Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!"

Transkript

1 Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det här ska med på något sätt, förslagsvis på första eller andra sidan, viktigt att diarienumret står med som nedan. (Elisabeth säger vilket datum som ska stå) < 1 >

2 Dnr: 34:11/12 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undersökningen 4 3. Resultat Kvantitativ del Kvalitativ del 9 4. Sammanfattning Förslag 11 Referenser 12 Bilagor Enkätbilaga 13 Resultatbilaga 15 Sammanställt av Elisabeth Dahlqwist, styrelseledamot och Nils Jobring, handläggare. Layout Ted Isaksson, informationsansvarig. < 2 >

3 1. Inledning I tider av en föränderlig och delvis tuff arbetsmarknad för nyexaminerade studenter kan även studenters behov av studievägledning och karriärsrådgivning ha förändrats. Dessa tjänster är viktiga ur ett studentperspektiv och att driva på för att utveckla dessa är en viktig del av Uppsala universitets kvalitéetsarbete. Uppsala studentkår vill med denna rapport undersöka och synliggöra vilka behov som finns bland studenter och se över hur studievägledningen fungerar på institutionerna vid Uppsala universitet. Bakgrunden till undersökningen är signaler som har pekat på en delvis bristande studievägledning ute vid universitetets institutioner. Exempel på detta är Riksrevisionens rapport kring studenters anställningsbarhet från 2009 där det framkommer problematik kring få timmar för studievägledning ute på institutionerna vid Uppsala universitet i och den webbaserade enkäten International Student Barometer där internationella studenter i har fått tycka till om bland annat arbetslivsanknytningen vid Uppsala universitet. ii Undersökningen genomfördes för att ge en bild av hur studievägledare vid Uppsala universitet uppfattar behovet av studievägledning och karriärsrådgivning från studenterna, samt för att se hur väl studievägledarna upplever att de kan besvara studenternas frågor och behov. Syftet med enkäten är även att undersöka hur utbildningsbakgrunden ser ut hos de verksamma studievägledarna och hur de uppfattar sina egna behov av ökad utbildning inom studievägledning respektive karriärsrådgivning. En fråga tar även upp hur stor del av deras tjänst som innefattar studievägledning. i Riksrevisionen 2009, Studenternas anställningsbarhet - regeringens och högskolans insatser (RiR 2009:28). Bilaga: Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet, sid. 22. ii I-Graduate 2010, 2011, International Student Barometer, presentationer för Uppsala universitet < 3 >

4 2. Undersökningen Utformning Undersökningen utformades av Elisabeth Dahlqwist, styrelseledamot i Uppsala studentkår, med stöd av Eva Söderman och Martin Holmberg på Enheten för studie-och karriärvägledningen vid Uppsala universitet. Totalt innehåller enkäten 13 frågor. Frågorna finns redovisade i bilaga ett och resultaten i bilaga två. Av hänsyn till respondenterna och för att inte röja identiteter redovisas kompletterande kommentarer endast i urval i rapporten och inte i resultatbilagan. Redovisning Resultaten från undersökningen redovisas i två separata delar. Detta då enkätens karaktär var av ett både kvalitativt och kvantitativt slag. I den kvantitativa delen ges deskriptiv statistik över hur respondenterna ställer sig inför mer utbildning inom studievägledning och karriärsrådgivning, vilka tjänster som främst efterfrågas av studenter samt vilka av dessa tjänster flest studievägledare känner sig mest respektive minst beredda på att hjälpa till med. I den kvalitativa delen diskuteras studievägledares egna åsikter om studievägledningen vilka har framförts i de öppna kommentarsfälten. Först ges redovisning av urval och respondenterna. Urval och svarsfrekvens Frågorna sändes ut till totalt 138 personer. Sändlistan kom ifrån Martin Holmberg, Uppsala universitet. En del av personer på listan innehar andra tjänster än studievägledare, och en del har studievägledning som en viss andel av sin tjänst. Uppskattningsvis har frågeformuläret nått ut till åtminstone 80 studievägledare vid universitetet. Totalt svarade 37 personer på enkäten. Svarsfrekvensen är således låg. Samtidigt är många av frågorna öppna vilket har inneburit att många av de svarande har gett utförliga svar och kommentarer vilket rapporten försöker belysa och se vart svaren pekar. < 4 >

5 3. Resultat 3.1 Kvantitativ del Respondenter från samtliga fakulteter samt från Enheten för studie- och karriärvägledning har svarat på enkäten. Det finns dock en överrepresentation från det teknisk-naturvetenskapliga området. Svaret har getts då det funnits möjlighet att fylla i vid/vilken institution (och/eller annat) man arbetar. 35 stycken har svarat. Figur 1. Kompletterande svar för vad som beskriver tjänsten bäst - på vilken institution och/eller annat? Antal. Sammanslagningar till fakulteter samt enheten för studie- och karriärvägledning. Även om det finns en överrepresentation från teknik-naturvetenskap så är det en fakultetsmässig bra spridning på de svarande. Det kan dock också vara så att man har en viss procent av sin tjänst som studievägledning, alltså inte heltid. Totalt har 23 stycken svarat att de inte arbetar heltid som studievägledare, varav flertalet utöver studievägledning jobbar med administration i någon form. Det innebär att av 37 svarande är det 14 som arbetar heltid med studievägledning. På frågan om vilket/vilka alternativ som bäst beskriver tjänsten som studievägledare har majoriteten fyllt i program- eller institutionsstudievägledare (flera svarsalternativ). Figur 2. Välj det/de alternativ som bäst beskriver din tjänst som studievägledare. Antal. Flera svar möjliga. < 5 >

6 På liknande sätt varierar utbildningsbakgrunden. Figur 3. Vad är din bakgrund som studievägledare? Antal. Flera svar möjliga. Av de som har kryssat för utbildning i studievägledning så är det inte alla som har läst programmet för studievägledare. Flera har fyllt i att de har gått olika kurser som utbildning. Det är också intressant att flera har fyllt i kategorin annat. Här skiljer sig svaren åt, en del har gått andra program medan flera understryker att man har en lång erfarenhet av arbete i någon form vid universitetet. De svarande tycker överlag att det räcker med den tjänstgöringsrad de nu har för studievägledning, 86,5 procent svarar att det räcker medan 13,5 procent anser att det behövs mer. Av de som har fyllt i kompletterande kommentarer skiljer sig svaren, bland annat skriver en respondent att det de senaste åren har kommit dåligt förberedda system- och rutinändringar som skapat merarbete. En annan respondent säger att studenternas behov är oändligt. Det studenterna efterfrågar visas nedan: Tabell 1. Vad frågar studenter mest om enligt dig? Procent per kategori. Antal svarande inom parentes. Ofta Ibland Sällan Svar Information om kurser vid institutionen 75,0 (27) 25,0 (9) 0,0 (0) 36 Information om program vid institutionen 62,9 (22) 25,7 (9) 14,3 (5) 35 Strategiska val av kurser 56,8 (21) 32,4 (12) 10,8 (4) 37 Allmän information om doktorandstudier 0,0 28,6 (10) 71,4 (25) 35 Allmän information om vilka yrken eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser 51,4 (19) 27,0 (10) 21,6 (8) 37 Hur arbetsmarknaden ser ut för branschen 40,5 (15) 35,1 (13) 24,3 (9) 37 Frågor om hjälp med praktik 5,6 (2) 36,1 (13) 58,3 (21) 36 CV-granskning 11,4 (4) 8,6 (3) 80,0 (28) 35 Allmänna frågor och råd om att söka arbete 22,9 (8) 34,3 (12) 42,9 (15) 35 Annat, vänligen specificera De överlägset vanligaste frågorna som studenter ställer är om kurser/program och om vilken arbetsmarknad och vilka arbetsguppgifter som finns utifrån den utbildning studenterna läser. Studenter frågar relativt ofta om arbetsmarknad och efter råd om att söka arbete men mindre om CV-granskning. Respondenterna fick en annan fråga men med samma svarskategorier, där undersökningen syftade på att se hur förberedda respondenterna var på olika typer av frågor. I < 6 >

7 kommentaren framkommer att det i flera fall också handlar om hur man tar studieuppehåll, hur man gör om man hamnar efter och studiesociala frågor. Tabell 2. Hur förberedd känner du dig på att svara på de ovanstående frågorna [Tabell 1]? Procent per kategori. Antal svarande inom parentes. Väl förberedd Medelgod kännedom Ej väl förberedd Information om kurser vid institutionen 66,7 (24) 36,1 (13) 0,0 (0) 36 Information om program vid institutionen 85,7 (30) 14,3 (5) 2,9 (1) 35 Strategiska val av kurser 55,6 (20) 38,9 (14) 5,6 (2) 36 Allmän information om doktorandstudier 25,0 (9) 50,0 (18) 25,0 (9) 36 Allmän information om vilka yrken eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser Svar 55,6 (20) 36,1 (13) 11,1 (4) 36 Hur arbetsmarknaden ser ut för branschen 48,6 (18) 43,2 (16) 10,8 (4) 37 Frågor om hjälp med praktik 22,2 (8) 36,1 (13) 41,7 (15) 36 CV-granskning 28,6 (10) 25,7 (9) 45,7 (16) 35 Allmänna frågor och råd om att söka arbete 50,0 (18) 38,9 (14) 11,1 (4) 36 Annat, vänligen specificera De flesta känner sig väl förberedda att svara på frågor som rör program och kurser. Knappt några känner sig ej förberedda, däremot känner sig fler väl föreberedda när det gäller kurser vid institutionen än vid program vid institutionen. När det kommer till frågor om stöd till praktik och CV-granskning är det däremot runt hälften som inte känner sig förberedda och bedömer att de inte kan besvara studenternas frågor inom området. Frågan om praktik bör dock ses i relation till att majoriteten som svarat är från teknisk-naturvetenskaplig fakultet. I många av utbildningar gör man exjobb vilket kan liknas med praktik, men det är inte säkert att respondenterna uppfattat frågan på det sättet. Vidare lyfter en kommentar fram att många frågor hänvisas vidare, doktorandfrågor till de som arbetar med forskarutbildningen, CV-granskning till universitet centralt och många frågor om arbetsmarknaden till fackförbund. En kommentar lyfter att studievägledningen ska kunna besvara allmäna frågor medan det ligger på program- och kursansvariga att svara på specifika frågor om kursinnehåll. < 7 >

8 En stor andel efterlyser vidareutbildning. Följande figur visar hur många som svarat ja/nej på om det behövs vidareutbildning inom studievägledning respektive karriärutbildning. Figur 4. Vilka vidareutbildningar känner du att du skulle behöva? Procent. Mer än hälften säger alltså att de skulle behöva vidareutbildning inom såväl studievägledning som karriärrådgivning. Många betonar i kommentarerna att de redan har god kompetens, men att det är viktigt med fortbildning. När det gäller synen på behovet av karriärrådgivning för studenterna är andelen som betraktar det som viktigt mycket hög. Figur 5. Frågor som rör studenters efterfrågan av karriärrådgivning generellt. Procent. < 8 >

9 3.2 Kvalitativ del I slutkommentaren iii lyfter de svarande respondenterna framför allt att de upplever studievägledningen vid universitetet som fragmenterad och att den betraktas på olika sätt inom olika delar av universitet, det framkommer att yrkesrollen i många fall är splittrad och att man bör få fokusera på just vägledning. Vidare betonas att studievägledningen måste vara synlig. Kommentarer: iv Svårt att nå ut till studenterna. Vi anordnar många seminarier om att söka-jobb men de är sällan fullbesatta och ibland tvingas vi ställa in pga för få anmälda. Studenter har också svårt att förflytta sig från olika campus till oss centralt. Mera satsningar på institutionsstudievägledares yrkesroll. Att man verkligen får jobba som studievägledare utan alltför många sidouppgifter. Och att man är utbildad inom sitt specialområde då det gäller viss yrkesvägledning. Studievägledare behöver tid för att ha kontinuerlig kontakt med fler studenter så att vi blir synliga. Många studenter tror att man bara kan ta kontakt med en studievägledare om man har problem. Studievägledaryrket behöver få en högre status inom universitetet. Studievägledare behöver mer vidareutbildning för att kunna sköta de många olika komplexa arbetsuppgifterna. Studievägledarna har väldigt olika uppfattningar om sina roller och våra tjänstebeskrivningar varierar mycket. Ett (fakultets-)gemensamt forum för alla studievägledare skulle bidra till en bättre gemensam uppfattning om studievägledarens roll. Jag tycker det borde ställas specificerade krav på varje institution att erbjuda tillräcklig vägledning och att det skulle vara obligatoriskt i vägledartjänsten att deltaga i den fortbildning som erbjuds. Vi måste kunna garantera en hög lägsta-nivå på vägledningen. Idag ligger detta alltför mycket på hur institutionerna prioriterar och vem som är vägledare. Vi har ett antal personer som är vägledare i själ och hjärta. Sedan har vi ett antal som har det som en bisyssla till forskning eller någon annan administratörstjänst. Att röra sig ute bland studenterna och öka möjligheten för dem att ställa spontana frågor har varit mycket bra. I svaren ovan går det att utläsa några förslag på lösningar, exempelvis att ha bättre kontinuerlig kontakt med studenter och ställa krav på vägledning på institutioner samt att de som arbetar med frågorna får mer vidareutbildning. Det lyfts också fram att studievägledaryrket behöver högre status och att fler satsningar behövs. När det gäller förslag på lösningar framkommer utöver redan nämnda integration mellan de som arbetar med vägledning. Som en programansvarig institution har vi öppnat upp den samrådsgrupp för programmet som finns. Nu deltar flera representanter från de inblandade institutionerna i programmet (även administratörer) samt två studenter från studentföreningen. Som studievägledare blir man mer insatt i vad som händer på de olika institutionerna. Problem kan lösas lättare. Idéer om förändringar kommer upp och förhoppningsvis [blir det] lättare att göra gemensamma förbättringar för studenterna. För att förbättra för studievägledarna behöver universitetet höja statusen för kategorin (inte minst lönemässigt). Det är även den ständiga bristen på resurser som kan vara svår att hantera även utifrån ett studentperspektiv. Som studievägledare har man en dubbelroll och det är viktigt att institutionen förstår det. iii Frågan i enkäten: Skriv gärna ned tankar om vilka satsningar ni genomfört samt varför de varit lyckade och/eller tankar om vad du tycker behövs för att förbättra studievägledningen. 19 av respondenterna svarade med kommentarer. iv Redaktionella ändringar har gjorts i eventuella språkfel. < 9 >

10 Vi arbetar f.n med en centralisering av studievägledning och programadministration för Teknat. Vi har en blandning av utbildade studie/karriärvägledare och personer med ämnesbakgrund, vilket är positivt för helheten, men vi har tidigare haft svårt med kontinuiteten hos personalen framför allt för den senare kategorin. Det är viktigt att studievägledningens status höjs. Studievägledningen är en central del i studiegången som är ett viktigt stöd för de studerande. Kontakten med studenterna är som synes en central del, det finns återkommande citat om det: Vi lägger stor vikt vid att välkomna nya studenter till oss. Sedan några år tillbaka har vi också en karriärvägsföreläsning för nya studenter Vi har bra individuell studievägledning och gruppstudievägledning, studieteknikkurs och stöd för studenter i behov av särskilt stöd för vi sätter studenten i focus, ser dem som individer och är kreativa och snabba på att hitta individuella lösninger. 4. Sammanfattning Den här rapporten syftar till att ge studievägledarnas egna perspektiv på studievägledningen vid Uppsala universitet. På grund av den låga svarsfrekvensen ska tolkning av resultaten göras försiktigt. Det som dock kan påpekas är att de som besvarat enkäten har gett mycket information i de öppna kommentarsfälten vilket nyanserat och närmare specificerat de problem som finns. Det som framkommer i den kvantitativa delen är att ett intresse av mer utbildning inom studievägledning och karriärsrådgivning finns. Den visar även att studenter efterfrågar karriärrådgivning. I den kvalitativa delen beskrivs två problem studievägledningen står inför. Dels att flera vägledare uttrycker ett behov av att synas mer ute bland studenter, dels att studievägledningen är ganska ojämn på institutionerna. Vissa har gjort stora satsningar samtidigt som andra studievägledare uttrycker att det finns problem vid institutionerna. < 10 >

11 5. Förslag Studentkåren ser gärna ökade satsningar på studievägledning men även ett ökat fokus på karriärsfrågor ute på institutionerna. Detta då institutionerna ligger närmast studenterna ifråga om kunskaper om den specifika utbildningen. Här skulle lösningar kunna vara att utbilda studievägledare i bland annat karriärsrådgivning och öka fokus och deltagande i exempelvis arbetsmarknadsmässor, ge mer stöd i praktiksökande samt att allmänt arbeta för att uppmärksamma studenter om karriärfrågor. Det är viktigt att studievägledare redan tidigt i utbildningen är ute och berättar om arbetsmarknaden och erfarenheter från tidigare studenter. För att motverka att det studievägledarna förväntas göra inte ska vara så splittrat vill Uppsala studentkår arbeta för att skapa en jämn nivå på alla institutioner och arbeta för en mer standardiserad studievägledning. Tre viktiga punkter som Uppsala studentkår arbetar för: Förbättra studievägledningen genom vidareutbildningar för de studievägledare som saknar utbildning i studievägledning. Öka synligheten för studievägledningstjänsten bland studenter. Satsa på karriärsrådgivning I slutändan handlar frågan om en högkvalitativ studievägledning om universitetets ansvar att svara på de behov som finns bland många studenter idag. Studenter vars CSN inte räcker till på grund av omvägar till drömutbildningen, studenter som har svårt att se vad deras yrkestitel innebär på arbetsmarknaden, studenter som letar efter praktik, vill vässa sitt CV eller funderar på en fortsatt akademisk karriär. Listan över alla möjligheter för skapa bättre arbetslivsanknytning genom karriärsrådgivning kan göras lång och Uppsala studentkår kommer att fortsätta arbetet med att göra studievägledningen till en högkvalitativ tjänst för studenterna. Uppsala studentkår vill ge ett stort tack till Eva Söderman och alla som medverkade i enkäten! < 11 >

12 Referenser I-Graduate 2010, 2011, International Student Barometer, presentationer för Uppsala universitet Riksrevisionen 2009, Studenternas anställningsbarhet - regeringens och högskolans insatser (RiR 2009:28). Bilaga: Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet, sid. 22: Företrädare för Studerandebyrån anser att studie- och karriärvägledningen i dagsläget inte är tillräckligt väl utbyggd. Man anser att verksamheten framför allt borde förstärkas på institutionerna eftersom det är där som studenterna finns till vardags. Dock framförs att detta skulle kunna vara problematiskt eftersom vissa institutioner inte anser sig ha råd med egen studie- och karriärvägledning när resurserna knappt räcker till undervisning. Det finns också institutioner som saknar egen studieoch karriärvägledning. I sådana fall sköts uppgiften vanligen av studierektor. I samband med Högskoleverkets rapport om studievägledning (2007:29 R) gjorde Uppsala universitet en egen undersökning. Där redovisades en snabbenkät till institutionerna som visade att resurserna för vägledning varierade från en person på heltid till två procent av en heltid. < 12 >

13 Bilagor Enkätbilaga Följande enkät är utsänd från Uppsala studentkårsstyrelse och är tänkt att fånga upp dels hur studievägledare vid Uppsala Universitet upplever sitt arbete dels hur de upplever efterfrågan på karriärrådgivning från studenter. Här definieras karriärsrådgivning som vägledning med fokus på arbetslivsanknytning. Exempelvis frågor kring strategiska utbildningsval samt praktik. 1. Vart på universitetet arbetar du (exempelvis institution, program eller på universitetet centralt)? 2. Hur många procent studievägledning har du i din tjänst? 3. Vad är din utbildningsbakgrund som studievägledare? * Utbildning i studievägledning * Erfarenhet av studievägledning * Annan utbildning som anknyter till studievägledning I följande fråga bör du uppskatta hur ofta studenter kommer med frågor rörande de följande punkterna. Om någon fråga som förekommer ofta inte finns med så lägg till den under Annat. 4. Vad frågar studenter mest om enligt dig? Sätt betygen 1-3 där 1 är sällan och 3 ofta. * Information om kurser vid institutionen * Information om program vid institutionen * Strategiska val av kurser (ex hur studenten ska välja kurser för ett specifikt yrke eller för vidare doktorandstudier) * Allmän information om doktorandstudier * Allmän information om olika branscher * Allmän information om vilka yrken eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser * Hur arbetsmarknaden ser ut för branschen * Frågor om hjälp med praktik * CV-granskning * Allmänna frågor och råd om att söka arbete * Annat: I följande fråga bör du uppskatta hur förberedd och insatt du känner dig när du besvarar olika typer av frågor från studenter. Om någon fråga som förekommer ofta inte finns med så lägg till den under Annat. 5. Hur förberedd känner du dig på att svara på de ovanstående frågorna? Sätt betygen 1-3 där 1 är sällan och 3 ofta. * Information om kurser vid institutionen * Information om program vid institutionen * Strategiska val av kurser (ex hur studenten ska välja kurser för ett specifikt yrke eller för vidare doktorand studier) * Allmän information om doktorandstudier < 13 >

14 * Allmän information om olika branscher * Allmän information om vilka yrken eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser * Hur arbetsmarknaden ser ut för branschen * Frågor om hjälp med praktik * CV-granskning * Allmänna frågor och råd om att söka arbete * Annat: Följande frågor rör dig som studievägledare samt karriärrådgivning: 6. Under din tid som studievägledare, vilka vidareutbildningar har du fått möjlighet att gå? 7. Vilka vidareutbildningar skulle du vilja få möjlighet att gå? 8. Om du erbjöds en utbildning i karriärrådgivning, skulle du vilja gå den? * Ja * Nej * Det beror på 9. I din tjänst som studievägledare, hur många timmar har du för studievägledning i ditt anställningsavtal? 10. Känner du att du skulle behöva fler timmar eller klara dig på färre? * Fler * Antalet timmar jag har nu räcker bra * Skulle klara mig på färre 11. Om du valt fler, ungefär hur många fler timmar skulle du behöva? Frågor som rör studenters efterfrågan av karriärrådgivning generellt enligt dig 12. Upplever du att studenter efterfrågar karriärrådgivning? 13. Anser du att det finns behov av karriärsvägledning? Skriv gärna ned tankar om vilka satsningar ni gjort på institutioner samt varför de har varit lyckade och/eller tankar om vad du tycker behövs på din institution för att förbättra studievägledningen < 14 >

15 Resultatbilaga 1. Välj det/de alternativ som bäst beskriver din tjänst som studievägledare: besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Svarsprocent Antal svar Programstudievägledare 54,1% 20 Institutionsstudievägledare 45,9% 17 Ämnesstudievägledare 18,9% 7 Studie- och karriärvägledare 16,2% 6 På vilken institution och/eller annat För dig som inte arbetar heltid som studievägledare, vilka andra arbetsuppgifter ingår i din tjänst? besvarad fråga 23 skippad fråga 14 Antal svar Ungefär hur många studenter har du ansvar för och hur många procent studievägledning har du i din tjänst? besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Antal svar Känner du att du skulle behöva fler procent för studievägledning eller klarar dig på färre? besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Svarsprocent Antal svar Fler 13,5% 5 Antalet jag har nu räcker bra 86,5% 32 Skulle klara mig på färre 0,0 % 0 Om du valt fler, ungefär hur många procent för studievägledning menar du skulle krävas för att tillgodose studenternas behov? 8 < 15 >

16 5. Vad är din bakgrund som studievägledare? besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Svarsprocent Antal svar Utbildning i studievägledning 64,9% 24 Erfarenhet av studievägledning 70,3% 26 Annan utbildning som anknyter till 62,2% 23 studievägledning Annat 48,6% Vad frågar studenter mest om enligt dig? besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Ofta, är en av de mest Ibland Sällan, förekommer Antal svar förekommande frågorna endast i några få fall Information om kurser vid 75,0% (27) 25,0% 0,0 % (0) 36 institutionen (9) Information om program vid 62,9% (22) 25,7% 14,3% (5) 35 institutionen (9) Strategiska val av kurser 56,8% (21) 32,4% 10,8% (4) 37 (12) Allmän information om 0,0 % (0) 28,6% 71,4% (25) 35 doktorandstudier Allmän information om vilka yrken eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser (10) 51,4% (19) 27,0% (10) 21,6% (8) 37 Hur arbetsmarknaden ser ut för 40,5% (15) 35,1% 24,3% (9) 37 branschen (13) Frågor om hjälp med praktik 5,6 % (2) 36,1% 58,3% (21) 36 (13) CV-granskning 11,4% (4) 8,6 % 80,0% (28) 35 (3) Allmänna frågor och råd om att 22,9% (8) 34,3% 42,9% (15) 35 söka arbete (12) Annat, vänligen specificera 21 < 16 >

17 7. Hur förberedd känner du dig på att svara på de ovanstående frågorna? besvarad fråga 37 skippad fråga 0 Väl förberedd, har god kännedom inom området Medelgod kännedom Ej väl förberedd, känner att jag inte kan besvara studentens fråga inom området Antal svar Information om kurser vid 66,7% (24) 36,1% (13) 0,0 % (0) 36 institutionen Information om program vid 85,7% (30) 14,3% (5) 2,9 % (1) 35 institutionen Strategiska val av kurser 55,6% (20) 38,9% (14) 5,6 % (2) 36 Allmän information om 25,0% (9) 50,0% (18) 25,0% (9) 36 doktorandstudier Allmän information om vilka yrken 55,6% (20) 36,1% (13) 11,1% (4) 36 eller arbetsuppgifter som finns för den utbildning studenten läser Hur arbetsmarknaden ser ut för 48,6% (18) 43,2% (16) 10,8% (4) 37 branschen Frågor om hjälp med praktik 22,2% (8) 36,1% (13) 41,7% (15) 36 CV-granskning 28,6% (10) 25,7% (9) 45,7% (16) 35 Allmänna frågor och råd om att söka 50,0% (18) 38,9% (14) 11,1% (4) 36 arbete Annat, vänligen specificera 6 8. Vilka vidareutbildningar känner du att du skulle behöva? besvarad fråga 36 skippad fråga 1 Ja Nej Antal svar Mer inom studievägledning 64,7% (22) 38,2% (13) 34 Mer inom karriärrådgivning 72,2% (26) 30,6% (11) 36 Andra utbildningar du menar skulle behövas, vänligen motivera 10 < 17 >

18 9. Frågor som rör studenters efterfrågan av karriärrådgivning generellt besvarad fråga 36 skippad fråga 1 Ja Nej Antal svar Upplever du att studenter efterfrågar 66,7% (24) 38,9% 36 karriärrådgivning? Anser du att det finns behov av karriärrådgivning? (14) 88,6% (31) 14,3% 35 (5) Kommentera gärna! Skriv gärna ned tankar om vilka satsningar ni genomfört samt varför de varit lyckade och/eller tankar om vad du tycker behövs för att förbättra studievägledningen Besvarad fråga 19 < 18 >

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Jordbruks- och miljöekonomi NA0117, 10140.1011 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-10-29-2010-11-18 Antal svar 33 Studentantal

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

Likabehandling i lärandet

Likabehandling i lärandet Likabehandling i lärandet Catharina Langendorf Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Metoder för att identifiera studenters behov av särskilt stöd. Utgångspunkt Vid Göteborgs universitet ska

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

STUDENTRAPPORTEN 2013

STUDENTRAPPORTEN 2013 STUDENTRAPPORTEN 2013 Studentum Studentum är med sina cirka 500 000 besökare varje månad, Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Visionen är att samla alla eftergymnasiala utbildningar

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment

Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Klemens Eriksson, Evolutionsbiologiska institutionen Hur mäts kunskap bäst? examinationen som inlärningsmoment Jag hävdar att kunskapskontrollen är en del

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter

Anmälan mot Göteborgs universitet angående nekande att rätta inlämnade uppgifter Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Granlund 08-563 088 38 magnus.granlund@hsv.se

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2011 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildningar som ger arbete Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut

Utvärdering av utbildningsprojektet. Vägen Ut Utvärdering av utbildningsprojektet Vägen Ut Inledning Bakgrund Verksamheterna Socialtjänst- Socialbidrag och Myndigheten för bostadssamordning inom Uppsala kommun har under de senaste åren genomförts

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Utökad växt- och ståndortskännedom LP0562, 10291.1011 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Kenneth Lorentzon Värderingsresultat Värderingsperiod: 2010-11-02-2010-11-24 Antal svar

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skoglig planering ur ett företagsperspektiv SG0060, 20013.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ola Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-20-2012-02-03 Antal

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation

Örebro universitet. Rapport: Linje 14. September 2013, Markör Marknad och Kommunikation Örebro universitet Rapport: Linje 14 September 13, Markör Marknad och Kommunikation Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 4 1 3 Stockholm Fax: 8-716 83 81

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år.

Enkäten inleds med några frågor om demografiska data. Totalt omfattar enkäten 85 frågor. 30-40 år. 41-50 år. 51-60 år. > 60 år. 6-10 år. 1 av 15 2010-11-03 12:46 Syftet med den här enkäten är att lära mer om hur lärare tänker och känner när det gäller matematikundervisningen, särskilt i relation till kursplanen och till de nationella proven.

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet, rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013

Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 Svenska drömjobbet 2013 RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORK LIFE, SEPTEMBER 2013 0 Manpower Work Life Rapport SVENSKA DRÖMJOBBET 2013 Vilket är det svenska drömjobbet 2013? Manpower Work Life

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET. KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING. KKiK-presentationer 1 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KKiK-presentationer 2015 ÅRS UNDERSÖKNING KKiK-presentationer 1 KKiK-presentationer 2 KKiK-presentationer 2015 års undersökning Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Text:

Läs mer

Namn: Skola: E-post: Telefon:

Namn: Skola: E-post: Telefon: PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Diskutera din personliga utvecklingsplan med din förman! Använd blanketten som stöd vid diskussionen. Namn: Skola: E-post: Telefon: Uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning 1 2010-12-20 2009/608 Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning Förslag Doktorandanställning införs för samtliga heltidsdoktorander

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund. Magisterutbildning och arbetsmarknad Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen Henrik Berglund Magisterutbildning och arbetsmarknad 1 Förord Denna rapport är delvis baserad på ett statistiskt material som inhämtats för en kursrapport

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Hur är det att vara lärare i svenska som andraspråk med utländsk bakgrund?

Hur är det att vara lärare i svenska som andraspråk med utländsk bakgrund? I LiSetten nummer 4/2013 publicerades ett brev från en lärarstudent som undrar hur det är att arbeta som lärare i svenska som andraspråk om man har utländsk bakgrund. Vi lät några personer svara på brevet.

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Namn: Skola: e-post: Telefon:

Namn: Skola: e-post: Telefon: PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Namn: Skola: e-post: Telefon: Uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen inleds med att skolans kontaktperson och deltagarna i projektet Arbetslivssamverkan samlas och tillsammans

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA 2014-11-07 Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA Avser tiden 2013-11-01 till 2015-03-01 1. Sammanfattning Organisation på hemmaplan Kommungruppen som består av tolv personer träffas två gånger mellan

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer