Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014"

Transkript

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod: Intervjuperiod: EU röstberättigade européer (minst 18 år/16 år i Österrike) Datorassisterade personliga intervjuer 30 maj 27 juni 2014, genomförd av TNS Opinion INTRODUCTION... 3 I. DELTAGANDE II. RÖSTNING III. AVSTÅ FRÅN ATT RÖSTA IV. INSTÄLLNING TILL EUROPA V. INTRESSE FÖR EU-PARLAMENTSVALET OCH POLITIK I ALLMÄNHET VI. INFORMATION OM OCH EXPONERING FÖR EN KAMPANJ Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Jacques Nancy

2 Observera Denna undersökning har genomförts inom ramen för kontraktet för valnatten 2014 (på grundval av en traditionell metod med personliga intervjuer, på samma sätt som eftervalsundersökningen 2009). Kriterierna för denna eftervalsundersökning är kön, ålder, region, deltagande i Europaparlamentsvalet och röstning. 2

3 INLEDNING Bakgrund Undersökningen genomfördes av TNS opinion på fältet efter valet till Europaparlamentet i maj Syftet är att kasta ljus över vilka motiv som låg bakom väljarnas beslut att rösta eller att avstå från att rösta i valet. Som alltid vid denna typ av undersökning är det nödvändigt att ta hänsyn till den nationella, europeiska och internationella bakgrunden vid tidpunkten för undersökningen. Liksom under de senaste sex åren ingår denna undersökning i ett europeiskt sammanhang som är märkt inte minst av den pågående monetära, finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Jämfört med 2009 års val till Europaparlamentet har det politiska landskapet i EU också präglats av stora politiska förändringar: Europeiska unionen har fått ytterligare en medlemsstat, Kroatien. Efter Lissabonfördragets införande minskade antalet ledamöter i Europaparlamentet från 766 till 751. För första gången har en kandidat till kommissionens ordförande föreslagits av Europeiska rådet med hänsyn till resultatet från valet till Europaparlamentet. Europaparlamentet utövade sin nya befogenhet när det den 15 juli 2014 valde Jean-Claude Juncker till ordförande för kommissionen. I flera medlemsstater har medborgarna dessutom kallats till val också på nationell nivå: samtidiga val har hållits i Belgien (federala och regionala val), Litauen (presidentval), Grekland (lokala val), Tyskland (lokala val), Irland (lokala val), Italien (provinsval och kommunala val), Malta (lokala val) samt Storbritannien (lokala val). 3

4 DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA 1. Valdeltagande: Deltagandet i valet till Europaparlamentet 2014 var 42,54 % (mot 43 % år 2009). Detta genomsnittsvärde för EU döljer stora skillnader mellan de 28 medlemsstaterna, som störst 76,5 procentenheter mellan Belgien (89,6 %) och Slovakien (13,1 %). Valdeltagandet har ökat betydligt i sju länder, hållit sig nästan stabilt i sex och fallit i de övriga femton (varav de flesta medlemsstater som anslöt sig till EU 2004, 2007 och 2013). 2. Motiven för att rösta eller avstå: De viktigaste motiven för de medborgare som gick och röstade var, liksom 2009, för att fullgöra sin medborgerliga plikt, för att man alltid har röstat och för att stödja ett politiskt parti man känner samhörighet med. Dessa traditionella motiv följs omedelbart av EU-specifika skäl: för att visa sitt stöd för EU, för att man känner sig europeisk/som en EU-medborgare och för att man kan bidra till förändringar genom att rösta i valet till Europaparlamentet. Efter att de institutionella bestämmelserna i Lissabonfördraget trädde i kraft har en ny punkt lagts till i förteckningen över motiv för dem som röstade den 25 maj 2014: för att påverka valet av Europeiska kommissionens ordförande. I genomsnitt 5 % av väljarna har valt denna punkt bland de tre svarsalternativ som de kunde ange som ett skäl för att rösta. I tre länder uppgår denna kategori till 10 % eller mer: Österrike (12 %), Tyskland (10 %) och Luxemburg (10 %). De mest anförda motiven bland dem som inte röstade är precis som 2009 bristande förtroende och intresse för politik i allmänhet: brist på förtroende för eller missnöje med politiken i allmänhet, inte intresserad av politik, det har ingen betydelse om jag röstar/min röst gör ingen skillnad. Det bör betonas att bland dessa skäl att avstå utgör en motvilja mot EU inte det vanligaste svaret utan bristande intresse för EU-frågor, missnöje med Europaparlamentet, bristande kunskaper om EU, motstånd mot EU samt brist på offentlig debatt. 4

5 3. Viktiga valfrågor: Arbetslösheten var den viktigaste valfrågan för de personer som gick och röstade i valet till Europaparlamentet. Den näst viktigaste valfrågan var den ekonomiska tillväxten. Invandringen, som kommer på tredje plats, har ökat stort i betydelse på EU-nivå jämfört med Inställning till EU: EU-medlemskapet ses som positivt av en absolut majoritet av de tillfrågade. En stor majoritet känner samhörighet med EU, vare sig man röstar eller inte. Dessutom känner en absolut majoritet av EU:s invånare sig fortfarande som EU-medborgare, även om det har skett en betydande nedgång i de länder som drabbats hårdast av krisen. De flesta anser dock att Europaparlamentet inte tar tillräcklig hänsyn till de frågor som oroar dem, en ökning jämfört med Deras förtroende för EU-institutionerna håller på att urholkas. Förtroendet har minskat i femton medlemsstater jämfört med Detta är särskilt fallet i några av de länder som drabbats hårdast av krisen, som Grekland, Spanien, Italien och Portugal, och även i Frankrike. 5. Intresse för valet till Europaparlamentet: En absolut majoritet av de tillfrågade anser att de hade all nödvändig information för att kunna göra sitt val. 6. Exponering för kampanjen: Liksom 2009 har européerna tillfrågats om de minns en kampanj där människor uppmuntrades att gå och rösta. Över sex av tio kommer ihåg detta. 5

6 Detta genomsnitt döljer dock stora nationella skillnader, eftersom det i denna fråga finns klyftor på upp till 45 procentenheter mellan de 28 EU-länderna (Sverige: 89 % och Belgien: 44 %). 7. Sociodemografiska tendenser: En bilaga med en ingående sociodemografisk analys av vissa frågor finns bifogad till denna sammanfattning. Bland de viktigaste tendenserna märks följande: Klyftan mellan män och kvinnor när det gäller valdeltagandet har ökat och uppgår till 4 procentenheter var skillnaden 2 procentenheter. Liksom 2009 är det högre chefer och egenföretagare som har röstat i störst utsträckning. Det har emellertid skett en ökning av valdeltagandet bland studerande och arbetslösa. Återigen är det de unga (18 24 år) som i störst utsträckning har avstått från att rösta i valet till Europaparlamentet; trots att de också är de mest positiva till EU. Kampanjen har gjort minst intryck på kvinnor, lågutbildade och icke förvärvsarbetande. 6

7 I. VALDELTAGANDE A. Valdeltagandet stabilt på EU-nivå Det slutliga deltagandet i valet till Europaparlamentet 2014 var 42,54 %. B. Blandat valdeltagande på nationell nivå 1 Skillnaden mellan landet med det högsta valdeltagandet (Belgien med 89,6 %, röstplikt och samtidigt parlamentsval) och det lägsta (Slovakien med 13,1 %) var 76,5 procentenheter. C. Valdeltagandets utveckling i enskilda länder 2 Jämfört med 2009 har det skett en betydande ökning av valdeltagandet i sju länder: Litauen (47,3 %, + 26,3), Grekland (60 %, + 7,4), Sverige (51,1 %, + 5,6), Tyskland (48,1 %, + 4,8), Rumänien (32,4 %, + 4,7), Kroatien (25,24 %, + 4,4 3 ) och Frankrike (42,4 %, + 1,8). Valdeltagandet är stabilt (± 1 procentenhet) i sex medlemsstater: Belgien, Österrike, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Polen. Valdeltagandet minskar i de övriga medlemsstaterna, med den största nedgången i Lettland med 23,5 procentenheter (till 30,2 %). 1 I Belgien, Luxemburg, Grekland och Cypern råder röstplikt. 2 När dessa beräkningar gjordes var resultatet för Finland och Storbritannien fortfarande inte slutgiltigt. 3 Jämfört med 2013 i fallet Kroatien. 7

8 II. VÄLJARPROFILER A. Väljarna bestämmer sig för att rösta senare än 2009 Den tidpunkt när man bestämmer sig för att rösta kommer allt närmare valdagen. Ett flertal väljare (45 %) svarar att de alltid röstat så. Detta svar har dock minskat med 5 procentenheter (50 % 2009) till förmån för en tidpunkt närmare valdagen. Man märker en mycket liten ökning av de väljare som uppger att de har bestämt sig under månaderna före valet (23 %, + 2), de närmaste veckorna (14 %, + 1), de närmaste dagarna (10 %, + 1) eller på själva valdagen (7 %, + 1). På nationell nivå: Att väljarna bestämmer sig några månader eller några veckor före valet var vanligast i Grekland (48 %), Italien (47 %), Irland och Sverige (båda 43 %). De väljare som bestämmer sig några dagar före valet var flest i Tjeckien (19 %), Danmark och Nederländerna (båda 18 %) samt Sverige (17 %). B. Skälen för att rösta Rangordningen av skäl är stabil jämfört med De vanligaste skälen som uppgavs av de röstande var det är min plikt som medborgare (41 %, 6) och jag röstar alltid (41 %, + 1). Därefter kommer för att stödja det politiska parti jag känner samhörighet med (22 %, 2). Efter detta nämns tre rent europeiska skäl, nämligen: Jag är för EU (14 %, 2), Jag känner mig som en europé (13 %, + 0), Jag kan bidra till förändringar genom att rösta i valet till Europaparlamentet (12 %, 7). Bland de följande svaren kan tre signifikanta förändringar noteras: Ambitionen att rösta för att förändra saker och ting minskar (12 %, 7), medan de som röstar för att uttrycka sitt ogillande mot EU (7 %, + 5) och för att uttrycka sitt ogillande mot den nationella regeringen (10 %, + 5) blir fler. C. Viktiga valfrågor I dessa kristider anses arbetslösheten (45 %, + 8) vara den viktigaste valfrågan. Därefter kommer den ekonomiska tillväxten (40 %, 1). 8

9 Dessa båda frågor var de viktigaste också 2009, men de har bytt plats med varandra därefter. Invandringen (23 %, + 7) ökar kraftigt jämfört med Pensionssystemens framtid ligger kvar på 22 %. EU:s roll på den internationella arenan har minskat något (20 %, 2). Den gemensamma valutan ökar med 5 procentenheter till 17 %. De frågor som har minskat mer i betydelse jämfört med 2009 är terrorismen (7 %, 4) och kampen mot klimatförändringarna (12 %, 4). På nationell nivå: Arbetslösheten är den oftast nämnda frågan i Grekland (73 %, + 13), Cypern (67 %, + 28), Spanien (66 %, + 1) och Italien (65 %, + 29), alltså de länder som drabbats hårdast av krisen. Den ekonomiska tillväxten är den oftast nämnda frågan i Portugal (55 %, + 12), Lettland (50 %, 7) och Litauen (49 %, 5). Invandringsfrågan ökar i betydelse i 19 medlemsstater, med fördubblade siffror i till exempel Storbritannien (42 %, + 21 procentenheter jämfört med 2009) och Frankrike (21 %, + 11). 9

10 III. RÖSTSKOLKARNAS PROFIL Den slutliga andelen soffliggare i valet till Europaparlamentet 2014 var 57,46 %. A. Röstskolkarnas profil är densamma som 2009 Analysen visar att nästan en av fem röstskolkare beslutade att avstå från att rösta på själva valdagen. För analysen av resultaten av denna fråga har vi använt klassificeringen från en skrivbordsundersökning som gjordes efter valet Jämförelsen med 2009 avslöjar endast små skillnader i röstskolkarnas profil. 1. Kategoriska röstskolkare Dessa röstar aldrig. De utgör 24 % av röstskolkarna och ökar med 2 procentenheter jämfört med Medvetna röstskolkare Dessa är de som har bestämt sig för att inte rösta under månaderna (18 %, samma som 2009) eller veckorna före valet (13 %, 2). Sammanlagt utgör de 31 % av röstskolkarna ( 2). 3. Impulsiva röstskolkare Sammanlagt utgör dessa 34 % av röstskolkarna: de som bestämmer sig för att inte rösta under dagarna före valet (15 %, 1) eller på valdagen (19 %, + 3). 4. Obestämda röstskolkare Dessa personer, som utgör 11 % ( 2) av röstskolkarna, vet inte när de bestämde sig för att inte rösta i valet till Europaparlamentet. Detta är en minskning med 2 procentenheter jämfört med På nationell nivå: De impulsiva röstskolkarna är flest i Danmark (57 %, + 15), Nederländerna (56 %, + 12) och Sverige (43 %, 1). De obestämda röstskolkarna är vanligast i Storbritannien (23 %, + 6). 10

11 B. Skäl för att inte gå och rösta Brist på förtroende för politiken i allmänhet är liksom 2009 det motiv som röstskolkarna oftast anger, men det har minskat i omfattning (23 %, 5). På nationell nivå är det vanligast i Cypern (56 %, + 12), Spanien (41 %, + 17) och Bulgarien (38 %, 7). I andra änden är det sällsynt i Danmark (7 %), Belgien (8 %) och Luxemburg (9 %). Det andra skälet som anförs är ointresse för politik, 19 % (+ 2). På nationell nivå är det vanligast i Ungern (32 %, + 3), Spanien (30 %, + 4) och Portugal (27 %, + 4). Därefter kommer argumentet det har ingen betydelse om jag röstar/min röst gör ingen skillnad (14 %, 3). På nationell nivå kan man konstatera att påståendet min röst har ingen betydelse oftast hörs i Bulgarien (29 %, 2), Cypern (25 %, + 4) och Lettland (22 %, 16). Omvänt är det argumentet ovanligast i Danmark och Storbritannien (båda 6 %) och Irland (8 %). Det är värt att notera att motivet om bristande kunskaper om EU, Europaparlamentet eller valet kommer först på nionde plats med 7 % ( 3). På nationell nivå är detta svar vanligast i Sverige (22 %) och Nederländerna (15 %). 11

12 IV. ATTITYDERNA TILL VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 1. EU-medlemskapet Frågan om EU-medlemskapet ingick inte i eftervalsundersökningen Jämförelser har gjorts med olika Eurobarometerundersökningar som genomförts efter våren Svaren bekräftar att känslan av samhörighet är stabil: en absolut majoritet av de tillfrågade anser att EU-medlemskapet är positivt (51 %). Här finns emellertid skillnader mellan röstande och icke röstande: 63 % av de röstande anser att EU-medlemskapet är positivt, mot 42 % av röstskolkarna. Det bör noteras att 29 % av européerna tycker att EU-medlemskapet varken är positivt eller negativt : 22 % av de röstande mot 34 % av de icke röstande. På nationell nivå: Andelen som ser EU-medlemskapet som positivt är högst i Luxemburg (78 %), Belgien (69 %) och Malta (68 %). I andra änden av skalan återfinns Tjeckien (27 %), Italien (35 %,) och Cypern (37 %). 2. Samhörighetskänslan med det egna landet, med Europa Nio av tio känner samhörighet med sitt land (90 %, 1 jämfört med 2009). Samtidigt känner 62 % ( 2) samhörighet med Europa. Det bör noteras att såväl de röstande som de icke röstande till största delen, men olika mycket, känner samhörighet med Europa (72 % respektive 56 %). På nationell nivå: De länder där känslan av samhörighet med Europa är lägst är Grekland (41 %, 12), Cypern (41 %, 15) och Italien (45 %, 14). Storbritannien (47 %) tillhör också de länder där denna känsla av samhörighet med Europa är som lägst. Det har dock skett en ökning med 13 procentenheter jämfört med

13 3. Att känna sig som EU-medborgare 63 % ( 1) av de tillfrågade känner sig som EU-medborgare. Denna känsla dominerar, om än i ganska olika proportioner, både bland de röstande (72 %) och bland röstskolkarna (56 %). På nationell nivå: I 24 medlemsstater känner en absolut majoritet av de tillfrågade sig som EU-medborgare. Återigen är det i de länder som drabbats hårdast av krisen som de mest betydande minskningarna skett: Cypern (52 %, 19), Grekland (46 %, 17) och Italien (45 %, 16). 4. Förtroendet för EU-institutionerna I denna fråga om förtroende märks också samma nedåtgående trend som i Eurobarometrarna under de senaste åren. 43 % uttrycker att de har förtroende för institutionerna, mot 50 % i eftervalsundersökningen Förtroendet uppgår till 55 % bland de röstande mot 35 % bland de icke röstande. 52 % (+ 12) av EU:s medborgare har inget förtroende för EU-institutionerna. På nationell nivå: Förtroendet för EU:s institutioner minskar i 15 medlemsstater av 27 4 jämfört med Förtroendeminskningen är särskilt märkbar i vissa av de länder som drabbats hårdast av krisen: Italien (35 %, 25), Polen (34 %, 24), Spanien (38 %, 21), Cypern (48 %, 18), Grekland (39 %, 12) och Frankrike (36 %, 10). Intressant nog svarar en betydande andel av medborgarna i Polen (13 %), Storbritannien (10 %) och Estland (9 %) att de inte vet. 5. Tar Europaparlamentet tillräcklig hänsyn till de frågor som oroar medborgarna? Medborgarnas oro, som säkerligen tilltagit på grund av krisen, är så stark att den tycks påverka deras syn på institutionerna var Kroatien inte medlem av EU. 13

14 54 % av de tillfrågade anser att Europaparlamentet inte tar tillräcklig hänsyn till de frågor som oroar medborgarna. De var 41 % Av dem som röstade anser 48 procent att parlamentet inte tar tillräcklig hänsyn till medborgarnas oro. 59 % av dem som inte röstade hade samma åsikt. Däremot svarade 38 % av de tillfrågade att Europaparlamentet tar tillräcklig hänsyn till deras oro: 48 % bland de röstande, 31 % bland de icke röstande. På nationell nivå: Känslan att Europaparlamentet tar tillräcklig hänsyn till medborgarnas oro minskar i 19 medlemsstater. Jämfört med 2009 är nedgången störst i Spanien (27 %, 26), Cypern (35 %, 25) och Slovakien (35 %, 22). Men den ökar i åtta medlemsstater, främst Malta (63 %, + 5), Tyskland (48 %, + 5) och Bulgarien (39 %, + 4). 14

15 V. INTRESSE FÖR POLITIK I ALLMÄNHET I dag förklarar en absolut majoritet av EU-medborgarna att de inte är intresserade av politik (54 %), men det finns mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna på upp till 43 procentenheter. Det bör också noteras att denna brist på intresse uppgår till 37 % bland de röstande mot 68 % bland de icke röstande. På nationell nivå: Ointresset för politik är starkast i Kroatien (75 %), i Tjeckien och Portugal (båda 71 %) samt i Rumänien (70 %). Det är minst uttalat i Danmark (32 %), Luxemburg och Tyskland (båda 33 %). 15

16 VI. INFORMATION OM OCH EXPONERING FÖR KAMPANJEN A. Tillräcklig information för att kunna rösta 57 % (+ 4) av EU-medborgarna anser att de hade fått all nödvändig information för att välja vem de skulle rösta på i valet till Europaparlamentet. Det är 75 % av de röstande och 44 % av de icke röstande som gör detta konstaterande. På nationell nivå: I 26 av 28 länder säger en absolut majoritet av medborgarna att de hade all nödvändig information för att kunna rösta. Det har skett en positiv utveckling i 16 länder, bland annat Bulgarien (65 %, + 16), Litauen (71 %, + 14) och Storbritannien (55 %, + 13). I endast två länder anser den absoluta majoriteten av de svarande att de inte hade all nödvändig information: Portugal (54 %, + 4) och Tjeckien (53 %, + 5). B. Minne av kampanjen På frågan om de mindes en kampanj där människor uppmuntrades att gå och rösta i valet till Europaparlamentet svarade 65 % ( 2) av de tillfrågade ja. Detta minne har en absolut majoritet både bland de röstande (73 %) och de icke röstande (58 %). På nationell nivå: Detta genomsnitt döljer dock stora nationella skillnader, eftersom det i denna fråga finns en klyfta på upp till 45 procentenheter mellan det första landet, Sverige (89 %), och det sista, Belgien (44 %). 16

17 17

18 I. DELTAGANDE 1. Deltagande 1) Europeiskt genomsnitt Deltagandet i EU-parlamentsvalet (% EU) 18

19 2) Nationella resultat Valdeltagandet i EU-parlamentsvalet 22 till 25 maj 2014 i de 28 medlemsstaterna 19

20 3) Nationell utveckling Valdeltagandet i EU-parlamentsvalet 22 till 25 maj 2014 i de 28 medlemsstaterna - jämförelse med förra valet (%) Resultat av förra EU-parlamentsvalet i Kroatien

21 II. RÖSTNING 1. Tidpunkt för beslutet av rösta 1) Europeiskt genomsnitt Bas : Intervjupersoner som röstade 21

22 Bas : Intervjupersoner som röstade 22

23 2) Nationella resultat Bas : Intervjupersoner som röstade 23

24 3) Nationell utveckling Bas : Intervjupersoner som röstade 24

25 2. Skäl till att rösta 1) Europeiskt genomsnitt Bas : Intervjupersoner som röstade 25

26 2) Nationella resultat Bas : Intervjupersoner som röstade 26

27 3) Nationell utveckling Bas : Intervjupersoner som röstade 27

28 3. Vad står på spel i röstningen 1) Europeiskt genomsnitt Bas : Intervjupersoner som röstade 28

29 2) Nationella resultat Bas : Intervjupersoner som röstade 29

30 3) Nationell utveckling Bas : Intervjupersoner som röstade 30

31 III. AVSTÅ FRÅN ATT RÖSTA 1. Tidpunkt för beslutet av avstå 1) Europeiskt genomsnitt Bas : Intervjupersoner som inte röstade 31

32 Bas : Intervjupersoner som inte röstade 32

33 2) Nationella resultat Bas : Intervjupersoner som inte röstade 33

34 3) Nationell utveckling Bas : Intervjupersoner som inte röstade 34

35 2. Skäl till att avstå 1) Europeiskt genomsnitt Bas : Intervjupersoner som inte röstade 35

36 2) Nationella resultat Bas : Intervjupersoner som inte röstade 36

37 3) Nationell utveckling Bas : Intervjupersoner som inte röstade 37

38 IV. INSTÄLLNING TILL EUROPA 1. EU-medlemskap: bra eller dåligt? 1) Europeiskt genomsnitt 38

39 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 39

40 3) Nationella resultat 40

41 41

42 2. Hängivelse för Europa 1) Europeiskt genomsnitt 42

43 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 43

44 3) Nationella resultat 44

45 4) Nationell utveckling 45

46 3. Hängivelse för landet 1) Europeiskt genomsnitt 46

47 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 47

48 3) Nationella resultat 48

49 4) Nationell utveckling 49

50 4. Känslan av att vara EU-medborgare 1) Europeiskt genomsnitt 50

51 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 51

52 3) Nationella resultat 52

53 4) Nationell utveckling 53

54 5. Förtroendet för EU:s institutioner 1) Europeiskt genomsnitt 54

55 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 55

56 3) Nationella resultat 56

57 4) Nationell utveckling 57

58 6. Parlamentets omsorg om EU-medborgarnas önskemål 1) Europeiskt genomsnitt 58

59 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 59

60 3) Nationella resultat 60

61 61

62 4) Nationell utveckling 62

63 V. INTRESSE FÖR EU-PARLAMENTSVALET OCH POLITIK I ALLMÄNHET 1. Politiskt intresse 1) Europeiskt genomsnitt 63

64 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 64

65 3) Nationella resultat 65

66 4) Nationell utveckling 66

67 2. Vikten av att känna till vilka kandidater som valdes till parlamentsledamöter 1) Europeiskt genomsnitt 67

68 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 68

69 3) Nationella resultat 69

70 4) Nationell utveckling 70

71 3. Vikten av att känna till vilket parti som har flest antal ledamöter invalda i EU-parlamentsvalet 1) Europeiskt genomsnitt 71

72 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 72

73 3) Nationella resultat 73

74 4) Nationell utveckling 74

75 VI. INFORMATION OM OCH EXPONERING FÖR EN KAMPANJ 1. Informationsnivå inför valdagen 1) Europeiskt genomsnitt 75

76 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 76

77 3) Nationella resultat 77

78 4) Nationell utveckling 78

79 2. Minns en kampanj som uppmuntrar människor att rösta 1) Europeiskt genomsnitt 79

80 2) Röstande och icke röstande personer i EU-parlamentsvalet 80

81 3) Nationella resultat 81

82 4) Nationell utveckling 82

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni SOM Malmö 2004 Tabellrapport April 2006 Lennart Nilsson & Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning Service, utveckling och livstillfredsställelse i Malmö SOM-undersökningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering

EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU och socialpolitiken EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU:s bakgrund och utveckling Bildades i tiden för att hindra framtida krig i Europa (speciellt mellan Frankrike och

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER EUROPAPARLAMENTET: VALSYSTEM Valet till Europaparlamentet regleras både av EU:s lagstiftning, som fastställer gemensamma bestämmelser för alla medlemsstater, och av särskilda nationella bestämmelser som

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Vägval för framtiden. Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog

Vägval för framtiden. Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog Vägval för framtiden Västernorrland, Sollefteå mars 2016 Annika Wallenskog 1 15 trender Invånare har ökade och helt nya krav på välfärden Generationsskiftet påverkar samhället på många sätt och lägre intresse

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen

Särskild Eurobarometer. Europeiska ombudsmannen. Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen Särskild Eurobarometer Europeiska ombudsmannen Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bryssel Belgien

Läs mer

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas!

Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! Grödinge 2009-11-12 Folkrörelsen Nej till EU - Botkyrka: Lissabonfördraget träder inte i kraft nu. Folkrätten måste följas! 1. EU:s fördrag som folkrättslig överenskommelse Ett gällande fördrag som Nicefördraget

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

Samråd om framtiden för europeisk bolagsrätt

Samråd om framtiden för europeisk bolagsrätt Samråd om framtiden för europeisk bolagsrätt EU:s bolagsrätt är en av den inre marknadens hörnstenar och har utvecklats mycket under de senaste 40 åren. EU:s harmonisering på bolagsrättsområdet täcker

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer