Antagningen till polisutbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagningen till polisutbildningen"

Transkript

1 Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari

2 Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv HR-avdelningen Linda Norrman

3 Dokument Sida RAPPORT 2 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Antagningen till polisutbildningen INNEHÅLL 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Urval ANALYS Metod Bortfallsanalys Bakgrundsvariabler RESULTAT Vetskap och information om polisutbildningen Förberedelse inför prov och tester Urvalsprocessen Förbättringar i urvalsprocessen Anledning att söka Anledning till avhopp Att söka till polisutbildningen igen SLUTSATSER/SAMMANFATTNING... 9 BILAGA 1 Enkätbrev BILAGA 2 Enkät BILAGA 3 Figur över anledningar till att avbryta urvalsprocessen rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

4 Dokument Sida RAPPORT 3 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Inledning 1.1 Bakgrund Under de senaste åren har kvinnor i stor omfattning sökt sig till polisutbildningen. Under 2005 uppgick andelen kvinnor som sökte till polisutbildningen till 37 procent och under 2006 till 35 procent. Omkring 40 procent av dem som antogs var kvinnor. I samband med antagningsomgången till hösten 2007 bröts denna trend och en mindre andel kvinnor sökte sig till polisutbildningen samt fler än tidigare hoppade av under själva rekryteringsfasen. Vid antagningsomgången med kursstart hösten 2007 var 34 procent av de sökande kvinnor. Av dem som kallades till fysiska prov var 40 procent kvinnor och av dem som gick vidare för intervju och test i samarbete med Pliktverket var 28 procent kvinnor. Av dem som slutligen antogs var 27 procent kvinnor. 1.2 Syfte Syftet med den här undersökningen är att ta reda på varför sökande till polishögskolan återkallat sin ansökan eller på annat sätt hoppat av urvalsprocessen. Resultatet av undersökningen ska förhoppningsvis visa vad som kan och bör förbättras i urvalsprocessen. Frågorna som ställdes handlade om urvalsprocessen i stort, hur den uppfattats, kraven, kriterierna och testerna. Enkäten innehöll även en direkt fråga om anledningen till avhoppet. 1.3 Urval Den ursprungliga populationen bestod av 631 sökande kvinnor och män som avbrutit antagningsprocessen före de fysiska proven. Av dessa var 65 procent kvinnor jämfört med endast 36 procent bland det totala antalet sökande. Av de 631 exkluderades 17 personer då de inte tillhörde målpopulationen. Aktuellt urval blev då 614 personer (65% kvinnor). Efter en påminnelse inkom 446 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 73 procent. rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

5 Dokument Sida RAPPORT 4 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Analys 2.1 Metod För att beräkna samband, jämförelser mellan kön, åldrar och ursprung har Chi-två test och Fishers exakta test använts. 2.2 Bortfallsanalys Av dem som inte svarade på enkäten var 51 procent kvinnor. Fler kvinnor än män svarade (p<0,001). Ålder skiljde sig inte mellan de som svarade och de som inte svarade. 2.3 Bakgrundsvariabler Av de svarande var 69 procent kvinnor. De flesta (47%) var mellan år och det var ingen skillnad mellan könen. Tjugo procent hade ursprung utanför Sverige men av dessa hade den största andelen en svensk förälder (11%). Det var inte heller här någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Antalet gånger man hade sökt till polisutbildningen varierade. Cirka en tredjedel vardera hade sökt en, två samt tre gånger eller fler. Det var ingen signifikant skillnad mellan könen även om männen tenderade att ha sökt fler gånger. De flesta i det aktuella urvalet var från storstadsmyndigheterna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland), men jämfört med andel poliser per myndighet av rikets poliser var inte dessa fler. rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

6 Dokument Sida RAPPORT 5 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Resultat 3.1 Vetskap och information om polisutbildningen De flesta kände till de formella kraven, urvalskriterierna och de fysiska proven (95-98,7%) och det var ingen skillnad mellan könen. Testerna som utförs av Pliktverket i steg 4 var det dock ett något färre antal som kände till, 91 procent. Det var inte någon skillnad mellan könen, men kvinnorna tenderade att i större utsträckning känna till testerna. Den största andelen ansåg sig även ha fått tillräcklig information om de formella kraven, urvalskriterierna och de fysiska proven, men något färre när det gällde testerna i steg 4 och information om utbildningen som helhet. 3.2 Förberedelse inför prov och tester De flesta hade förberett sig inför något av testerna och proven. Vanligast var att man förberett sig inför de fysiska proven (70,2%). Kvinnorna hade i större utsträckning förberett sig inför svenska-provet (p<0,05) och det fanns även en tendens till att fler kvinnor än män hade förberett sig inför de fysiska proven. 3.3 Urvalsprocessen De flesta tyckte att de formella kraven och urvalskriterierna var bra, men något färre när det gällde de fysiska proven, testerna i steg 4 och urvalsprocessen som helhet. Kvinnorna var mer positiva än männen. Bland kvinnorna var det en större andel som ansåg att de formella kraven och urvalskriterierna var bra än bland männen (p<0,000). Något mer än hälften (54,7%) ansåg att urvalsprocessen var bra och ganska många att den var ok (35,9%). Kvinnorna tyckte i större utsträckning att den var bra (59,6%), medan det bland männen var ungefär lika många som tyckte att den var ok (44,1 resp. 43,4%) (p<0,05). Något fler i åldersintervallen år och år ansåg att urvalsprocessen var dålig jämfört med övriga åldrar (p<0,01). Det var vanligare med en mer negativ syn på urvalsprocessen ju fler gånger man hade sökt, men om man hade sökt fler gånger förberedde man sig oftare än annars (p<0,01) Förbättringar i urvalsprocessen De flesta ansåg att de fysiska proven var det som behövde förbättras. Åsikterna kring detta varierade från att kraven var för hårda till att det borde vara högre krav. Många ville ha mer flexibilitet när det gällde tid och plats för de fysiska proven. Man ville kunna göra testerna närmre hemorten för att enklare kunna få ledigt från andra åtaganden och även rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

7 Dokument Sida RAPPORT 6 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / av ekonomiska skäl. De önskade även en valmöjlighet angående tidpunkt för testerna. En stor del tyckte att hela processen tog för lång tid. Ett önskemål var att man skulle korta ner väntetiden mellan testerna. Många efterfrågade även feedback, att få återkoppling och motivering till varför man inte gick vidare. Detta bland annat för att få reda på vad man bör förbättra tills nästa gång m.m. Ett uppmuntrande som t.ex. tack för att du valt att söka har även betydelse för upplevelsen av Polisen. Andra delar som, enligt respondenterna, borde förbättras var svenskaprovet, som ansågs föråldrat. Angående intervjuerna/samtalen fanns varierande åsikter. Dessa ansågs vara mycket subjektiva och mest som ett lotteri samt att det borde vara likasinnade personer som håller i detta. Man ville även ha mer tillmötesgående intervjuare och några ansåg sig ha fått ett otrevligt bemötande. Längre och mer innehållsrika samtal efterfrågades också. Om man har haft samtalet i en tidigare ansökning så borde man ändå ha det igen då man förändras, man mognar, och samtalet blir inaktuellt. En del ville ha mer information om vad som krävdes, yrket och annan övrig praktisk information. Högskoleprovet som krav ansågs omotiverat. Några påpekade att personlig lämplighet borde vara viktigare än den fysiska konditionen som går att träna upp. De ville ha mer fokus på personliga samtal och på personlighet, lämplighet och erfarenhet. En större tyngd på åsikter och värderingar. Polisyrket är så mycket mer än att springa efter buset. Tycker att de personliga egenskaperna är viktigare än fysiken. Se bara hur de flesta poliser ser ut efter ett par års stillasittande i radiobil. Någon önskade mer fokusering på lämplighet inom olika delar av polisyrket. En annan åsikt var att det bör antas fler från början och sedan sållas bort under utbildningens gång om de brister i lämplighet för att inte missa många lämpliga personer. En del var emot kvotering och ansåg att allt skulle vara lika för alla, att man ska se till personliga egenskaper. rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

8 Dokument Sida RAPPORT 7 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Anledning att söka Alltid velat bli polis Egen önskan att bli polis Drömyrket De vanligaste anledningarna att söka var ett eget intresse, familj och vänner. Trettio procent angav att familj och vänner hade motiverat dem att söka. Reklam hade inte en så stor inverkan. Bland andra anledningar att söka var främst den egna önskan och intresset för att bli polis. 3.5 Anledning till avhopp Många, 27,1 procent, hoppade av urvalsprocessen på grund av att de inte trodde att de skulle klara de fysiska proven. Fler kvinnor än män uppgav detta som anledning till att de avbrutit processen. Av kvinnorna var det 33,9 procent, jämfört med endast 11,8 procent bland männen (p<0,001) som uppgav att de fysiska proven var en anledning till att de hoppat av urvalsprocessen. Det var även vanligare att man uppgav de fysiska proven som en orsak ju äldre man var (p<0,01). Familjeskäl var ännu en faktor som var vanligare ju äldre man var (p<0,01). De flesta angav en annan orsak än de som fanns specificerade och den var oftast inte relaterad till urvalsprocessen (41,7 % inte relaterad och 19,3 % relaterad). Den största anledningen bland dessa var att man inte hade haft möjlighet att komma till de fysiska proven. Sjukdom var en annan bidragande faktor som ledde till att man missade proven eller var tvungen att avbryta hela processen. Ett tiotal kvinnor angav att de hade blivit gravida. Övriga orsaker var familjen, ekonomi och annan utbildning eller jobb. Det var en större andel bland männen (5,9%) än bland kvinnorna (2,3%) som angav att attityder och bemötande under urvalsprocessen var en orsak till att de avbrutit processen (p=0,054). rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

9 Dokument Sida RAPPORT 8 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Tabell 1. Anledning till att hoppa av urvalsprocessen Anledning Kvinna Man Totalt 12.1 Erbjuden annat jobb Antal % av Kön 10,7% 15,4% 12,2% 12.2 Blev antagen till en annan utbildning Antal % av Kön 8,1% 6,6% 7,7% 12.3 Trodde inte att jag skulle klara de fysiska proven Antal % av Kön 33,9% 11,8% 27,1% 12.4 Trodde inte att jag skulle klara testerna i steg 4 Antal (Pliktverket) % av Kön 1,3% 2,2% 1,6% 12.5 Utbildningen motsvarade inte mina förväntningar Antal % av Kön 1,0% 0,0% 0,7% 12.6 Omprövat min inställning till polisyrket Antal % av Kön 5,5% 6,6% 5,9% 12.7 Familjeskäl Antal % av Kön 10,7% 10,3% 10,6% 12.8 Misslyckades med att komplettera min behörighet Antal % av Kön 5,2% 7,4% 5,9% 12.9 Ekonomiska skäl, t.ex. kan inte ta fler studielån Antal % av Kön 2,6% 4,4% 3,2% Riskerna med yrket Antal % av Kön 2,0% 1,5% 1,8% Blev avskräckt av urvalsprocessen Antal % av Kön 1,0% 0,7% 0,9% Attityder och bemötande under urvalsprocessen Antal % av Kön 2,3% 5,9% 3,4% Kände inte att jag passade in Antal % av Kön 0,7% 2,2% 1,1% Orolig för att inte bli antagen till den ort/distans Antal som jag ville % av Kön 2,6% 0,7% 2,0% Annan orsak, inte relaterad till urvalsprocessen Antal % av Kön 41,4% 42,6% 41,8% Annan orsak, relaterad till urvalsprocessen Antal % av Kön 17,3% 24,3% 19,5% 3.6 Att söka till polisutbildningen igen Endast sju procent kunde inte tänka sig att söka till polisutbildningen igen, det var ingen signifikant skillnad mellan könen. Anledningarna till detta var i de flesta fall att man hade påbörjat en annan utbildning eller fått ett jobb som man trivdes med. Några tog däremot upp ekonomiska aspekter, lönen och de fysiska proven. Ett fåtal kände att tiden gick och att de började bli för gamla. Det var vanligare att inte kunna tänka sig att söka igen i de äldre åldersgrupperna (p<0,01). Några ansåg att om antagningsprocessen förbättrades kanske de kunde tänka sig att söka igen. Organisationen inom polisen verkar inte ha alla fåren hemma. Plus att urvalsprocessen är fruktansvärt orättvis. rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

10 Dokument Sida RAPPORT 9 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / Dels för att det är för dålig lön till den risk man utsätter sig för. Dålig organisation i mitt län, och den svart/vita attityden man ser hos majoriteten av poliser. 4 Slutsatser/sammanfattning Vad är en polis? Behöver vi en ny syn på vår bild av en polis? Många anser att begreppet polis är bredare i dagens samhälle än det tidigare varit. Behöver en polis kunna ha perfekt syn och kunna springa snabbt? Eller borde vi satsa på en mer heterogen polis? Är det inte det som vi egentligen menar med mångfald? Rätt person på rätt plats. Jag tycker inte att ni ska ta in eller kalla till olika tester bara för att vi är tjejer, eller invandrare. Kalla eller ta in de bästa, med olika egenskaper. De flesta i undersökningen kände till de formella kraven, urvalskriterierna och de fysiska proven innan de sökte vilket tyder på att många av dem som söker till polisutbildningen är pålästa och väl informerade om utbildningen. Svarsfrekvensen tyder även på att de som söker är engagerade. Kvinnorna var dock mer positiva till de formella kraven och urvalskriterierna än männen, men kvinnor och män som hade sökt fler gånger hade oftare en mer negativ syn på urvalsprocessen, men förberedde sig i större utsträckning inför testerna. Detta kan bero på att man blir mer medveten om vad som krävs när man har genomgått processen tidigare. Några önskade att man skulle få återkoppling på hur man presterade för att veta vad man behövde träna på. Det som huvudsakligen ansågs behöva förbättras var de fysiska proven, i synnerhet när det gällde flexibilitet, d.v.s. tid och plats för proven. Många av kvinnorna (33,9%) avbröt urvalsprocessen då de inte trodde sig klara de fysiska proven. Av de kvinnorna var det 67 procent som uppgav detta som den enda orsaken. En del ansåg sig helt enkelt inte ha tillräcklig kapacitet och kände sig inte förberedda. En del tyckte att det var en pressad situation, att tjejer kan ha svårt att prestera under tävling. Även någon kille påtalade att det är lätt att få prestationsångest om man inte är bland toppen. Sjukdom och ekonomi var andra anledningar till att man inte trodde sig klara de fysiska proven. Om de hade haft möjlighet att själva påverka tid och plats skulle de som blev sjuka haft möjlighet att göra de fysiska proven vid ett annat tillfälle och de som av ekonomiska skäl hade svårt att resa långt hade haft möjlighet att göra proven närmare hemorten. Flera ansåg att personlig lämplighet borde vara viktigare än den fysiska konditionen och någon föreslog att man kunde anta fler från början för att sedan sålla bort i ett senare skede. Här behöver man arbeta med attityden till de fysiska proverna eller hitta alternativ till hur de ska genomföras. Själva testerna kan leda till en pressad situation att prestera som rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

11 Dokument Sida RAPPORT 10 (10) Upprättad av Datum Diarienr Version Linda Norrman HR / inte är vanlig i den dagliga situationen som polis. Ett annat alternativt skulle kunna vara att tänja på gränserna för att senare låta sökande komplettera med den fysiska delen. Det var vanligare att männen angav att attityder och bemötande under urvalsprocessen var orsaken till att de avbrutit processen. Detta kan betyda att man bemöter kvinnor och män olika. De vanligaste anledningarna att söka var eget intresse, familj och vänner. De flesta kunde tänka sig att söka igen, men några ansåg att de endast kunde tänka sig att göra det om antagningsprocessen förbättrades. rapport antagningen till polisutbildningen - en studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv.doc

12 BILAGA 1 1 (2) ENKÄT HR-avdelningen Datum Enheten för beslusstöd Goran Kostesic Enhetschef Enkät om urvalsprocessen till Polishögskolan Vad är syftet med denna enkät? Du har nu fått en enkät som vi skulle vilja att du hjälper oss att besvara. Syftet är att ta reda på varför sökande till polishögskolan återkallar sin ansökan eller på annat sätt hoppar av urvalsprocessen. Resultatet av undersökningen ska förhoppningsvis visa vad som kan och bör förbättras i urvalsprocessen. Frågorna som vi ställer handlar om urvalsprocessen i stort, hur den uppfattas, kraven, kriterierna och testerna. Vi har också en direkt fråga om anledningen till avhoppet. Varför ska just du fylla i enkäten? Enkäten riktas till dem som på ett eller annat sätt valt att inte gå vidare i processen. Mot den bakgrunden är just ditt svar mycket värdefullt för oss och vi hoppas att du kan ta dig lite tid och besvara frågorna så korrekt som möjligt. Vi har beräknat att enkäten inte tar mer än 10 minuter att fylla i och ju fler som fyller i den desto bättre och säkrare resultat kommer vi att få. Kommer någon att kunna se dina svar? Du väljer givetvis själv om du vill svara eller inte. Vi kan garantera fullständig sekretess och anonymitet och vi är endast intresserade av gruppen som helhet. Vi behandlar ditt svar anonymt hela tiden, utom i samband med att vi måste pricka av om du har svarat så att vi slipper skicka ut påminnelser. Det är därför som vi är tvungna att ha ett tillfälligt identifikationsnummer på svarskuvertet. När ditt svar inkommit och du prickats av så tas identifikationsnumret bort och vi kommer aldrig att kunna se kopplingen mellan ett visst svarsformulär och en viss person. Hur kommer resultaten att presenteras? Resultaten kommer att presenteras i en kortfattad rapport och redovisas med garanterad anonymitet för alla.

13 RIKSPOLISSTYRELSEN Om du undrar över något? Om du har frågor kring undersökningen som du skulle vilja ställa till oss så är du välkommen att vända dig till Enhetschef Goran Kostesic, tel eller Analytiker Linda Norrman, tel Vi tackar för din medverkan och hoppas att du kan insända ditt svar till oss så snart som möjligt. Marina Rydholm Avdelningschef Goran Kostesic Enhetschef

14 BILAGA 2 Enkät om urvalsprocessen till Polishögskolan 1. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 2. Vilken ålder har du? 20 år år år år år år 45 år 3. Vilket ursprung har du? Jag och båda mina föräldrar är födda i Sverige Jag är själv född utomlands Jag är född i Sverige och en av mina föräldrar är född utomlands Jag är född i Sverige och båda mina föräldrar är födda utomlands 4. Vilket är ditt nuvarande hemlän? Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten 5. Hur många gånger har du sökt till Polisutbildningen? En gång Två gånger Tre gånger eller fler - 1 -

15 BILAGA 2 Enkät om urvalsprocessen till Polishögskolan 6. Kände du till följande innan du sökte? De formella kraven (behörighet) Urvalskriterierna (personliga egenskaper m.m.) De fysiska proven Testerna i steg 4: uppsatsskrivning, intervju, m.m. (Pliktverket) Ja Nej 7. Anser du att du fick tillräcklig information om följande? De formella kraven (behörighet) Urvalskriterierna (personliga egenskaper m.m.) De fysiska proven Testerna i steg 4: uppsatsskrivning, intervju, m.m. (Pliktverket) Utbildningen Ja Nej 8. Vad tycker du om följande? Bra Ok Dåliga Ingen åsikt De formella kraven (behörighet) Urvalskriterierna (personliga egenskaper m.m.) De fysiska proven Testerna i steg 4: uppsatsskrivning, intervju, m.m. (Pliktverket) 9. Hur tycker du att urvalsprocessen fungerar som helhet (behörighetsgranskning, första samtal, svenska prov, fysiska prov, o.s.v.)? Bra Ok Dåligt Ingen åsikt 9 a. Vad i urvalsprocessen skulle kunna förbättras? - 2 -

16 BILAGA 2 Enkät om urvalsprocessen till Polishögskolan 10. Hade du förberett dig inför testerna? (Kryssa i ett eller flera alternativ.) Ja, svenska provet Ja, de fysiska proven Ja, testerna i steg 4 (Pliktverket) Nej, inget 11. Vad fick dig att söka till polisutbildningen? (Kryssa i ett eller flera alternativ.) Annons på Reklam i Reklam i Familj och Annat webben tidning radio vänner Vad? 12. Av vilken anledning hoppade du av urvalsprocessen? (Kryssa i ett eller flera alternativ.) Blev erbjuden annat jobb Blev antagen till en annan utbildning Trodde inte att jag skulle klara de fysiska proven Trodde inte att jag skulle klara testerna i steg 4 (Pliktverket) Utbildningen motsvarade inte mina förväntningar Omprövat min inställning till polisyrket Familjeskäl Misslyckades med att komplettera min behörighet Ekonomiska skäl, t.ex. kan inte ta fler studielån Riskerna med yrket Blev avskräckt av urvalsprocessen Attityder och bemötande under urvalsprocessen Kände inte att jag passade in Orolig för att inte bli antagen till den ort/distans som jag ville Annan orsak, inte relaterad till urvalsprocessen Annan orsak, relaterad till urvalsprocessen Vad? Vad? - 3 -

17 BILAGA 2 Enkät om urvalsprocessen till Polishögskolan 13. Skulle du kunna tänka dig att söka till polisutbildningen igen? Ja Nej 13a. Om nej, varför inte? 14. Övriga synpunkter? Tack för din medverkan!!! - 4 -

18 BILAGA 3 Anledningar till att avbryta urvalsprocessen 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Erbjuden annat jobb A ntagen till en annan utbildning Trodde inte skulle klara fysproven Trodde inte skulle klara test steg 4 Omprövat inställning till p.yrket Familjeskäl Utb. motsv. inte förväntningar Kompletterade inte behörighet Ekonomiska skäl Riskerna med yrket A vskräckt av urvalspr. A ttityder och bemötande Kände inte att jag passade in Oro, antagning ort/distans Kvinna 10,7% 8,1% 33,9% 1,3% 1,0% 5,5% 10,7% 5,2% 2,6% 2,0% 1,0% 2,3% 0,7% 2,6% Man 15,4% 6,6% 11,8% 2,2% 0,0% 6,6% 10,3% 7,4% 4,4% 1,5% 0,7% 5,9% 2,2% 0,7% Totalt 12,2% 7,7% 27,1% 1,6% 0,7% 5,9% 10,6% 5,9% 3,2% 1,8% 0,9% 3,4% 1,1% 2,0% Baseras på fråga 12. Flera svarsalternativ kunde väljas.

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser 3 av 4 poliser känner sig dåligt förberedda inför handräckningar av psykiskt sjuka Nästan varannan polis

Läs mer

Q1 Kön? Hur stor koll har du på hållbar utveckling? 1 / 13. Answered: 243 Skipped: 0. Tjej. Kille. Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Kön? Hur stor koll har du på hållbar utveckling? 1 / 13. Answered: 243 Skipped: 0. Tjej. Kille. Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Kön? Answered: 243 Skipped: 0 Tjej Kille Annat Tjej Kille Annat 70% 170 30% 72 0% 1 Total 243 1 / 13 Q2 I vilket län bor du? Answered: 243 Skipped: 0 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014

Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Hälsobarometern NUMMER 1, 2014 Nummer 1, 2014 Hälsobarometern Länsförsäkringars Hälsobarometer ska visa vad svenska företag tror om sjukskrivningen i landet, vad sjukskrivningarna kan bero på och hur företagarna

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det?

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? Manus för inbjudan till affärspresentation: 1. Hejsan (förnamn). 2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? 3. Vad bra. Jag

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Pressmeddelande 10 juli Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Drygt varannan anställd i Blekinge, 55 procent, tänker sällan eller aldrig på jobbet under semestern. Det visar

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Lärosätets motivering och beskrivning

Lärosätets motivering och beskrivning Blekinge tekniska högskola 371 79 Karlskrona Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Rurling 08-563 088 67

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446.

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446. Q1 Ditt kön: Answered: 1,983 Skipped: 1 Kvinna Man Kvinna Man 72.92% 1,446 27.08% 537 Total 1,983 1 / 25 Q2 Hur gammal är du? Answered: 1,983 Skipped: 1 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17 år

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4 Befolkning & välfärd 27 nr 4 Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB, Stockholm 8-56 94 SCB, Örebro 19-17 6 www.scb.se Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig

Polisprogrammet för dig som bryr dig Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Polisutbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Umeå universitet,

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys

Risk och sårbarhetsanalys Risk och sårbarhetsanalys En sammanställning av Civilförsvarsförbundets risk och sårbarhetsanalys För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss

Läs mer

Till dig som söker mer än ett jobb.

Till dig som söker mer än ett jobb. Polisprogrammet: Till dig som söker mer än ett jobb. Sök till polisutbildningen senast den 15:e september. Polisprogrammet om du vill göra skillnad. Om utbildningen Polisutbildningen hålls på tre platser

Läs mer

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014.

Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. Fakta om Hjärtstartarregistret per juni 2014. 1 Innehåll 1. Hjärtstopp i Sverige... 3 2. En hjärtstartare... 3 3. Vad är hjärtstartarregistret?... 4 4. Totalt antal hjärtstartare som är registrerade i

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer