Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008"

Transkript

1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1

2 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för invandrare (sfi)? Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform. Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Utbildningen ska enligt läroplanen "gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta". Vem får delta i sfi? Man har rätt att studera i sfi när man: 1. är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16) 2. inte har grundkunskaper i svenska 3. är folkbokförd i en kommun. Alla som studerar i sfi ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Vem ansvarar för sfi? Varje kommun har ansvar för att vuxna som har rätt till sfi och bor i kommunen också får utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen, har anmält sig för att studera i sin hemkommun ska utbildningen starta inom tre månader. Detta är kommunens skyldighet. Kommunen ansvarar också för utbildningens kvalitet. Styrdokument Kursplanerna i sfi innebär att det finns tre olika studievägar beroende på erfarenheter, utbildningsbakgrund samt studiemål. Utgångspunkten vid studier inom sfi är individens behov och att utbildningen ska präglas av flexibilitet. Kursplanen i sfi gör det möjligt för den studerade att kombinera eller integrera kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda), praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Om studierna differentieras och integreras kan sfi-deltagare snabbare delta aktivt i samhällslivet, få arbete eller fortsätta sina studier. Bakgrund GR Utbildning har fått i uppdrag av Utbildningsgruppen att göra en kartläggning av medlemskommunernas sfi-undervisning. Nedanstående rapport beskriver kartläggning av: A. Omfattning, organisation och måluppfyllelse av sfi-undervisningen inom Göteborgsregionen våren B. Omfattning, organisation och måluppfyllelse av sfi-undervisningen inom riket, läsåret 2006/2007. C. Förändringar som kommer att ske på grund av beslut på riksplanet. 2

3 A. Omfattning, organisation och måluppfyllelse av sfi-undervisningen inom Göteborgsregionen våren 2008 En enkätundersökning har genomförts i medlemskommunerna. Alla har besvarat den utom Öckerö kommun som inte har någon egen sfi-undervisning. En sammanfattning av enkäten följer nedan. En mer detaljerad redovisning av enkäten återfinns i Bilaga 1. Den 1 mars 2008 var sfi-elever inskrivna i GRs medlemskommuner. Den övervägande delen av dessa, 67 % hade studerat kortare tid än 1 år och 25 % hade studerat mellan 1-2 år. Endast 2 % av eleverna hade en längre studietid än 3 år. Den övervägande delen av eleverna, 82 %, studerar på dagtid. Samarbete förekommer mellan kommunerna framförallt när det gäller kvällsundervisning. Öckerö kommun köper samtliga sina platser av Göteborgs stad. Andelen flyktingar bland sfi-eleverna varierar stort från kommun till kommun. Högst andel har Lilla Edet, 59 %, medan Kungsbacka och Tjörn har lägst andel, 0 %. Det vägda genomsnittet inom GR ligger på 27 %. De flesta av medlemskommunerna klarar kravet om minst 15 timmars undervisning per vecka. Undantag är undervisning i kvällsgrupper samt för elever med olika typer av funktionshinder. Sfi-undervisning erbjuds inom Göteborgsregionens kommuner under 42 veckor/år i genomsnitt. Antal veckor varierar mellan kommunerna, där Alingsås erbjuder undervisning under 48 veckor/år medan Kungsbacka och Tjörn erbjuder undervisning under 36 veckor/år. Kontinuerlig intagning är vanligast förekommande, men några undantag finns. Alingsås har intagning var 6:e vecka och i Kungälv är väntetiden max 3 månader. Tillgång till språkpraktik/yrkespraktik eller instegsjobb varierar mellan kommunerna. Språkpraktik är det vanligast förekommande där ungefär 35 % deltar. I en del kommuner skiljer man inte mellan språkpraktik och yrkespraktik. Instegsjobb förekommer i liten utsträckning. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i introduktionen eller upprättandet av individuella studieplaner varierar kraftigt mellan kommunerna. I Mölndals stad samt i Härryda kommun är det hög delaktighet från Arbetsförmedlingen medan det förekommer sparsamt eller inte alls i de andra kommunerna. Övergången från sfi till ämnet Svenska som andraspråk fungerar likartat mellan kommunerna. De flesta har en kontinuerlig överlämning efter det att eleven klarat D-nivån. Lärartjänster i sfi, mätt som årsarbetare, uppgår till 311,5 inom GR. Antal elever/lärare varierar kraftigt mellan kommunerna. En förklaring till hög lärartäthet kan vara att en stor andel av eleverna är flyktingar där mindre gruppstorlek ofta är nödvändig. De kommuner som har en stor del av sfi-undervisningen på kvällstid har i allmänhet större undervisningsgrupper. Det är stor variation på andelen lärare med minst 40 p i Svenska som andraspråk. Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Stenungsund samt Tjörn har 100 % behörighet medan Ale kommun har 33 %. 3

4 Anordnare: De flesta av kommunerna anordnar sfi-undervisningen i egen regi. De utbildningar som vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg erbjuder genomförs av ett antal olika utbildningsanordnare på olika platser i Göteborg. Studium är i egen regi medan övrig undervisning bedrivs av ABF, Academedia Eductus, Competens Götaland, Folkuniversitetet, Iris Hadar, Lernia och Sveas. Sfi har olika inriktningar: Sfi på deltid; Sfi på heltid (språkplatserna kombineras med en integrationsplats i arbetslivet, se nedan); Yrkesförberedande sfi; Sfi för högutbildade samt sfi med alfabetisering. Projektverksamhet Integrationsplats för ett mänskligare och tryggare Göteborg Integrationsplatser är det senaste inom sfi-undervisningen och ett resultat av ett politiskt beslut i KS i Göteborg. Målet är att sfi-undervisningen ska utvecklas mot en tydligare inriktning mot arbete och integration. Det betyder att man i ökad utsträckning kombinerar skolförlagd sfi-undervisning med integrations- och språkträning ute i samhället. Integrationsplatserna finns på den reguljära arbetsmarknaden hos privata eller offentliga arbetsgivare eller inom ideella organisationer. Varje enskild deltagare har en individuellt anpassad studieplan. Deltagarens behov och förutsättningar ska även matchas mot arbetsplatsens möjligheter och förutsättningar. Vuxenutbildningsförvaltningen upphandlar den verksamhetsförlagda sfi:n av ett antal avtalsbundna utbildningsanordnare. Dessa svarar för undervisningen samt anskaffning och kvalitetssäkring av integrationsplatserna. Förvaltningen ansvarar för uppföljning och utvärdering. B. Omfattning, organisation och måluppfyllelse av sfi-undervisningen inom riket, läsåret 2006/2007 Skolverket redovisar att läsåret 2006/07 deltog drygt elever i svenskundervisning för invandrare (sfi) vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin. Ungefär var nybörjare i sfi medan övriga elever hade påbörjat sfi ett eller flera läsår tidigare. Antalet nybörjare i sfi 2006/07 var det högsta antalet sedan läsåret 1993/94 då antalet nybörjare var Bland eleverna var arabiska det klart vanligaste modersmålet, över 20 procent av eleverna hade arabiska som modersmål. De därefter vanligaste modersmålen var thai och somaliska. Läsåret 2006/07 fanns över 130 språk representerade och många av dessa språk talades bara av enstaka elever. De uppgifter som finns om elevernas utbildningsbakgrund är antalet utbildningsår i hemlandet, vilket är ett grovt mått på tidigare utbildning. Bland de 20 största modersmålen i sfi hade närmare 90 procent av eleverna med polska som modersmål en utbildning som var 10 år eller längre medan knappt 20 procent av eleverna med somaliska hade en utbildning som var minst 10 år. Av nybörjarna läsåret 2004/05 hade 62 procent fått godkänt på någon kurs, oavsett studieväg, t.o.m. läsåret 2006/07. Drygt hälften av dem som hade fått godkänt på någon kurs hade fått godkänt på den högsta nivån dvs. studieväg 3, kurs D. 4

5 Studieresultaten varierade mellan olika åldersgrupper och språkgrupper. Yngre elever fick godkänt i högre grad än äldre elever och elever med vissa modersmål fick godkänt i större utsträckning än andra. Detta hänger samman både med olikheter i utbildningsbakgrund mellan elever från olika delar av världen och att de språkliga skillnaderna gentemot svenskan är större eller mindre. C. Förändringar som kommer att ske på grund av beslut på riksplanet Sfi-lyftet som presenterades den 18 februari av ministrarna Björklund och Sabuni är ett 7- punktsprogram som rör kvaliteten på såväl utbildningen som lärare och studerande. Punkterna ser ut på följande sätt. Nationella slutprov på samtliga studievägar: 1. Tydliga mål i kursplanen för sfi 2. Begränsad tid i sfi 3. Utvärdering av sfi 4. Lärarlyft för sfi-lärare 5. Förstärkt nationell inspektion 6. Prestationsbaserad sfi-bonus. Remisstiden för förslag till ny kursplan inom sfi har nyligen gått ut. Förslaget innebär mål och prov på varje studieväg i sfi. Prestationsbaserad sfi-bonus behandlades i en Ds: Sfi-bonus stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska, Ds 2008:19. Målet med sfi-bonusen är att fler invandrare snabbare ska påbörja och slutföra sina studier i svenska språket, för att därigenom snabbare komma i arbete och påskynda etableringen i Sverige. Förslaget innebär att en stimulansersättning ska lämnas till dem, som inom 12 månader från erbjuden sfi-start och inom 15 månader från första folkbokföring i en kommun, har uppnått minst betyget Godkänt på kurserna 1B, 2C eller 3D i sfi. Full bonus om kronor betalas till dem som får Godkänt på kurs D, studieväg 3. På lägre kurser utbetalas del av bonus. Bonusbeloppet ska vara detsamma i hela landet och vara skattefritt. 5

6 Bilaga 1: Sammanställning av enkät Fråga 1: Hur många sfi-elever var inskrivna i kommunen den 1 mars 2008? Kommun Antal Kommentarer Ale 70 Alingsås 99 Göteborg 4736 Öckerö köper sina platser i Göteborg Härryda 63 Kungsbacka 113 Kungälv 110 Lerum 70 Ett antal utöver dessa studerar i Partille Lilla Edet 59 Mölndal 231 Partille 101 Några av dessa kommer från Lerum Stenungsund 83 Tjörn 27 Summa 5762 Fråga 2: Hur många av kursdeltagarna har studerat sammantaget (mätdatum 1 mars 2008)? Kommun Mindre än 1 år Mellan 1-2 år Mellan 2-3 år Mer än 3 år Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Summa Andel av alla elever 67 % 25 % 6 % 2 % 6

7 Fråga 3: Hur många av kursdeltagarna studerar på dagtid/kvällstid? Kommun Dagtid Kvällstid Kommentarer Ale 70 0 Det finns möjlighet att studera t.o.m. klockan en dag i veckan. Alingsås 99 0 Göteborg Härryda kvällsstuderande i andra kommuner. Kungsbacka Kungälv Lerum 70 0 Kvällsstudier genomförs i Partille. Lilla Edet 59 0 Mölndal Partille studenter dagtid och 8 studenter kvällstid från Lerum Stenungsund Tjörn 27 0 Summa Andel av alla elever 82 % 18 % Fråga 4: Hur stor andel av deltagarna är flyktingar? Kommun Andel Ale 50 % Alingsås 45 % Göteborg 26 % Härryda 24 % Kungsbacka 0 % Kungälv 30 % Lerum 37 % Lilla Edet 59 % Mölndal 32 % Partille 25 % Stenungsund 33 % Tjörn 0 % Total andel av alla elever 27 % 7

8 Fråga 5: I vilken utsträckning klarar ni kravet om 15 timmar per vecka? Kommun Andel Kommentar Ale 100 % Alingsås 100 % Samtliga elever har 18 timmar per vecka Göteborg 76 % Elever i speciella undervisningsgrupper (TOP, hörsel, syn, döv) och i kvällsgrupper har färre timmar Härryda 100 % Kungsbacka 100 % Alla sfi-studerande som läser på dagtid har undervisning mer än 15 timmar per vecka Kungälv 100 % Lerum 75 % Våren 2008 är 12 timmar garanterade, från hösten kommer alla att få 15 timmar per vecka (större lokaler medger fler timmar). Kvällsstuderande, se Partille Lilla Edet 90 % För sfi-deltagare som arbetar eller är ute i praktik har vi svårt att erbjuda flexibla lösningar i dagsläget. Nytillkomna erbjuds en introduktionskurs på 5 6 veckor för mjukstart innan de går in i sin grupp (A, B, C, eller D). Mölndal 100 % Gäller för dagstuderande, kvällsstuderande 3 tim per vecka Partille 100 % Gäller för dagstuderande, kvällsstuderande 2 tim per vecka Stenungsund 100 % Tjörn 100 % Totala andelen av alla dagstuderande 80 % Fråga 6: Hur många veckor per år erbjuds sfi? Kommun Veckor Ale 46 Alingsås 48 Göteborg 40 Härryda 38 Kungsbacka 36 Kungälv 44 Lerum 44 Lilla Edet 43 Mölndal 45 Partille 42 Stenungsund 43 Tjörn 36 Genomsnitt antal veckor 42 8

9 Fråga 7: Förekommer kontinuerlig intagning? Kommun Förekommer kontinuerlig intagning Om inte: Hur länge får man vänta Ale Ja - Alingsås Nej Intagning var 6e vecka (max 6 veckors väntetid) Göteborg Ja - Härryda Ja - Kungsbacka Ja - Kungälv Nej Max 3 månader Lerum Ja - Lilla Edet Ja - Mölndal Ja - Partille Ja - Stenungsund Ja Undantagsvis, max 1 månad Tjörn Ja - Fråga 8: Hur många deltar i språkpraktik/yrkespraktik/instegsjobb? Kommun Språkpraktik Yrkespraktik Integsjobb Kommentar Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka 0 1 Språkpraktik: Alla som önskar på C- och D-nivå samt de som bedöms ha förutsättningar på B-nivå Kungälv 0 0 Språkpraktik: Mer än 50 % Lerum Språkpraktik: Flyktingar Lilla Edet Mölndal 31 Språkpraktik: Samtliga som önskar och som har uppnått muntlig B-nivå Yrkespraktik och instegsjobb: Info från Af Partille Skiljer inte på språk- och yrkespraktik. Stenungsund Tjörn Summa Andel av alla elever 35 % 6 % <1 % 9

10 Fråga 9: Hur många deltagare bedriver yrkesutbildning, eller förberedande sådan, parallellt med studier i sfi? Kommun Antal Kommentar Ale 0 Alingsås 0 Göteborg 300 Aktuella utbildningar: barn/fritid, business, lokalvård, omvårdnad, restaurang/storhushåll, teknik/truck, trädgård, bilbyggare, yrkesförare samt akademikerintroduktion och högskolespår Härryda 0 Till hösten erbjuds handel, lokalvård och lager/truck Kungsbacka 7 Omvårdnadsutbildning Kungälv 15 Barn och fritid, till hösten startar lager/logistik vilket ger truckkort Lerum 0 Lilla Edet 0 Mölndal 0 Ev. några kvällsstuderande som studerar parallellt på GU eller Chalmers Partille 0 Stenungsund 0 Tjörn 1 Busschaufför Summa 323 Andel av alla elever 6 % Fråga 10: I vilken utsträckning är Arbetsförmedlingen delaktiga i introduktionen eller upprättandet av individuella studieplaner/språkpraktik/yrkespraktik? Kommun Svar Ale Inte alls Alingsås I introduktionen och betr. Yrkespraktik Göteborg Inte alls just nu. Nyanlända hänvisas till respektive AF-kontor Härryda I nästan alla fall (90 %) Kungsbacka Inte alls Kungälv Inte alls Lerum Inte alls Lilla Edet I slutet av processen beträffande yrkespraktik Mölndal Mycket hög Partille De är med i introduktionen av flyktingarna, i övrigt kommer de och informerar i slutgrupperna Stenungsund Inte alls Tjörn Inte alls 10

11 Fråga 11: Hur många har under 2007 fått betyg på B-/C-/D-nivå? Kommun B-nivå C-nivå D-nivå Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Summa Fråga 12: Hur sker övergången från sfi till ämnet Svenska som andraspråk? Kommun Svar Ale Samtal mellan överlämnande och mottagande lärare direkt efter godkänd kurs D Alingsås D-betyg därefter direkt övergång till Svenska som andraspråk Göteborg Under D-kursen görs ansökan till Svenska som andraspråk. Flera kursstarter per termin. Härryda Via studievägledare Kungsbacka - Kungälv Pedagogerna överlämnar kontinuerligt Lerum Efter sfi-nivå 3D Lilla Edet Deltagaren bokar ett besök hos Lärcentrums studie- och yrkesvägledning för information och ansökan Mölndal Kontinuerlig övergång Partille Godkänt betyg på D-nivå ger tillträde till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. SYV och lärare informerar aktuella sfi-studerande och erbjuder övergångssamtal. Det finns ett samarbete med lärarna för Svenska som andraspråk att underlätta övergången. Stenungsund Direkt Tjörn Kontinuerlig inslussning 11

12 Fråga 13: Hur många lärartjänster finns inom sfi (ange årsarbetare)? Kommun Antal Elever per lärare (årsarbetare) Ale 3,5 20 Alingsås 5,4 18 Göteborg 263,5 18 Härryda 4,3 15 Kungsbacka 5,1 22 Kungälv 5 22 Lerum 4 17,5 Lilla Edet 3,5 17 Mölndal 8,5 27 Partille 5 20 Stenungsund 2,65 31 Tjörn 1 27 Summa 311,5 Fråga 14: Hur stor andel av lärarna har pedagogisk högskoleutbildning med minst 40 p i Svenska som andraspråk? Kommun Andel Ale 33 % Alingsås 100 % Göteborg 45 % Härryda 100 % Kungsbacka 80 % Kungälv 100 % Lerum 100 % Lilla Edet 60 % Mölndal 65 % Partille 71 % Stenungsund 100 % Tjörn 100 % Andel av alla lärare 51 % 12

13 Övriga kommentarer Kommun Svar Ale 2 lärare som saknar 40 p Svenska som andraspråk har 20 p Svenska som andraspråk. Alingsås Lärarna har semestertjänst enligt AB 05 sedan 2007, vilket innebar en utökning med % undervisningstid. Verksamheten är stängd 4 veckor/år. Lediga dagar är "klämdagar" och de så kallade schemafria dagarna = 1/månad. Göteborg Skolorna har förutom sfi-lärare anställda coacher och modersmålslärare. Flera av lärarna har 30 p i svenska som andraspråk och några har 60 p. Samtliga har minst 20 p. Vi uppskattar att många elever får jobb på sina praktikplatser, men att intresset hos arbetsgivarna för instegsjobb är svalt. Lilla Edet Beträffande behöriga lärare så är en behörig sfi-lärare föräldraledig. Vikarien har inte svenska som andraspråk i sin kombination. Är gy-lärare i svenska och psykologi. Mölndal Öckerö Möjlighet till språkpraktik kommer att öka med anställningen som sfi-samordnare. En viktig upgift är juts att skaffa språkpraktik. Arbetsmarknadsavdelningen organiserar såväl Arbetscentrum med flyktingmottagning som Lärcentrum med nära samarbete mellan sfi-lärare, sfi-samordnare och arbetsmarknadshandläggare. Av de fyra lärare som inte har minst 40 p i Svenska som andraspråk har två 20 p. En är behörig svensklärare utan Svenska som andraspråk och en har studerat svenska som andraspråk men har ingen lärarutbildning. Öckerö kommun har inte underlag för en egen sfi-utbildning utan hänvisar sökande till Göteborg. Öckerö hade 20 personer som studerade sfi i Göteborg under

Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen

Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Kartläggning av Sfi-undervisningen i Göteborgsregionen 2008-05-05 Margrethe Kristensson Mikael Johansson - 1 - Bakgrund GR Utbildning har fått i uppdrag av Utbildningsgruppen att göra en kartläggning av

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus PM 2009:106 RVII (Dnr 333-788/2009) Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus Förfrågan från Integrations- och jämställdhetsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Innehåll. Innehåll...3. Sammanfattning...7

Innehåll. Innehåll...3. Sammanfattning...7 Innehåll Innehåll...3 Sammanfattning...7 1 Författningsförslag...9 1.1 Förslag till lag om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare...9 1.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Katrineholms kommun 009-09-17 Viadidakt 641 80 Katrineholm 1 (11) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Katrineholms kommun Skolinspektionens bedömningar och krav på åtgärder

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

SFI SFX 2013 I Stockholms län

SFI SFX 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerande-undersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med

Läs mer

UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI

UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI Avsedd för Arbetslivskontoret, Södertälje kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2012 UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING AV SFI Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ISA Introduktion i samverkan

ISA Introduktion i samverkan ISA Introduktion i samverkan Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan mellan olika parter i Skellefteå kommun; Socialkontoret-flyktingmottagning, Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd

Vuxenutbildning 2014 sfi och sfx Danderyd Vuxenutbildning sfi och sfx Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma studerandeenkäten

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Nationell sfi-bonus. Cecilia Bergman (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nationell sfi-bonus. Cecilia Bergman (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationell sfi-bonus Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Jan Björklund Cecilia Bergman (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007)

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) 080213 Peter Holmström Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) Enligt uppdrag från GRs Utbildningsgrupp, 071206, redovisas här förvaltningschefernas kommentarer

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO

Tjänsteskrivelse Resultat elevenkät KCNO VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -08-19 DNR UN.076 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan Nyckeltal uppföljning och utvärdering inom skolan 2004 Innehåll Förord... 3 Utbildningsgruppen en kort presentation... 4 Om källmaterialet... 5 Om uppföljning och utvärdering... 5 Kommungrupperingar...

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Sveriges

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013

för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 för beställare inom Vux 18 Avser uppföljning och tillsyn för våra gemensamma utbildningsanordnare från 2013 Beslutad den 30 januari 2013 Uppföljning Analys Värdering analys av årsrapporter Återkopplingsrapporter

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19) 1 YTTRANDE 2011-09-08 Dnr SU 50-1550-11 U2011/3454/SV Handläggare: Byrådirektör Karin Hedberg Humanistiska fakultetskansliet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkande

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Rekommendation att teckna Avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx KOMMUNFÖRBUNDS STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 20B8-12- 16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Dnr: 2007/0064 För kännedom: Till: vfz2t Nämnd med ansvar för vuxenutbildningen Förvaltningschef med

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Utbildningen är granskad av Partille kommun, Bosse Andersson och Stefan Kallus. Granskningsbesök har gjorts 110427

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar

GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar GR Utbildning 2011-02-11 Anteckningar Barnomsorgsnätverket Tid: Fredagen den 11 februari 2011, kl. 9.00 12.00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2, rum 260 Deltagare: Monika Larsson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Verksamhet 2009 för Svenskundervisning för invandrare/sfi och Allmän kurs/grundläggande Vuxenutbildning

Verksamhet 2009 för Svenskundervisning för invandrare/sfi och Allmän kurs/grundläggande Vuxenutbildning Verksamhet 2009 för Svenskundervisning för invandrare/sfi och Allmän kurs/grundläggande Vuxenutbildning Omslagsbild: Friluftsdag Midgårdsvallen 2 Kort presentation Sfi är en behovsstyrd utbildning där

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Snabbkartläggning/Underlag för vidare arbete Göteborg 9 oktober 2015 Nyanlända barn/elever - Kartläggning av behovet inom kommunernas utbildningssektorer/utbildningsförvaltningar (förskola-vuxenutbildning)

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Rapport 2010:11. Kartläggning av SFI i Dalarna och en kvalitativ studie. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2010:11. Kartläggning av SFI i Dalarna och en kvalitativ studie. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2010:11 Kartläggning av SFI i Dalarna och en kvalitativ studie Plan- och beredskapsenheten Svenska för invandrare - en kartläggning och en kvalitativ studie av sfi i Dalarnas län Författare: Theres

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare

Vuxenutbildning 2012. Resultat på koncernnivå. Antal svar per utbildningsanordnare Vuxenutbildning 2012 Resultat på koncernnivå Följande rapport är framtagen i syfte att skapa ett jämförelsematerial mellan de olika utbildningsanordnarna inom 10vux. Respektive utbildningsanordnares medelvärden

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 SID 1 (12) Kvalitetsrapport 2014/2015 ABF SFI Stockholm SID 2 (12) SKOLENHET Skolenhet: ABF SFI Stockholm Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 som studerar dagtid: 71 %

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

SFI Grundläggande Vuxenutbildningen

SFI Grundläggande Vuxenutbildningen SFI Grundläggande Vuxenutbildningen År 2010 Mål Grundläggande Vuxenutbildningen SFI Förmedla baskunskaper, kommunikativ svenska och grundläggande ämneskunskaper för att få de studerande delaktiga i samhälls-

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer