmare 70 procent av studenterna kunna stanna i Kalmar efter examen. Det är det svaret som borde glädja alla som bor och verkar i Kalmar mest. Så den stora frågan efter kartläggningen är vad som krävs för att skapa fler jobb i Kalmar? Skulle mer samverkan mellan näringsliv och studenter, inte bara på planerad undervisningstid, höja bägge parters tilltro till framtiden? Studenter behöver jobb och företag behöver kompetenta anställda, så att öka samverkan låter som en logisk och rimlig lösning för att få dem att få upp ögonen för varandra och i förlängningen få fler utexaminerade att stanna i Kalmar. Att starta eget företag är också ett sätt att få jobb. Behövs det mer information till studenter om hur det går till att starta och driva företag? Att öka medvetenheten om egenföretagande kan också vara ett steg på vägen till att få fler kompetenta människor att stanna kvar i Kalmar. 6

8 3 Metod och tillvägagångssätt 3.1 Syfte och frågeställningar Syftet med rapporten är att kartlägga hur studenter vid Linnéuniversitetet ser på sin utbildning, sin samverkan med näringslivet och, framför allt, sin framtid. Hur ser studenterna på sin framtid, både när det gäller möjlighet till arbete och huruvida de kan tänka sig att stanna kvar i Kalmar efter avslutad utbildning? Vad för samverkan har studenterna haft med näringslivet under och innan utbildningen och hur ser de på denna samverkan? Tror studenterna att Arbetsförmedlingen kan hjälpa dem att få jobb? 3.2 Avgränsningar Endast studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar har deltagit i undersökningen. 3.3 Metodval och tillvägagångssätt Resultatet är baserat på en enkätundersökning som utförts med sammanlagt 100 studenter vid Linnéuniversitetet; 59 kvinnor och 41 män. Urvalet var helt slumpmässigt. Trots att urvalet var slumpmässigt så finns studenter från alla fakulteter representerade, det vill säga från Ekonomifakulteten, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Fakulteten för konst och humaniora, Fakulteten för samhällsvetenskap, Fakulteten för teknik, samt Nämnden för lärarutbildning. Datainsamlingen gjordes i Kalmar, främst på Universitetsbiblioteket, men även i Linnéuniversitetets lokaler på Kalmar Nyckel. Drygt 70 procent av alla enkäter utfördes på biblioteket, då studenter från alla utbildningar befinner sig där, till skillnad från Kalmar Nyckel, där nästan uteslutande studenter som läser där vistas. Fördelen med en enkätundersökning vid en kartläggning är att det går att dra generella slutsatser utifrån den, då alla medverkande svarar på samma frågor. Ett kvalitativt tillvägagångssätt, som djupintervjuer, skulle inte ge samma generella bild, om än djupare förståelser för hur ett fåtal studenter tycker och tänker. Frågorna har utformats för att i minsta möjliga mån skapa missförstånd, just för att det ska kunna gå att generalisera. Men det går trots det aldrig att helt gardera sig från att de medverkande gjort egna tolkningar. 7

9 4 Resultat 4.1 De medverkande Inledningsvis ska studenterna som är med i undersökningen presenteras lite kort. 59 av studenterna i undersökningen är kvinnor och 41 är män, sammanlagt 100 personer. Åldersskillnaden på studenterna överstiger ett decennium, men merparten (77 procent) av de tillfrågade studenterna är födda mellan 1992 och Figur 1. Studenternas ålder 25% 2 21% 15% 14% 1 5% 6% 12% 12% 8% 1 7% 5% 4% 1% 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 100 svarande studenter, 59 kvinnor och 41 män Det kan också vara intressant att få en överblick över vilka fakulteter studenterna tillhör, även om grupperna är för små för att kunna användas som statistiskt underlag det är exempelvis bara sex procent som representerar Fakulteten för samhällsvetenskap: Figur 2. Fördelningen av studenter per fakultet Ekonomifakulteten % Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för konst och humaniora 6% Fakulteten för samhällsvetenskap 16% Fakulteten för teknik 32% Nämnden för lärarutbildning 8

10 Efter denna överblick kan resultatet från enkätfrågorna presenteras. Enkäten bestod av tio frågor, från vilka svaren redovisas under rubrikerna Utbildningen, Arbetslivserfarenheter och Framtiden. 4.2 Utbildningen Den inledande frågan i enkäten löd Varför valde du din utbildning? och av de hundra svarande uppgav 70 procent (71 procent av kvinnorna och 66 procent av männen) att de valde utbildningen för att de är väldigt intresserade av huvudämnet: Figur 3. Varför valde du din utbildning? % 66% Alla Kvinnor Män 1 11% 14% 7% 13% 12% 17% Jag är väldigt intresserad Det verkade lätt att få Jag vill göra karriär av huvudämnet jobb efter examen 100 svarande studenter sammanlagt. I detta diagram redovisas svar från 94 studenter, 58 kvinnor, 36 män. Övriga 6 studenters svar står nedan. Överlag skilde det inte mycket mellan könen, förutom att kvinnor i lite högre utsträckning än män valt utbildning eftersom det verkade lättare att få jobb efter examen, medan män i lite högre utsträckning än kvinnor valde utbildning för att de ville göra karriär. I figur 3 har de tre vanligaste svaren (som 94 procent angett ) från studenterna presenterats. Det fanns tre andra alternativ, som endast sammanlagt sex studenter svarade var deras främsta anledning till varför de valde sin utbildning: Jag vill tjäna mycket pengar (0 svar), Jag studerar för att jag inte får något jobb (1 svar) och Annan anledning, vilket fem studenter svarade: Ville ha en bred utbildning, Personlig anledning, Jag gillade inte det jag gjorde, Jag är konstant nyfiken på allt och ville ha ett jobb där jag får hänge mig åt det och Det lät intressant och nytt som kanske passade mig. En fråga gällde vilken samverkan studenterna har med näringslivet under utbildningen. Av de 100 tillfrågade studenterna så uppger 82 procent att de har praktik, uppsatsarbete/ projekt knutet till näringslivet, och/eller övrig samverkan med näringslivet under utbildningen. 23 procent har dessutom samverkat med näringslivet på minst två av ovan nämnda sätt. 9

11 Figur 4. Studenteras samverkan med näringslivet under utbildningstiden 45% 4 35% 3 38% 41% 25% 2 27% 15% 18% 1 5% Praktik Uppsatsarbete/projekt Övrig samverkan Nej, inte alls 100 svarande studenter, 59 kvinnor och 41 män Flervalsfråga De 18 procent som uppger att de inte har samverkan med näringslivet läser dock alla på utbildningar som samtliga minst ger möjlighet till samverkan med näringslivet, genom antingen praktik, uppsatsarbete, projekt eller i annan form, som företagsbesök eller genom gästföreläsare. Alla 100 studenter läser alltså på utbildningar eller kurser där samverkan med näringslivet är en möjlighet och oftast mer regel än undantag. I de fall som studenter inte har någon samverkan med näringslivet under utbildningstiden så beror det på att studenten själv valt bort möjligheten, inte att den inte erbjudits. De programansvariga för utbildningarna anser att samverkan mellan studenter och näringsliv är betydelsefull. Så här ser svaren ut på frågan Hur ser du [programansvariga] på samverkan mellan studenter och näringsliv? : Jag tycker det är en mycket viktig del av utbildningen. Efter projekt och examensarbete förlagda på företag leder det ofta vidare till anställning för studenterna. Johan Leitet, programansvarig för Webbprogrammerarprogrammet vid Linnéuniversitetet Extremt viktigt för ett program som oss som en gång i tiden initierades av näringslivet själva. Samverkan är en integrerad och naturlig del i allt vi gör och så har det alltid varit. Henric Lindström, programansvarig för Music & Event Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet Otroligt viktigt inslag i all akademisk utbildning. Tråkigt nog så upplever jag det som om denna typ av samverkan fått allt sämre status inom akademin under de senaste åren. Verksamheten måste ständigt försvaras då den ses som allt för marknadsorienterad av väldigt många kollegor. Örjan Petersson, programansvarig Media management-programmet vid Linnéuniversitetet Det är ett viktigt inslag i utbildningen, i synnerhet då detta program leder till en yrkesexamen. Åsa Lindström, programansvarig Civilekonomprogrammet Marknadsföring 10

12 Även studenterna tycker att samverkan med näringslivet under utbildningstiden är av stor vikt. Hela 92 procent av alla tillfrågade anser att samverkan antingen är väldigt viktig eller rätt viktig : Figur 5 Hur viktigt tror du det är att samverka med näringslivet som student? 66% 62% 53% % 3 25% 3% 1% 5% 1% 1% 4% 3% 5% Väldigt viktigt Rätt viktigt Varken viktigt Rätt oviktigt Väldigt Det har jag eller oviktigt oviktigt inte funderat på 100 svarande studenter, 59 kvinnor och 41 män Alla Kvinnor Män 4.3 Arbetslivserfarenhet Även om bara en person i denna enkätundersökning uppgav att han valde att börja studera för att han inte fick något jobb så är det många ungdomar som i verkligheten väljer att börja studera för att de inte får något jobb. Att ha jobbat innan studierna har utrustat studenten med kunskap och erfarenhet om arbetsmarknaden och hur verkligheten är på en arbetsplats, vilket är väldigt positivt. Studenternas svar i enkäten på frågan om deras tidigare arbetslivserfarenhet: Figur 6. Har du jobbat innan du blev student? 7 67% 67% % 5% 12% Ja, jag fick jobb genom Arbetsförmedlingen Ja, jag fick jobb genom kontakter 1% 2% Ja, jag var egenföretagare 24% 22% 17% 16% 17% 14% Ja, jag fick jobb på annat sätt Nej, jag har inte jobbat innan Alla Kvinnor Män 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män Flervalsfråga 11

13 I snitt svarade 16 procent att de inte jobbat innan, varav 14 procent kvinnor och 17 procent män. Minst 12 procent av studenterna hade haft flera jobb innan de började studera, vilket även kan ses i diagrammet, där alla jakande svarsalternativ tillsammans utgör 93 procent, jämfört med det nekande på 16 procent. De allra flesta, 67 procent, har någon gång fått jobb genom kontakter. Näst flest hade någon gång fått jobb på ett annat sätt : Sökte direkt till företaget, Tidigare meriter och min gymnasieutbildning, Ansökte som au pair på internet, Jag sökte jobbet själv, Jag har sökt och fått, Sökte själv, Praktik, Fixat dem själv, Jobbannons i GP, Praktik genom gymnasieskola, Jag ordnade det själv!, Sökte själv genom att kontakta jobb, Har sökt själv via olika cv-databaser, Motivation, engagemang, sommaranställning, Sökte utannonserad tjänst, Kommunen, Mässa, Jag sökte jobb själv, Genom att vara aktiv själv, Knacka på och fråga om jobb, Telefonringning, Skapade mitt eget jobb. En student av alla tillfrågade var egenföretagare innan hon började studera. Endast 8 procent svarade att de fått jobb genom Arbetsförmedlingen i figur 6, men i svaren på frågan Har du någon gång fått jobb genom Arbetsförmedlingen? syns det att det är något fler: Figur 7. Har du någon gång fått jobb genom Arbetsförmedlingen? % 83% 76% 23% 3% 5% 14% 7% Ja, flera Ja, ett Nej, aldrig Alla Kvinnor Män 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män 3 studenter svarade att de fått flera jobb genom Arbetsförmedlingen och 14 studenter att de fått ett jobb. Men det är fortfarande 83 procent av studenterna som aldrig har fått ett jobb genom Arbetsförmedlingen. I figur 11 redovisas studenternas syn på Arbetsförmedlingen. 12

14 4.4 Framtiden Många av frågorna i enkäten rörde studenternas framtid, det vill säga vad de tror eller vet kommer hända efter studierna. Så här tror studenterna att framtidsutsikterna ser ut när det gäller arbete inom deras utbildningsområde: Figur 8. Vet du hur framtidsutsikterna ser ut inom det du utbildar dig till? 45% 4 35% 3 39% 36% 32% 32% 25% 2 26% 22% 25% 25% 24% Alla 15% Kvinnor 1 5% 12% 11% 1 2% 2% 2% Män Bra, de flesta får jobb inom ett år efter examen Hyfsade, lite mer än hälften får jobb inom ett år efter examen Sådär, mindre än hälften får jobb inom ett år efter examen Dåliga, nästan ingen får jobb inom ett år efter examen Jag vet inte 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män Att en fjärdedel av alla studenter inte vet hur framtidsutsikterna för jobb inom deras utbildningsområde ser ut är anmärkningsvärt. Men när det inte generaliseras utan frågan blir personlig så har studenterna ändå tilltro till att de själva kommer att få jobb: 5 Figur 9. Tror du att du kommer få jobb inom det du utbildar dig till? 45% 4 46% 42% 46% 35% 37% 3 25% 2 15% 1 5% 3 32% 8% 15% 5% 2% 3% 2% 14% 11% 7% Alla Kvinnor Män Ja, inom ett halvår efter examen Ja, inom ett år efter examen Ja, men inte inom ett år efter examen Jag tvekar på om jag kommer få jobb Jag vet inte 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män 13

15 Just när det gäller frågan om tron på jobb inom utbildningsområdet så är det intressant att jämföra med enkätens första fråga, Varför valde du din utbildning?. Bland de 70 procent som svarade att de valde utbildningen främst för att de var väldigt intresserade av huvudämnet så är tron på ett framtida jobb inom deras utbildningsområde lite lägre än när alla svarande jämförs: Figur 10. Tror du att du kommer få jobb inom det du utbildar dig till? % % 28% 2 33% 37% 15% Alla Kvinnor Män 3% 5% 1% 2% 4% 9% 7% Ja, inom ett halvår Ja, inom ett år Ja, men inte inom ett år Jag är tveksam Jag vet inte 70 svarande studenter, 43 kvinnor, 27 män Bland de 70 studenter som först och främst valt utbildning efter intresse tror 20 procent att de kommer få jobb inom ett halvår, 33 procent inom ett år och bara 1 procent svarade att de betvivlar att de kommer få jobb inom sitt utbildningsområde. I figur 7 visas det att 83 procent av de svarande studenterna aldrig fått jobb genom arbetsförmedlingen. När det gäller tilltron till Arbetsförmedlingens förmåga att kunna hjälpa dem få jobb i framtiden var den låg bland studenterna: Figur 11. Tror du att Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa dig att få jobb? 14% 28% Ja Nej Jag vet inte 58% 14

16 Närmare 60 procent betvivlar att de skulle kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen med att hitta jobb, medan ungefär en tredjedel inte visste. Bara 14 procent trodde att Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa dem få jobb. En viktig aspekt när det gäller framtiden är vart en ska bo och verka. För kommunen är det såklart önskvärt att studenterna stannar kvar i Kalmar efter examen, men det är studenterna dessvärre inte lika pigga på: Figur 12. Kan du tänka dig att stanna kvar i Kalmar efter avslutat utbildning? % 57% 3 Alla % 33% 28% 19% 2 18% Kvinnor Män Ja Nej Jag vet inte 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män Hälften svarar rakt nej till att stanna kvar i Kalmar, medan den andra hälften antingen ställer sig positiva till att stanna (31 procent) eller inte vet (19 procent). Intressant är också att se att män överlag är lite mer negativt inställda till att stanna kvar än kvinnor är. Men trots den initiala motsträvigheten så finns det ändå saker som kan få studenterna att ändra uppfattning: 8 Figur 13. Vad skulle kunna få dig att stanna kvar i Kalmar? 7 75% 6 67% 5 56% % 34% 37% Alla Kvinnor 2 1 Jobb Vänner, familj eller partner 2 12% 7% 7% 7% 7% Annat Inget alls Män 100 svarande studenter, 59 kvinnor, 41 män Flervalsfråga 15

17 På frågan om vad som skulle kunna få dem att stanna kvar efter examen svara närmare 70 procent jobb, 35 procent vänner, familj eller en partner, och sju procent annat : Om stället varit större och haft mer saker som händer., Behöver någonstans att landa när man är hemma ifrån sjön, Ett bra jobb med möjlighet att utvecklas och få bra betalt, samt om jag skulle träffa en partner, Jag trivs i staden, fint, Jag vill stanna, men var är jobben???, Träningsklubb, Trivs bra här, Influx av massa sköna människor. 12 procent av alla studenter vill fortfarande inte stanna kvar i Kalmar, även om de skulle erbjudas jobb eller exempelvis träffa en partner, varav 7 procent kvinnor och 20 procent män. Det är ändå en stor skillnad från figur 12 där 50 procent sa att de inte kunde tänka sig att stanna kvar efter examen: bland kvinnorna så har 39 procent ändrat sig och kan tänka sig att stanna, bland männen har 36 procent ändrat sig. Att 75 procent av de kvinnliga studenterna och 56 procent av de manliga kan tänka sig att stanna kvar i Kalmar efter studierna borde vara ett glädjande besked för inte minst kommunledningen, men då krävs det också att studenterna finner arbete, eller skapar sitt eget. 16

18 5 Slutsatser och diskussion 5.1 Slutsatser Studenterna har hög tilltro till att de kommer få jobb efter examen. Detta trots att många varken kände till de faktiska framtidsutsikterna för deras utbildningsområde eller låtit framtidsutsikterna för jobb spela störst roll vid utbildningsvalet. Om de får jobb vill nästan 70 procent av studenterna stanna kvar i Kalmar efter examen. En solklar majoritet av studenterna tycker att näringslivssamverkan är mycket eller rätt viktigt under studietiden. Att ansvariga på Linnéuniversitetet tycker detsamma avspeglas utbildningarnas upplägg. Tilltron till att Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa dem att få jobb är väldigt låg bland studenterna. 5.2 Diskussion En utbildning är för många en väg ut ur arbetslöshet, inte minst när det gäller ungdomar. Men en utbildning betyder inte att en får jobb per automatik, om utbildningen inte är matchad mot den kompetens som företagen i Sverige behöver. När studenterna i undersökningen valde utbildning så gjorde de det främst för att de var väldigt intresserade av huvudämnet. Det uppgav 70 procent av studenterna, medan endast 11 procent valde utbildningen för att det verkade enkelt att få jobb efter examen. Samtidigt saknade en hel fjärdedel av studenterna kunskap om hur framtidsutsikterna för jobb inom deras utbildningsområde ser ut. Trots detta tror 79 procent av studenterna ändå att de kommer få jobb inom ett år efter examen. Av de 25 procent som svarade att de inte visste hur framtidsutsikterna ser ut så tror ändå 53 procent att de kommer få jobb inom ett år. Så har studenterna för gott självförtroende sett till verkligheten, eller har de en klarare bild av vad för kompetens som efterfrågas än vad de avslöjar i enkäten? Beror tilltron på att 84 procent av dem arbetat innan de började studera? Eller har deras samverkan med näringslivet under deras utbildningstid gett dem en mer reell bild av verkligheten? För klart är åtminstone att studenterna inser vikten av samverkan med näringslivet under utbildningstiden: 62 procent tror att det är väldigt viktigt och 30 procent tror att det är rätt viktigt, vilket tillsammans är 92 procent av alla studenter. Bara en enda person anser att samverkan är väldigt oviktig. Linnéuniversitetet delar som tur är studenternas syn på vikten av samverkan med näringslivet, åtminstone sett till de 27 olika utbildningar som studenterna i undersökningingen läser på. På alla utbildningar ges nämligen möjligheter till samverkan med näringslivet och på många av dem sker samverkan kontinuerligt under utbildningstiden. 17

19 82 procent av studenterna har under utbildningstiden haft samverkan i form av praktik, uppsats/projektarbete och/eller annan samverkan med näringslivet, som gästföreläsningar. 23 procent har dessutom haft samverkan med näringslivet på minst två av sätten ovan. Men trots att alla studenters utbildningar erbjuder samverkan så uppger 18 procent att de inte haft någon samverkan med näringslivet under sin utbildning, vilket då antagligen är något de själva valt att avstå ifrån. Till skillnad från studenternas syn på vikten av samverkan med näringslivet så visade sig deras tilltro till Arbetsförmedlingen vara låg: endast 14 procent av studenterna trodde att Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa dem att få jobb i framtiden, medan 58 procent svarade Nej på den frågan. När det gäller framtiden så skulle 67 procent av studenterna kunna stanna i Kalmar, bara fick jobb. Detta är såklart något som skulle gagna kommunen och staden, och den stora frågan är då vad som krävs för att skapa mer jobb i Kalmar? Mer samverkan med näringslivet, inte bara på planerad undervisningstid, skulle kanske kunna få studenterna att få upp ögonen för de jobb som inte syns så bra, medan företagen i sin tur kanske skulle få upp ögonen för studenterna och deras kompetens? Om företagen såg att den kompetens de efterfrågar kommer att finnas inom några år så kan det öka deras tilltro till framtiden. Detsamma gäller för studenterna, om de såg att deras kompetens efterfrågas när de är färdigutbildade. Mer samverkan mellan näringsliv och studenter låter som ett bra recept för att få fler utexaminerade unga människor att stanna kvar i Kalmar det vill säga, det är en åtgärd som kan leda till fler jobb. Att skapa sitt eget jobb är också att få jobb. En student av alla tillfrågade hade haft egen företag innan studierna. Ges det tillräckligt med information om och är medvetenheten om vad det innebär att starta och driva ett företag hög bland studenterna? Annars är det en åtgärd som också skulle kunna generera fler jobb och därmed fler utexaminerade som stannar i Kalmar. 18

20 maj 2013 Storgatan 19, Stockholm Telefon Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar om utbildning, arbetsmarknad föränderligocharbetsmarknad framtid

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande mått på ungdomars

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap Hitta ditt personliga ledarskap Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv Var som du är Möt andra där dom är Se verkligheten som den är Lev som du lär Göran

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Tillträde till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare Tillträde till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare Om ni har några frågor som rör enkäten, kontakta Linnea Gullholmer, e post: linnea.gullholmer@regeringskansliet.se. Ange namn och kontaktuppgifter

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Framtida kompetensbehov

Framtida kompetensbehov Rapport Framtida kompetensbehov en intervjustudie av personalchefers syn på nyutexaminerade akademiker Rapporten är genomförd av Westander publicitet & påverkan våren 2008 på uppdrag av Högskolan på Gotland.

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje. Slutrapport

Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje. Slutrapport Utbildningsuppdraget Språkutvecklande arbetssätt i förskolan i Södertälje Slutrapport Veli Tuomela 2004 1 1 Bakgrund I denna rapport redogör jag kortfattat för den tvååriga utbildningen Språkutvecklande

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte

Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte En undersökning bland Sveriges studenter, lärare och prefekter inom högre utbildning om deras attityder till utlandsstudier och internationellt

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70

Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 1 (8) YTTRANDE 2015-11-09 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Högre utbildning under 20 år SOU 2015:70 Utredningen i sin helhet är intressant och läsvärd, men känns ibland inte fullgången trots ymnigt

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling

Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling Hur engagemang inom Chalmers Studentkår bidrar till personlig utveckling En kvantitativ undersökning i hur Chalmers alumner ser på sitt engagemang, eller val att inte engagera sig. Bakgrund och syfte Varje

Läs mer

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö Checklistor för diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder Vi är varandras arbetsmiljö Därför har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv Reformerad Yrkeslärarutbildning En nyckelfråga för svenskt näringsliv PM Augusti 2007 Vi behöver en reformerad yrkeslärarutbildning som löser bristen på kvalificerade yrkeslärare Näringslivet är beroende

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet, reguljär i Umeå. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Många vinster med väl fungerande LPA

Många vinster med väl fungerande LPA SLUTKONFERENS Många vinster med väl fungerande LPA Den tredje december arrangerade Skolverket slutkonferensen i projektet Lärande på arbets plats i Norden, som drivits på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer

Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland Kort om högskolan Högskolan på Gotland grundades som självständig högskola 1998. Högskolan finns inom Campus Almedalen i Visby, men har också en betydande del av sin verksamhet som

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Nybörjarenkät År 2004

Nybörjarenkät År 2004 Nybörjarenkät År 24 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Kalle Wahlin MAI Studievägledningen Sammanfattning För att

Läs mer

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen Gymnasielärarna om GY2011-reformen Lärarnas Riksförbund, 2013 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 5 Centrala resultat 5 Lärarnas

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson -

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - Ung Kommunikation Hösten 27 Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - 1 Innehållsförteckning 1. Inledning......

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

HANDSLAGET 1 LYC K S E L E MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING VERSION 1

HANDSLAGET 1 LYC K S E L E MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING VERSION 1 HANDSLAGET 1 MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING LYC K S E L E VERSION 1 BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 3 UPPDRAG... 4 METOD... 4 ENKÄTFRÅGOR... 4 SVARSSTATISTIK... 1 UTVÄRDERING... 1 RESULTAT... 11 Könsfördelning

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Byggbranschen behöver förändras

Byggbranschen behöver förändras GENUS Byggbranschen fortsätter att vara oattraktiv för kvinnor. Idag lämnar kompetenta kvinnor bygg för andra, mer välkomnande, branscher. För att bli mer inbjudande måste byggbranschen se över sina strukturer

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer