Läkemedelsförteckningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsförteckningen"

Transkript

1 Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar

2 1. Sammanfattning För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen bland privatpraktiserande förskrivare erbjöd Apoteket AB förskrivare vid vårdföretag att delta i pilotprojektet våren 6. (1) I pilotprojektet utvärderades den upplevda nyttan och funktion, utformning av läkemedelsförteckningen och dess applikation. Datainsamlingen skedde med hjälp av tre olika enkäter som skickades ut via en webbaserad enkät vid tre tillfällen; vid projektstart, efter en månad och efter tre månader. Svarsfrekvensen för de tre enkäterna var låg varför en sammanställning av svaren har gjorts som måste tolkas med försiktighet 89 privatpraktiserande förskrivare medverkade i pilotprojektet. Resultatet visade att förskrivarnas förväntningar på Läkemedelsförteckningen var hög. Förskrivarna var positiva till Läkemedelsförteckningen och upplevde att Läkemedelsförteckningen skulle ge dem värdefull information. Bäst nytta med Läkemedelsförteckningen såg förskrivarna för patienter med missbruk, multisjuka och patienter med flera vårdgivare. Åtkomsten till Läkemedelsförteckningen ansågs inte vara smidig vilket med stor sannolikhet tillsammans med tekniska problem medfört att förskrivarna använt Läkemedelsförteckningen i ringa omfattning under pilotprojektet. Användningen tycks även ha minskat istället för att ha ökat under pilotprojektets gång. En förskrivare såg Läkemedelsförteckningen som ovärderlig men flertalet förskrivare tyckte att Läkemedelsförteckningen inte fungerat som ett arbetsredskap. Med anledning av den låga användningen av Läkemedelsförteckningen har endast få förskrivare besvarat frågorna om funktion och utformning av applikationen. De som svarat är antingen tydligt positiva eller tydligt negativa.

3 (1) Innehållsförteckning Läkemedelsförteckningen Sammanfattning.... Bakgrund.... Utvärderingens mål.... Genomförande.... Metod.... Resultat....1 Attitydenkät.... Enkät 1 månad Enkät månader Sammanfattande resultat...

4 (1). Bakgrund Lagen om läkemedelsförteckning (:8) trädde i kraft -7-1 i syfte att öka säkerheten och nyttan för de individer som använder receptförskrivna läkemedel. Apoteket AB fick ansvar att inrätta detta register där individers receptbelagda läkemedel, uthämtade de senaste 1 månaderna från apotek, registreras. Uppgifterna i Läkemedelsförteckningen kan användas av individen själv men även av förskrivare och farmaceut vid apotek efter patientens respektive kundens samtycke. För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen inom hälso- och sjukvården planerade Apoteket AB tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skåne, Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Östergötland ett pilotprojekt, Pilot 1, hösten. Parallellt med Pilot 1 gick förfrågan ut från Apoteket AB till privatpraktiserande förskrivare att även ge dem möjlighet att använda Läkemedelsförteckningen. Till skillnad från förskrivarna inom landstingen som använde pin-kod för åtkomst till Läkemedelsförteckningen använde de privatpraktiserande förskrivarna e-legitimation. Apoteket AB gav ehälsoinstitutet i uppdrag att utvärdera piloten för de privatpraktiserande förskrivare.. Utvärderingens mål Att utvärdera förskrivarnas upplevda nytta med Läkemedelsförteckningen och hur de upplevde applikationen gällande funktionalitet och utformning.. Genomförande Våren 6 skickade Apoteket AB ut inbjudningsbrev om att få delta i pilotprojektet till verksamhetschefer [ref. 1] och förskrivare [ref. ] vid alla vårdföretag som var registrerade på Vårdföretagarnas medlemslista. Förskrivare som arbetade vid de vårdföretag som ställde sig positiva till projektet fick själva anmäla sitt intresse att delta i projektet. De fick därefter via e-post ett introduktionsbrev [ref. ] från Apoteket AB som utförligare beskrev projektet och utvärderingen. Ingen personlig kontakt togs mellan Apoteket AB och förskrivarna. Tre enkäter med olika innehåll skickades ut till förskrivarna. Alla tre enkäterna skickades ut i elektronisk form via e-post från Apoteket AB:s webbenkätsystem. Alla enkätfrågor hade inför varje utskick stämts av med uppdragsgivaren. Första enkäten skickades som en klickbar länk tillsammans med introduktionsbrevet och därefter skedde utskicken efter en månad och efter tre månader. Den första enkäten fokuserade på attityder, den andra på funktionalitet, utformning och samtyckesrutin och den tredje på uppföljningsfrågor från de två föregående enkäterna.

5 (1). Metod Datainsamling skedde med enkät. Enkäterna var utformade dels med fasta svarsalternativ med möjlighet till kommentar, dels med öppna frågor och dels som påståenden med en sexgradig instämmandeskala. Påståendefrågorna var positivt vinklade. Statistikprogrammet SPSS användes för bearbetning av data och analys av de fixa frågorna. De öppna frågorna analyserades genom kategorisering.. Resultat Från de tillfrågade vårdföretagen var det 89 förskrivare som anmälde sitt intresse att delta i projektet. Svarsfrekvensen för de tre enkäterna var låg; 8% för den första enkäten respektive 18% för enkät två och tre. Respondenterna var spridda från Västernorrland i norr till Skåne i söder, Göteborg och Värmland i väster och Stockholm och Kalmar i öster. En påminnelse per enkät gjordes. Då studien gav en låg svarsfrekvens återges resultatet i en sammanställande form. Alla förskrivare har inte besvarat alla frågor..1 Attitydenkät Attitydenkäten sändes ut i samband med introduktionsbrevet. besvarade enkäten varav sju kvinnor och 18 män. Fråga 1. Hur har du fått information om Läkemedelsförteckningen? Flera alternativ möjliga. Respondenterna hade fått information på olika sätt. Flertalet hade dock fått informationen från Apoteket. 1 Antal Hur har du fått information om Läkemedelsförteckni ngen?(n=) Ingen information Tidningar TV Internet Kollegor Apoteket Informationsmöte/Avdeln ingsmöte Patient Annat Figur 1.

6 6(1) Fråga. För vilka patienter och i vilka situationer tror du att du kommer att ha mest nytta av Läkemedelsförteckningen? Grupperna har kategoriserats och antal svar vid varje grupp inom parantes. Misstänkt beroende (9) Patienter som inte själva kommer ihåg (7) Patienter med olika vårdkontakter () För de flesta patienterna () Allergiker Multisjuka Hemsjukvårdspatienter Nya patienter på mottagningen Nya interaktioner vid ny medicin Fråga. Utför du dina bankärenden via Internet? 88%, dvs. av, svarade att de utförde sina bankärenden via Internet. Resterande tre gjorde inte sina bankärenden via Internet. Fråga. Jag har fått tillräcklig information inför pilotprojektet för att veta hur jag skall hantera Läkemedelsförteckningen i det dagiga arbetet Fråga 6. Jag har haft möjlighet att påverka avdelningens medverkan i pilotförsöket Tjugotre besvarade både fråga och fråga 6. Frågorna rörde omfattningen respektive kvalitén på pilotprojektets information samt förskrivarnas uppfattning om sin egen möjlighet att kunna påverka pilotprojektet, se figur. Svaren ger en median på instämmandegrad för båda frågorna vilket tyder på att förskrivarna inte tyckte att de fått tillräckligt med information respektive att de inte heller haft möjlighet att påverka pilotprojektet.

7 7(1) 1 Antal Jag har fått tillräcklig information inför pilotprojektet för att veta hur jag skall hantera Instämmer inte alls Instämmer helt Jag har haft möjlighet att påverka vårdenhetens medverkan i pilotförsöket Figur. Fråga Jag är positiv till införandet av Läkemedelsförteckningen och Fråga 7 Jag har behov av en förteckning över mina patienters senaste uthämtade receptbelagda läkemedel Fråga 8 Läkemedelsförteckningen kommer att ge mig värdefull information jag inte kunnat få tidigare Fråga 9Läkemedelsförteckningen kommer att ge mig lätt åtkomst till information om mina patienters uthämtade läkemedel För attitydfrågorna och 7-9 anges (figur ) medianen per fråga. Samtliga förskrivare besvarade alla frågorna. Medianen per fråga är fem på tre frågor av fyra vilket visar på en generellt positiv attityd till Läkemedelsförteckningen. Förskrivarna var lätt positiva (medianen ) att få tillgång till information om deras egna patienters senaste uthämtade receptbelagda läkemedel.

8 8(1) Median 6 1 Jag är positiv till införandet av Läkemedelsförteckningen Jag har behov av en förteckning över mina patienters senaste uthämtade receptbelagda läkemedel Läkemedelsförteckningen kommer att ge mig värdefull information jag inte kunnat få tidigare Läkemedelsförteckningen kommer att ge mig lätt åtkomst till information om min patients uthämtade läkemedel Figur. Fråga 1. Har du några övriga kommentarer som rör Läkemedelsförteckningen och/eller pilotprojektet? Fem förskrivare besvarade frågan. Kommentarerna återges i fullständig form. Gränssnittet uselt! Har inte funderat mycket över detta innan men i princip borde detta ha funnits för länge sedan Jag blev tveksam till att använda Läkemedelsförteckningen då det stod att informationen skulle journalföras. Här är jag osäker på vad som ska journalföras och hur. Helst skulle jag bara journalföra den del av informationen som jag efterfrågat eller som påverkar mitt handlande. Jag är fortfarande oklar över syftet Vet inte hur det fungerar

9 9(1). Enkät 1 månad Den andra enkäten skickades ut en månad efter den första enkäten. Sexton förskrivare besvarade den andra enkäten, tre kvinnor och tretton män. Fråga 1. Jag är positiv till införandet av Läkemedelsförteckningen. De flesta var positiva till Läkemedelsförteckningen. Åtta av 1 var mycket positiva se figur. De som svarade vet ej gav kommentarer att de inte använt Läkemedelsförteckningen än. Två av dem som var positiva gav kommentarer att de upptäckt flera fall av läkemedelsmissbruk och att användningen av Läkemedelsförteckningen ökat patientsäkerheten genom att ge dem möjlighet att kontrollera om deras patienter följer ordinationer och/eller om de får mediciner från olika läkare. Antal Jag är positiv till införandet av Läkemedelsförtecknin gen (n=1) Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej Figur.

10 1(1) Fråga. I medeltal, hur många gånger per vecka har du använt Läkemedelsförteckningen? Tolv förskrivare besvarade frågan varav elva använde Läkemedelsförteckningen 1- gånger/vecka, se tabell 1. Fyra besvarade inte frågan. Gånger/ Antal respondenter vecka fler Tabell 1. Fråga. För vilka patienter och i vilka situationer har du haft mest nytta av Läkemedelsförteckningen? Fyra stycken av sexton kommenterade att de ännu inte använt Läkemedelsförteckningen. Alla som svarade med patientkategori angav missbrukare och äldre. Fråga. Jag tycker att Läkemedelsförteckningen ger mig en överskådlig bild över mina patienters läkemedel. Fråga 6. Jag tycker att Läkemedelsförteckningen är utformad så att det är lätt att förstå vilken läkemedelsinformation jag kan få tillgång till. Resultatet på frågorna och 6 återges i figur. Fjorton respektive tolv besvarade frågorna varav tio respektive sex svarade vet ej. De besvarande förskrivarna tyckte att Läkemedelsförteckningen var lätt att förstå.

11 11(1) Jag tycker att LF ger mig en överskådlig bild över mina patients läkemedel (n=1) Antal 6 Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej Jag tycker att läkemedelsförteckningen är utformad så att det är lätt att förstå vilken läkemedelsinformation jag kan få tillgång till (n=1) Figur. Fråga. Jag tycker att det är lätt att få åtkomst till Läkemedelsförteckningen. Fem av sex tyckte att det var lätt att logga in, se figur 6. Sex av 1 besvarade frågan med vet ej. Fyra svarade inte alls. Antal Det är lätt att logga in på LF (n=1) Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej Figur 6.

12 1(1) Fråga 7. Jag tycker att Läkemedelsförteckningens olika flikar, dvs. Fullständig förteckning, Behandlingsöversikt och Logglista ger mig en logisk och tydlig uppdelning över vad jag kan hitta under varje flik. Fråga 8. Jag tycker att Läkemedelsförteckningens möjlighet att sortera på t.ex. läkemedel eller datum ger mig de sorteringsalternativ jag behöver. Fråga 9. Jag tycker att Läkemedelsförteckningens möjlighet till utskrift är lätt att använda. Frågorna 7-9 rörde applikationen. Förskrivarna gav olika svar på hur de upplevde applikationen, se fig.7. Tolv förskrivare svarade på alla tre frågor. Flertalet svarade vet ej. Antal Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej Jag tycker att LF's olika flikar ger mig en logisk och tydlig uppdelning (n=1) Jag tycker att LF's möjlighet att sortera ger mig de sorteringsalternativ jag behöver (n=1) Jag tycker att LF's möjlighet till utskrift är lätt att använda (n=1) Figur 7. Fråga 1. Har du några övriga synpunkter eller kommentarer om Läkemedelsförteckningens innehåll, utseende, funktioner m.m.? Koncentrat av de kommentarer som gavs Funkar inte! Gör om grafisk utformning Har inte prövat den än Trodde att e-legitimation skulle fixas

13 Fråga 11. Jag tycker att jag fått tillräcklig information om samtyckesrutinen för att tydligt kunna informera mina patienter om vad deras samtycke betyder? 1(1) Fem av 1 svarade med instämmandegrad -6 vilket kan tydas att de hade fått tillräckligt med information. Fem svarade att de inte visste, se figur 8. 6 Antal 1 Jag tycker att jag fått tillräcklig information om samtyckesrutiner för att tydligt kunna informera mina patienter om vad deras samtycke betyder (n=1) Instämmer inte alls Instämmer helt Vet ej Figur 8. Fråga 1. Hur gav patienten dig sitt samtycke?(flera alternativ möjliga) Elva av 1 hade gett muntlig information via förskrivare eller annan vårdpersonal. En hade gett skriftlig information. Fråga 1. Har du haft patienter som inte vill ge sitt samtycke till att du tar del av deras läkemedelförteckning? Av elva så hade endast en haft en patient som inte gett sitt samtycke. Fem besvarade inte frågan. Fråga 1. Har du under denna testperiod haft behov av att titta på någon patients läkemedelslista utan dennes samtycke? Endast en av elva har tittat i Läkemedelsförteckningen utan patientens samtycke. Fem besvarade inte frågan. Steget att ta nödåtkomst gjordes inte.

14 1(1) Fråga 1. Övriga kommentarer Övriga kommentarer uttryckte frustration över att inte kunna logga in, att det tekniskt inte fungerar och att de inte hunnit pröva det än. En kommentar uttryckte sig positiv och såg det som Ett av de bästa instrumenten jag fått i min verksamhet. Skulle vara kul skriva artikel i läkartidningen. Många kolleger har varit väldigt uppskattande när de fått journalutdragen.

15 1(1). Enkät månader Enkät tre skickades ut tre månader efter den första enkäten (Attitydenkäten). Sexton förskrivare har besvarat enkäten varav tre kvinnor och tretton män. Fråga 1. Har Läkemedelsförteckningen fungerat som ett arbetsredskap för dig? Tretton besvarade frågan, se figur 9. Åtta tyckte att det inte alls har fungerat att använda Läkemedelsförteckningen som ett arbetsredskap. Kommentarerna visar att flertalet inte börjat använda Läkemedelsförteckningen än. Någon säger att den ibland är ovärderlig Antal Instämmer inte alls Instämmer helt Har läkemedelsförteckningen fungerat som arbetsredskap för dig? (n=1) Figur 9.

16 Fråga. Ungefär hur ofta har du använt dig av Läkemedelsförteckningen per vecka? Sex av sju använde Läkemedelsförteckningen 1- gånger per vecka. Nio förskrivare besvarade inte frågan. 16(1) Gånger/ Antal respondenter vecka fler Tabell. Fråga. I de fall du använt dig av Läkemedelsförteckningen, hur viktig har den informationen varit för vården av den aktuella patienten? Sex av 1 tyckte att Läkemedelsförteckningen var mindre viktig för vården av den aktuella patienten, se figur 1. Antal I de fall du använt dig av läkemedelsförtecknin gen, hur viktig har den informationen varit? (n=1) Instämmer inte alls Instämmer helt Figur 1.

17 17(1) Fråga. Har din uppfattning om Läkemedelsförteckningen ändrats under pilotprojektets gång? Tre av 1 har ändrat sin uppfattning om Läkemedelsförteckningen under pilotprojektets gång. Två hade ändrat sin uppfattning åt det positiva hållet och en åt det negativa hållet. Tre har inte besvarat frågan. Kommentarerna var behovet mindre än väntat och jag har hört flera patienter som har börjat använda sig av den. Fråga. Har åtkomsten till Läkemedelsförteckningen varit så smidig att det möjliggjort användning av Läkemedelsförteckningen i den omfattning du skulle ha önskat? Åtta av elva förskrivare tyckte att åtkomsten till Läkemedelsförteckningen inte alls var smidig, se figur 11. Antal Har åtkomsten till läkemedelsförteckni ngen varit så smidig att det möjliggjort användning av läkemedelsförteckni ngen i den 1 Nej, inte alls Ja, i hög grad Figur 11. Fråga 6. Vad skulle behöva göras för att underlätta för dig att använda Läkemedelsförteckningen mer? Kommentarerna återges i sin helhet. Kort utbildning Hjälp att komma ihåg Mer tid Ta bort kravet på dokumentation i journalen. Ta bort kravet på patientens samtycke. Mer komprimerad sammanställning uträknat antal tabletter/period

18 18(1) Fråga 7. Finns det någon ytterligare information som du anser dig ha behövt vid användning av Läkemedelsförteckningen? Svaren återges i sin helhet. Inloggning i systemet Namn på utfärdanden läkare för recepten Fråga 8. För vilka patienter och i vilka situationer har du upplevt mest nytta av Läkemedelsförteckningen? Nedan ges ett koncentrat på de patienter som nämndes. Missbrukstanke Multisjuka Andra vårdgivare Fråga 9. Har din klinik en rutin för hur samtycket med patienten ska gå till? Två av tio hade rutin om hur att hantera samtycket och åtta hade ingen rutin. Sex besvarade inte frågan. Fråga 1. Har du haft patienter som inte vill ge sitt samtycke? Åtta av sexton besvarade frågan varav två hade haft en patient som inte ville ge sitt samtycke. Övriga sex hade inte haft det. Kommentarerna för de patienter som inte ville ge sitt samtycke var integritet och misstanke om missbruk. Fråga 11. Tycker du att förskrivarens namn ska stå med i Läkemedelsförteckningen? Totalt tio svarade på frågan varav åtta tyckte att förskrivarens namn skulle stå och två att den inte skulle stå. Sex stycken hade inte besvarat frågan.

19 Fråga 1. Har du några övriga synpunkter om Läkemedelsförteckningens innehåll, layout, användning m.m.? 19(1) Endast två förskrivare gav kommentar. En rörde att det nog troligen är mycket bra för läkare i framtiden och då framförallt för de osäkra. En annan att han/hon tyvärr inte hade hunnit vara aktiv.

20 (1). Sammanfattande resultat Utvärderingen visar att de privatpraktiserande förskrivarnas förväntningar på Läkemedelsförteckningen var hög. Förskrivarna var positiva till Läkemedelsförteckningen och förväntade sig att Läkemedelsförteckningen skulle ge dem värdefull information. Förskrivarna såg däremot inte lika stort behov av förteckningen till sina egna patienter. Detta kan bero på att flera av de förskrivare som deltog i piloten inte hade någon av de patientkategorier där nyttan varit tydlig, dvs. patienter med missbruk, multisjuka och patienter som går till flera vårdgivare. Detta kan dock inte styrkas i föreliggande utvärdering. Svarsfrekvensen var mycket låg trots att förskrivarna själva tagit initiativ att anmäla sitt intresse att delta i pilotprojektet. Bortfallet kan inte entydigt förklaras men skulle till viss del kunna bero på att all information om pilotprojektet endast kom via e-post. Detta kan ha medfört att förskrivarna inte tagit till sig viktig information såsom att de själva skulle beställa e-legitimation för att komma igång att använda Läkemedelsförteckningen. Förskrivare pekade på att kortare utbildning och hjälp att komma igång skulle främja deras användning av Läkemedelsförteckningen. Åtkomsten till Läkemedelsförteckningen ansågs inte vara smidig vilket med stor sannolikhet tillsammans med tekniska problem medfört att förskrivarna använt Läkemedelsförteckningen i ringa omfattning. Användningen av Läkemedelsförteckningen har även gått ner från månad ett. Fler än hälften av dem som besvarat funktionsfrågor har svarat vet ej vilket kan tyda på att de inte har använt applikationen. Vid flertalet av frågorna var det samma fyra förskrivare som valt att inte besvara frågorna. Med stor sannolikhet är det dessa förskrivare som kommenterat att de ännu inte hade hunnit börja använda Läkemedelsförteckningen. Användningen tycks ha minskat istället för att ha ökat under pilotprojektets gång. En förskrivare såg Läkemedelsförteckningen som ovärderlig men flertalet förskrivare tyckte att Läkemedelsförteckningen inte fungerat som ett arbetsredskap. Förskrivarnas svar på antalet inloggningar i Läkemedelsförteckningen gav totalt att de skulle ha varit inloggade vid minst tillfällen per vecka och minst vid 18 tillfällen på en månad. Detta skall jämföras med de siffror på antalet inloggningar i Läkemedelsförteckningen som Apoteket AB fått från systemloggen vilket ger 9 inloggningar med e-legitimation totalt under 6, dvs. under en längre tid än pilotprojektet. Med anledning av den låga användningen av Läkemedelsförteckningen har endast få förskrivare besvarat frågorna om applikationen. De som svarat är antingen tydligt positiva eller tydligt negativa. Få besvarade frågorna om samtycke. Endast två av tio hade en rutin på sin arbetsplats om hur de skulle hantera samtycket. Svar på andra samtyckesfrågor ger att förskrivare själva eller annan vårdpersonal gett muntlig information till patienten. Någon kommenterade att de inte visste om de hade fått tillräcklig information om samtyckesrutinen och någon att kravet på samtycke ifrågasattes.

21 1(1) Referenser Ref. 1 Inbjudan verksamhetschef LF e-leg1, Apoteket AB Ref. Inbjudan e-leg dr, Apoteket AB Ref. LF Instruktionsbrev 699, Apoteket AB

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen Pilot 1 Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [7-6-19] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se (36) 1. Sammanfattning För att främja användningen av Läkemedelsförteckningen

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Utvidgad pilot Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Ulrika Eriksson, Sveriges kommuner och landsting och Anna-Lena Nilsson, ehälsoinstitutet Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Utvidgad

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Jämförelse av miljöenkäter. till personal vid Högskolan i Gävle. Undersökningar gjorda i maj 2002 resp i dec. 2003

Jämförelse av miljöenkäter. till personal vid Högskolan i Gävle. Undersökningar gjorda i maj 2002 resp i dec. 2003 1(6) Jämförelse av miljöenkäter till personal vid Högskolan i Gävle Undersökningar gjorda i maj 2002 resp i dec. 2003 Rose-Marie Löf Assistent vid avdelningen för Industriell ekonomi Institutionen för

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och

2005-11-25 719-2005. Apoteket AB 118 81 Stockholm. och Datum Dnr 2005-11-25 719-2005 Apoteket AB 118 81 Stockholm och Apoteket ABs personuppgiftsombud Karl-Fredrik Björklund Advokatfirman Carler Box 7557 103 93 Stockholm Samråd om läkemedelsförteckningen Lagen

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp

Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Pilotprojekt fo r test av PREM fra gor i nationella kvalitetsregistret SwedeAmp Sammanfattning SwedeAmp har genomfört ett test av PREM (Patient Reported Experience Measures) i pilotprojektform under hösten

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual

Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual Läkemedelsförteckningen via Melior och Profdocs Journal III, användarmanual 1 Innehållsförteckning Vad är Läkemedelsförteckningen (LF) 2 Vad innehåller LF 3 Åtkomst och Samtycke 4 Användningsområden 5

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Resultat och reektioner kring mailkategorisering av användares mail till Uppsala läns landsting kring åtkomst av journaler via nätet

Resultat och reektioner kring mailkategorisering av användares mail till Uppsala läns landsting kring åtkomst av journaler via nätet Resultat och reektioner kring mailkategorisering av användares mail till Uppsala läns landsting kring åtkomst av journaler via nätet Nanna Kjellin Lagerqvist 11 mars 2015 Abstract På uppdrag av Benny Eklund,

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Utvärdering av läkemedelsavstämning

Utvärdering av läkemedelsavstämning ehälsoinstitutet Utvärdering av läkemedelsavstämning rutin och dokumentationsmall vid ortopedkliniken, Landstinget i Kalmar län Projektrapport 2010-10-25 Clara Axelsson 2(24) 1 Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn?

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn? Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning -Samsyn? Rebecka Arman,, Kate Granström m och Ann-Mari Åslund Östberg I samarbete med Sofia Björkdahl Bakgrund till studierna Många problembeskrivningar

Läs mer

Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet

Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet Omvårdnadsinformatik 2016-04-18 Åsa Cajander, Uppsala universitet Isabella Scandurra, Örebro universitet Rapport om kunskapsläget på gång 11

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Journal via nätet möjlighet eller riskfaktor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

Journal via nätet möjlighet eller riskfaktor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Journal via nätet möjlighet eller riskfaktor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Patientens delaktighet/medverkan!?!?! Historik SUSTAINS - Uppsala Uppsala landsting först ut i Sverige och Europa med

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet?

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Universitet Deployment

Läs mer

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet

På svenska Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat använda det elektroniska receptet. Den privata hälso- och sjukvården håller

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Elektroniska recept Patientdataarkivet Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso-

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

Sunda solvanor resultatrapport 2015

Sunda solvanor resultatrapport 2015 Sunda solvanor resultatrapport 2015 Januari 2016 Författare: Matti Leijon, Verksamhetsutvecklare cancerprevention, RCC Marianne Maroti, Läkare onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping. Processledare

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland

Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland Cosmic pilotdrift Landstinget i Västmanland Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson, [28-12-17] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Projekt MedNet, Landstinget

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar.

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan

ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2013-02-04 ATTITYDER TILL FÖRSKOLAN ÅR 2012 föräldrars uppfattning av kvalitet i förskolan Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och

VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN 2011. En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och VÄRDEGRUNDSENKÄT IFO, BENGTSFORS KOMMUN En värdegrundsenkät som avser insatser inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som skett under det första kvartalet. Värdegrundsenkät Bakgrund Som ett led i Individ-

Läs mer

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9 Pascal Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD Version 0.9 Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Revisionsinformation... 3 1.2 Syfte och omfattning... 3 1.3 Teckenförklaringar...

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual December 13, 2010 www.intranet.umea.se www.netwisecorp.com Innehåll Tips... 3 Logga in... 4 Direktinloggning... 4 Ange anknytning...

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31

Kvalitetsindex. Rapport 2012-09-20. Utslussen Behandlingshem. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-08-31 Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-09-20 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-09-01-2012-0-31 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Medel UR/SB (per fråga). Sorterad på: Frågenummer. Urval: = UR = SB

Medel UR/SB (per fråga). Sorterad på: Frågenummer. Urval: = UR = SB Medel UR/SB (per fråga). Sorterad på: Frågenummer. Urval: = UR = SB Nr Fråga n UR SB 8 Jag fick bra information om hur undersökningar och behandlingar skulle gå till 74 3,77 3,47 9 Jag fick bra information

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer