Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013"

Transkript

1 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel:

2 2 Innehållsförteckning Resultatet från brukarundersökningen ska leda till förbättringar 3 Resultatet i korthet 3 Om HANS-mottagningen 3 Enkätfrågorna och insamlingen av svar 4 De som svarade på enkäten 5 Resultat från brukarundersökningen 6 Nöjdhet 6 Deltagarna om personalen 7 Tryggt i väntrummet och behandlingsrummet 9 Inflytande över behandlingen 10 Behandlingen hjälper helt eller delvis 12 Rekommenderar HANS till andra 12

3 3 Resultatet från brukarundersökningen ska leda till förbättringar Brukarundersökningar är ett av flera verktyg som socialförvaltningen använder för att följa upp verksamheterna. Förvaltningsledningen och HANS-mottagningen använder resultatet från brukarundersökningarna till att analysera vad mottagningen gör bra idag och ska behålla, vad som är mindre bra och som de därför behöver utveckla och förändra. Resultatet i korthet Socialförvaltningen genomförde en brukarundersökning på HANS-mottagningen under två veckor i april av 10 är mycket nöjda med HANS-mottagningen som helhet, 4 av 10 är ganska nöjda Personalen lyssnar på deltagarna, 77 procent instämmer helt i att personalen lyssnar på dem. Mer än 6 av 10 instämmer helt i att de har förtroende för personalen, att personalen respekterar dem och att personalen förstår deras problem. 59 procent känner sig helt trygga i väntrummet som delas med landstingets beroendemottagning 85 procent uppger att de har fått påverka vilken behandlingsmetod för dem helt och hållet eller till stor del. Alla deltagare tror att behandlingen hjälper dem helt eller delvis. Ca 9 av 10 skulle rekommendera HANS-mottagningen till andra. Om HANS-mottagningen HANS (Haninge Alkohol och Narkotika Samverkan) är en öppenvårdsmottagning för de kommuninvånare som behöver behandling och stöd för att komma tillrätta med alkoholoch drogproblem, och för deras anhöriga. HANS-mottagningen delar lokaler med landstingets beroendemottagning. På HANS erbjuder kommunen bland annat: Motivationsprogram Återfallsprevention 12-stegsbaserat behandlingsprogram Individuella kognitiva samtal med inriktning på beroendeproblematiken. För att få delta i 12-stegsprogram och individuella samtal behöver deltagarna ett beslut från en socialsekreterare i Haninge kommun.

4 4 Enkätfrågorna och insamlingen av svar Mellan den 15 april och 26 april delade behandlarna på HANS-mottagningen ut en enkät till besökarna som kom på enskilda möten och gruppmöten. Personalen informerade om att det är frivilligt att fylla i enkäten, att deltagarna är anonyma och att svaren används för att förbättra verksamheten. Deltagarna fick fylla i enkäten på plats och lämna sitt svar i ett förseglat kuvert, antingen till behandlaren eller i en låda i receptionen. Om deltagarna hade några frågor fick behandlarna svara på dessa så gott de kunde. Staben har tagit fram enkätfrågorna tillsammans HANS-mottagningen utifrån kommunens kvalitetspolicy. I socialförvaltningens brukarundersökningar är vissa frågor standard och ser likadana ut oavsett vilken verksamhet vi frågar om. Enkäten och informationsbladet finns i bilaga 1. Behandlarna skulle lämna ut enkäter till alla besökare mellan den 15 och 26 april Det finns alltid en risk att personalen missar att dela ut enkäter, men vår bedömning är att flertalet har fått en möjlighet att svara på enkäten, jämfört med hur många besökare HANS brukar ha under en två-veckorsperiod. 34 personer har svarat på enkäten. Svarsfrekvensen på varje fråga varierar mellan 94 och 100 procent.

5 5 De som svarade på enkäten Deltagarna har fyllt i viss information om sig själva: 62 procent av de som svarade på enkäten är män och 38 procent är kvinnor. 74 procent är mellan 35 och 64 år. 85 procent har varit på mer än 4 möten på HANS-mottagningen (informationsmöte, möte med behandlare eller på gruppmöte). För övriga 15 procent var det första, andra eller tredje mötet på HANS-mottagningen. Jag ville själv komma till HANS är den vanligaste andledningen till att deltagarna har kommit till HANS. Alkohol är det vanligaste problem som deltagarna sökt hjälp för, 61 procent har sökt hjälp för det. 24 procent har sökt hjälp för problem med narkotika. De som har kryssat i Annat har uppgett att de sökt hjälp för relationer, spelmissbruk eller att han eller hon har en beroendepersonlighet. Tabell 1. Åldersfördelning. Antal och procent. Ålder Antal Procent år år år 65 år Summa 1 3 % 7 21 % % 1 3 % % Tabell 2. Anledning till att deltagarna kom till HANS. Antal svar. Varför kom du till HANS-mottagningen? Antal svar Deltagarna kunde välja flera alternativ Jag ville själv komma till HANS 28 Min socialsekreterare ville att jag skulle börja på HANS 8 Familj eller vänner ville att jag skulle börja på HANS 4 Annat 4 Sjuksköterskan eller läkaren ville att jag skulle börja på HANS 2 Min arbetsgivare ville att jag skulle börja på HANS 2

6 6 Tabell 3. Vad deltagarna sökte hjälp för. Antal svar. Vad deltagarna sökt hjälp för Antal svar Alkohol 20 Narkotika 8 Både alkohol och narkotika 2 Annat 3 Resultat från brukarundersökningen Vi redovisar inte resultatet uppdelat på kvinnor och män eftersom gruppen kvinnor då blir så liten att det skulle gå att identifiera enskilda kvinnor. Vi redovisar inte heller resultatet uppdelat på hur många gånger deltagarna har gått på HANS eftersom gruppen som var på sitt första, andra eller tredje möte bara bestod av fem personer. Nöjdhet

7 Deltagarna om personalen 7

8 8

9 9 Tryggt i väntrummet och behandlingsrummet HANS-mottagningen delar lokaler med landstingets beroendemottagning och har därför ett gemensamt väntrum. Det är fler deltagare som uppger att de känner sig helt trygga i behandlingsrummet, över 90 procent, jämfört med att knappa 60 procent känner sig helt trygga i väntrummet. Ingen har uppgett att de känner sig otrygga.

10 10 Inflytande över behandlingen Personer som får behandling inom socialtjänsten ska ha inflytande över sin behandling enligt socialtjänstlagen. Till exempel tar behandlarna fram en genomförandeplan tillsammans med deltagaren. Hur deltagarna upplever sitt inflytande har vi velat belysa med följande frågor.. 91 procent uppger att de har fått vara med i planeringen av sin behandling helt och hållet eller till stor del. Nio procent uppger att det fått påverka till liten del, inte alls fått påverka eller inte vet.

11 11 85 procent uppger att de har fått påverka vilken behandlingsmetod för dem helt och hållet eller till stor del. 15 procent har svarat att de fått påverka till liten del, inte alls eller inte vet.

12 12 Behandlingen hjälper helt eller delvis Rekommenderar HANS till andra

13 13 Deltagarnas motiveringar till att rekommendera HANS-mottagningen till andra: JA om man har bestämt sig. Bra, förstående handledare. Bra personal som vet vad dom pratar om och lyssnar på oss. Bra, förstående handledare. Bra program och stöd. Har gett mig mycket bra råd. Bra, förstående handledare. Skulle kunna kombineras med enskilda samtal. Det fungerar. Mycket bra behandlare som tar ansvar. Risiga lokaler tydliga nedskärningar som påverkar behandlingen. Det är väldigt synd för dom kan hjälpa fler. Ventilera och dela med sig av känslor och tankar. Har haft tur att få bra behandling. Är jättenöjd med personal och anställda. Man blir behandlas med respekt. Det viktigaste, att personal förstår att alkoholism är en sjukdom och inte föraktar patienten. Det har varit bra för mig. Det dyker upp problem som behöver pratas då o då. Meningsfullt. Bra personal.

14 April 2013 Vad tycker du om HANS-mottagningen Vi vill veta vad du tycker om HANS-mottagningen så att vi kan förbättra den kommunala verksamheten. Därför ber vi dig att svara på frågorna i denna enkät. När du fyllt i enkäten, lägg den i kuvertet och klistra igen. Stoppa den sedan i lådan i receptionen eller lämna den till någon i personalen. Vi garanterar dig full anonymitet. Ingen kommer att veta vad just du har svarat. Resultatet kommer att presenteras på haninge.se Tack på förhand! Socialförvaltningen och personalen på HANSmottagningen Kontakt: Johanna Berglund, Socialförvaltningen, nås via kommunens växel

15 Till dig som går på HANS-mottagningen Först några frågor om dig Kön Man Kvinna Vilket år är du född? Hur många gånger har du varit på HANS-mottagningen på informationsmöte, möte med behandlare eller på gruppmöte? 1-3 gånger 4 gånger eller mer Sökte du till HANS-mottagningen för att få hjälp med Alkohol Narkotika Både alkohol och narkotika Annat:

16 Varför kom du till HANS-mottagningen? Du kan välja flera alternativ. Jag ville själv komma till HANS Min socialsekreterare vill att jag skulle börja på HANS Sjuksköterskan eller läkaren vill att jag skulle börja på HANS Familj eller vänner ville att jag skulle börja på HANS Min arbetsgivare ville att jag skulle börja på HANS Annat Frågor om HANS-mottagningen Hur nöjd är du med HANS-mottagningen som helhet? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Vad tycker du om personalen på HANS-mottagningen Personalen lyssnar på dig. Du har förtroende för personalen. Personalen respekterar dig. Personalen förstår dina problem. Stämmer till Stämmer helt stor del Stämmer till liten del Stämmer inte alls Har du upplevt att någon i personalen på HANS-mottagningen behandlat dig illa pga kön, etnicitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionhinder eller ålder? Ja Nej

17 Om Ja, på grund av vad? kön etnicitet könsuttryck sexuell läggning funktionsnedsättning ålder annat Känner du dig trygg eller otrygg i väntrummet? Helt trygg Ganska trygg Ganska otrygg Helt otrygg Känner du dig trygg eller otrygg i behandlingsrummet? Helt trygg Ganska trygg Ganska otrygg Helt otrygg

18 Ditt inflytande över behandlingen Helt och hållet Till stor del Till liten del Inte alls Vet inte Har du fått vara med i planeringen av din behandling? Har du fått påverka val av behandlingsmetod för dig? Var det enkelt att första vad de olika programmen innehåller? Tror du att behandlingen på HANS-mottagningen hjälper dig med dina problem? Ja, helt och hållet Ja, delvis Nej, väldigt lite Nej, inte alls Vet inte Skulle du rekommendera HANS-mottagningen till andra? Ja Nej Vet inte Varför / varför inte?

19 Finns det något som vi glömt att fråga om? Isåfall vad? Tack för att du fyllde i enkäten! Lägg den i ett kuvert och lämna till någon i personalen eller i lådan i receptionen.

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student 2014-05-19 Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer