Biblioteksundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksundersökningen"

Transkript

1 Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box S Stockholm Tel Fax

2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp och utvärderas. Vara kommun genomförde därför en offentlig upphandling av dessa konsulttjänster vilken ARS Research AB vann. Vara kommun har därför givit ARS Research AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland besökarna på biblioteken i Vara kommun. Undersökningen är ett led i att nå kommunens övergripande mål för biblioteken i Vara. Undersökningen syftar till att mäta besökarnas syn på biblioteken ur olika kvalitetsaspekter. Resultatet skall användas för att praktiskt utveckla verksamheten utifrån besökarnas bedömning. 1.2 Metod Undersökningen är en kvantitativ urvalsundersökning med datainsamling genom skriftlig enkät. Respondenterna är anonyma. Urvalsdragning och utskick ombesörjdes av Vara kommun. Ett slumpmässigt urval av besökarna drogs ur det register som är gemensamt för biblioteken i Vara. Sammanlagt 450 besökare kontaktades. Utskicket bestod av ett följebrev som förklarade syftet med undersökningen, ett formulär och ett förfrankerat svarskuvert. Formuläret returnerades i svarskuvertet direkt till ARS. Utskicket gick ut under första veckan i maj En påminnelse med följebrev, formulär och svarskuvert gick ut tredje veckan i maj Fältarbetet avslutades 18 juni ARS ombesörjde databearbetning. 1.3 Målgrupper Målgruppen för undersökningen är besökare på biblioteken i Vara kommun. 1.4 Frågeformulär Ett frågeformulär utarbetades av ARS i samråd med uppdragsgivaren. Frågeformuläret består i huvudsak av frågor med fasta svarsalternativ. Besökarna får på en femgradig skala bedöma utbudet, personalen, lokalerna och miljön. Formuläret avslutas med en öppen fråga där det fanns möjlighet att lämna egna synpunkter på möjliga förbättringar. Frågeformuläret har godkänts av Vara kommun före fältarbetets början. Formuläret bifogas rapporten. P0549 2

3 1.5 Resultat av fältarbetet Sammanlagt skickades 450 enkäter ut vilket resulterade i följande fördelning bland svaren: Huvudbiblioteket i Vara Vedum Kvänum St Levene Total 206 st 12 st 30 st 9 st 256 st I något fall har besökaren kryssat för fler än ett bibliotek. Då vi inte vet vilket bibliotek som avses har vi valt att låta resultatet redovisas för båda biblioteken (hellre än att ta bort enkäten). I något fall har besökaren inte kryssat för något bibliotek. Resultatet redovisas då som en del av totalresultatet men inte för något separat bibliotek. Då vi fått in få enkäter för biblioteken i Vedum (12 st) resp St Levene (9 st) har den grafiska redovisningen inte tagits fram för dessa enheter. Dessa enheter får ta del av totalresultatet. Resultatet för enheten finns dock i datatabellerna men bör tolkas med försiktighet då antalet enkäter alltså är litet Bortfall Bruttourval 450 st Bortfall 15 st Nettourval 435 st Antal inkomna svar 256 st Svarsfrekvens 59% Som bortfall ovan räknas postreturer, avflyttade, långvarigt sjuka och avlidna. En låntagare i Vara kommun definieras som någon som använt sitt lånekort under de senaste fyra åren. Till dessa räknas även de som har någon oreglerad skuld till biblioteket. ARS har kontaktats av ett fåtal besökare som flyttat från Vara för mellan tre till fem år sedan. Dessa kan vara fler till antalet än de som kontaktat ARS varför vi antar det egentliga bortfallet är något större och svarsfrekvensen därmed troligen något högre. Vi bedömer svarsfrekvensen som godkänd och att Vara kommun får en relativt god bild av besökarnas syn på biblioteken på totalnivå och deras syn på huvudbiblioteket i Vara. P0549 3

4 2 RESULTATREDOVISNING Nedan följer en genomgång av resultatet för biblioteken totalt i Vara kommun. För en genomgång av resultatet för huvudbiblioteket och Kvänum hänvisas till den grafiska redovisningen i rapporterna. 2.1 Bakgrundsfrågor 256 besökare har svarat på enkäten, 78 män och 170 kvinnor (8 har avstått från att markera kön). 1 av 3 besökare (34%) går till biblioteket flera gånger i månaden. Det är en god spridning bland dem som deltagit sett till hur ofta de besöker biblioteket, från flera gånger i veckan till någon gång per år eller mer sällan. Spridningen på ålder är god, 17% är under 20 år, 13% år, 27% år, 26% år och 16% över 66 år. Medelåldern bland besökarna är 44 år. 1 av 4 besökare (27%) har barn under 16 år. Orsaken till varför man besöker biblioteket är i första hand (som förväntat) att låna böcker, musik eller talböcker, vilket 83% svarar. Därefter följer läsa tidningar/tidskrifter resp besöka utställningar eller andra arrangemang, vilket 25% resp 24% nämner. 12% uppger att använda internet/e-post och 11% läsa böcker/studera. Att låna böcker är den främsta orsaken till biblioteksbesök i alla grupper. Vi ser dock tendenser att yngre (-25 år) i större utsträckning än andra nämner att läsa böcker/studera och att använda internet. På motsvarande sätt ser vi att äldre i större utsträckning nämner att läsa tidningar, något som t ex inte alls är aktuellt för besökare med små barn. På motsvarande sätt ser vi att de som besöker biblioteken flera gånger i månaden något oftare uppger att orsaken är att de ska läsa tidningar eller använda internet. Att besöka utställningar o dy tycks vara intressantast för medelålders eller äldre. 2.2 Utbudet Efter de inledande frågorna om den svarande ställdes 12 frågor kring bibliotekens utbud. När besökaren skall avge ett sammanfattande betyg för utbudet ligger detta på 3,9. De yngre (-25 år) inte är lika positiva som de äldre (66 år+). De yngre ger godkänt ; 3,5 mot de äldres nästan överbetyg ; 4,4. Vi ser att orsaken till varför man besöker biblioteken avspeglar vad man tycker om utbudet. Medelålders och äldre instämmer i att biblioteket har intressanta aktiviteter. Yngre instämmer i att biblioteket erbjuder goda möjligheter att använda internet. Utbudet av talböcker och musik tycks vara minst känt (eller minst använt). 7 av 10 avstår från att svara på frågorna kring detta. Även ett påstående som att biblioteket stimulerar alla i P0549 4

5 kommunen att läsa/ta del av kulturaktiviteter har man svårt att ta ställning till, hälften kan inte svara. De som besöker biblioteket flera gånger i månaden är som kan förväntas mer positiva än andra. Bland dessa instämmer 7 av 10 i att biblioteket har bra öppettider och snabbt skaffar fram böcker man önskar låna. Lika många tycker att biblioteket har ett rikt utbud av tidningar och tidskrifter. 86% instämmer i att biblioteket har ett rikt utbud av böcker. På en generell nivå får rikt utbud av böcker, snabbt skaffa fram böcker, böcker och tidningar trevligt uppställda och goda möjligheter att använda internet bäst bedömning med 4,2 på en femgradig skala. Det är lätt att hitta de böcker Du söker får 4,0. Att finna böcker tycks vara något svårare för de yngre. Barnfamiljerna utmärker sig inte på något annat sätt än att de inte känner sig så lockade av de aktiviteter som ordnas. 2.3 Personalen 6 frågor ställdes kring personalen på biblioteken. Besökarna tycks generellt sett ha haft lättare att svara på dessa frågor än på frågorna kring utbudet. De olika påståendena får mellan 4,0 och 4,4 på den femgradiga skalan. Det sammanfattande betyget är 4,1 där 40% anser att personalen är mycket bra och 35% att personalen är ganska bra. Yngre besökare (-25 år) är inte lika positiva som de äldre/de som besöker biblioteket flera gånger i månaden. Dessa är mycket positiva. Finast bedömning får påståenden som att personalen är trevlig och hjälpsam, tar sig tid och hjälper samt behandlar Dig med respekt och lyhördhet inför personliga behov och önskemål. När det gäller få hjälp med datorer/tekniska hjälpmedel och få lästips ser vi att många avstår från att svara, troligen har man inte bett om sådan hjälp. De som svarar är dock i huvudsak positiva. 2.4 Lokalerna och miljön Besökarna fick bedöma lokalerna och miljön utifrån 9 påståenden. Det sammanfattande betyget för lokalerna ligger på 4,0 på den femgradiga skalan. Äldre är mycket positiva (medel 4,5) medan yngre och småbarnsfamiljer är mer neutrala (3,6-3,8). Det finns inga trappor eller tunga dörrar som gör det svårt att komma in (medel 4,7). Det är trevlig stämning, trevliga lokaler, snygg och välstädat, lugnt och lagom ljudnivå. Det finns bra möjligheter att sitta och läsa där. Dessa påståenden får mellan 4,2 och 4,4, d v s en fin bedömning. Många avstår från att svara på om toaletterna är välstädade och välskötta. Bland dem som svarar är dock majoriteten positiv. Vi ser en tendens att yngre besökare (-25 år) inte finner lokalerna och miljön riktigt lika trivsamma som andra, även om de flesta är positiva. På samtliga påståenden utom möjligheterna att sitta och läsa ger de en sämre bedömning. Barn-/Småbarnsfamiljer är mer nöjda med lugnet och ljudnivå och lättheten att ta sig in än andra. P0549 5

6 2.5 Sammanfattande betyg Besökarna ger det bibliotek de vanligen besöker ett ganska gott betyg. 28% anger mycket bra och 44% ganska bra. Medel på en femgradig skala är 4.0. Yngre är mer neutrala än äldre, besökare under 25 år ger 3,6 i medelbetyg jämfört med de över 66 år som ger 4,6. Vi ser även en tendens att de som inte har barn är mer positiva än de som har barn. Från bakgrundsfrågorna vet vi att de som har små barn inte besöker biblioteken i samma utsträckning som t ex äldre. 2.6 Synpunkter Närmare 80-talet personer har lämnat synpunkter. Dessa finns listade i bilaga efter bibliotek. De flesta svaren rör huvudbiblioteket, att detta inte skall fungera som värmestuga, önskemål om bättre öppettider (både öppna tidigare och ha öppet längre), en mer avskärmade internethörna och olika synpunkter på utbudet av böcker och annat. Det framkommer även olika tips för verksamheten som t ex läsecirklar, tips för mysigare miljö mm. Även för de mindre biblioteken framkommer synpunkter på utökade öppettider och utbudet av böcker. Läsaren hänvisas till tabellbilagan för att ta del av samtliga synpunkter. 2.7 Avslutande kommentar Det sammanfattande betyget för biblioteken i Vara är gott, 4,0 på en femgradig skala. Personalen får 4,1, lokalerna och miljön 4,0 och utbudet 3,9. I Vara kommuns målsättning att följa upp den kommunala verksamheten så hör biblioteken till den verksamhet som vänder sig till den bredaste målgruppen. Besökarna som svarat är unga såväl som gamla, vissa har barn, andra har inte barn, en del besöker biblioteken ofta, andra mer sällan. Det avspeglar sig även i resultaten. Även om den främsta orsaken till att man besöker sitt bibliotek att man ska låna böcker så visar resultaten på att olika besökare använder biblioteken på olika sätt. Vuxna känner sig mer hemma på biblioteken än yngre (upp till 25 år). Visst finns det exempel på studenter som är nöjda med den hjälp de fått med studentlitteratur etc men genomgående ger de vuxna utbud, personal, lokaler och miljö en bättre bedömning än ungdomarna. Vi får även en känsla av att de aktiviteter som ordnas på biblioteken (i första hand huvudbiblioteket då merparten svarar för detta) främst vänder sig till medelålders och äldre. De yngre besökarna tycks ha svårare att hitta bland utbudet på biblioteket och tycks även sakna en del där. De yngre går ändå till biblioteket relativt ofta. Vi har ovan sett att yngre personer oftare använder internet/e-post på bibliotekets datorer. Den grupp som vi tittat på och som besöker biblioteken minst är småbarnsföräldrar. En förbättringsåtgärd skulle därför kunna vara att göra biblioteket mer attraktivt för yngre och småbarnsföräldrar genom mindre förändringar i utbudet och miljön så att dessa känner sig mer välkomna. Några citat får åskådliggöra detta: Köpa in roligare tidningar, t ex Musik, Cross. Det är en tråkig och deppig färg på era väggar, borde målas om. P0549 6

7 om det målades om vid barn- och ungdomssidan. Bytte ut de fem nötta sofforna och gjorde litet kul för de minsta barnen. Gör en egen internetavdelning så man kan prata med varandra. Bättre tillgång till datorer Fler roliga utställningar, t ex om skola och djur. Inte bara konstutställningar. Modernare cd-skivor Större utbud av videofilmer även DVD. Öppna tidigare så elever med håltimmar kan gå dit. De tjänstegarantier som ARS har tagit del av har till viss del vävts in i formuläret. De tjänstegarantier som berör att besökaren behandlas med respekt och lyhördhet liksom att man snabbt får fram böcker uppfylls väl av vad ARS kan uttolka från resultaten (medel 4,4 resp 4,2 på den femgradiga skalan). De påståenden som på olika sätt berör garantin om mediebeståndets allsidighet visar på vissa brister enligt besökarna. Böcker, tidningar/tidskrifter och internet får fina omdömen (medel 4,1-4,2) medan musik och talböcker ligger lägre och är mindre känt. En reflektion ARS gör är att även möjligheten att låna filmer kanske kan göras mer känd. Ett mer övergripande mål för Kultur och fritidsnämnden berörs i påståendet Biblioteken stimulerar alla i kommunen att läsa och/eller ta del av andra kulturaktiviteter. 34% av besökarna instämmer, 7% tar avstånd, 11% svarar varken eller och 48% avstår från att svara. Man är inte negativ men hälften har alltså svårt att svara. Vi vill avsluta med ett citat som får illustrera den positiva bilden av biblioteken i Vara. Jag älskar biblioteket och dess personal och skulle kunna tänka mig att åka dit och pussa dem tre gånger om dagen. Jag läser böcker morgon, middag och kväll och detta ger mig mången stund så säll. Stockholm ARS Research AB Michael Söderström Pia Ottander P0549 7

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv

Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv Rapport 2008:2 Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Apoteksmarknaden ur ett konsumentperspektiv en konsumentundersökning våren 2008 Konsumentverket 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medlemsundersökning SGA

Medlemsundersökning SGA Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall...

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer