Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011"

Transkript

1 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011

2 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har velat ta reda på om man upplever att Kulturskolan Trollhättan motsvarar de behov som elever/föräldrar har, om eleverna trivs och om elever/föräldrar anser att verksamheten ger kunskaper och färdigheter på ett tillfredsställande sätt. Undersökningen hjälper oss att få en uppfattning om Kulturskolans kvalitet och service. Den kommer även att ligga till grund för utveckling och förbättring av verksamheten. Frågorna i enkäten har de politiskt satta verksamhetsuppdragen som utgångspunkt. Enkätsvaren kommer att redovisas som en del i årsredovisningen och verksamhetsredogörelsen för Kultur & Fritid. Enkäten har besvarats av såväl elever som föräldrar och skickats ut under tiden 22 november 6 december. Under och genomfördes motsvarande enkät och i denna redovisning redogörs och jämförs svaren från alla tre åren. I enkätsvaren har det funnits möjlighet att lämna kommentarer som redovisas i detta material under respektive fråga. Enkäten har besvarats anonymt. Antalet besvarade enkäter uppgick under till 455 från föräldrar och 428 från elever. Under svarade 514 föräldrar och 486 elever. På års enkät fick vi in 421 svar från föräldrar och 340 svar från elever. Enkäterna har skickats ut per brev till samtliga elever och föräldrar. Antalet utskick uppgick till 1200 till vardera svarsgrupp (elever och föräldrar). Underlaget i år svarar för cirka 35% från föräldrar och 28% från elever och måste därför ses som en del i den övriga årsredovisningen. I det resultat man kan utläsas av enkäterna deltar 14% av de som svarat i mer än en aktivitet i Kulturskolans verksamhet. Enkätsvaren speglar den uppdelning som finns i aktiviteter på Kulturskolan. Denna ser ut enligt följande: Musikundervisning 72% Sång (solosång + gruppsång) 18% Dans 7% Drama 2% Film, bild och form 1% Kulturskolans elevandel är högst i skolans år 4 5 vilket även återspeglas i andelen enkätsvar. När eleverna kommer upp i år 7 9 och gymnasiet minskar andelen. Även detta syns i vår svarsfrekvens. En viss förskjutning i åldrarna har skett till förmån för de yngre eleverna. Detta kan förklaras med den nya verksamheten Upptakten som riktar sig till de yngre åldrarna. 1

3 Deltagare kön och ålder Kön Pojkar 33% 4 Flickor 7 67% 6 Kommentarer: Tendensen att fler flickor än pojkar deltar i kulturskolans undervisning fortsätter, även om en liten utjämning kan ses i jämförelse med tidigare genomförda enkäter Pojkar Flickor Ålder åk 1 3 åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 18% 49% 21% 12% 14% 43% 29% 14% 32% 22% 16% Kommentarer: Kulturskolans elevandel är högst i skolans år 4 5 vilket även återspeglas i andelen enkätsvar. När eleverna kommer upp i år 7 9 och gymnasiet minskar andelen. Även detta syns i vår svarsfrekvens. En viss förskjutning i åldrarna har skett till förmån för de yngre eleverna. Detta kan förklaras med den nya verksamheten Upptakten som riktar sig till de yngre åldrarna åk 1 3 åk 4 6 åk 7 9 gymnasiet 2

4 Vad anser du vara viktigast för eleverna i Kulturskolan? Här har man kunnat ange tre alternativ Elever Elever Elever 1.Att skapa ett livslångt intresse för musik/ drama/dans 17% 17% 21% 25% 25% 27% 2.Att lära sig spela/sjunga/dansa eller spela teater 32% 31% 33% 29% 27% 28% 3.Att träna på att framträda inför andra - publik 15% 15% 11% 13% 13% 8% 4.Att träffa kamrater med samma intresse 12% 14% 13% 12% 13% 12% 5.Att delta i ensemble eller grupp 5% 5% 5% 7% 7% 7% 6.Att det är roligt att vara med i Kulturskolans verksamhet 17% 17% 16% 13% 15% 17% 7.Egen definition 2% 1% 1% 1% 1% 35% Elever 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% Kommentarer: Vid en jämförelse mellan de tre åren är förhållandet mellan vad föräldrar och elever anser vara viktigast i stort sett oförändrat. Både föräldrar och elever anser att det viktigaste är att lära sig. Därpå följer att skapa ett livslångt intresse och på tredje plats kommer att det är viktigt att det är roligt att vara med i Kulturskolan. I de egna definitionerna återfinns kommentarer som att hitta ett intresse, utvecklas musikaliskt, chans till rörelse o motion, att göra skolarbetet roligare, öka självkänslan, utvecklas, och att det är bra lärare mm. 3

5 I vilken grad motsvarar Kulturskolan de behov som du har? Elever Elever Elever Mycket 47% 42% 49% Mycket 4 36% 44% Ganska mycket 45% 47% 43% Ganska mycket 55% 57% 5 Ganska lite 3% 4% 3% Ganska lite 2% 4% 3% Inte alls 1% Inte alls Vet ej 4% 7% 5% Vet ej 3% 3% 3% Elever Elever Elever Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Kommentarer: Elevernas uppfattning att Kulturskolan i mycket hög eller ganska hög grad svarar mot deras behov var under hela 91% medan motsvarande siffra för var 89%. I års enkät var siffran 92%. För föräldrarna var motsvarande siffra under 95% och 93%, medan man i års enkät svarade 94%. I kommentarerna återfinns mycket positiva omdömen. Jättekul, duktiga lärare är återkommande kommentarer. Upptakten uppskattas mycket. I kommentarerna framförs från såväl elever som föräldrar att man vill ha längre lektioner. na efterlyser även någon form av återkoppling med lärarna hur det går för deras barn. I kommentarerna har några av de äldre eleverna önskar få större utmaningar inom sitt ämne. Önskemål finns även om fler tillfällen för framträdanden inför publik. i kommentarerna finns synpunkter på kön som är lång inom vissa populära ämnen (gitarr och solosång). 4

6 Saknar du någon typ av undervisning/ verksamhet? I så fall vilken? Elever Elever Elever Ja 12% 9% 9% 14% 12% 11% Nej 88% 91% 91% 86% 88% 89% Ja Nej Elever Elever Elever Kommentarer: Här är bilden i stort sett densamma vid de tre mätningarna. Andelen som svarar ja bland eleverna är densamma som. Detta gäller även för föräldragruppen. I kommentarerna kan man finna att det man saknar är fler möjligheter att spela i ensembler/ orkester grupper mm. Att spela i band är också något som man vill ha möjlighet till, eller hjälp med. Fler tillfällen att framträda inför större eller mindre publik efterfrågas också. De äldre eleverna vill gärna få möjlighet till större utmaningar. Förslag såsom MasterClass lämnas. Större dansutbud framförs liksom musikal och cabaréföreställningar. Man önskar även utbildning i musikteori. 5

7 I vilken mån anser du att Kulturskolans lärare är kunniga, engagerade och ger dig den kunskap du efterfrågar? Elever Elever Elever Mycket 74% 67% 76% Mycket 57% 54% 58% Ganska mycket 23% 28% 21% Ganska mycket 37% 38% 35% Ganska lite 1% 3% 2% Ganska lite 1% 3% 7% Inte alls Inte alls Vet ej 2% 2% 1% Vet ej 5% 5% Elever Elever Elever Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Kommentarer: Om man slår samman mycket/ ganska mycket är siffrorna under de tre åren för elever 97% för, 95% för och 97% för. För föräldrarna är motsvarande siffra 94% för, 92% för och 93% för. I kommentarerna framförs många positiva omdömen. Engagerade, entusiastiska, duktiga, trevliga, kunniga, snälla, förstklassiga och kompetenta är omdömen som återkommer. Allt från bra superbra är också återkommande. Många lärare ges personligt beröm i kommentarerna. Här ges de lärare som undervisar i Upptakten stor uppskattning från föräldrarna. Vissa synpunkter framförs när det gäller vikarieanskaffning och kvalitén på undervisningen med vikarier. Man lämnar även synpunkter på den korta lektionstiden 20 minuter. 6

8 Jag anser att de lokaler som Kulturskolan bedriver undervisning i är. Elever Elever Elever Mycket bra 2 21% 2 Mycket bra 11% 11% 1 Bra 61% 61% 56% Bra 58% 54% 48% Mindre bra 13% 12% 18% Mindre bra 13% 15% 21% Dåliga 2% 4% 4% Dåliga 2% 3% 6% Vet ej 4% 4% 2% Vet ej 16% 17% 15% 7 6 Elever Elever Elever Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga Vet ej Mycket bra Bra Mindre bra Dåliga Vet ej Kommentarer: Andelen elever som anser att lokalerna är mycket bra/bra är jämförbara under och (81% och 82%). I enkäten för svarar 76% mycket bra/ bra, en något lägre siffra. Motsvarande siffror för svaren från föräldrarna visar att man uppfattar att lokalerna blivit sämre. ( svarade 69% mycket bra/bra var denna 65% och 58%). na svarar i jämförelse med eleverna i högre utsträckning att man inte vet. Detta beror på enligt kommentarerna att man inte besökt lokalen där barnen får undervisning från Kulturskolan. Många elever och föräldrar välkomna N3 och lovordar denna satsning. Eleverna verkar var informerade i något större utsträckning än föräldrarna kring satsningen på N3. Detta ser man framför allt i de äldre åldrarna. Man upplever nuvarande lokaler i Oskarsskolan som slitna och gamla. Även Kulturskolans gymnastiksal där undervisning sker i dans upplevs som sliten, kall och omodern. 7

9 Vad anser du om terminsavgifterna på Kulturskolan? (Frågan är endast ställd till föräldrar) För höga 44% 33% 19% Lagom 53% 62% 77% För låga Vet ej 3% 5% 4% För höga Lagom För låga Vet ej Kommentarer: Under de år som vi ställt frågan kring avgifter har uppfattningen att de är för höga sjunkit från 44% till 19%, medan andelen som svarar lagom istället ökat från 53% till 77%. Förskjutning återfinns mellan för höga och lagom. I kommentarerna framförs att man anser att avgifterna kan hindra många barn från att spela, att det blir en "klassfråga" och utesluter vissa elever. Många framför att det är bra att det finns syskonrabatt. En del skulle även vilja se någon form av "mängdrabatt" om man deltar i flera ämnen. Många tycker att avgiften är för hög i de fall då lektionstiden endast är 20 minuter. Synpunkter framförs även beträffande att lektioner av olika skäl ibland blir inställda och man skulle vilja ha erbjudande om ersättningslektioner eller reducering av avgiften. 8

10 I vilken mån anser du att du har möjlighet att påverka Kulturskolans verksamhet? Elever Elever Elever Mycket 5% 8% 7% Mycket 1% 1% Ganska mycket 2 19% 21% Ganska mycket 18% 14% 11% Ganska lite 23% 22% 16% Ganska lite 24% 28% 29% Inte alls 7% 7% 6% Inte alls 9% 8% 6% Vet ej 45% 44% 5 Vet ej 49% 49% 53% 6 5 Elever Elever Elever Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls Vet ej Kommentarer: Svaren på frågan om möjlighet att påverka ser i stort sett oförändrad ut under de tre enkätåren. Andelen som svarat att man inte vet har dock ökat något under. Detta föranleder åtgärder för att förbättra resultatet. I kommentarerna från föräldrarna finns klart uttryckt i en stor andel svar att man inte har behov av att påverka, men man finner även kommentarer kring att man inte känner till på vilket sätt man kan påverka. Den senare kommentaren återfinns även i elevsvaren. Dessa kommentarer återfinns bland de som angett "vet ej" på frågan. Många framför också att man är mycket nöjd med verksamheten såsom den bedrivs. Några föreslår att hemsidan skulle kunna vara ett forum för synpunkter. Man vill även att hemsidan blir mer aktuell när det gäller information kring tider och evenemang så att man som förälder kan hålla sig informerad. 9

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer