Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport"

Transkript

1 Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766

2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp och utvärderas. Vara kommun har därför givit ARS Research AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland besökarna av kommunens fritidsgårdar. Undersökningen är ett led i att nå kommunens övergripande mål för fritidsgårdarna i Vara kommun. Undersökningen syftar till att mäta besökarnas syn på fritidsgårdarna ur olika kvalitetsaspekter. Resultatet skall användas för att praktiskt utveckla verksamheten utifrån besökarnas bedömning. Årets undersökning är en upprepning av den mätning som genomfördes Undersökningen är genomförd med samma formulär och med samma metod som Metod Undersökningen är en kvantitativ urvalsundersökning med datainsamling genom skriftlig enkät. Respondenterna är anonyma. Formulären sändes från ARS under vecka 19 för att delas ut slumpmässigt på fritidsgårdarna i Vara och Kvänum under dag- och kvällstid vecka Ungdomarna uppmanades att svara enskilt och att ange sina egna personliga åsikter. Efter ifyllandet samlades enkäterna in och skickades till Vara kommun centralt, som sände dessa vidare till ARS för databearbetning. 1.3 Målgrupper Målgruppen för undersökningen är besökare av fritidsgårdarna i Vara kommun. I undersökningen deltog fritidsgårdarna i Vara och Kvänum. 1.4 Frågeformulär Ett frågeformulär har utarbetats av ARS i samråd med Vara kommun. Frågeformuläret består i huvudsak av förkodade frågor med fasta svarsalternativ. Besökarna får på en femgradig skala bedöma aktiviteter, personal, lokaler/miljö samt möjligheterna till påverkan. Formuläret avslutas med en öppen fråga där det finns möjlighet att lämna egna synpunkter. 2

3 Formuläret har godkänts av Vara kommun före fältarbetets början. Frågeformuläret bifogas rapporten och är identiskt med det formulär som användes Resultat av fältarbetet Sammanlagt utdelades 100 enkäter och 96 av dessa returnerades till ARS, det vill säga inget egentligt bortfall existerar. Antal enkäter nedbrutet på fritidsgård: Vara Kvänum 64 st 32 st Vid databearbetningen har nedbrytningar gjorts efter kön och besöksfrekvens. I små grupper bör man ta hänsyn till att de procentuella skillnaderna kan ge intryck av att vara större än vad de i praktiken är sett till antal svarande. Det är framför allt aktuellt när man ser på resultaten för Kvänum. 3

4 2 RESULTATREDOVISNING Nedan följer en genomgång av resultatet för fritidsgårdar totalt i Vara kommun. För en genomgång av resultatet för de två olika fritidsgårdarna som medverkat, hänvisas till den grafiska redovisningen i rapporterna. 2.1 Bakgrundsfrågor Sammanlagt har 96 ungdomar svarat på enkäten, 50 pojkar och 44 flickor (två har avstått från att markera kön). De intervjuade besöker fritidsgården varje vecka, de flesta flera gånger i veckan. De är mellan 14 och 16 år, de flesta är 15 år. Vi ser en något högre medelålder i Kvänum än i Vara; 15,6 jämfört med 15,0. Den främsta orsaken till att man besöker fritidsgården är att träffa kompisar, vilket 8 av 10 uppger och att använda dator (surfa/maila), vilket 7 av 10 uppger. Därefter följer att spela biljard/fotboll/innebandy/pingis för pojkarna (76 % av pojkarna) respektive att delta i aktiviteter för flickorna (64 % av flickorna). Fika/köpa godis, se på film/tv och disco (i Vara) svarar i genomsnitt en av tre. 28 % svarar att läsa tidningar. I Kvänum svarar 4 av 10 att lyssna på musik och 44 % att se på film och TV, vilket är betydligt högre än i Vara. Vara visar på 30 % som går på disco. Enstaka andra svar som ungdomarna själva lagt till rör resor/resgruppen. I stora drag har inte dessa siffror ändrats sedan Aktiviteter Sammanlagt 12 frågor (inklusive det sammanfattande betyget om aktiviteter) ställdes kring fritidsgårdarnas aktiviteter. Det sammanfattande betyget på den femgradiga skalan ligger på 4,4 och delfrågornas värden mellan 4,4 (Fritidsgården anordnar aktiviteter som intresserar mig) upp till 4,8 (Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö). Det vill säga samtliga aspekter av Aktiviteter får ett gott omdöme och ligger i stort på samma nivå som

5 De områden som får allra bäst bedömning, där hälften eller fler besökare uppger att de instämmer helt, rör bra information om vad man kan göra, öppettiderna och tydlig information om vad som händer, aktiviteter man själv kan vara med och delta i, och främjandet av en miljö fri från droger, våld och rasism. Påståendet om att fritidsgården främjar en miljö utan våld visar på en andel på 10 % som inte kan uttala sig. Den siffran var betydligt högre 2004, nämligen 26 %. Information om detta tycks, utifrån ARS perspektiv, ha spridits. Just denna dimension får bättre värde i Kvänum än i Vara, även om det måste påpekas att båda ligger på en mycket hög nivå: Kvänums medelbetyg är 4,8 och Varas 4,6. Man håller en bra balans mellan aktiviteter för flickor och pojkar och det är främst flickorna som instämmer i det påståendet. Det sammanfattande betyget för aktiviteter är således bra, 4,4 på en femgradig skala där hälften (53 %) svarar Mycket bra och 34 % Ganska bra. Det sammanfattande betyget ligger på samma nivå som Även delbetygen finns i stora drag på samma nivå som tidigare. 2.3 Personalen Sammanlagt 12 frågor (inklusive det sammanfattande betyget) ställdes kring personalen på fritidsgårdarna. Personalen får ett mycket fint betyg av ungdomarna. De 12 frågorna får betyg mellan 4,1 och 4,8 på den femgradiga skalan. Ett undantag finns, det skulle kunna vara en bättre fördelning mellan män och kvinnor på fritidsgårdarna. Medelvärdet för detta på den femgradiga skalan är 4,1 och det är liksom vid den förra mätningen den dimension som får lägst betyg, dock har det höjts något sedan Dock kan vi konstatera att betyget ligger på en bra nivå. Allra bäst omdöme får personalen när det gäller ungdomarnas förtroende 4,8), att de är öppna för synpunkter och idéer, att de behandlar flickor och pojkar lika, att de är lätta att bli kompisar med och har bra kontroll över vad som händer på fritidsgården. Över hälften av ungdomarna instämmer även helt i att personalen har bra och roliga idéer på aktiviteter, är rättvis, tar sig tid när man vill tala om något, sätter bra gränser och kan hantera konflikter på ett bra sätt. Vi ser här samma bild som

6 Sammanfattningsvis får personalen 4,7 på den femgradiga skalan där 68 % säger Mycket bra och 28 % Ganska bra. Även detta omdöme ligger på samma nivå som Medelbetyget har ökat en tiondel. Om vi ser på undergrupperna finner vi att dessa mycket höga betyg på totalnivå förstärks ytterligare för Kvänum, där personalen får extremt höga värden i viktiga dimensioner såsom: att bli kompis, vara rättvis, ta sig tid, sätta gränser på ett bra sätt, hantera konflikter, vara öppen för synpunkter och vinna ungdomarnas förtroende. Detta lede också till att Kvänums sammanfattande betyg blir mycket högt, 4,9. Varas motsvarande betyg är 4,5. När det gäller hur pojkar och flickor bedömt frågorna finner vi inga signifikanta skillnader i någon av dimensionerna. 2.4 Lokalerna och miljön Kring lokalerna och miljön ställdes 13 frågor (inklusive det sammanfattande betyget om miljön). Även lokalerna och miljön får bra omdömen av ungdomarna. På den femgradiga skalan ligger medelvärdet på mellan 4,0 (för utrymmen där man kan vara ifred) upp till 4,7 (trevlig stämning på fritidsgården samt jag känner mig trygg på fritidsgården). Andra påståenden (utöver stämningen och tryggheten) som hälften eller fler instämmer helt i är bra möjligheter att sitta och läsa, inga trappor/tunga dörrar som gör det svårt att komma in, känna sig säker och trygg. Att känna sig säker och trygg samt trevlig stämning får således bäst bedömning, båda med 4,7. Ljudnivån, utrymmen att vara ifred och möjligheterna att ställa ifrån sig väskor, kläder o dyl. får visserligen bra bedömning men ändå något lägre än övriga påståenden. Flera har svårt att uttala sig om huruvida det förekommer stölder på fritidsgården. Medelvärdet bland dem som svarat är dock 4,0. Här finns kanske en koppling till hur det ser ut där man ställer ifrån sig sina saker. Påståendet om stölder samt om ventilationen är de två dimensioner som uppvisar en relativt hög andel som inte kan uttala sig, ca 20 %. Det senare är kanske naturligt att man inte tycker sig kunna uttala sig om som tonåring. Om ventilationen däremot verkligen hade varit mindre bra, skulle vi med stor sannolikhet ha kunnat notera det i svarsmängden. De som uttalar sig om ventilationen ger dock ett högt betyg, 4,5. Det sammanfattande betyget för lokalerna och miljön är 4,2 på en femgradig skala. 34 % svarar Mycket bra, 47 % Ganska bra. 6

7 Återigen ser vi en liten skillnad mellan Kvänum och Vara till den förstnämndas fördel, 4,5 mot 4, Möjligheter att vara med och påverka 6 frågor (inklusive det sammanfattande betyget om möjligheter att vara med och påverka) rörde ungdomarnas möjligheter att vara med och påverka. Frågorna kring inflytandet är de som ungdomarna har haft svårast att besvara, det vill säga, vi finner en större andel som inte besvarar några av påstendena. Ungdomarna menar att de har möjlighet att vara med och påverka valet av aktiviteter, 85 % instämmer helt eller delvis i detta och medeltalet på den femgradiga skalan är 4,4. När det gäller möjligheten att delta i stormöten instämmer 84 % helt eller delvis medan 11 % avstår från att svara. Vi kan notera att andelen som inte besvarar frågan var betydligt högre 2004, nämligen 31 %.. När det gäller möjligheten att säga vad man tycker på stormötena instämmer 66 % (jämfört med 35 % år 2004) och 30 % avstår från att svara (år 2004 var den siffran 55 %). Här ser vi således en verklig eller uppfattad uppgång i engagemanget för stormöten på fritidsgårdarna, även om fortfarande alltså % inte svarar, vilket troligen kan bero på ett lägre engagemang hos dessa. Vi ser inga skillnader när det gäller stormötesfrågorna mellan pojkar och flickor. Däremot får vi en bild av ett mer engagerat Kvänum än Vara. Uppföljningen och informationen från stormötena upplevs bättre i Kvänum än i Vara. Men värdena för Vara ligger ändå på en mycket bra nivå. Sammanfattningsvis ger 83 % inflytande ett gott betyg (45 % Mycket bra och 39 % Ganska bra) och medelbetyget blir 4,3 vilket är en bra ökning sedan 2004 då det var 3,8. Vi ser detta överlag som en klar förbättring för inflytandet sedan Synpunkter 22 % av de 96 ungdomarna har valt att lämna synpunkter. Dessa finns listade i bilaga efter fritidsgård. Inget pekar på att det skulle finnas något stort problem eller någon särskild brist på fritidsgårdarna utan det positiva resultatet vi sett tidigare står sig. Synpunkterna handlar mer om möjliga förbättringar som skulle kunna göras. De flesta kommentarerna rör Vara och handlar till stor del om uppfräschning av lokalerna. 7

8 - Personalen kunde inte vara bättre - För det mesta är allt bra men lokalerna kunde vara bättre. Kan vara mycket bättre. - Inte bättre men Tomas är grym. När han slutar blir det nog svårt att hålla den nivån som den har nu. Kvänum får färre kommentarer men desto mer positivt blir intrycket. Jag går typ aldrig till Varas fritidsgård bara till Kvänum och den är helt underbar, personalen är fantastisk man kan prata med dom om allt. Aktiviteterna är bra, sångtävlingar som alla gillar och att titta på film. Samtliga svar återfinns i bilaga. 2.7 Sammanfattande bedömning och avslutande kommentar Det sammanfattande betyget för fritidsgårdarna i Vara är mycket gott, 4,5 på en femgradig skala, vilket skall jämföras med 4,6 vid den tidigare mätningen. Det innebär att betyget ligger på samma nivå som Aktiviteter, personal, lokaler och miljö får genomgående fina bedömningar. De påståenden som ligger i topp när det gäller medelvärde är följande:! Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en drogfri miljö. 4,8! Det är lätt att bli kompis med personalen. 4,8! Jag har förtroende för personalen på fritidsgården. 4,8! Fritidsgården arbetar aktivt för att främja en miljö fri från våld. 4,7! Personalen sätter bra gränser för vad man får och inte får göra. 4,7! Personalen är öppen för synpunkter och idéer. 4,7! Personalen behandlar killar och tjejer lika. 4,7! Det är en trevlig stämning på fritidsgården. 4,7! Jag känner mig säker och trygg på fritidsgården. 4,7! Personalen tar sig tid. 4,7! Det är bra information om vad man kan göra på fritidsgården. 4,7 Den långa listan ovan med toppbetyg i enskilda dimensioner bekräftar det sammanfattande betyget som blir 4,5. 8

9 Ungdomarna har förtroende för dem som arbetar på fritidsgården och flickor och pojkar behandlas lika. Man känner sig säker och trygg, stämningen är trevlig. Och, inte minst, bidrar personalens och ledningens arbete mot negativa krafter i samhället såsom våld och droger till ungdomarnas goda uppfattning om fritidsgårdarna. Det område som vid den tidigare mätningen fick de lägre värdena, inflytandet, har nu enligt denna undersökning förbättrats och informationen kring åtgärderna har också gått fram. Ser vi till de tjänstegarantier som rör fritidsgårdarna uppfylls dessa till allra största del med råge efter vad ARS kan bedöma. Det gäller både personal, aktiviteter och verksamheten mot droger, våld och rasism samt nu mer än tidigare inflytande och stormöten. 9

10 3 LÄSANVISNINGAR 3.1 Begreppsförklaringar Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är beräknad som antalet inkomna formulär genom antalet utdelade formulär Medelvärde Medelvärdet är beräknat på den femgradiga skalan där 5 = Håller helt med, 4 = Håller delvis med, 3 = Varken eller, 2 = Tar delvis avstånd och 1 = Tar helt avstånd. För det sammanfattande betyget betyder 5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dålig och 1 = Mycket dålig Standardavvikelse Standardavvikelsen visar hur spridda svaren är kring medelvärdet. En hög standardavvikelse innebär att det finns mycket delade uppfattningar i frågan. 3.2 Så här läser Du diagrammen Högst upp i vänstra hörnet står angivet vilka resultat som diagrammet visar, till exempel Fritidsgården Vara. Överst i mitten står det område frågorna berör (t. ex. Aktiviteter). Själva diagrammet kan sägas vara indelat i tre delar. I den vänstra delen står den aktuella frågan med frågans nummer i formuläret. I diagrammets mitt är en skala, från 100 % till 100 % med 0 % i mitten. Här anges hur stor andel som angivit negativa (Tar helt eller delvis avstånd) eller positiva (Håller helt eller delvis med) svar för varje fråga. Längst ut ser Du %- andelarna utskrivna med siffror. Till höger i diagrammet redovisas andelen Ej svar det vill säga hur många % som inte har svarat på frågan. Därefter visas medelvärdet från 1 till 5 och medelvärdet för kommunen totalt. Det kan förekomma att man trots en högre andel positiva svar på en fråga har ett lägre medelbetyg på samma fråga, jämfört med en fråga med lägre andel positiva svar. Detta kan förklaras av att andelen som svarat 5 (Håller helt med) är lägre. 10

11 3.3 Så här läser Du tabellerna Tabellerna visar resultaten för Vara kommun totalt, för pojkar respektive flickor, för dem som besöker gården flera gånger varje vecka respektive mer sällan samt för de två fritidsgårdarna totalt. Resultatet redovisas även för Vara och Kvänum var för sig. I dessa presenteras resultatet för Vara/ Kvänum totalt med en uppdelning på pojkar och flickor respektive Totalt med en uppdelning på pojkar och flickor. Högst upp på varje tabellsida står angivet vilka värden som redovisas i respektive kolumn. Den första raden visar hur många som har besvarat enkäterna (Bas: Samtliga) Frågorna inom varje frågeområde redovisas under frågeområdets rubrik (t. ex. Aktiviteter). Resultaten redovisas för svarsalternativen Håller helt med, Håller delvis med, Varken eller, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd. Svaren redovisas också sammanslagna (Håller helt + delvis med, Tar delvis + helt avstånd). Andelen som inte har angivit svar på frågan redovisas också. Vidare redovisas medelvärdet och standardavvikelsen. Det förekommer +/- tecken efter vissa värden i tabellerna. Detta innebär att värdet statistiskt signifikant avviker från värdet i totalkolumnen. 3.4 Så här kan Du analysera resultaten Gå igenom resultaten översiktligt fråga för fråga och försök skapa Dig en bild av nuläget. Studera varje frågeområde. Vilka områden är fritidsgårdens styrkor och med vilka behöver Du arbeta mer? Frågorna belyser olika delar av fritidsgårdens verksamhet; aktiviteter, miljö etc. En del frågor belyser primära funktioner, andra frågor gäller mer sekundära områden. Frågorna kan också sägas behandla mjuka och hårda variabler. En hård variabel kan vara att det är bra öppettider på fritidsgården, att det är snygg och välstädat medan en mjuk variabel kan vara att pojkar och flickor behandlas lika eller att man känner sig säker och trygg. Frågorna kan också vara personnära (t. ex. jag har möjlighet att vara med och påverka valet av aktiviteter på fritidsgården) eller mer allmänna (t. ex. fritidsgården ligger i trevliga lokaler). Titta på enskilda frågor. Se om det finns ett mönster i svaren, t. ex. frågor som belyser samma sak, men som ligger under olika frågeområden, t. ex. personliga frågor/allmänna frågor, hårda/mjuka variabler, primära/sekundära frågor. 11

12 Gå vidare från diagrammen till tabellerna och studera styrkan i attityderna, andelen 5:or och andelen 1:or bland svaren. Studera också standardavvikelsen, det vill säga är svaren polariserade. Kan man se att det finns starka grupper positiva och negativa. Finns det t. ex. skillnader mellan flickors och pojkars värderingar. Försök finna förklaringar till resultaten. Finns det områden där fritidsgården har bättre resultat jämfört med Vara kommun totalt, fundera över fritidsgårdens förutsättningar och vad som har gjorts. Finns det något område där fritidsgården ligger sämre till? Sök kontakt med de andra och diskutera era resultat. 3.5 Så här kan Du arbeta med resultaten Tanken har varit att ge 100 besökare av Vara kommuns fritidsgårdar möjlighet att säga sin mening om hur de uppfattar sin fritidsgård, 96 stycken har svarat. Gör först Din egen analys. Diskutera resultaten fritt med annan personal och gärna med ungdomarna. Ta in de synpunkter, åsikter och förklaringar de har. Ställ frågor Du själv har kring resultaten. Pröva Dina synpunkter och slutsatser. Presentera en målsättning. Sök få uppslutning kring Din målsättning. Presentera ett handlingsprogram. Sök få uppslutning kring Ditt handlingsprogram och engagemang i de åtgärder ni planerar. Sätt åtgärdsprogrammet på pränt. Informera om åtgärderna ni genomför. Mät utfallen av åtgärderna vid nästa undersökningstillfälle. ARS Research AB Stockholm Michael Söderström 12

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Gymnasieundersökningen 2006

Gymnasieundersökningen 2006 VARA KOMMUN Gymnasieundersökningen 2006 Kvalitetsmätning i Lagmansgymnasiet Hösten 2006 ARS P0798 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20. e-mail: info@ars.se www.ars.se.

Läs mer

Gymnasieundersökningen 2004

Gymnasieundersökningen 2004 Gymnasieundersökningen 2004 Kvalitetsmätning i Lagmansgymnasiet Vara kommun Hösten 2004 ARS P0603 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20. e-mail: info@ars.se www.ars.se.

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Barnomsorgsundersökningen 2006

Barnomsorgsundersökningen 2006 VARA KOMMUN Barnomsorgsundersökningen 2006 Kvalitetsmätning Hösten 2006 ARS P0799 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20 e-post, info@ars.se, www.ars.se

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Skolkvalitetsmätning 2004

Skolkvalitetsmätning 2004 Skolkvalitetsmätning 2004 Vara kommun Februari 2004 ARS P0504 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127

P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 SLU MILJÖTRENDER LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 2010 RAPPORT P1127 Våren 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 3 1.5 Register och urval... 4

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år Föräldrar År 3 - Våren 5 svar, 56% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 3 5 53 56 3 Medelvärde,9 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning 2011 Familjedaghem - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 Älvsjö Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan

Läs mer

Rosa Tornet, Montessori

Rosa Tornet, Montessori Rosa Tornet, Montessori Föräldrar Förskola - Våren 0 svar, 8% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 8 9 Medelvärde 5 5,,8,8

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Äpplets Montessoriförskola

Äpplets Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 9 3 8 Medelvärde 3 3, 74 48 33 3 3, 4. Mitt barns

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Skutan förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 26 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 0 6 Medelvärde,6, 2 9,2. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006

BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006 1 (6) Datum Sektorn för socialtjänst Handläggare BRUKARUNDERSÖKNING I DAGLIG VERKSAMHET: GÄRDESGÅRDEN, 2006 Uppdrag Inom ramen för kvalitetsarbetet inom Härryda Kommuns Socialtjänst, beslutade verksamheten

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Familjedaghem i Viksjö

Familjedaghem i Viksjö Föräldrar Familjedaghem - Våren 1 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 83 9 Medelvärde 13 3,. Mitt barns tankar och

Läs mer

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kvarnens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 40 8 40 3 30 0 Medelvärde 3, 00 39 3, 3 9 4 3, 4.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr Göteborg Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 13401 Göteborg 2002-11-08 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark och Henrik Rosén Information om undersökningen

Läs mer

Traktor förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Traktor förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, 88% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 Medelvärde,,, 00 9,. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Sälen Nordostpassagen 61 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Vintergatan Nolviksvägen 3 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Äventyret Röd Citrusgatan 1 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Avdelning Picasso Skillnadsgatan 41 förskola Sammanfattande resultat kommunala verksamheter Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman

Läs mer