Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012"

Transkript

1 1(7) Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan badgäster. Malenbadet består av följande delar: - Motionsbassäng med 8 st 50 metersbanor - Undervisningsbassäng - Lek och plaskbassäng med vattenrutschbanor, bubbel och leksaker - Stor vattenrutschbana - Omklädningsrum, duschar och toaletter - Café och restaurang - Del som hyrs ut till Alternativmedicinska kliniken Syfte Syftet med undersökningen är att få en återkommande bild av vad brukarna (besökarna) tycker om Malenbadet. Beroende av vad som framkommer i undersökningarna kan åtgärder behöva vidtas för att gå brukarna tillmötes. Metod En kvantitativ undersökning har genomförts vilket innebär att data samlades in i form av enkäter som delades ut på Malenbadet. Insamlingen av materialet skedde under v 28 v Enkäter delades ut till de besökare, 7 år och äldre, som befann sig på Malenbadet vid undersökningstillfället. Ambitionen har varit att få ett så brett underlag som möjligt. Metoden ger en allmän bild av hur brukarna upplever Malenbadet. Enkäten innehåll tre olika delar: bakgrundsfrågor, sex påståenden varav brukarna skulle välja ut och kryssa för de tre viktigaste påståendena samt sex påståenden, identiska med de första sex påståendena, vilka skulle betygsättas på en skala från Mycket nöjd till Mycket missnöjd. Det fanns även utrymme för kommentarer och övriga synpunkter från brukarna i slutet av enkäten \t:\tek\park & fritid\fritid\badanläggningar\ekonomi, statistik\redovisning enkät 2012.doc\mls

2 2 (7) Resultat av kundundersökning 121 enkäter samlades in under vecka 28 vecka 29. Alla enkäterna är rätt ifyllda och därmed godkända att basera resultatet av kundundersökningen på. Bakgrundsfrågor 67 % av brukarna är kvinnor (82 enkäter) och 33 % är män (39 enkäter). Fördelningen mellan åldersgrupperna ser ut enligt nedan: Ålder Samtliga Kvinnor Män 7 10 år 1 % 2 % 1 % år 2 % 4 % 0 % år 2 % 3 % 1 % år 51 % 53 % 47 % år 25 % 24 % 29 % 65 år och äldre 19 % 17 % 22 % Ej svarat TOTALT 100 % 100 % 100 % För att visa var besökarna på Malenbadet kommer ifrån skulle brukarna ange vilken kommun de kommer ifrån Båstads, Ängelholms, Laholms eller annan kommun. 43 % av brukarna kommer från Båstads kommun, 1 % kommer från Ängelholms kommun, 2 % kommer från Laholms kommun och 54 % kommer från andra kommuner. Besöksfrekvens Majoriteten av brukarna som deltog i kundundersökningen uppger att de besöker Malenbadet 2 eller fler ggr/vecka Dagligen 2 el. fler ggr/vecka 1 gång/vecka 2-4 ggr månad 1 gång/månad el. mer sällan Samtliga Kvinnor Män Orsak till besöket Tabellen nedan visar vilken orsak brukarna anger som den främsta orsaken till varför man besöker Malenbadet. Tanken var att varje brukare bara skulle ange en orsak, men en hel del brukare har angett flera orsaker och därför visas istället hur många av brukarna som har kryssat för respektive orsak.

3 3 (7) Orsak till besöket Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Träning/hälsa För barnens skull Lätta att ta sig hit/tillgängligt Eget välbefinnande Bra öppettider Bra priser Ha kul/glädje Socialt umgänge Som främsta orsaken till varför man besöker Malenbadet anges Träning/hälsa (26 %). Därefter kommer För barnens skull och nytt för 2012 är att besökarna uppskattar att det är Lätt att ta sig hit/tillgänglighet. Rangordning av påståenden Brukarna skulle därefter välja ut tre påståenden, utan inbördes rangordning, av totalt sex påståenden som de ansåg vara de viktigaste. Har brukarna satt kryss vid två, tre eller fyra påståenden har enkäterna ansetts vara rätt ifyllda. Tabellen nedan visar hur stor andel av brukarna som har kryssat för respektive påstående. Resultatet visar att de mest prioriterade områdena för besökarna är städning och skötsel av Malenbadet samt badvattentemperaturen (samma gäller föregående år) och det är ingen skillnad i vad kvinnor respektive män anser vara viktigt.. Rangordning av påståenden Samtliga Kvinnor Män Samtliga Samtliga Samtliga Det är viktigt att städning och skötsel av Malenbadet är bra Det är viktigt att badvattentemperaturen är bra Det är viktigt att Malenbadet har generösa öppettider Det är viktigt att personalen på Malenbadet har ett vänligt bemötande Det är viktigt att entrépriserna på Malenbadet är låga Det är viktigt att Malenbadet utvecklas varje år 89% 91% 85% 92% 28% 78% 78% 80% 75% 61% 24% 63% 41% 41% 41% 38% 13% 39% 40% 42% 36% 53% 16% 51% 36% 36% 36% 35% 11% 44% 16% 14% 21% 22% 8% 27% Betygsättning av påståenden Sex påståenden skulle därefter betygsättas utifrån hur brukarna upplever att det fungerar på Malenbadet idag. Den fyrgradiga skalan som används gick från Mycket nöjd (4), Ganska nöjd (3), Ganska missnöjd (2) till Mycket missnöjd (1).

4 4 (7) Betygsättning av påståenden Samtliga Kvinnor Män Samtliga Samtliga Samtliga Personalen på Malenbadet har ett 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 vänligt bemötande! Malenbadet har bra öppettider! 3,4 3,5 3,3 3,5 3,5 3,4 Städning och skötsel av Malenbadet 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 är bra! Entrépriserna på Malenbadet är 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 3,2 bra! Badvattentemperaturen är bra! 3,1 3,1 3,0 3,4 3,4 3,2 Utbudet av aktiviteter på Malenbadet är bra och bör utvecklas varje år! 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 2,9 Samtliga påståenden når upp till över 3,0 i betyg, vilket är ett mycket bra resultat. Besökarna till Malenbadet är mycket nöjda överlag. Jämförs betygen mellan tidigare år och 2010 har betyget minskat för följande påstående Badvattentemperaturen är bra! När det gäller badvattentemperaturen bytades uppvärmningssystem och det blev en del inköpningsproblem. Glädjande är att fler besökare tycker att entrépriserna är bra än tidigare om åren. Totalt sett ligger betygen för Malenbadet på ungefär samma nivå som föregående år, vilket är mycket positivt. Sammanlagt resultat för Malenbadet sommaren 2010 Tabellen nedan beskriver det samlade resultatet för Malenbadet. Betyget talar om ifall vi behöver vidta åtgärder. Rankingen talar om hur snabbt vi behöver vidta eventuella åtgärder. Tabellen visar att det högst prioriterade påståendet som rör städningen och skötseln av Malenbadet får ett bra betyg. Ett annat högt prioriterat område är att badvattentemperaturen ska vara bra och det har fått ett lägre betyg jämfört med föregående år. Ambitionen är ett betyg på minst 3,0 (som motsvarar Ganska nöjd) vid de påståenden som prioriteras högst av brukarna. Påståenden Ranking Betyg Ranking Betyg Ranking Betyg Ranking Betyg Städning och skötsel av Malenbadet 89% % % % 3.3 är bra! Badvattentemperaturen är bra! 78% % % % 3.2 Det är viktigt att personalen på Malenbadet har ett vänligt bemötande 40% % % % 3.6 Entrépriserna på Malenbadet är 36% % % % 3.2 bra! Malenbadet har bra öppettider! 41% % % % 3.4 Utbudet av aktiviteter på Malenbadet är bra o bör utvecklas varje år 162% % 3.2 8% % 2.9 Brukarna gavs även möjlighet att skriva ner övriga synpunkter som man ville framföra via enkäten. Återkommande synpunkter var bl a önskemål om att Malenbadet förblir i kommunal regi, längre öppet kvällstid och en uppfräschning av omklädningsrummen.

5 5 (7) Nöjd Kund Index (NKI) För att få nöjda kunder eller brukare är det viktigt att ta reda på hur kunderna värderar verksamheten. Nöjd Kund Index (NKI) är ett instrument som bl a Statistiska Centralbyrån använder i undersökningar. Umeås kommun har använt instrumentet vid undersökningar av sina kommunala anläggningar och har som riktgräns att ett NKI större än 3,0 (på en 4 gradig skala) är ett bra värde för en anläggning. Är NKI värdet mindre än 3,0 bör en granskning göras för att se vad som bör förbättras. I undersökningen har ett NKI för Malenbadet räknats fram. NKI räknas ut genom att alla värden från betygsättningen läggs ihop och sedan delas med antalet påståenden. NKI för Malenbadet NKI värdet 3.32 för Malenbadet är ett mycket bra betyg och betyget ligger stadigt högt om man jämför med föregående år. Slutsatser Sammanfattningsvis visar kundundersökningen att brukarnas betyg på Malenbadet är mycket bra. Samtliga betyg utom ett ligger över gränsvärdet 3,0. Den stora utmaningen framöver blir att behålla brukarnas höga omdömen om anläggningen så att det även i fortsättningen finns en stor kundnöjdhet bland besökarna på Malenbadet. Man bör också ta till vara på de övriga synpunkter som lämnades av flera av brukarna och som redovisas nedan. Sammanställning av övriga synpunkter från brukarna Omklädningsrummen behöver renoveras och kiosken är kanske inte del i att utvecklas varje år. Tidtagarklocka bör permanentas. Nu endast för klubbar. Bra om det kunde vara öppet lite längre på kvällen, t ex kl Gärna minst +25 grader badvattentemperatur. Större hänsyn till motionssim. Mycket viktigt med den extra banan för snabbare simning, mycket bra. Dåligt rent i bassängkanten. Tvål saknas i duscharna.

6 6 (7) Jättefin anläggning. Utökad lekplats vore fint, med rutschbana, sandlåda, studsmatta, klätterställning mm. Tack för att ni finns. Saknar tvål i omklädningsrummet. Mer solskydd/parasoller. Renare och bättre omklädningsrum. Längre öppet på kvällen. Malenbadet måste vara kvar i kommunal regi. Behåll möjligheten att köpa 10 kort för rabatterat inträde. Vattentemperatur på minst +25 grader är önskvärt. Öppnandet för säsongen bör ske tidigare om det är fint väder. Parkeringsplatsen utanför borde ta kontanter eller ALLA kort. Längtar till varje öppning av badet. Vattnet är onödigt varmt i duscharna. Handduschen kunde vara kallvatten efter bastubad. Generellt väldigt bra. Tycker att det är härligt att vi har ett bad att gå till och vill gärna att vi får behålla det i kommunal regi. Försök att få pengar till att göra en enklare renovering av omklädningsrummen. Lite ny färg på väggarna och slå ner gammal puts. Annars är det kanon. Fint med ny klädsel i bastun. Behåll badet i kommunal regi. En stor tillgång. Skulle gärna se pensionärsrabatt. Jag tycker inte om att pojkar är inne i damomklädningsrummet. Jag har varit här seden Vi är superglada att Malenbadet finns. Pensionärspris önskas. Bättre utbud i serveringen (mera nyttigt och mindre godis), fräscha upp serveringen, personalen där är gulliga. Önskar att kommunen behåller ansvaret. Inte privat regi. När man öppnar dörren till omklädningsrummen ser man ju rakt in i duschrummet. Golvvärme i omklädningsrummen hade hjälpt till att hålla golven torra och därmed rena. Stoppa bastubad med badkläder på. Badkläder i bastun är ofräscht. Bättre servering hade varit trevligt. Trevligt och bra bad.

7 7 (7) Malenbadet är fantastiskt, att ha förmånen att kunna simma hela sommaren. Att varje dag simma i Malenbassängen = bäst på hela sommaren. Vi är jättenöjda med Malenbadet. Jag tycker det är jätteviktigt att det finns för oss permanentboende och sommargäster. Vi har bara positiva upplevelser på badet i år, inte minst simskolan. Det är ett fantastiskt bad. Simskolepersonalen är mycket duktiga och trevliga. Bra att de är så många och hinner hjälpa alla. Helnöjd. Utveckla restaurang och kioskverksamheten. Mer information angående simskoleverksamhet anslås. Toalett och bad/duschrum känns ofräscha. Även varit problem med andra barn som bråkat och gett sig på andra. Kvällsöppet ibland vore bra.

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Medlemsundersökning SGA

Medlemsundersökning SGA Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall...

Läs mer