Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?"

Transkript

1 Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010

2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Frågeställning...3 Metod...3 Resultat... 5 Bemötande... 5 Tillgänglighet och kontinuitet... 6 Kommunikation... 7 Tolkar... 7 Helhetsintryck... 8 Diskussion...9 2

3 Bakgrund Den 1 oktober 2009 infördes Vårdval Västra Götaland, en ny vårdvalsmodell som innebar att patienten fick rätt att välja mellan olika vårdgivare. Målet med reformen är att vårdgivarna fritt ska kunna etablera sig för att stärka patientens ställning och att öka kvalitet och tillgänglighet i vården. Det innebär att patienterna får större möjlighet att påverka sin vård, bland annat genom att välja vilken vårdcentral man vill gå till. 1 Under hösten 2009 genomförde Indikator, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en mätning av den patientupplevda kvaliteten inom primärvården. Patienter vid ungefär 830 vårdcentraler och liknande över hela landet fick svara på frågor om sina erfarenheter av vården. Bergsjön Vårdcentral och BVC fick en låg svarsfrekvens på cirka 30 procent och beslutade därför att genomföra en egen utformad studie bland sina patienter. Denna rapport visar resultatet av studien som genomfördes under September månad år Syfte Undersökningen syftar till att kartlägga patienternas erfarenheter och upplevelser av vårdcentralens verksamhet, samt att ta till vara på patienternas åsikter och att få fram ett underlag för ett fortsatt förbättringsarbete vid Bergsjön Vårdcentral och BVC. Frågeställning Frågorna konstruerades utifrån följande fem teman: Bemötande Tillgänglighet och kontinuitet Kommunikation Tolkar (Till de som använt sig av tolkar) Helhetsintryck Under varje tema ställdes ett antal frågor som intervjupersonerna fick svara på. Intervjuerna inleddes med några introduktionsfrågor och respondenterna ombads att uppge födelseår och födelseland. Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av 50 patienter på Bergsjön Vårdcentral och BVC. Metodvalet motiveras av att intervjuer gör det möjligt att skapa ett samtal och ställa mer ingående frågor till patienterna, än om man till exempel använder sig av enkätundersökningar. Målet med undersökningen var att få reda på mer djupgående åsikter hos patienterna för att identifiera eller upptäcka ännu icke kända eller otillfredsställande behov eller åsikter. Denna metod 1 3

4 har dock sina baksidor då det inte går att fullt ut lita på vad respondenterna säger och vissa faktorer kan påverka hur respondenten svarar. När undersökningen planerades var tanken att genomföra den med hjälp av fokusgrupper, dvs. en slags gruppintervju där deltagarna får diskutera frågor med hjälp av en samtalsledare som fördelar ordet och ställer frågor. Denna metod gick dock inte att genomföra då det inte var möjligt att rekrytera tillräckligt med deltagare under den tidsram som undersökningen skulle genomföras inom. Patienterna tillfrågades i anslutning till besök på vårdcentralen och intervjuerna genomfördes direkt efter tillfrågan. Ett alternativ hade varit att boka in intervjuerna på speciella tider, detta ansågs dock kunna leda till problem eftersom man var osäker på om patienterna verkligen skulle vilja boka en avsatt tid och infinna sig vid intervjutillfället. Nackdelen med tillvägagångssättet var att ett flertal patienter hade ont om tid och därför blev vissa av intervjuerna kortare än andra. Detta bedöms dock inte vara ett problem eftersom intervjuerna efter ett tag kändes mättade och ingen ny information kom fram. Det var önskvärt att intervjua fler kvinnor än män eftersom majoriteten av de som söker vård på mottagningen är kvinnor. Totalt intervjuades 30 kvinnor och 20 män. Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide som syftade till att ge svar på de teman som identifierades i studiens frågeställning. Intervjuguiden kan klassificeras som semistrukturerad där det fanns möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och förklara för intervjupersonerna om de hade svårigheter att förstå frågan. Det fanns således specifika frågor att utgå ifrån, men frågorna ställdes ibland på olika sätt och olika ordning. Frågorna formulerades också lättförståeliga och entydiga. Detta var nödvändigt eftersom majoriteten av intervjupersonerna hade låga kunskaper i svenska språket eller använde sig av tolk. Sammanlagt genomfördes 14 intervjuer med hjälp av tolk. Intervjuerna spelades in eftersom det gav möjlighet att transkribera samtalen ord för ord och göra en noggrann analys. Nackdelen med att spela in intervjuer är att respondenten kan känna sig obekväm, detta upplevdes dock inte som ett hinder under intervjuerna. Tre intervjuer genomfördes utan inspelning då patienterna inte ville bli inspelade. Intervjuerna transkriberades ord för ord och analyserades sedan genom att intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten och centrala tankar och åsikter lyftes sedan fram i resultatet. 4

5 Resultat Bemötande Det inledande temat för undersökningen behandlar personalens bemötande och hur intervjupersonerna upplever sig ha blivit bemött av läkare, sjuksköterskor och i receptionen. Frågor ställdes också om läkaren lyssnat och varit tillmötesgående mot patienten. Intervjuerna visar att man i överlag är mycket positiva till det bemötande man fått av reception, sjuksköterskor och av läkare. Personalen beskrivs återkommande som trevlig, vänlig och välkomnande. En respondent förklarar: ( ) Det är uppenbart från första ögonblicket, all personal man möter är respektfull mot patienterna och dom tar hand om en ordentligt. Det första intrycket i receptionen och att man möts med ett positivt ansiktsuttryck verkar vara viktigt för de intervjuade. Två av intervjupersonerna upplever att de vid något enstaka tillfälle bemötts negativ i receptionen. ( ) Jag ska inte vara negativ men receptionen ska vara lite mer, vad ska jag säga...inte öppna armarna mot patienterna men lite mera positiva i sitt uppförande, positiva i sitt jobb. Ansiktsuttrycket kan vara mycket viktigt för patienter när dom kommer in, det upplever jag vara ett minus här. På något sätt, men jag kan inte förklara. Det är bara det. Annars i övrigt är jag nöjd. I övrigt beskrivs personalen bara med positiva kommentarer. Flera nämner att personalen är väldigt hjälpsamma, har hög arbetsmoral och ger god service, vilket verkar gälla för hela personalkåren. De som ofta söker vård på mottagningen uttrycker uppskattning över att de blivit personligt bemötta av personalen. Intervjupersonerna upplever genomgående att läkarna lyssnar till vad de har att säga och att de förklarar på ett sätt som de förstår. Flera av de intervjuade belyser att det är viktigt att läkaren använder ett lättsamt språk och att samförstånd råder mellan patient och vårdgivare, vilket illustreras i detta citat: Den läkaren som jag träffade nu, han var jättebra. Han lyssnade på vad jag sa och kom med förslag på hur vi kan lösa det här och vad jag tycker och det är inte bara vad han säger utan hur man löser det tillsammans. Jag fick den hjälp jag ville ha, det var hundra procent. Flera av de intervjuade ger uttryck för att deras behov har blivit tillgodosedda då de fått den hjälp de har sökt för. Det verkar vara viktigt för patienterna att få någon slags återkoppling, att de till exempel remitteras till ett sjukhus eller får komma tillbaka på kontroll. Vid jämförelse med andra vårdcentraler menar flera respondenter att läkarna på Bergsjöns Vårdcentral tar sig tid med patienterna och lyssnar till vad de har att säga. Några nämner att de först när de fick träffa en läkare på denna vårdcentral som de fick en noggrann utredning om vad som var fel och blev remitterad till röntgen, sjukgymnast eller liknande. En respondent beskriver dock en enskild händelse då hon varit oense med läkaren om användandet av alternativmedicin, där hon upplevde att läkaren inte var tillräckligt öppen för vad hon hade att säga. Genomgående är dock patienterna väldigt nöjda med läkarnas behandling och upplever ett slags patientfokus som de inte har upplevt på någon annan vårcentral. Dom är väldigt hjälpsamma, vänliga och dom anstränger sig med tanke på att vi kan inte svenska och så. Man märker att dom anstränger sig för att liksom se, kolla hur det är med en och så det är just den känslan jag har att, inte bara läkarna som är här är bra, utan alla som arbetar här är väldigt vänliga och så vidare. 5

6 Det underliggande temat som kan sammanfatta vad de intervjuade önskar av personalen är helt enkelt engagemang. En av de intervjuade förklarar att om läkaren visar intresse i patienten och om man som patient känner förtroende för läkaren blir man motiverad och tillfrisknar snabbare. Man vill ha en läkare och övrig personal som engagerar sig och skapar en trygghetskänsla hos patienten, vilket också undersökningen visar att personalen har en förmåga att göra. Tillgänglighet och kontinuitet Detta tema berör frågor kring fast läkare och om de intervjuade upplever tillgång till personer med rätt kompetens inom rimlig tid på vårdcentralen. Det som patienterna återkommer lyfter fram som mest positivt med vårdcentralen är de korta väntetiderna. Detta verkar vara mycket viktigt för dem och en bidragande faktor till att de har ett positivt intryck av vårdcentralen i helhet. Många beskriver det som att de korta väntetiderna är det som profilerar mottagningen och det som bidrar till att de är så nöjda. De flesta beskriver att de får vänta i under en halvtimma innan de träffar läkaren och en väntetid upp till en timma upplevs rimligt. Patienterna gör återkommande jämförelser med sjukhusen när de diskuterar väntetiderna. Att de fått sitta och vänta sex, sju timmar på Sahlgrenska eller Östra sjukhuset medan de när de kommer till Bergsjön Vårdcentral och BVC får träffa en läkare direkt. Tillgängligheten på läkarna och de korta väntetiderna upplevs också vara något som skiljer Bergsjön Vårdcentral från exempelvis Gamlestadens Vårdcentral där de flesta av patienterna tillhörde innan. Endast någon enstaka nämner att de fått vänta länga på läkare. Mönstret är således att väntetiderna upplevs positiva och tillgängligheten bland läkarna god. Möjligheten att besöka mottagningen på drop-in i kombination med de korta väntetiderna är sammantaget det som patienterna återkommande berömmer och lyfter fram som positivt i sina kommentarer. Att kunna besöka mottagningen utan att boka tid är väldigt viktigt eftersom man vill kunna komma till vårdcentralen den dag man är sjuk och inte vänta i flera dagar för att få en tid. En patient resonerar på detta sätt: Så fort man kommer hit finns det tillgängliga doktorer och man kan få träffa doktor samma dag. Den dagen man söker vård, den dagen är man sjuk och behöver vård samma dag. Efter några dagar kanske sjukdomen försvinner. Den röda tråden i flera av patienternas resonemang kring detta är att om man blir sjuk måste man söka vård direkt och många verkar beskriva deras problem som akuta, därför tycks det vara viktigt att möjligheten till att besöka mottagningen utan bokad tid finns. Dessutom upplevs det positivt att kunna besöka mottagningen när man har tid och är ledig från jobb och skola. Inte många av de intervjuade brukar boka tid på mottagningen men verkar tycka det är bra att även det alternativet finns. Patienterna är genomgående väldigt nöjda med öppettiderna och är särskilt nöjda över att mottagningen även har helgöppet. Några av intervjupersonerna önskar dock att mottagningen ska ha öppet från på vardagarna och längre öppettider på helgerna. Att träffa samma läkare är i överlag väldigt viktigt för intervjupersonerna. Vissa tycker att det inte spelar så stor roll vem de träffar, huvudsaken är de får träffa någon som kan ge dem den hjälp de behöver, medan andra uttrycker det som att det är en sak som är mycket viktigt för dem när de söker vård. En respondent förklarar: Naturligtvis är det bra att träffa samma läkare eftersom man är bekant med varandra och man behöver inte berätta allt för en annan läkare nästa gång. Det påverkar faktiskt psykologiskt också eftersom man känner varandra och har tillit till varandra. 6

7 Flera menar att en fast läkarkontakt inger trygghet då läkaren vet om patientens tidigare problem, man vill inte starta en ny process med en ny läkare. Det är även viktigt för patienten att själv lära känna läkaren och få möjlighet att bygga upp ett förtroende för honom eller henne. Mönstret verkar vara att de som ofta söker vård har ett större behov av att få träffa samma läkare. Vissa menar också att det är okej att träffa två stycken olika läkare som man varierar mellan, då båda efter ett tag lär känna patientens vårdbehov. Några av intervjupersonerna uttryckte dock ett missnöje över att de hade inte har en fast läkarkontakt, det visar sig även att dessa personer vid besök på mottagningen inte bett om att få träffa samma läkare. Att träffa en manlig eller kvinnlig läkare spelar för de flesta av de intervjuade ingen roll, men några av det kvinnliga respondenterna uttrycker det önskvärt att få träffa en kvinnlig läkare. Det verkar vara framför allt vid undersökningar av intima delar av kroppen, eller vid gynekologisk undersökning som kvinnorna menar att det är ett måste att läkaren är en kvinna. Kommunikation Detta tema fokuserar på hur patienten helst kommunicerar med sin läkare och om det är viktigt för patienten att få svar på prover, röntgen och liknande även om det inte visar något avvikande. Intervjupersonerna upplever i överlag att det bästa sättet att kommunicera med sin läkare är personligen, öga mot öga. Att få svar på prover även om det inte visar något avvikande upplevs väldigt viktigt för de flesta. Att inte få svar är okej för några, men det är då viktigt att läkaren eller sjuksköterskan i förhand informer om detta. I överlag upplevs det som önskvärt och ett tecken på god service att ge patienten svar oavsett resultat. En av de intervjuade förklarar: Jag tycker att det är viktigt för man är så stressad inför det. Man väntar och väntar och sen helt plötsligt efter en vecka, ja visst kan man tänka efter en vecka att det är ingenting men det är ändå skönt att man får en lapp och blir meddelad att det är ingenting. Istället för att hålla reda på att nu har det gått en vecka så nu är det inget. Så det är dom faktiskt lite dåliga med, helst att man skickar en lapp eller ringer ett samtal så man känner sig trygg. Man vill ha svar för att känna sig trygg och som ett bevis på att svaret inte är borttappat eller att man blivit bortglömd. Vissa vill ha svaret per telefon medan andra föredrar brev. En fördel med brev uppges vara att det är daterat, att man kan gå tillbaka och titta på det efterhand och då telefonsamtal kan vara svårt av språkskäl. Fördelen med telefonsamtal uppges av vissa vara att man då kan diskutera med läkare hur man ska gå vidare. Vissa upplever också att brev ofta innehåller ett avancerad språk och att även om de kan prata svenska så kan de ha svårt för att förstå myndighetsbrev och liknande. Därför är det viktigt att läkaren använder ett lätt språk inte bara i samtal med patienten utan även när de kommunicerar per brev. I överlag verkar det viktigaste vara att patienten får svar på något sätt, det spelar ingen roll hur. Tolkar Detta tema berörde de som hade använt sig av tolkar på mottagningen. Även här ställdes frågor gällande tillgänglighet och hur man tycker att det fungerat att använda tolk. Det är uppenbart i intervjuerna att möjligheten att använda sig av tolk på mottagningen uppskattas mycket och att detta 7

8 även bidrar till ett positivt helhetsintryck av mottagningen. Patienterna upplever genomgående att det fungerar bra att använda tolk, ingen negativ aspekt kommer fram. En av de intervjuade menar också att besöken går fortare när patienten kan använda sig av tolk eftersom det går lättare att förklara sina problem. De dagar tolkarna finns tillgängliga på mottagningen är man också väldigt nöjda med, men vissa uttrycker att det skulle vara ännu bättre om tolkarna fanns på plats fler dagar i veckan. Att träffa samma tolk vid varje besök uppskattas, men i överlag verkar det inte vara ett måste. Det beskrivs som positivt att träffa samma tolk eftersom man då känner sig bekväm och att även tolken känner till vad patienten sökt vård för tidigare. En intervjuad beskriver att tolkens dialekt är av yttersta vikt för att de ska förstå varandra, därför är det angeläget för honom att få träffa samma tolk vid varje besök: Det är det bästa att göra (att träffa samma tolk) eftersom jag förstår tolken och jag förstår dialekten. Hur han uttrycker och så...till exempel, vi är vana vid hans sätt att tolka och litar till hundra procent till hans hjälp. Några av de kvinnliga respondenterna menar också att om de ber om att få träffa en kvinnlig läkare är det även viktigt att tolken är en kvinna. Helhetsintryck Detta tema behandlar intervjupersonerna helhetsintryck av vårdcentralen, vad som är bra, dåligt och vad de framförallt vill förbättra. Helhetsintrycket bland alla de intervjuade är mycket positivt och samtliga är nöjda med vårcentralen. En intervjuperson berömmer särskilt barnavårdcentralens personal för att vara öppnare för barnen som individ än vad de är på vissa andra mottagningar. Som redan påpekats är det tillgängligheten - att man kan komma på drop-in där väntetiden är kort, som bidrar mest till det positiva intrycket. Flera menar också att det är bra att mottagningen ligger så nära där de bor. Lättillgänglighet är ett ord som verkar kunna sammanfatta vad de intervjuade önskar av en vårdcentral och som även beskriver deras uppfattning om Bergsjön Vårdcentral och BVC. Man tycker att det är en organiserad vårdcentral där det är god tillgänglighet på personal och tolkar och den upplevs även vara lugnare än andra vårdcentraler, man beskriver det som att det är mindre stress och spring i väntrummet. Det goda betyget från samtliga respondenter genomsyrar svaren på frågan om vilka förbättringar man skulle kunna göra på vårdcentralen flera är helt enkelt hundra procent nöjda och vill inte förbättra något alls. Bättre än så här kan det inte vara. Att verksamheten bara fortsätter eftersom vi kommer hit och allting är tillgängligt och man får tid fort. Hoppas att det fortsätter. Det som förenar de intervjuades tankar kring detta är i överlag att de vill bevara och utveckla verksamheten i stället för att förändra. Fler läkare, fler tolkar och större lokaler för att kunna ta emot ännu mer patienter. Mönstret är således att fortsätta med den goda servicen. Två av intervjupersonerna menar också att det hade varit uppskattat att verksamheten hade utökats till att även innefatta en röntgenavdelning. Även ett större labb önskar två av intervjupersonerna och fler kvinnliga läkare benämns som en potential förbättring. 1 Samtliga intervjuade uppger att de skulle 1 Se bilaga för lista för samtliga förslag till förbättringar 8

9 rekommendera mottagningen till andra och flera nämner att de redan har gjort det. Flera uppger också att det först hörde talas om vårdcentralen genom en bekant. Diskussion Intervjupersonerna är som redan framgått genomgående väldigt nöjda med vårcentralen. Målet med att använda intervjuer som metod är dock i första hand inte att komma fram till entydiga och kvantifierbara uppfattningar om de teman som ställs i fokus. Det viktiga är att beskriva olika uppfattningar som de intervjuade ger uttryck för. I denna undersökning visade det sig dock att de intervjuades uppfattningar och tankar liknade varandras väldigt mycket. Därför är det nödvändigt att påpeka att denna utvärdering inte enbart syftar till att ta reda på patienternas åsikter om vårcentralen utan även att identifiera behov hos patienterna vad önskar de av sin vårcentral? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Hur ska man gå vidare med resultaten? Att ta upp i diskussionen: Upprätthålla korta väntetider Patientens syn på sjukdom behovet av att söka vård samma dag man blir sjuk. Vad innebär det? Söker många vård när dom egentligen inte behöver det? Om det är så, kan man försöka ändra på det för att få kapacitet att ta emot nya patienter som behöver det mer? Vad betyder jämförelserna med akutmottagningar? Hur går man tillväga för att upprätthålla den goda servicen och samtidigt ta emot nya patienter? Enligt Nötkärnan Vård och Omsorgs verksamhetsidé ska verksamheten präglas av närhet och småskalighet, en verkligt god tillgänglighet, en hög kontinuitet och ett bra bemötande. Resultatet av denna undersökning visar till stor del att detta har skapats på Bergsjön Vårdcentral och BVC. De intervjuade var genomgående väldigt nöjda med dessa aspekter. Vissa av de intervjuade var inte lika nöjda med kontinuiteten som andra, man tyckte att ibland var svårt att få träffa samma läkare när man besökte mottagningen på drop-in. Behovet av att ha en fast läkarkontakt var framträdande hos många och därför är det viktigt att sätta ännu mer fokus på detta. Enligt verksamhetsidén vill man ha en familjär anda med öppenhet mellan medarbetare och gentemot patienter, vilket även det verkar överensstämma med patienternas syn på mottagningen. För att komma åt fler underliggande tankar hos patienterna hade det optimala vart att ställa öppnare frågor med mer utrymme för diskussion. Detta kunde dock inte genomföras eftersom deltagarna tillfrågades på plats och många hade inte kunnat avlägga den tid det skulle ta att genomföra en sådan intervju. Dessutom fanns det i frågeställningen med ett antal ledande frågor som var viktiga att få svar på, vilket begränsade den öppna diskussionen. När man använder personliga intervjuer som metod finns det även risk för att de intervjuade säger vad de tror att den som intervjuar vill höra eller inte vågar framföra sina åsikter. För att göra den risken så liten som möjligt genomfördes ett ganska stort antal intervjuer, men det är ändå viktigt att man på något sätt följer upp denna undersökning. För att gå vidare och nå ut till en större skara patienter kan man därför utforma en enkätundersökning med lättförståeliga frågor. För att undvika låg svarsfrekvens kan patienterna kan förslagsvis fylla i denna redan i väntrummet och kanske kan någon från personalen vara med och förklara frågorna för patienten. 9

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Vi måste tala med varandra!

Vi måste tala med varandra! Vi måste tala med varandra! En metod för att arbeta med bemötande- och kommunikationsfrågor gentemot patienter och varandra. Karin Olsson, Verksamhetsutvecklare Hud- och könssjukvård Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr

Brukarundersökning 2011. Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Brukarundersökning 2011 Familjecentralerna i Arnö och Brandkärr Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund och metod... 3 Resultat... 3 Förslag på förbättringar... 5 Diskussion... 6 Uppdatera innehållslistan

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

De förstår alla situationer

De förstår alla situationer De förstår alla situationer Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk/beroende och psykisk ohälsa Med fokus på brukares perspektiv Järntorgsmottagningen Elisabeth Beijer FoU

Läs mer

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Lokala nämnders uppdrag från Regionstyrelsen Lokala nämnder

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Ett år med Hälsoval Skåne

Ett år med Hälsoval Skåne Ett år r med Hälsoval H Skåne Berit Wirödal Fokusområden Hälsoval Skåne Uppdraget har varit att beakta medborgarna synpunkter och upplevelser avseende: 1. Information om Hälsovalet 2. Listning hos vårdgivare

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Primärvård i omvandling

Primärvård i omvandling Primärvård i omvandling En kvalita2v studie om hur chefer vid offentligt drivna vårdcentraler hanterar vårdvalsreformen och dess konsekvenser Andy Maun Distriktsläkare, doktorand Närhälsan Biskopsgården,

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående?

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Anette Åstrand Raij, Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

UPPLEVELSEN AV BEMÖTANDET VID KONTAKT MED FHV I SAMBAND MED UTMATTNINGSSYNDROM

UPPLEVELSEN AV BEMÖTANDET VID KONTAKT MED FHV I SAMBAND MED UTMATTNINGSSYNDROM UPPLEVELSEN AV BEMÖTANDET VID KONTAKT MED FHV I SAMBAND MED UTMATTNINGSSYNDROM Tomas Rohdin, leg läk TEAM hälso & friskvård Göteborgsvägen 97 43137 Mölndal tomas.rohdin@team-hf.se Handledare Mats Hagberg,

Läs mer

Mäns upplevelse i samband med mammografi

Mäns upplevelse i samband med mammografi CLINTEC Enheten för radiografi Projektarbete Höstterminen 2015 Mäns upplevelse i samband med mammografi Författare: Ninette Jonsson, Elisabeth Ljung Sammanfattning Att män utgör en minoritet av patienterna

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012 Granskningsrapport Brukarrevision Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt okt-nov 2012 Nominerad till 2009 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING 2006 Teamdeltagare: Lena De Pedis, distriktsläkare, verksamhetschef Johanna Persson, sjuksköterska Viveka Kindbacke, läkarsekreterare Innehållsförteckning: Områdesbeskrivning

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Intervjustudie Barntraumateamet 2013-2014 Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Deltagare Totalt 29 st varav 15 ungdomar 14 föräldrar Deltagare

Läs mer

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss?

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Rapport Fokusgrupp Nacka Seniorcenter Talliden 2010-03-19 Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare VSS Innehållsförteckning

Läs mer

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg

Primärvård 2015 läkarbesök. Region Gävleborg Primärvård 2015 läkarbesök Region Gävleborg 7 290 st. 2 731 st. 37.5 % Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens Landsting Utskickade enkäter: 7 290 st. Inkomna svar: 2 731 st. Svarsfrekvens: 37.5

Läs mer

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Bemötandehandbok. för alla medarbetare inom Stöd & Process

Bemötandehandbok. för alla medarbetare inom Stöd & Process Bemötandehandbok för alla medarbetare inom Stöd & Process En handbok om bemötande inom Stöd & Process Det här är en handbok som berättar vilket professionellt bemötande vi som anställda inom Stöd & Process

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Specialistsjukvården

Specialistsjukvården Sammanfattning av utvärderingar APU Vårterminen 2012 Omvårdnadsprogrammen 130 stycken 119 stycken Svarsfrekvens 92 % Vårterminen 2012 Område Psykiatri 12 stycken 11 stycken Svarsfrekvens 92 % Huvudhandledare:

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Slutrapport Sorgenfrimottagningen

Slutrapport Sorgenfrimottagningen Slutrapport Sorgenfrimottagningen På Sorgenfrimottagningen arbetar (omräknat i heltidsresurser): 0,5 Verksamhetschef 5,45 Distriktsläkare 4,0 ST-läkare, periodvis på vårdcentralen cirka 1,5-2 mån/år 1,0

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Unga i fokus GUIDE FÖR FOKUSGRUPPSAMTAL MED UNGA

Unga i fokus GUIDE FÖR FOKUSGRUPPSAMTAL MED UNGA har kört fast. nvänd mindmappen för att et krävs ett ordentligt förberedande arbete för att samtalet GUIE FÖR FOKUSGRUPPSMTL ME UNG 2. /orienterande samtal om kommande fokusgruppsamtal. eskriv /article/index/method#-

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År 2014 Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Undersökningen genomfördes under mars till och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27

Partnerprojektet. Jämställd vård. Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Partnerprojektet Jämställd vård Barnmorskemottagningen Eriksberg i samarbete med Kunskapscentrum för Jämlik vård Göteborg 2014 01 27 Varför gör vi det här? Vårdcentralen har i uppdrag att jobba särskilt

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har en lärarenkät

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer