Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004"

Transkript

1 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

2 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg över sina besök inom hälso- och sjukvården...2 Sammanfattande betyg...2 Delmoment med betydelse för det sammanfattande betyget...4 Tillgänglighet...5 Framkomlighet per telefon...5 Väntetider till besök eller behandling...5 Rådgivning per telefon...6 Internet...7 Förtroende för vården...7 Tillgång till vård...7 Patienträttigheter...8 Vad anser du behöver förbättras inom vården i ditt landsting/region?...9 SEKRETARIATET/KS/

3 Vad tycker norrbottningarna? Genom Vårdbarometern intervjuas varje kvartal ett slumpmässigt urval vuxna norrbottningar om deras syn på sina kontakter med hälso- och sjukvården i Norrbotten. Totalt blir 1000 vuxna personer i Norrbotten utfrågade per telefon varje år. Undersökningen görs samtidigt i många andra landsting. Vårdbarometern ger oss kunskap om hur människor ser på hälso- och sjukvården och den vård, respekt och det bemötande de får när de besöker vårdcentraler och sjukhus. Denna redovisning avser i första hand år 2004 med vissa jämförelser över tiden. Av 1000 norrbottningar, 18 år eller äldre, hade under år personer besökt läkare/sjuksköterska inom landstinget under de senaste tolv månaderna. Av dessa hade 457 personer besökt någon av länets vårdcentraler. 34 personer hade sitt senaste besök hos privatläkare eller annan. 255 personer hade inte haft någon kontakt med sjukvård under det senaste året. Källa: Vårdbarometern 2004 Kontakt med vården Första kontakten Det vanligaste sättet att oplanerat komma till sjukvården i Norrbotten är att personen först tar telefonkontakt. Besökare som åker direkt till vårdinrättning utan förhandskontakt minskar successivt till antal (tabell 1). Patienter till sjukhusens specialistmottagningar eller kliniker har till övervägande del planerade besök; minst tre av fyra besök är inbokade i förväg. Tabell 1. Visning av hur besöken hos sjukvården i Norrbotten initierats av patienterna/ - besökarna. Anges som andel av samtliga besök respektive år vid länets akutmottagningar och vårdcentraler. Akut-/jourmottagning Primärvården Åkte direkt 53 % 48 % 44 % Åkte direkt 21 % 18 % 14 % Ringde först till sjukhuset Ringde vårdcentral 30 % 44 % 34 % Ringde först till vårdcentralen 6 % 1 % 7 % Planerat besök 60 % 61 % 65 % 18 % 20 % 19 % 1

4 Om vi blir förkylda En av frågorna försöker få en uppfattning om vad vi gör när vi efter ett par dagars hög feber misstänker halsfluss och klockan är tre på eftermiddagen. Det visar sig att de flesta inte åker till någon vårdinrättning denna eftermiddag utan avvaktar tillståndet till nästföljande dag eller ringer till vårdcentralen (tabell 2). Tabell 2. De vanligaste beteendena klockan 15 en vardagseftermiddag vid ens egen misstanke om halsfluss efter ett par dagars hög feber. Intervjuer i Norrbotten år Åtgärd Män Kvinnor Samtliga Avvaktar 50 % 40 % 45 % Ringer vårdcentral 27 % 41 % 34 % Åker till sjukhus eller akutmottagning 11 % 8 % 9 % Antal intervjuade personer Norrbottningarnas betyg över sina besök inom hälso- och sjukvården Sammanfattande betyg Personer som besökt någon vårdinrättning får sätta ett sammanfattande betyg på besöket. I det fall den intervjuade har varit vid fler vårdinrättningar väljs det sista besöket där personen fått behandling eller annan åtgärd. Besökaren får placera sin bedömning av besöket på en femgradig skala. Till ett bra betyg och nöjd patient räknas värdena 4 och 5. Norrbottningarnas betyg över sina sjukvårdsbesök har genomsnittligt legat på en hög och likvärdig nivå under de tre hela år som undersökningen pågått. Andelen nöjda patienter vid länets vårdinrättningar har genomsnittligt inte understigit sju av tio patienter (tabell 3 för år 2004). Samtidigt har cirka en av tio personer varit missnöjd med sitt besök (värdena 1 och 2 på den femgradiga skalan). Tabell 3. Andel (%) nöjda patienter hos akutmottagningar, andra sjukhusmottagningar samt vårdcentralerna i Norrbotten under år 2004 samt motsvarande genomsnitt för samtliga landsting. Betyget 4 eller 5 på en skala mellan 1 och 5 där 5 är bästa värdet. Andel patienter/besökare som är nöjda År 2004 med sina besök Norrbotten Samtliga landsting Akutmottagning 73 % 71 % Mottagning/klinik vid sjukhus 84 % 84 % (ej akutmottagn. ) Vårdcentraler 75 % 77 % 2

5 Om vi delar in besökarna i grupper efter kön, ålder, utbildning eller bestämningsfaktorer för hälsa finns olikheter mellan gruppernas betyg. För indelningen med hälsoperspektiv har grupperingar gjorts med urval av personer med lägre inkomst, personer som fått högkostnadsskydd hos sjukvården samt personer som inte tycker sig ha ett bra hälsotillstånd. Den grupp som ur hälsosynpunkt behöver hälso- och sjukvårdens tjänster mer än andra (grupp med ej så bra hälsotillstånd) är inte fullt så nöjda som den genomsnittlige besökaren bland män eller kvinnor. Bland dem som inte anser sig ha ett bra hälsotillstånd är 67 procent nöjda medan motsvarande värden bland män är 77 procent (figur 1). Utifrån hur detta värde finns utspritt bland deltagande landsting (67 %-85 %) tycks det också finnas utrymme till förbättringar för denna grupp. Det finns en tendens att andelen nöjda patienter bland gruppen allra yngsta vuxna blir mindre och mindre; från 67 procent år 2002 till 60 procent år Samtidigt fortsätter de äldre (över 60 år) att vara nöjda med sina besök inom vården i Norrbotten (85 % under år 2004). Bilden av hur pass nöjd man är med sina sjukvårdsbesök inom omnämnda grupper visar också på att länet i detta avseende ofta ligger på den nedre delen bland resultat för deltagande landsting (figurens linjer). Figur 1. Andel (procent) som anser sig vara nöjda med besöken inom hälso- och sjukvården i Norrbotten under år Gäller sammantaget besök vid akut- eller annan sjukhusmottagning samt vårdcentralerna i landstinget och privata specialister inom länet. Diagrammets staplar visar Man värdena (andel nöjda i procent) Kvinna för Norrbotten år år 60 år - Grundskola Gymnasium Universitet Inkomst <15000 kr/mån Har högkostnadsskydd Ej bra hälsotillstånd Procent De helstreckade linjerna anger lägsta respektive högsta värdet bland de landsting som deltar i Vårdbarometern. På en skala mellan 1-5 (5=bästa värdet) får de intervjuade uppskatta vad de tyckte om besöket. Till ett bra betyg och nöjd patient räknas värdena 4 och 5. Andelen missnöjda patienter (värdena 1 eller 2 på den femgradiga skalan) i Norrbotten varierar år 2004 mellan 5 procent (värde för mottagningar/- kliniker vid sjukhus) och 13 procent (värde för akutmottagningarna). 3

6 Delmoment med betydelse för det sammanfattande betyget Intervjuer som gjorts under år 2004 av missnöjda besökare hos vårdcentralerna visade att missnöjet kan bero på många olika enskilda delar i en besöksprocess/behandling. Varje minsta delmoment är viktigt för helhetsintrycket. Detta kan till del också försvåra identifiering av systematiska förbättringsområden. I Vårdbarometern finns frågor hur besökarna upplevt bemötande, respekt, information och om de tycker sig ha blivit hjälpta. Sådana faktorer är naturligtvis viktiga hur det sammanfattande betyget kan bli. Tabellen nedan visar hur besökarna upplevt information, respekt och om de blev lyssnade till när de besökte akutmottagningar och kliniker vid sjukhusen i Norrbotten under de tre och ett halvt år som Vårdbarometern pågått (tabell 4). Den påföljande figuren visar motsvarande uppfattning hos primärvårdens besökare under de senaste åren (figur 2). Redovisningen vittnar om att landstingets sjukvårdspersonal får ett kontinuerligt gott betyg över hur de möter sina patienter. Tabell 4. Andelen besökare som är nöjda respektive missnöjda med information, hjälpen, respekten eller den tid man fått till förfogande att tala vid besök hos akutmottagningar samt andra mottagningar vid sjukhusen i Norrbotten. Statistiken bygger på intervjuer inom Vårdbarometern under åren Akutmottagningen Mottagning/klinik Missnöjd Nöjd Missnöjd Nöjd Respekt 6 % 86 % 5 % 89 % Lyssna 6 % 85 % 4 % 87 % Information 13 % 70 % 7 % 83 % Hjälp 10 % 80 % 8 % 88 % Sammanfattande betyg 10 % 78 % 8 % 82 % Figur 2. Andelen (procent) besökare hos primärvården som varit nöjd med information, den tid de fått att lyssnas till samt den respekt de mötts med vid sina besök. Halvårsvärden under åren Procent Hösten 2001 Våren 2002 Hösten 2002 Våren 2003 Hösten 2003 Våren 2004 Hösten 2004 Bemött med respekt Tog sig tid att lyssna Nöjd med information 4

7 Tillgänglighet Framkomlighet per telefon Sju av tio norrbottningar tycker att det är relativt lätt att få kontakt per telefon med hälso- och sjukvården i Norrbotten. Generellt har den andel kvinnor som anser det vara lätt att komma fram per telefon ökat över tiden; från 53 procent år 2002, 64 % år 2003 och till 72 % år Motsvarande andel för männen var år procent. Detta är ett bra resultat i jäm-förelse med alla deltagande landsting (figur 3) och med hänsyn till att genomsnittet för hela riket ligger vid att 60 procent är nöjda med sjuk-vårdens telefontillgänglighet. Upplevelsen av god telefontillgänglighet är oberoende av kön, ålder eller utbildning. Särskilt ska omnämnas att telefontillgängligheten för gruppen med sämre hälsotillstånd inte skiljer sig från andra grupper. 70 % av dessa ser sig inte ha problem med telefonkontakt till länets sjukvårdsinrättningar vilket är något bättre än motsvarande värde för männen (68 %). Förbättringar av telefontillgängligheten ska särskilt uppmärksammas för primärvårdens del. Telefontillgängligheten till länets vårdcentraler har kraftigt förbättrats under senare år. Idag anser 68 procent att det är lätt att komma fram per telefon till vårdcentralerna mot tidigare 56 procent samtidigt som allt färre anser det vara svårt att nå vårdcentralerna per telefon. Figur 3. Andel (procent) som ansett att tillgängligheten per telefon är lätt i Norrbotten och samtliga deltagande landsting i Vårdbarometern, år Män Kvinnor år år 60 år - Grundskola Gymnasium Universitet Inkomst< kr/mån Har högostnadsskydd Ej bra hälsotillstånd Genomsnitt för hela riket 60 % Diagrammets staplar anger andelarna för Norrbotten. Helstreckade linjer anger lägsta respektive högsta värdet för deltagande landsting i Vårdbarometern. På en skala mellan 1 och 5 får de intervjuade uppskatta hur lätt eller svårt det varit att komma fram per telefon. Som lätt att komma fram per telefon räknas värdena 4 och 5 medan 1 och 2 bedöms motsatt dvs svårt. Väntetider till besök eller behandling En annan aspekt på tillgänglighet är huruvida individerna själva uppfattar sin väntetid som rimlig. Här avses till exempel den tid jag får vänta till specialistbesöket efter att en remiss skickats, den tid jag får vänta till läkarbesöket efter min första kontakt med vårdcentralen eller den tid jag får sitta och vänta i väntrummet vid jourmottagningen. Den egna uppfattningen om 5

8 väntetiden utgår inte från någon medicinsk bedömning. Väntetid förekommer inte när det finns behov av akut medicinsk åtgärd. Åtta av tio besökare tycker sig ha haft en rimlig väntetid till sitt besök eller behandling inom länets hälso- och sjukvård (tabell 6). Genomsnittet för riket är att 76 procent anser att väntetiden varit rimlig. Många av länets grupper (kön, ålder, utbildning mm) överskrider detta värde och Norrbotten ligger oftast bland de bättre landstingsvärdena för respektive grupp. För gruppen som inte mår så bra tycks väntetiderna idag kännas mer överkomliga när andelen som tyckt väntetiden varit rimlig ökat från 74 procent tidigare år till 80 procent år Ser vi enbart till primärvårdens besökare har andelen bland gruppen med sämre hälsotillstånd och som är nöjda med sina väntetider ökat från 65 procent år 2002 till 77 procent år Tabell 6. Andel (procent) som tyckte deras väntetid för besök eller behandling inom hälsooch sjukvården i Norrbotten var rimlig. År 2004 i jämförelse med deltagande landsting. Andel (procent) av svaranden i Norrbotten Spridning i riket (lägsta respektive högsta värdet bland deltagande landsting (%) Man < - > 84 Kvinna < - > år < - > år < - >82 60 år < - > 88 Grundskola < - > 87 Gymnasium < - > 82 Universitet < - > 84 Personer med inkomst<15000 kr/mån < - > 84 Har högkostnadsskydd < - > 83 Ej så bra hälsotillstånd < - > 80 Rådgivning per telefon I Norrbotten finns inget särskilt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning utan medborgarna kan vända sig till befintliga vårdinrättningar. På en direkt fråga säger sig fyra av tio vuxna norrbottningar ha tagit kontakt med sjukvården under det senaste året för att få råd eller hjälp per telefon. De övervägande samtalen tas med vårdcentralerna (66 %) och 15 procent med akut-/jourmottagningarna. En tredjedel tyckte sig få svar på sina frågor (36 %) och lika många fick veta vart de skulle vända sig för fortsatt hjälp (33 %). 20 procent tyckte att de fick sådan hjälp att de inte behövde besöka sjukvården. 6

9 Internet 16 procent av de vuxna norrbottningarna säger sig ha sökt information om hälso- och sjukvård på internet. Det var då främst medicinska råd eller hälsoråd som man sökte. Den typ av information som norrbottningarna sökt via internet: Medicinska råd 49 % Hälsoråd 39 % Information om läkemedel 26 % Information om patienträttigheter 3 % Information om väntetider och köer 3 % Annat 16 % Förtroende för vården De äldre har mest förtroende för hur vård och behandling fungerar inom sjukvården. Detta visar ett sammanvägt svar på frågan Hur stort eller litet förtroende har du på det hela taget för hur vård och behandling fungerar. Under de år som Vårdbarometern pågått har inga större förändringar skett vad angår förtroendet. Förutom de äldre tycks hälften av oss känna fullt förtroende för vården (tabell 7). År 2004 hade i genomsnitt 48 procent av befolkningen i riket stort förtroende för hur vården fungerar. Tabell 7. Andel (procent) intervjuade som har stort förtroende för hur vård och behandling fungerar i Norrbotten. År 2004 År 2002 År 2003 År 2004 Män 49 % 52 % 46 % Kvinnor 54 % 50 % 52 % år 39 % 38 % 35 % år 48 % 46 % 43% 60 år - 68 % 66 % 65 % Ej bra hälsotillstånd 47 % 43 % 43 % Tillgång till vård Norrbottningarna bör känna tillit och trygghet med vården i länet. Alla intervjuade har fått ta ställning till påståendet Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver. I genomsnitt instämmer 70 procent av norr-bottningarna medan 13 procent tar helt eller delvis avstånd från detta påstående. Detta är i nivå med riksgenomsnittet med motsvarande siffror om 71 procent respektive tolv procent. Bland de äldre finns förhållandevis fler som tycker sig ha tillgång till den sjukvård de behöver (figur 4). Gruppen med sämre hälsotillstånd är dock mer tveksam till att ha full tillgång till den sjukvård de behöver i jämförelse med de övriga grupperna (58 % mot 72 % bland kvinnorna). 7

10 Inom gruppen med frikort tycker 64 % att de har tillgång till den behövliga sjukvården. Inkomsten tycks inte ha samma negativa påverkan i detta hänseende snarare tvärtom (74 % bland dem med lägre inkomst mot 67 % bland högre inkomstgrupper). Figur 4. Andel (procent) av de intervjuade i Norrbotten som anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver år Diagrammets staplar anger värdena för Norrbotten. Män Kvinnor år år 60 år - Grundskola Gymnasium Universitet Inkomst< kr/mån Har högkostnadsskydd Ej bra hälsotillstånd Procent Helstreckade linjer anger lägsta respektive högsta värdet för deltagande landsting i Vårdbarometern. På en skala mellan 1 och 5 får de intervjuade uppskatta om de instämmer att de har tillgång till den sjukvård de behöver. De som svarar 4 och 5 håller i stort med i det givna påståendet. Patienträttigheter Några frågor försöker ge oss en uppfattning om hur väl känt det är bland länsinvånarna om vilka rättigheter de har i vissa situationer vid besök inom sjukvården Det är inte så väl känt bland medborgarna i länet om vilka möjligheter de har att begära som patient men det tycks ända vara mer känt här än i landet som helhet. Sett över åren tycks inte norrbottningarna känna till mer om sina patienträttigheter än för tre år sedan (tabell 8). Att det är möjligt att få tillbaka patientavgift om väntetiden vid bokat besök blir mer än 30 minuter känner 36 procent av norrbottningarna till. Det är dock högre än riksgenom-snittet som ligger vid 27 procent. Samtidigt så vet hälften av de vuxna norrbottningarna inget om detta. De som varit besökare har inte bättre kännedom om återbetald patientavgift än de som inte besökt sjukvården det senaste året (50 % mot 52 %). 8

11 Tabell 8. Andel (procent) av de vuxna norrbottningarnas svar på frågor kring patienträttigheter, åren Samtliga intervjuade i Norrbotten, 1000 personer. Påstående: Har du rätt att välja på vilket sjukhus i länet du skall behandlas? Ja Nej Vet ej/kan ej svara År % 12 % 39 % År % 12 % 38 % År % 14 % 39 % Påstående: Har du rätt att få patientavgiften återbetald om du har en bokad tid och får vänta mer än 30 minuter? Ja Nej Vet ej/kan ej svara År % 14 % 47 % År % 14 % 48 % År % 14 % 50 % Vad anser du behöver förbättras inom vården i ditt landsting/region? Rubriken är ett direkt citat av en fråga som ställs till samtliga intervjuade norrbottningar. Nedan redovisas de sex största grupperingarna av svaren (tabell 9). Inget av de alternativ som blir utelämnat i redovisningen har mer än åtta procent. De alternativ som utelämnats är bl a Bättre äldrevård, Akuten behöver förbättras, förkorta väntetiderna, Mer komplementär medicin, Mer förebyggande vård, Sätt in vården tidigare. En tidigare redovisning för år 2003 visade på att det inte fanns större skillnader i åsikter beroende på om personerna varit i kontakt med hälso- och sjukvården eller inte. Den andel som anser att det behövs mer personal har minskat efter år Nästan hälften av de tillfrågade ser att förbättringar skulle göras inom det som direkt/indirekt har att göra med sjukvårdens tillgänglighet (väntetider, mer personal osv). En av tio tycker att det är bra som det är. Tabell 9. Andel (procent) bland intervjuade norrbottningar som tyckt nedanstående om vad som bör förbättras inom vården i Norrbotten, år Antal intervjuade 1000 personer. År 2002 År 2003 År 2004 Kortare väntetider / köer generellt 32 % 29 % 27 % Annat - diverse som inte kan placeras in till 26 % 27 % 26 % någon annan större grupp Mer personal/fler läkare/minska belastningen 30 % 26 % 20 % på personalen Mer kontakt/tid för patienterna/med samma 9 % 10 % 9 % läkare Det är bra som det är / Inget 11 % 12 % 10 % Vet ej 13 % 12 % 16 % 9

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? - Vårdbarometern, år 7 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 2 Vårdbarometern 2 Vården möter många människor..2 Kontakt med vården Första kontakten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården

Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Utökade Valmöjligheter i hälso- och sjukvården Gäller från 1 januari 2003 Foldern innehåller information om: Utökade valmöjligheter att välja vård och behandling inom sjukvården... 3 Vad innebär möjligheten

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten?

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vårdbarometern, år 2012 Innehållsförteckning: Intervjuade i Norrbotten.....1 Hälso- och sjukvården möter många länsbor.. 1 Avstått att

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Befolkningens syn på vården

Befolkningens syn på vården Årsrapport för år 9 Befolkningens syn på vården Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Årsrapport för år 2008

Årsrapport för år 2008 Årsrapport för år 8 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård.

Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Rapport 1-7 6 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 6-års intervjuer. Rapport

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Vårdbarometern 2011 Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Bilaga om äldre. Innehållsförteckning:

Bilaga om äldre. Innehållsförteckning: Bilaga om äldre Innehållsförteckning: Befolkningsutvecklingen i Norrbotten.. 1 Hälso- och sjukvård 2 Vårdkonsumtion.. 3 Läkarbesök.. 5 Medicinska diagnoser 8 Tandhälsan. 9 Väntetider..9 Utskrivningsklara

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 1(5) Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 20150227 1. Ålder? - Rullista år 2. Kön? Man kvinna Vill inte definiera 3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola Gymnasium

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/517 7 november 2016

Tjänsteskrivelse HSN 2016/517 7 november 2016 Emma Norrby Förvaltningscontroller HSN 2016/517 7 november 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Analys av samband: telefontillgänglighet primärvård egenregi, samtal 1177/sjukvårdsrådgivning, besök akutmottagning

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Frågor om alkohol är viktiga och borde kunna ställas oftare

Frågor om alkohol är viktiga och borde kunna ställas oftare Introduktion till HFS Temadag om alkohol 2 oktober 2013: Frågor om alkohol är viktiga och borde kunna ställas oftare Kerstin Damström Thakker, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 27 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 42,9 45,3 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Mottagning K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2. Kön Jag är.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

Likvärdig hälso- och sjukvård?

Likvärdig hälso- och sjukvård? Likvärdig hälso- och sjukvård? Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2007 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SUMMERING... 4 Östergötland i nationell jämförelse... 4 Vad utmärker olika grupper?...

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004 LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 4 Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben, Samhällsmedicinska enheten Landstinget i Uppsala län Vill du veta mer om undersökningen Liv &

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården Västra Götalandsregionens årsrapport 2012 Vårdbarometern - befolkningens syn på vården april 2013 1 Sammanfattning Sveriges kommuner och landsting mäter löpande befolkningens inställning till, kunskaper

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer