Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning föräldraundersökning simskola 2013"

Transkript

1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar som står i kö till simskolan och föräldrar vars barn går eller nyligen har gått i simskolan har fått svara på frågor. Fritidsnämnden är en finansieringsnämnd vilket bland annat innebär att nämnden ska följa upp att verksamheterna, som bedrivs på uppdrag av nämnden, drivs utifrån nämndens mål och beslut. Föräldraundersökningen för simskolan är en del av denna uppföljning. Undersökningen ska också leda till att verksamheten utvecklas och är en del av nämndens arbete med att kvalitetssäkra de verksamheter som nämnden ansvarar för. Undersökningen syftar till att visa om simskoleverksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samtidigt som nämnden ska få en fördjupad kunskap i vad föräldrarna anser om simskolan. Undersökningen bidrar med information till strategisk planering som syftar till att utveckla såväl uppdraget som utförandet av verksamheten. Med resultatet kan idrottsoch fritidsenheten identifiera förbättringsområden samt upprätta handlingsplaner. Undersökningen genomfördes som en digital enkät som skickades med e-post direkt till föräldrar vars barn står i kö, deltar i simskolan eller har avslutat simskolan under Totalt har 868 svar lämnats in. Det motsvarar en svarsfrekvens på 53 % för dem som går eller har gått i simskola samt 41 % för de köande föräldrarna. Vid en svarsfrekvens på mer än 50 % anses svaren som tillförlitliga och därmed möjliga att redovisa och använda. Vid lägre svarsfrekvens får svar ses som inkommande synpunkter och förslag utan att de ska ses som representativa för alla berörda. I enkäterna har alla föräldrar fått ge synpunkter på principerna för kö och tilldelning av platser, simskolans organisation, förläggning av tider och målen med simskolan. De föräldrar vars barn går eller har gått i simskola har också fått bedöma hur verksamheten fungerar. De har också fått intervjua sina barn och därmed har vi även fått synpunkter från barnen. Flertalet föräldrar är nöjda med simlärarna och anser att deras barn gör framsteg och lär sig simma i simskolan. Föräldrarna känner sig trygga när deras barn deltar i simskolan. Det som föräldrarna framför allt är missnöjda med är den tid det tar från det att man anmält sitt barn till dess att man får plats. Att det är så pass många fler barn som vill gå i simskolan än det antalet platser som erbjuds är det största problemet för simskoleverksamheten. Många önskar sig också kontinuerlig information om att de finns kvar i kön och hur lång tid POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (6) de kan förvänta sig att det tar innan de erbjuds en plats. Föräldrarna önskar också förbättringar av toaletter, omklädningsrum och duschar. Utifrån undersökningens resultat är det möjligt att identifiera vad som kan behöva utvecklas. Ut ifrån de förbättringsområden som tas fram kan handlingsplaner tas fram. På en strategisk nivå kan utvecklingsarbetet handla om övergripande planering, formulering av uppdrag och mål, information samt administrationen av simskolan. För de olika utförarna av simskolan kan utvecklingsarbetet handla om planering av genomförandet, bemötandet och de pedagogiska metoderna. Resultat Simskolan får både positiva omdömen och negativ kritik. Flertalet svaranden har även lämnat öppna svar med synpunkter. Simskolekonceptet och organisation Flertalet är nöjda med konceptet och organisationen, men det finns även kritik. Att de barn som är äldst då lediga platser erbjuds till nya barn är det som får mest kritik, 13 % är missnöjda med det tillvägagångssättet. De som är mest negativa är köande föräldrar med yngre barn. Även i de öppna svaren finns det synpunkter på organisationen och konceptet. Det önskemål som framkommer tydligast i de öppna svaren är att det inte ska vara ett uppehåll mellan perioderna så som det är nu. Idag erbjuds man att få vara med under två perioder om vardera åtta tillfällen per år. Syftet med denna organisation är att fler barn ska få delta i verksamheten. De barn som deltar i verksamheten under perioden januari - mars erbjuds att fortsätta i augusti oktober, de som deltar under perioden mars maj erbjuds att fortsätta oktober december. Barnen deltar mellan en och sex perioder innan de når målen. Flera påpekar även att tidiga eftermiddagstider inte fungerar för yrkesverksamma föräldrar. Önskemålet är simskoleverksamheten måste ligga på tider när föräldrarna inte arbetar. Flera simlärare per grupp eller färre barn per grupp är andra önskemål som framkommer i de öppna svaren. Simskolekonceptet och organisation Medelbetyg positiva negativa Hur nöjd är du med att simskolan är indelad i fyra nivåer 77 % 3 % 3,6 Hur nöjd är du med att man får delta i flera perioder tills barnet når målen för nivå fyra 79 % 4 % 3,7

3 3 (6) Hur nöjd är du med att de barnen som är äldst erbjuds plats först, då lediga platser fördelas till nya barn som väntar på simskoleplats 74 % 13 % 3,3 Information, anmälan och erbjudande Det som föräldrarna framför allt är missnöjda med är tiden det tar från det att man anmält sitt barn till dess att man får plats. Att det är så pass många fler barn som vill gå i simskolan än det antalet platser som erbjuds är för närvarande det största problemet för simskoleverksamheten. Däremot anger flertalet att det är bra att det är en gemensam kö för all simskola i bägge hallar och för alla utförare. Många önskar sig också kontinuerlig information om att de finns kvar i kön och hur lång tid de kan förvänta sig att det tar innan de erbjuds en plats. Det är också många föräldrar som föreslår att kommunen får en tredje simhall i Orminge för att göra det möjligt för flera att få möjlighet att gå i simskola. Utmaningen är att göra det möjligt att anordna flera simskolegrupper. Med flera grupper än idag skulle tiden från det att man anmält sig till dess att man får börja i en simskolegrupp minska. Information, anmälan och erbjudande Det var lätt att hitta information om simskolan på positiva negativa Medelbetyg 72 % 20 % 3,1 Det var lätt att fylla i en anmälan till simskolan 82 % 12 % 3,4 De tider som simskolan pågår är bra och passar för oss 75 % 18 % 3,1 Simhallen ligger på en bra plats för oss 82 % 16 % 3,3 Miljön i simhallen Bland föräldrar som har fått plats för sina barn i simskolan är den fysiska miljön i simhallen det området som föräldrarna är mest negativa till. 21 % är negativa till miljön i simhallarna och 28 % är negativa till omklädningsrum, duschar och toaletter. Missnöjet med den fysiska miljön är något större i Nacka simhall än i Näckenbadet. I de öppna svaren det ett flertal synpunkter på att bägge simhallar är slitna och man ser en risk med om kommunen inte kommer renovera dessa. Oron är särskilt stor över Näckenbadet som flera menar har haft stängt allt för ofta på grund av tekniska problem. Trots oron för Näckenbadet upplever flera att den simhallen som mer trivsam än Nacka simhall.

4 4 (6) Miljön i simhallen positiva negativa Medelbetyg Jag är nöjd med miljön i simhallen 77 % 21 % 3 Jag är nöjd med omklädningsrum, duschar och toaletter 70 % 28 % 2,9 Simlärarna Störst andel positiva svar får frågorna om simlärarna. 92 % känner sig trygga när deras barn deltar i simskolan och 87 % svarar att de får ett vänligt bemötande av simläraren. I de öppna svaren får simlärarna både beröm och kritik. Flera föräldrar menar att det är stor variation på simlärarna när det gäller deras kompetens och hur de bemöter barnen. Många föräldrar uttrycker att allt för många simlärare är för unga och har för lite kunskap för att kunna vara simlärare för barn. Samtidigt finns det andra föräldrar som är mycket positiva till sina simlärare. Trots varierande omdömen i de öppna svaren anger 92 % att de känner sig trygga när deras barn deltar i simskolan. Simlärarna och simhallspersonalen Medelbetyg positiva negativa Vi får alltid ett vänligt bemötande av simlärare 87 % 9 % 3,4 Simläraren har en bra pedagogik som passar mitt barn 75 % 18 % 3,2 Jag har stort förtroende för simläraren och dennes kompetens Jag har fått bra information om simskolan vid första och sista lektionen varje period 79 % 16 % 78 % 16 % Jag känner mig trygg när mitt barn deltar i simskolan 92 % 6 % 3,6 Mitt barn gör framsteg och lär sig mera i simskolan 83 % 14 % 3,3 Jag får alltid ett vänligt bemötande av simhallens personal 83 % 8 % Barnens synpunkter I undersökningen ombads föräldrarna även att fråga sina barn om vad de tycker om simskolan. 67 % svarar att det alltid eller nästan alltid tycker att det är roligt att vara med i simskolan. 3,3 3,2 3,5

5 5 (6) Närmare 69 % av barnen menar att de lär sig något när de är i simskolan och 31 % säger att de lär sig något ibland. 29 % av barnen tycker att det är lagom varmt i vattnet medan närmare 23 % av barnen svarar att det är för kallt i vattnet. Även i de öppna svaren är det en betydande del av föräldrarna som påpekar att deras barn fryser i simskolan.

6 6 (6) Betyg per simhall och utförare Vid en jämförelse av betygen och de öppna svaren så är det inga större skillnader mellan de olika simhallarna och utförarna. Nacka simhall Kommunal regi Nacka simhall Skuru IK Näckenbadet Kommunal regi Näckenbadet Saltsjöbadens IF Bemötande av simlärare 3,41 3,39 3,51 3,46 Simlärarens pedagogik 3,12 3,14 3,25 3,28 Förtroende för simläraren 3,21 3,19 3,37 3,34 Bra information vid första 3,22 3,25 3,58 3,57 och sista lektionen Förälder trygg 3,57 3,57 3,58 3,57 Barnet lär sig och gör 3,36 3,3 3,27 3,38 framsteg Bemötande av 3,48 3,44 3,46 3,43 simhallspersonal Index lärare och personal 3,34 3,32 3,38 3,39 Förslag till förbättringar Utifrån resultatet bör en åtgärdsplan för de kommande två åren att tas fram. För att nå en högre nöjdhet med simskolan måste antalet platser i simskolan utökas. Undersökningen visar även att det finns anledning att se över informationen till föräldrar om när de kan förväntas få en plats i simskolan. I viss mån finns det behov för utförarna att kring diskutera simlärarnas bemötande av barnen och de pedagogiska metoder man använder sig av. Systemet med en gemensam administration för anmälan och kö bör behållas. Därmed garanteras en likabehandling av alla som vill delta i simskola i kommunens simhallar, oavsett anordnare. Även nivåindelningen och möjligheten att få delta i flera perioder till dess att man uppnår målen är uppskattat och bör inte förändras. Idrotts- och fritidsenheten kommer att, tillsammans med de olika utförarna, diskutera resultatet ytterligare för att identifiera vad som ytterligare behöver förbättras samt utifrån detta upprätta handlingsplaner. Nacka Idrotts- och fritidsenheten Thomas Sass utvecklingsledare

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer