Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge"

Transkript

1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass Horses AB avseende hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Sammanfattning Compass Horses AB, som hyr stall Compass för ridskoleverksamhet av Nacka kommun, har ansökt om hyresrabatt. I sin ansökan framför Compass Horses AB att de inte har någon möjlighet att betala hyran för kvartal två och tre Compass Horses AB har tidigare bedrivit inackorderingsstall för privathästar på anläggningen. De framför i sin ansökan att omställningen från inackorderingsstall till ridskoleanläggning inneburit att företagets kostnader och intäkter kommit i än större obalans än förväntat och därmed är företagets likviditetsbudget ansträngd. Med hänvisning till företagets ekonomiska situation föreslår Compass Horses AB i sin ansökan att anläggningen ska upplåtas till dem hyresfritt till och med , samt att de ges reducerad hyra under perioden Compass Horses AB föreslår även att en ny hyresnivå för 2013 diskuteras under hösten att hyresnivån för 2013 sätts på en nivå som kan uppfattas som rimlig i förhållande till ridskolans omsättning. För närvarande deltar ca 150 barn och ungdomar i verksamheten. På anläggningen finns idag 15 ridskolehästar samt 14 privatuppställda hästar. Verksamheten planerar för en successiv utökning av ridskolehästar för att kunna ökat antal platser för barn och ungdomar som vill rida. I avvaktan på beredning av Compass Horses ABs ansökan har företaget beviljats anstånd med hyresbetalning för kvartal två och tre vilket motsvarar kronor. Compass Horses ABs ansökan skulle innebära en ökad kostnad för fritidsnämnden för 2012 med kronor. Fritidsnämnden har , 110, i samband med beslut av internbudgeten avsatt ett utrymme om maximalt kronor för att stödja ridverksamheten i Nacka. Av dessa har kronor använts som en hyresrabatt för företaget för första kvartalet En ökad POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (5) hyresrabatt i enligt ansökningens omfattning ryms inte i fritidsnämndens budgetram för Ärendet Compass Horses AB, som hyr stall Compass för ridskoleverksamhet av Nacka kommun, har ansökt om hyresrabatt. I sin ansökan framför Compass Horses AB att de inte har någon möjlighet att betala hyran för kvartal två och tre Compass Horses AB föreslår att de ges ytterligare två hyresfria kvartal (kvartal 2 och 3/2012) samt att hyran för kvartal 4/2012 fastställs till kronor per månad. Compass Horses AB önskar att hyran från och med sätts på en nivå som kan uppfattas som rimlig i förhållande till ridskolans omsättning. Compass Horses AB framför i sin ansökan att de då de startade ridskoleverksamheten uppfattade att kommunen avsåg att införa en ridskolecheck för att ge ett ekonomiskt stöd till anordnade av ridskoleverksamhet. Compass Horses AB har tidigare beviljats hyresrabatt för det första kvartalet Under kontraktsdiskussionerna med Compass Horses var kommunens representanter tydliga med att kontraktet skulle finansieras utan kommunal subvention och detta var en förutsättning för avtalets tecknande. En inledande hyresrabatt skulle enbart beaktas under omställningstiden som av företaget bedömdes till ett år. Hyresrabatten skulle stå i rimlig proportion till ridskolan. Vidare kommunicerades att kommunen saknade möjligheter att svara för hyresrabatter för den andel som utgörs av privathästar i övriga verksamheten. Förhandlingar och hyreskontraktens utformning har handlagts av fastighetsprocessen med externt juridiskt stöd via ramavtal. Bakgrund 2005 byggde företaget Compass Horses AB ridanläggningen vid Fisksätra för att kunna erbjuda ett inackorderingsstall för privatryttare med egna hästar. Kommunfullmäktige beslöt i samband med beslut mål och budget 2011 om särskilt direktiv där fritidsnämnden och kommunstyrelsen fick ett gemensamt uppdrag. Uppdraget innebar att förvärva ridanläggningen Stall Compass Drevinge, förutsatt att arrende skulle tecknas på 25 år. Därefter förde stadsledningskontoret samtal om förvärvet och arrendet och kunde konstatera att Johan Af Petersén önskade nyttja optionen om förvärv av stallet samtidigt som Johan Af Petersén erbjöd kommunen att hyra ridanläggningen att använda för ridskoleverksamhet. Då detta erbjudande för kommunen innebar ett positivt tillskott av ridaktiviteter för medborgarna tecknades en 3-parts överenskommelse i april 2011 mellan Nacka kommun, Johan Af Petersén och Compass Horses AB. Överenskommelsen innebar att parterna förklarat avsikten om att teckna ett civilrättsligt hyresavtal mellan parterna.

3 3 (5) Nacka kommun hyr sedan ridanläggningen Erstavik 25:1 av Johan af Petersens Erstaviks Godsförvaltning, med en årshyra på för närvarande kronor per år. Nacka kommun har i sin tur ett motsvarande hyreskontrakt med Compass Horses AB som har startat en ny ridskola på anläggningen Under hösten 2011 och våren 2012 har det byggts lokaler för utbildning och konferens, café, omklädningsrum samt toaletter. Upprustningen har skett för att möjliggöra anordnande av kurser, läger, tävlingar samt teoriutbildning i uppvärmda lokaler. Hyran kommer att kompletteras med kostnad för slutgiltig investering för renoveringar och anpassningar av anläggningen för att bedriva ridskola. Detta sker när slutgiltigt underlag för renoveringen är fastställt. Ridskoleverksamheten Ridskoleverksamheten startade under hösten För närvarande deltar ca 150 barn och ungdomar i verksamheten samtidigt som det står ca 200 barn och ungdomar i kö till verksamheten. Det innebär att det anordnas ca 180 lektionstillfällen per vecka. På anläggningen finns idag 15 ridskolehästar samt 14 privatuppställda hästar. Ekonomi i obalans I och med omställningen av verksamheten från inackorderingsstall till ridskola har företagets kostnader och intäkter kommer i obalans och därmed är företagets likviditetsbudget är ansträngd. Företaget har till idrotts- och fritidsenheten redovisat en plan för hur de arbetar för att öka företagets intäkter fram till och med höstterminsstarten Detta kan bland annat ske genom att flera hästar/ponnys kommer att finnas i ridskoleverksamheten och därmed möjliggöra för flera elever och lektionstillfällen. Verksamheten planerar för en successiv utökning av ridskolehästar för att kunna ökat antal platser för barn och ungdomar som vill rida. Tidigare beslut , 53 erhöll nämnden information om att parterna ingått avsiktsförklaring om att ingå hyresavtal för ridanläggningen Stall Compass Drevinge. Bakgrunden till avsiktsförklaringen redovisades bl.a. att det särskilda direktivet i mål och budget 2011 där kommunfullmäktige gav ett gemensamt uppdrag till fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget innebar att förvärva ridanläggningen Stall Compass Drevinge, förutsatt att arrende skulle tecknas på 25 år. Fritidsnämnden informerades om att stadsledningskontoret hade fört samtal om förvärvet och arrendet och kunnat konstatera att Johan Af Petersén önskade nyttja optionen om förvärv av stallet samtidigt som Johan Af Petersén erbjöd kommunen att hyra ridanläggningen att använda för ridskoleverksamhet. Då detta erbjudande för kommunen innebar ett positivt tillskott av ridaktiviteter för medborgarna tecknades en 3-parts överenskommelse i april 2011 mellan Nacka kommun, Johan Af Petersén och Compass

4 4 (5) Horses AB. Överenskommelsen innebar att parterna förklarat avsikten om att teckna ett civilrättsligt hyresavtal mellan parterna , 119, erhöll nämnden information om att hyresavtal för ridanläggning i Drevinge ingåtts. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har fått samma information. Förutsättningar för att bedriva ridskola Compass Horses AB har redogjort för hur de anser att förutsättningar för att starta upp och bedriva ridskola ser ut. Redogörelsen överensstämmer med de erfarenheter som andra ridskolor i Stockholmsområdet gjort. Erfarenheterna visar att en helt ny ridskola behöver en viss tid för att starta upp verksamheten innan det är möjligt att nå full verksamhetsvolym. Det är bland annat inte möjligt att köpa in samtliga hästar som behövs från början, utan detta måste ske successivt. Sedan tar det två sex månader innan en nyköpt häst kan användas för ridskoleverksamhet, vilket gör att kostnaden för varje häst är hög innan den skapar intäkter. Att starta upp en ridskola med ca 30 hästar tar normalt mellan ett och tre år. De intäkter en ridskola får med de elevavgifter som är vanliga i Stockholmsregionen ger begränsade möjligheter att finansiera en ridanläggning utan någon form av kommunal finansiering. Flertalet ridskolor i Stockholmsområdet hyr sina anläggningar av respektive kommun till en subventionerad hyra. Stockholms stad har hyresnivåer på ca kronor per år för en ridanläggning motsvarande Drevinge. De olika verksamhetsanordnarna svarar för skötsel, anläggningsdrift och underhåll av anläggningarna utöver anordnandet av verksamheten. Subventionen av de faktiska anläggningskostnaderna för ridanläggningar är ett försök att jämställa dessa anläggningar med andra kommunalt finansierade idrottsanläggningar. Ekonomiska konsekvenser Nacka kommuns har ett hyreskontrakt med Johan af Petersens Erstaviks Godsförvaltning för ridanläggningen Erstavik 25:1, med en årshyra på för närvarande kronor per år. Hyran kompletteras med en kostnad för slutlig investering med en beräknad kostnad om kronor per år. Hyreskontraktet gäller till och med I avtalet anges att anläggningen ska användas för ridskoleverksamhet och uppställning av privatägda hästar. Nacka kommun har i sin tur ett motsvarande hyreskontrakt med Compass Horses AB. Fritidsnämnden har , 110, i samband med beslut av internbudgeten avsatt ett utrymme om maximalt kronor för att stödja ridverksamheten i Nacka. Av dessa har kronor använts som en hyresrabatt för företaget för första kvartalet 2012 utformat som ett tillägg till hyreskontraktet.

5 5 (5) I avvaktan på beredning av Compass Horses ABs ansökan har företaget beviljats anstånd med hyresbetalning för kvartal två och tre vilket motsvarar kronor. Compass Horses ABs ansökan innebär en ökad kostnad för fritidsnämnden för 2012 med kronor. En ökad hyresrabatt i den omfattning ansökan avser ryms inte i fritidsnämndens budgetram för Thomas Sass Utvecklingsledare Idrotts- och fritidsenheten Bilaga 1. Ansökan om hyresrabatt för ridanläggning Drevinge

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter

Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats Scoutstugan i Saxtorp Grupperna förväntas själva ordna transport för nämndens ledamöter Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-09-11 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 18:e september Tid 18:00 Plats

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter 2012-12-06 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2003/459-402 Kommunstyrelsen Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter Förslag till

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kompletterande ridskoleutredning

Kompletterande ridskoleutredning Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 2 Datum: 2012-06-07 Ärende: Kompletterande ridskoleutredning Sammanfattning: Ridskoleutredning 2011 behandlades av fritidsnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer