Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv"

Transkript

1 Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU Fyrbodal

2 Innehållsförteckning. Bakgrund... Syfte... Metod.... Datainsamling.... Video vårdplanering.... Ordinära vårdplaneringar.... Beskrivning av vårdplanering video och ordinarie vårdplanering Resultat Mötestider Enkät, kommentarer och observation Patientförberedelse Tillgodogöra sig information Mötesstruktur Avslutning på vårdplanering Vart vänder man sig sen? Övriga synpunkter Anhöriga Slutsats... 9 Bilaga Patientenkät, utvärdering av vårdplanering via videokonferens Bilaga Patienternas svar

3 . Bakgrund. Syfte. Metod. Bakgrund Under vintern - har en test med att göra vårdplaneringar med hjälp av video/it genomförts i Fyrbodals området. Förutom avd 5, 7 och på NU sjukvården har, och kommuner varit involverade. Primärvården har deltagit i planeringen, men hade inga möjligheter att vara med i genomförandet. Fem vårdplaneringar med hjälp av IT/video och fyra ordinära vårdplaneringar har observerats.. Syftet Syftet med observationerna och intervjuerna var att se hur patienterna uppfattade vårdplanering genom video och om och hur dessa eventuellt skilde sig från vanliga vårdplaneringar. Rapporten innehåller både patienternas, deras anhöriga och observatörens reflektioner.. Metod Vårdplaneringssjuksköterskor på NÄL och Uddevalla sjukhus valde ut patienterna till testet. Alla observerade patienter bodde i ordinärt boende. Samtliga informerades muntligt och skriftligt om de ville medverka i en video-vårdplanering och utvärdering. I anslutning till vårdplaneringen tillfrågades patienten ännu en gång om sitt samtyckte till observatörens närvaro. Alla tillfrågade, patienter och anhöriga, ville vara med i vårdplaneringen och i utvärderingen. Observatören deltog, tyst i bakgrunden, vid vårdplaneringarna. Efter vårdplaneringsmötet gjordes en kort intervju med patienten där patienten fick skatta tolv påstående på en skala ett till fem. Bilaga

4 . Datainsamling. Datainsamling. Video vårdplanering Video vårdplanering Fem video vårdplaneringar har observerats i, och. Deltagarna var tre män och två kvinnor, alla över 75 år och samtliga multisjuka. Alla patienterna/brukarna hade någon eller några anhöriga med sig vid vårdplaneringen. Vid tre tillfällen medverkade anhöriga på sjukhuset. Vid ett tillfälle fanns anhöriga närvarande tillsammans med kommunens personal i kommunens lokaler och vid ett tillfälle medverkade anhöriga både på sjukhuset och i kommunen. Sammanlagt har 5 personer medverkat i video vårdplaneringarna. Fördelningen av olika grupper är enligt följande. Patient Anhörig Sjukhus Sjuksköterska Kommun Biståndsbedömmare Kommun Sjuksköterska Kommun Sjukgymnast Kommun Arbetsteraput Ordinära vårdplaneringar Fyra ordinära vårdplaneringar på sjukhusen följdes som jämförelsematerial. Deltagarna var två män och två kvinnor alla över 75 år och multisjuka. Deltagarna bodde i kommuner som inte var med i testen. Anhöriga fanns med på sjukhuset vid samtliga ordinarie vårdplaneringar. Sammanlagt medverkade personer i de ordinära vårdplaneringarna. Fördelningen av de olika grupperna är enligt följande. Patient Anhörig Sjukhus Sjuksköterska Kommun Biståndsbedömmare Kommun Sjuksköterska Kommun Sjukgymnast Kommun Arbetsteraput 5

5 . Beskrivning av vårdplanering video och ordinarie vårdplanering Första delen av vårdplaneringen bestod av att vårdpersonalen på sjukhuset gav information till kommunen genom en sammanfattning av den vård patienten fått. Patienten och anhöriga involverades genom slutna frågor. När vårdplaneringen övergick till att planera insatserna och diskutera olika förslag fortsatte man med slutna frågorna till patienten. Frågorna som ställdes var exempelvis Behöver du hjälp, hur klarar du att gå i trappor, städa, handla eller annat? Strukturen med sammanfattning och slutna frågor var tydligare i video vårdplaneringen. Sjuksköterskan eller sjukgymnasten presenterade hemsjukvårds insatser genom att informera om olika insatser, som vi kommer att hjälpa dig med ex. träning, provtagning, läkemedel. I slutet av vårdplaneringen fick patienten oftast öppna frågor som hur tror du att du kommer klara dig hemma? Är det något du funderar på? De öppna frågorna resultera i att patienten började beskriva sin situation. Även om samma saker upprepades blev patienten i denna fas mer aktiv och eventuella insatser blev förtydligade. Den andra delen av vårdplaneringen var upplagd på samma sätt i både video och i ordinär vårdplanering med öppna frågor. Den ordinära vårdplaneringen hade en längre avslutnings fas. 5

6 5. Resultat 5. Resultat 5. Mötestid Video vårdplaneringarna tog cirka min. Ordinarie vårdplaneringarna tog cirka 5 minuter. Om vårdplaneringen blev för lång tröttnade patienterna och de anhöriga tog över samtalet. 5. Enkät, kommentarer och observationer Resultaten baseras på patientenkätens tolv frågor/påstående om hur patienterna upplevt sin vårdplanering och observatörens iakttagelse. Enkätfrågorna finns som bilaga. Jämförbara medelvärde mellan video vårdplanering och ordinarie vårdplaneringar samt hur patienterna har svarat kommunvis, finns som bilaga. 5. Patientförberedelse Alla patienter som deltog i video vårdplanering visste vad mötet syftade till. Vid ordinära vårdplanering hade en patient lägre förståelse för syftet med vårdplaneringen. Hon tyckte sig ha fått dålig information innan vårdplaneringen. Förklaringen till att patienterna som deltog i video vårdplaneringen var mer förberedda kan vara att de fick en mer omfattande information inför mötet både muntligt och skriftligt. 5. Tillgodogöra sig information I enkäten fanns två frågor om information. En berörde hur patienten förstod informationen och hur de kunde följa med i mötet ( delaktighet, se, höra). Tre av fem patienter som video vårdplanerats ställde sig neutrala (varken bra eller dåligt), till hur de förstod innehållet. De övriga två var nöjda och mycket nöjda. En patient uppgav att det var rörigt. En orsak till detta var att de inte kunde höra allt som sades. En hörslinga efterfrågades. En patient nämnde att det inte var någon större skillnad mellan videomöte och vanligt möte, men påpekar hur viktigt det är med ögonkontakt. Att se den som pratar direkt framifrån underlättar möjligheten att följa med i mötet. Det var svårare att få ögonkontakten med medverkande som satt längs ut i bild, deras ansikten visades lite i profil. Alla som deltog i video vårdplanering var mycket nöjda med hur de kunde se medverkande aktörer på skärmen. Vid de ordinära vårdplaneringarna upplevde alla patienterna att de kunde följa med och förstod innehållet. 6

7 5.5 Mötesstruktur Strukturen upplevdes som mer tydlig vid video vårdplanering än vid ordinarie vårdplanering. Patienter och anhöriga verkade avspända i video vårdplaneringen. Fyra av fem deltagare i video vårdplanering var mycket nöjda eller ganska nöjda med strukturen i mötet. En patient med anhörig ställde sig neutrala angående strukturen, de ville ta del av mötespunkterna före mötet, för att kunna förbereda sig bättre. Hälften av patienterna i ordinär vårdplanering ställde sig neutrala till hur nöjda de var med mötesstrukturen. 5.6 Avslutning på vårdplaneringen Enkäten visar att patienter som video vårdplanerats upplevde att de var något mer trygga och nöjda i genomsnitt än de som deltog i ordinär vårdplanering. Fyra av fem patienter vid video vårdplaneringarna kände sig mycket eller ganska nöjda efter mötet. Den struktur som användes i video vårdplanering uppskattades av patienten. De kände en trygghet i den. Att mötet var ca: min kortare gjorde att patienten inte hann bli trött. De ordinära vårdplaneringarna har en längre avslutnings fas. Avrundningen kändes mer hjärtligt och öppen. Det är inte säkert att det hjärtliga samtalet vid ordinär vårdplanering är det samma som att patienterna känner sig mer trygga och nöjda med vårdplaneringen. Två av fyra i ordinär vårdplanering efterfrågade tydligare struktur och mer noggrann läkemedelsgenomgång. På fråga tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet, svarade fyra av fem som video vårdplanerats att de fått det. Trots att alla i ordinär vårdplanering upplevde att de fått svar på sina frågor, kände de en större otrygghet och var mindre nöjda efter mötet än de som video vårdplanerats. Patienterna som deltog i video vårdplaneringarna upplevde sig mer förbereda och visste i större utsträckning vad mötet skulle gå ut på än deltagarna i ordinarie vårdplanering. Kan det vara så att patienter var bättre förberedda inför vårdplaneringen vilket gjorde att de också hade större krav och förväntningar på sin vårdplanering? 5.7 Var vänder man sig sen? För patientens trygghet är det viktigt att veta vart de ska vända sig när de kommit hem från sjukhuset. Vid ordinär vårdplanering visste patienten i större utsträckning vem de skulle kontakta än de som deltagit i video vårdplanering. En patient som video vårdplanerats var osäker om hon skulle vända sig vårdcentralen eller till sin kommun för uppföljning av läkemedel och provtagning. Vårdcentralen var inte med vid någon vårdplanering. Att avslutningsvis 7

8 överlämna en kommunal folder med kontaktuppgifter till patienten vid video vårdplaneringen skulle öka förutsättningen ytterligare för en trygg hemgång. Fyra av fem video vårdplanerade kände sig trygga och nöjda efter vårdplaneringen. Två av fyra i ordinär vårdplanering ställde sig neutrala i frågan om de var trygga och nöjda eller oroliga inför utskrivningen. Andra faktorer som avgör svaret på denna fråga, kan t ex beröra hur färdigbehandlad man känner sig. 5.8 Övriga synpunkter Patienten kände sig osäkra på vilka som deltog i mötet när det var många deltagare. De flesta personalgrupperna var klädda i vardagliga kläder, förutom sjukhuspersonalen. På frågan om de förstod vilka det var som deltog i mötet och deras roll, var tre av fem som video vårdplanerats helt på det klara med vem som var vem och vad de arbetade med. Två patienter var osäkra varav en av dem inte alls hade någon känsla för vem som var vem och deras roll. Hon efterfrågade namnskyltar med titel som tydligt skulle kunna läsas under hela vårdplaneringen. Vid de ordinära vårdplaneringarna var resultatet likande. Samtliga patienter som video vårdplanerades uppgav högsta möjliga poäng på att hela tiden kunna komma till tals. Patienter i ordinär vårdplanering var mer neutrala när det gällde upplevelsen av att det fanns tid för deras frågor. En patient sa dock att tid fanns, men att hon inte kände sig trygg med svaren, utan fortfarande undrade hur framtiden skall bli. Igenomsnitt deltog det sju personer per video vårdplanering och fem vid ordinär vårdplanering. Vad detta beror på kan det bara spekuleras kring, om fler igenom video tekniken kan avsätta tid att vara med eller om det var fler ville vara med då det var ett nytt sätt att vårdplanera. 5.9 Anhöriga Det var fler anhöriga närvarande, via skärmen och/eller fysiskt på sjukhuset vid video vårdplaneringarna. En anhörig som inte hade möjlighet att ta sig till sjukhuset, fick möjlighet att vara närvarande via skärmen ute i kommunen, vilket blev en bra lösning både för patient och anhörig. En anhörig lyfte fram samhällsnyttan och miljövinsten av att sköta vårdplaneringarna via video. 8

9 6. Slutsats 6. Slutsats De brukar/patienter och anhöriga som prövat formen att video vårdplanerats tycker att mötesformen och tekniken fungerat väl och är mycket nöjda. De uttrycker inte någon oro att den mänskliga närkontakten går förlorad. En förutsättning är att de har en känd person i form av närstående eller att de har en tidigare relation till den vårdplanerande sjuksköterskan vid sin sida på sjukhuset. Däremot har det uttryckts av vårdgivare på andra sidan skärmen att de saknar direktkontakt med patienten. Brukarnas/patienternas upplevelse i dessa nio vårdplaneringar visar att de såg fler fördelar med video vårdplaneringen jämfört med ordinarie vårdplanering. Framförallt att det var en tydligare och därmed effektivare struktur i video vårdplaneringarna. En tydligare och mer effektiv struktur skulle även förbättra ordinära vårdplaneringar. Fler anhöriga hade möjlighet att närvara genom att de fick välja mellan att vara i hemkommunen eller på sjukhuset. Teknisk är det även möjligt att närvara från annan ort via telefon eller kamera. Inte någon brukare/patient upplevde svårigheter att tydligt se personen som talade på skärmen. Vissa praktiska saker som ljud, namnskyltar och placering runt bordet samt skriftlig kommuninformation kan förbättras vid video vårdplaneringarna. Där hemsjukvård inte var aktuell för patienten hade primärvårdens deltagande vid vårdplanering ökat vårdkontinuiteten och patientens trygghet inför hemgång. Det är tekniskt möjligt för primärvården att delta i video vårdplaneringar genom egna eller genom kommunens video anläggningar. 9

10 Bilaga Patientenkät, utvärdering av vårdplanering via videokonferens Vårdplaneringssjuksköterskan anger vilket sjukhus, avd och vilken kommun som vårdplanerade patienten Sjukhus Kommun. Visste du vad mötet gick ut på och vad samtalet syftade till? Nej, inte alls 5. Kunde du följa med i de olika informationsdelarna under mötets gång? Nej inte alls, det var rörigt 5. Förstod du vilka de var som deltog i mötet (vad de arbetar med)? Nej, inte alls 5 Ja, jag fick reda på vilka alla var. Tyckte du att du kunde komma till tals under mötet? Nej, det var svårt att göra sig hörd 5

11 5. Kunde du höra vad personerna sa under mötet? Nej, inte alls 5 Ja, hela tiden 6. Förstod du innehållet i de olika informationsdelarna? Dålig/ingen alls 5 Mycket bra/mkt hög grad 7. Hur uppfattade du bilden på skärmen? Hade svårt att se hur personen som talade såg ut 5 Såg tydligt personen som talade 8. Tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet? Nej, jag har många obesvarade frågor 5 9. Hur är din känsla efter mötet? Känner mig orolig inför utskrivningsplaneringen 5 Kände mig trygg och nöjd. När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig? Nej, jag vet inte alls vart 5

12 jag ska vända mig. Är du nöjd med hur mötesstrukturen under videomötet fungerade? Nej, jag upplever det hela mycket rörigt 5. Har det funnits avsatt tid för dina frågor? Nej, inte alls 5 Ja, hela tiden Övriga synpunkter Tack för din medverkan Johan Linder Fyrbodals Kommunalförbund

13 Bilaga. Visste du vad mötet gick ut på och vad samtalet syftade till? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patienten kände sig inte förbered att förflytas inom sjukhuset och inför flytt till kommun. Nej, inte alls 5 5 st Video.6 st.. Kunde du följa med i de olika informationsdelarna under mötets gång? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patient med hörselnedsättning och en patient som ej hade svenska som första språk (norska) ökade svårigheten att följa med i informationsdelarna Lättare då man ser andsiktet framifrån och har ögonkontakt. Nej inte alls, det var rörigt 5 5 st Video. st.8

14 . Förstod du vilka det var som deltog i mötet (vad de arbetar med)? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Fanns ingen känsla för vilka det var som satt på andra sidan skärmen Om varje personal hade namnskylt med titel framför sig skulle det underlätta. Nej inte alls 5 Ja, jag fick reda på vilka alla var 5 st Video.8 st.. Tyckte du att du kunde komma till tals under mötet? Nej, det var svårt att göra sig hörd 5 5 st Video. st.5

15 5. Kunde du höra vad personerna sa under mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Svårt att uppfatta vad som sades relaterat till hörselskada. Hörselslinga efterfrågas Även svårt att uppfatta anhörigas tal då de medverkade på kommun sidan. Nej inte alls, 5 Ja, hela tiden 5 st Video. st Förstod du innehållet i de olika informationsdelarna? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Hörselnedsättning påverka möjligheten att förstå innehållet. Även svårt då ljudnivån upplevdes som lägre hos någon deltagare. Dåligt/Ingen alls 5 Mycket bra /mkt hög grad 5 st Video.6 st.5

16 7. Hur uppfatta du bilden på skärmen? Hade svårt att se 5 hur personen som talade så ut Såg tydligt personen som talade 5 st Video.8 st ej gjord 8. Tycker du att du fick reda på det du behöver veta under mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Anhörig hade behov att ringa till hemrehab för att få ett tydliggörande vilka hjälpinsatser som var aktuella. Nej, jag har många 5 obesvarade frågor 5 st Video.8 st.5

17 9. Hur är din känsla efter mötet? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patienten känner sig inte färdigbehandlad och redo att lämna sjukhuset. Tydligare läkemedels genomgång efterfrågas vid fysiska vpl. (Samma checklista används inte vid fysisk och video vpl). 5 Känner mig orolig inför utskrivningsplaneringen Kände mig trygg och nöjd 5 st Video. st.8. När du kommer hem och behöver fråga om något, vet du då vart du ska vända dig? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Patient är inte riktigt säker på vart hon ska ringa, vårdcentralen eller kommunen Nej, jag vet inte alls 5 vart jag ska vända mig 5 st Video. st.8

18 . Är du nöjd med hur mötesstrukturen under video mötet fungerade? Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter Anhörig efterfrågar att kunna förbereda sig på det som ska tas upp inför mötet alternativt låta patienten med anhöriga bestämma dagordningen utifrån patientens behov. Nej, jag upplever 5 det hela mycket rörigt 5 st Video. st.5. Har det funnits avsatt tid för dina frågor? Fysiska Patient/anhörigas kommentaren till lågt skattade synpunkter En fysisk vpl där patient säger att tid för frågorna har funnits men inte känner sig trygg i svaren. Undrar fortfarande hur det kommer att bli. Nej inte alls, 5 Ja, hela tiden 5 st Video 5. st.

19 FoU Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund Tfn: 5-8 8

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering En rapport om vårdtagares upplevelse av vårdplaneringsmötet utifrån begreppen information, delaktighet och trygghet December 2007 Ewa Hjerpe Kerstin Johannesson Inledning Vi som

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o slutenvård Smida vårdkedjan för de mest sköra äldre Arbetsterapeuter,

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Karin Johansson - Distriktssköterska Maria Hultman Isaksson - Arbetsterapeut Ann-Katrine Jondelius - Biståndshandläggare Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Checklista - förbättringsarbete

Checklista - förbättringsarbete Checklista - förbättringsarbete Jag har tidigare varit med i ett Genombrottsprogram Använder PDSA-hjulet Använder fiskben som metod Har tillgång till utvecklingsledare eller motsvarande På min arbetsplats

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Primärvården Telefonnummer Tid för

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun

Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Vårdplaneringsteam i Örebro kommun Ann Marie Sarup - Arbetsterapeut Maria Hultman Isaksson - Arbetsterapeut Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun Befolkning: 130 429 personer Slottet Svampen Wadköping

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN?

VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN? VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN? Införandet av IT-system inom vården, som skulle effektivisera arbetet och öka patientens delaktighet, drar ofta ut på tiden eller blir

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland RESERVRUTIN Samordnad vårdplanering/svpl Gemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL i Västra Götaland Uppdragsgivare: Uppdragstagare: Regional SAMSA Arbetsgrupp inom regional SAMSA med representanter från

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv Rapport sammanställd

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Annette Flodberg Projektnamn: Informationspärm för patienter med gynekologisk cancer. 1. Define (Definiera)

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer. Innehåll

VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer. Innehåll VERKSAMHETENS vägar genom vården Vägledning för observationer Innehåll Del 1: Varför observationer? Inledning Vad är observation? Hur går en observation till? Hur används information som samlas in under

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Innehåll Rutin för samverkan mellan ASIH och hemtjänsten i Solna... 3 Bakgrund:... 3 Inskrivning... 3 Samordnad Individuell Plan

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande.

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande. 141016 Patientfall för Dessa patientfall kan användas som en vägledning på hur och när kan användas. Patientfallen är inte ett facit, utan varje situation, patientkontakt och vårdrelation får bedömas individuellt

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete?

Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete? Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete? Roger Olsson Vårdplaneringshandläggare Thomas Viktorsson Leg. Sjukgymnast 1 VÅRDPLANERINGSTEAM Biståndshandläggare Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Härnösands kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Är TLS ett användbart instrument inom den kommunala omsorgen? Gill Asplin FoUiVäst

Är TLS ett användbart instrument inom den kommunala omsorgen? Gill Asplin FoUiVäst Är TLS ett användbart instrument inom den kommunala omsorgen? Korttidsavdelning, Kompassen Tuvängen, Lerum Reportage i Fourum Rehabchefen och sjukgymnasten hade tidigare hört talats om TLS Intresserad

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Patientforum. - en modellbeskrivning

Patientforum. - en modellbeskrivning Patientforum - en modellbeskrivning Om Patientforum Patientforum är en modell för inflytande och delaktighet för patienter inom psykiatrisk heldygnsvård, framtagen av Brukarinflytandesamordnarna, BISAM,

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Vad tycker patienterna?

Vad tycker patienterna? Vad tycker patienterna? En enkät kring hur Helsingborgs Fysios patienter upplever tillgänglighet bemötande behandling Helsingborgs Fysio AB november 2011 1 Helsingborgs Fysio bemannas av sju privatpraktiserade

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård II Till Pappor/Partner I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård Här kommer det andra frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur

Läs mer

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare.

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Lokal rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) Inledning Denna lokala rutin för samordnad vårdplanering för MT-kliniken är baserad på; Lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Användning av IPOS inom specialiserad palliativ vård

Användning av IPOS inom specialiserad palliativ vård Användning av IPOS inom specialiserad palliativ vård Användning av IPOS inom specialiserad palliativ vård har tagits fram av Palliativt utvecklingscentrum med samarbetspartnern Högskolan Kristianstad och

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo

Att leva gott med demens. Projekt med stimulansbidrag Högsbo Att leva gott med demens Projekt med stimulansbidrag Högsbo 2007-2010 Mötesplats äldreomsorg 5 maj 2011 Monika Häggh demensundersköterska Malin Birath demenssjuksköterska 10 maj 2011 1 Innehåll Målsättning

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

barn och beslutsfattare möts

barn och beslutsfattare möts barn och beslutsfattare möts text: Sara Persson textbearbetning: Tove Lund och Sophia Sundlin illustrationer: Martin Larsson grafisk form: Tove Lund e-post: ungdomsombudet@kalmar.se webbplats: www.kumulus.se

Läs mer