Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv"

Transkript

1 Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU Fyrbodal

2 Innehållsförteckning. Bakgrund... Syfte... Metod.... Datainsamling.... Video vårdplanering.... Ordinära vårdplaneringar.... Beskrivning av vårdplanering video och ordinarie vårdplanering Resultat Mötestider Enkät, kommentarer och observation Patientförberedelse Tillgodogöra sig information Mötesstruktur Avslutning på vårdplanering Vart vänder man sig sen? Övriga synpunkter Anhöriga Slutsats... 9 Bilaga Patientenkät, utvärdering av vårdplanering via videokonferens Bilaga Patienternas svar

3 . Bakgrund. Syfte. Metod. Bakgrund Under vintern - har en test med att göra vårdplaneringar med hjälp av video/it genomförts i Fyrbodals området. Förutom avd 5, 7 och på NU sjukvården har, och kommuner varit involverade. Primärvården har deltagit i planeringen, men hade inga möjligheter att vara med i genomförandet. Fem vårdplaneringar med hjälp av IT/video och fyra ordinära vårdplaneringar har observerats.. Syftet Syftet med observationerna och intervjuerna var att se hur patienterna uppfattade vårdplanering genom video och om och hur dessa eventuellt skilde sig från vanliga vårdplaneringar. Rapporten innehåller både patienternas, deras anhöriga och observatörens reflektioner.. Metod Vårdplaneringssjuksköterskor på NÄL och Uddevalla sjukhus valde ut patienterna till testet. Alla observerade patienter bodde i ordinärt boende. Samtliga informerades muntligt och skriftligt om de ville medverka i en video-vårdplanering och utvärdering. I anslutning till vårdplaneringen tillfrågades patienten ännu en gång om sitt samtyckte till observatörens närvaro. Alla tillfrågade, patienter och anhöriga, ville vara med i vårdplaneringen och i utvärderingen. Observatören deltog, tyst i bakgrunden, vid vårdplaneringarna. Efter vårdplaneringsmötet gjordes en kort intervju med patienten där patienten fick skatta tolv påstående på en skala ett till fem. Bilaga

4 . Datainsamling. Datainsamling. Video vårdplanering Video vårdplanering Fem video vårdplaneringar har observerats i, och. Deltagarna var tre män och två kvinnor, alla över 75 år och samtliga multisjuka. Alla patienterna/brukarna hade någon eller några anhöriga med sig vid vårdplaneringen. Vid tre tillfällen medverkade anhöriga på sjukhuset. Vid ett tillfälle fanns anhöriga närvarande tillsammans med kommunens personal i kommunens lokaler och vid ett tillfälle medverkade anhöriga både på sjukhuset och i kommunen. Sammanlagt har 5 personer medverkat i video vårdplaneringarna. Fördelningen av olika grupper är enligt följande. Patient Anhörig Sjukhus Sjuksköterska Kommun Biståndsbedömmare Kommun Sjuksköterska Kommun Sjukgymnast Kommun Arbetsteraput Ordinära vårdplaneringar Fyra ordinära vårdplaneringar på sjukhusen följdes som jämförelsematerial. Deltagarna var två män och två kvinnor alla över 75 år och multisjuka. Deltagarna bodde i kommuner som inte var med i testen. Anhöriga fanns med på sjukhuset vid samtliga ordinarie vårdplaneringar. Sammanlagt medverkade personer i de ordinära vårdplaneringarna. Fördelningen av de olika grupperna är enligt följande. Patient Anhörig Sjukhus Sjuksköterska Kommun Biståndsbedömmare Kommun Sjuksköterska Kommun Sjukgymnast Kommun Arbetsteraput 5

5 . Beskrivning av vårdplanering video och ordinarie vårdplanering Första delen av vårdplaneringen bestod av att vårdpersonalen på sjukhuset gav information till kommunen genom en sammanfattning av den vård patienten fått. Patienten och anhöriga involverades genom slutna frågor. När vårdplaneringen övergick till att planera insatserna och diskutera olika förslag fortsatte man med slutna frågorna till patienten. Frågorna som ställdes var exempelvis Behöver du hjälp, hur klarar du att gå i trappor, städa, handla eller annat? Strukturen med sammanfattning och slutna frågor var tydligare i video vårdplaneringen. Sjuksköterskan eller sjukgymnasten presenterade hemsjukvårds insatser genom att informera om olika insatser, som vi kommer att hjälpa dig med ex. träning, provtagning, läkemedel. I slutet av vårdplaneringen fick patienten oftast öppna frågor som hur tror du att du kommer klara dig hemma? Är det något du funderar på? De öppna frågorna resultera i att patienten började beskriva sin situation. Även om samma saker upprepades blev patienten i denna fas mer aktiv och eventuella insatser blev förtydligade. Den andra delen av vårdplaneringen var upplagd på samma sätt i både video och i ordinär vårdplanering med öppna frågor. Den ordinära vårdplaneringen hade en längre avslutnings fas. 5

6 5. Resultat 5. Resultat 5. Mötestid Video vårdplaneringarna tog cirka min. Ordinarie vårdplaneringarna tog cirka 5 minuter. Om vårdplaneringen blev för lång tröttnade patienterna och de anhöriga tog över samtalet. 5. Enkät, kommentarer och observationer Resultaten baseras på patientenkätens tolv frågor/påstående om hur patienterna upplevt sin vårdplanering och observatörens iakttagelse. Enkätfrågorna finns som bilaga. Jämförbara medelvärde mellan video vårdplanering och ordinarie vårdplaneringar samt hur patienterna har svarat kommunvis, finns som bilaga. 5. Patientförberedelse Alla patienter som deltog i video vårdplanering visste vad mötet syftade till. Vid ordinära vårdplanering hade en patient lägre förståelse för syftet med vårdplaneringen. Hon tyckte sig ha fått dålig information innan vårdplaneringen. Förklaringen till att patienterna som deltog i video vårdplaneringen var mer förberedda kan vara att de fick en mer omfattande information inför mötet både muntligt och skriftligt. 5. Tillgodogöra sig information I enkäten fanns två frågor om information. En berörde hur patienten förstod informationen och hur de kunde följa med i mötet ( delaktighet, se, höra). Tre av fem patienter som video vårdplanerats ställde sig neutrala (varken bra eller dåligt), till hur de förstod innehållet. De övriga två var nöjda och mycket nöjda. En patient uppgav att det var rörigt. En orsak till detta var att de inte kunde höra allt som sades. En hörslinga efterfrågades. En patient nämnde att det inte var någon större skillnad mellan videomöte och vanligt möte, men påpekar hur viktigt det är med ögonkontakt. Att se den som pratar direkt framifrån underlättar möjligheten att följa med i mötet. Det var svårare att få ögonkontakten med medverkande som satt längs ut i bild, deras ansikten visades lite i profil. Alla som deltog i video vårdplanering var mycket nöjda med hur de kunde se medverkande aktörer på skärmen. Vid de ordinära vårdplaneringarna upplevde alla patienterna att de kunde följa med och förstod innehållet. 6

7 5.5 Mötesstruktur Strukturen upplevdes som mer tydlig vid video vårdplanering än vid ordinarie vårdplanering. Patienter och anhöriga verkade avspända i video vårdplaneringen. Fyra av fem deltagare i video vårdplanering var mycket nöjda eller ganska nöjda med strukturen i mötet. En patient med anhörig ställde sig neutrala angående strukturen, de ville ta del av mötespunkterna före mötet, för att kunna förbereda sig bättre. Hälften av patienterna i ordinär vårdplanering ställde sig neutrala till hur nöjda de var med mötesstrukturen. 5.6 Avslutning på vårdplaneringen Enkäten visar att patienter som video vårdplanerats upplevde att de var något mer trygga och nöjda i genomsnitt än de som deltog i ordinär vårdplanering. Fyra av fem patienter vid video vårdplaneringarna kände sig mycket eller ganska nöjda efter mötet. Den struktur som användes i video vårdplanering uppskattades av patienten. De kände en trygghet i den. Att mötet var ca: min kortare gjorde att patienten inte hann bli trött. De ordinära vårdplaneringarna har en längre avslutnings fas. Avrundningen kändes mer hjärtligt och öppen. Det är inte säkert att det hjärtliga samtalet vid ordinär vårdplanering är det samma som att patienterna känner sig mer trygga och nöjda med vårdplaneringen. Två av fyra i ordinär vårdplanering efterfrågade tydligare struktur och mer noggrann läkemedelsgenomgång. På fråga tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet, svarade fyra av fem som video vårdplanerats att de fått det. Trots att alla i ordinär vårdplanering upplevde att de fått svar på sina frågor, kände de en större otrygghet och var mindre nöjda efter mötet än de som video vårdplanerats. Patienterna som deltog i video vårdplaneringarna upplevde sig mer förbereda och visste i större utsträckning vad mötet skulle gå ut på än deltagarna i ordinarie vårdplanering. Kan det vara så att patienter var bättre förberedda inför vårdplaneringen vilket gjorde att de också hade större krav och förväntningar på sin vårdplanering? 5.7 Var vänder man sig sen? För patientens trygghet är det viktigt att veta vart de ska vända sig när de kommit hem från sjukhuset. Vid ordinär vårdplanering visste patienten i större utsträckning vem de skulle kontakta än de som deltagit i video vårdplanering. En patient som video vårdplanerats var osäker om hon skulle vända sig vårdcentralen eller till sin kommun för uppföljning av läkemedel och provtagning. Vårdcentralen var inte med vid någon vårdplanering. Att avslutningsvis 7

8 överlämna en kommunal folder med kontaktuppgifter till patienten vid video vårdplaneringen skulle öka förutsättningen ytterligare för en trygg hemgång. Fyra av fem video vårdplanerade kände sig trygga och nöjda efter vårdplaneringen. Två av fyra i ordinär vårdplanering ställde sig neutrala i frågan om de var trygga och nöjda eller oroliga inför utskrivningen. Andra faktorer som avgör svaret på denna fråga, kan t ex beröra hur färdigbehandlad man känner sig. 5.8 Övriga synpunkter Patienten kände sig osäkra på vilka som deltog i mötet när det var många deltagare. De flesta personalgrupperna var klädda i vardagliga kläder, förutom sjukhuspersonalen. På frågan om de förstod vilka det var som deltog i mötet och deras roll, var tre av fem som video vårdplanerats helt på det klara med vem som var vem och vad de arbetade med. Två patienter var osäkra varav en av dem inte alls hade någon känsla för vem som var vem och deras roll. Hon efterfrågade namnskyltar med titel som tydligt skulle kunna läsas under hela vårdplaneringen. Vid de ordinära vårdplaneringarna var resultatet likande. Samtliga patienter som video vårdplanerades uppgav högsta möjliga poäng på att hela tiden kunna komma till tals. Patienter i ordinär vårdplanering var mer neutrala när det gällde upplevelsen av att det fanns tid för deras frågor. En patient sa dock att tid fanns, men att hon inte kände sig trygg med svaren, utan fortfarande undrade hur framtiden skall bli. Igenomsnitt deltog det sju personer per video vårdplanering och fem vid ordinär vårdplanering. Vad detta beror på kan det bara spekuleras kring, om fler igenom video tekniken kan avsätta tid att vara med eller om det var fler ville vara med då det var ett nytt sätt att vårdplanera. 5.9 Anhöriga Det var fler anhöriga närvarande, via skärmen och/eller fysiskt på sjukhuset vid video vårdplaneringarna. En anhörig som inte hade möjlighet att ta sig till sjukhuset, fick möjlighet att vara närvarande via skärmen ute i kommunen, vilket blev en bra lösning både för patient och anhörig. En anhörig lyfte fram samhällsnyttan och miljövinsten av att sköta vårdplaneringarna via video. 8

9 6. Slutsats 6. Slutsats De brukar/patienter och anhöriga som prövat formen att video vårdplanerats tycker att mötesformen och tekniken fungerat väl och är mycket nöjda. De uttrycker inte någon oro att den mänskliga närkontakten går förlorad. En förutsättning är att de har en känd person i form av närstående eller att de har en tidigare relation till den vårdplanerande sjuksköterskan vid sin sida på sjukhuset. Däremot har det uttryckts av vårdgivare på andra sidan skärmen att de saknar direktkontakt med patienten. Brukarnas/patienternas upplevelse i dessa nio vårdplaneringar visar att de såg fler fördelar med video vårdplaneringen jämfört med ordinarie vårdplanering. Framförallt att det var en tydligare och därmed effektivare struktur i video vårdplaneringarna. En tydligare och mer effektiv struktur skulle även förbättra ordinära vårdplaneringar. Fler anhöriga hade möjlighet att närvara genom att de fick välja mellan att vara i hemkommunen eller på sjukhuset. Teknisk är det även möjligt att närvara från annan ort via telefon eller kamera. Inte någon brukare/patient upplevde svårigheter att tydligt se personen som talade på skärmen. Vissa praktiska saker som ljud, namnskyltar och placering runt bordet samt skriftlig kommuninformation kan förbättras vid video vårdplaneringarna. Där hemsjukvård inte var aktuell för patienten hade primärvårdens deltagande vid vårdplanering ökat vårdkontinuiteten och patientens trygghet inför hemgång. Det är tekniskt möjligt för primärvården att delta i video vårdplaneringar genom egna eller genom kommunens video anläggningar. 9

10 Bilaga Patientenkät, utvärdering av vårdplanering via videokonferens Vårdplaneringssjuksköterskan anger vilket sjukhus, avd och vilken kommun som vårdplanerade patienten Sjukhus Kommun. Visste du vad mötet gick ut på och vad samtalet syftade till? Nej, inte alls 5. Kunde du följa med i de olika informationsdelarna under mötets gång? Nej inte alls, det var rörigt 5. Förstod du vilka de var som deltog i mötet (vad de arbetar med)? Nej, inte alls 5 Ja, jag fick reda på vilka alla var. Tyckte du att du kunde komma till tals under mötet? Nej, det var svårt att göra sig hörd 5

11 5. Kunde du höra vad personerna sa under mötet? Nej, inte alls 5 Ja, hela tiden 6. Förstod du innehållet i de olika informationsdelarna? Dålig/ingen alls 5 Mycket bra/mkt hög grad 7. Hur uppfattade du bilden på skärmen? Hade svårt att se hur personen som talade såg ut 5 Såg tydligt personen som talade 8. Tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet? Nej, jag har många obesvarade frågor 5 9. Hur är din känsla efter mötet? Känner mig orolig inför utskrivningsplaneringen 5 Kände mig trygg och nöjd. När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig? Nej, jag vet inte alls vart 5

12 jag ska vända mig. Är du nöjd med hur mötesstrukturen under videomötet fungerade? Nej, jag upplever det hela mycket rörigt 5. Har det funnits avsatt tid för dina frågor? Nej, inte alls 5 Ja, hela tiden Övriga synpunkter Tack för din medverkan Johan Linder Fyrbodals Kommunalförbund

13 Bilaga. Visste du vad mötet gick ut på och vad samtalet syftade till? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patienten kände sig inte förbered att förflytas inom sjukhuset och inför flytt till kommun. Nej, inte alls 5 5 st Video.6 st.. Kunde du följa med i de olika informationsdelarna under mötets gång? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patient med hörselnedsättning och en patient som ej hade svenska som första språk (norska) ökade svårigheten att följa med i informationsdelarna Lättare då man ser andsiktet framifrån och har ögonkontakt. Nej inte alls, det var rörigt 5 5 st Video. st.8

14 . Förstod du vilka det var som deltog i mötet (vad de arbetar med)? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Fanns ingen känsla för vilka det var som satt på andra sidan skärmen Om varje personal hade namnskylt med titel framför sig skulle det underlätta. Nej inte alls 5 Ja, jag fick reda på vilka alla var 5 st Video.8 st.. Tyckte du att du kunde komma till tals under mötet? Nej, det var svårt att göra sig hörd 5 5 st Video. st.5

15 5. Kunde du höra vad personerna sa under mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Svårt att uppfatta vad som sades relaterat till hörselskada. Hörselslinga efterfrågas Även svårt att uppfatta anhörigas tal då de medverkade på kommun sidan. Nej inte alls, 5 Ja, hela tiden 5 st Video. st Förstod du innehållet i de olika informationsdelarna? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Hörselnedsättning påverka möjligheten att förstå innehållet. Även svårt då ljudnivån upplevdes som lägre hos någon deltagare. Dåligt/Ingen alls 5 Mycket bra /mkt hög grad 5 st Video.6 st.5

16 7. Hur uppfatta du bilden på skärmen? Hade svårt att se 5 hur personen som talade så ut Såg tydligt personen som talade 5 st Video.8 st ej gjord 8. Tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Anhörig hade behov att ringa till hemrehab för att få ett tydliggörande vilka hjälpinsatser som var aktuella. Nej, jag har många 5 obesvarade frågor 5 st Video.8 st.5

17 9. Hur är din känsla efter mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patienten känner sig inte färdigbehandlad och redo att lämna sjukhuset. Tydligare läkemedels genomgång efterfrågas vid fysiska vpl. (Samma checklista används inte vid fysisk och video vpl). 5 Känner mig orolig inför utskrivningsplaneringen Kände mig trygg och nöjd 5 st Video. st.8. När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patient är inte riktigt säker på vart hon ska ringa, vårdcentralen eller kommunen Nej, jag vet inte alls 5 vart jag ska vända mig 5 st Video. st.8

18 . Är du nöjd med hur mötesstrukturen under video mötet fungerade? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Anhörig efterfrågar att kunna förbereda sig på det som ska tas upp inför mötet alternativt låta patienten med anhöriga bestämma dagordningen utifrån patientens behov. Nej, jag upplever 5 det hela mycket rörigt 5 st Video. st.5. Har det funnits avsatt tid för dina frågor? Fysiska Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter En fysisk vpl där patient säger att tid för frågorna har funnits men inte känner sig trygg i svaren. Undrar fortfarande hur det kommer att bli. Nej inte alls, 5 Ja, hela tiden 5 st Video 5. st.

19 FoU Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund Tfn: 5-8 8

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer