Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010"

Transkript

1 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne

2 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat... 4 Sammanfattande reflektioner... 5 Bilaga 1. Plan för genomförande Bilaga 2. Enkät Bilaga 3. Webbformulär för inmatning av enkät 1 (10)

3 Inledning Under hösten 2010 genomfördes en uppföljningsstudie vid Kungliga tekniska högskolan och Lunds universitet i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Uppföljningen genomfördes som ett led i Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag att följa upp de statsbidrag som myndigheten hanterar samt som ett led i lärosätenas egna uppföljning av verksamheten. Syftet med studien var även att pröva förutsättningarna för att genomföra uppföljning av det särskilda utbildningsstöd (SUS) som beviljats för stödinsatsen mentor vid universitet och högskolor. Följande rapport presenterar studiens upplägg, erfarenheter från genomförandet och resultatet av uppföljningen. Genomförande Uppföljningens upplägg planerades i samarbete med de två lärosäten som deltog i uppföljningen. Planen för genomförandet dokumenterades (se bilaga 1) och kommunicerades med myndighetens referensgrupp för det aktuella statsbidraget. I referensgruppen ingår, förutom de två lärosäten som deltog i denna uppföljning, även samordnaren för Nationella medlen samt representanter från Uppsala universitet och Blekinge Tekniska högskola. Frågor och urval Uppföljningen riktade sig till alla studenter som erhålligt stöd i form av mentor under höstterminen 2010 vid de aktuella lärosätena. Följande frågor ställdes till studenterna i uppföljningen. 1. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit en förutsättning för dig att kunna studera vid universitet/högskola? 2. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit en förutsättning för dig att nå målen med dina studier? 3. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit anpassat för dina behov? Följande svarsalternativ användes för samtliga frågor. I mycket hög grad I hög grad I låg grad I mycket låg grad/inte alls 2 (10)

4 SPSM tog fram ett frågeformulär som kunde användas av lärosätena (se bilaga 2) för att samla in svaren. Alternativt kunde lärosätena inkludera frågorna i redan befintliga frågeformulär. Lärosätenas upplevelse efter att uppföljningen genomförts var att frågorna både till antal och innehåll var väl anpassade för målgruppen. De ifyllda frågeformulären kunde därefter registreras i ett internetbaserat formulär som SPSM tog fram (se bilaga 3). Insamling Lärosätena fick bestämma hur insamlingen av enkäterna skulle genomföras. De två lärosätena som ingick i denna uppföljning valde två olika tillvägagångssätt. Kungliga Tekniska högskolan använde sig av olika sätt att förmedla och att samla in enkäterna. Några av studenterna fick enkäten via sin mentor tillsammans med ett frankerat svarskuvert medan övriga fick enkäten via e-post tillsammans med ett följebrev. Dessa hade då möjlighet att svara direkt via e-post eller skriva ut enkäten och skicka in den. Lunds universitet skickade ut enkäten med vanlig post tillsammans med ett följebrev samt ett förtryckt och frankerat svarskuvert. Tabell 1. Antal studenter med mentorsstöd, antal utskickade enkäter och antal svar fördelat på lärosäte (HT 2010) Antal utskickade enkäter Antal svar Svarsfrekvens Kungliga Tekniska högskolan % Lunds universitet % Totalt % Som det framgår av tabellen fick Kungliga Tekniska högskolan en högre svarsfrekvens i jämförelse med Lunds universitet. Lunds universitet tar i sina kommentarer till uppföljningen upp flera aspekter som det kan finnas anledning att fundera över, till exempel behovet av påminnelser, tidpunkten för utskicket och hur länge studenterna ska få på sig. Dessutom väcks frågan om en webbenkät eventuellt skulle kunnat ge en ännu högre svarsfrekvens. 3 (10)

5 Resultat I en fråga fick studenterna ta ställning till i vilken grad mentorsstödet varit en förutsättning för dem att kunna studera på universitet eller högskolan. Tabell 2. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit en förutsättning för dig att kunna studera vid universitet/högskola? Antal Procent I mycket hög grad % I hög grad % I låg grad 5 11 % I mycket låg grad/inte alls 0 0 % Totalt % Närmare 90 procent av de svarande uppger att stödet i hög eller mycket hög grad varit en förutsättning för deras studier vid lärosätet. Svaren antyder att stödet har en avgörande betydelse för målgruppens möjligheter att överhuvudtaget kunna studera på högskola eller universitet. I ännu högre grad uppges stödet vara en förutsättning för studenterna att kunna nå målen med sina studier. Tabell 3. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit en förutsättning för dig att nå målen med dina studier? Antal Procent I mycket hög grad % I hög grad % I låg grad 2 4 % I mycket låg grad/inte alls 0 0 % Totalt % Av de svarande anger 96 procent att stödet i mycket hög eller i hög grad varit en förutsättning för dem att nå målen med sina studier. I en kommentar som en student skrev på en av enkäterna framhålls just detta. Hade inte kunnat genomföra min utbildning om jag inte haft min mentor Studenterna fick även besvara en fråga om i vilken utsträckning de upplever att stödet varit anpassat för deras behov. 4 (10)

6 Tabell 4. I vilken grad upplever du att mentorsstödet varit anpassat för dina behov? Antal Procent I mycket hög grad % I hög grad % I låg grad 0 0 % I mycket låg grad/inte alls 1 2 % Totalt % Som det framgår av tabellen upplever nästan alla studenter att stödet i mycket hög eller hög grad varit anpassat för deras behov. Sammanfattande reflektioner Uppföljningen av mentorsstöd som genomfördes under höstterminen 2010 i samarbete med Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan har gett värdefull kunskap både avseende genomförandet av uppföljningen samt resultatet av den. De frågor som använts i uppföljningen förefaller varit väl anpassade för målgruppen både avseende formulering och antal. Lärosätena har till stora delar själva bestämt hur insamlandet av enkäterna genomförts. Inför genomförandet av liknande uppföljningar bör möjligheten för studenterna att fylla i en webbenkät undersökas. En sådan lösning skulle ytterligare förenkla för studenterna samtidigt som anonymiteten garanteras. Resultatet av uppföljningen visar tydligt att mentorsstödet är avgörande för att målgruppen ska kunna studera vid högskola eller universitet och i ännu högre grad för att de ska kunna nå målen med studierna. Dessutom visar svaren att kvaliteten på stödet förefaller vara mycket god då nästan alla studenter uppger att stödet i hög (eller mycket hög) grad varit anpassat för deras behov. 5 (10)

7 Bilaga 1. Plan för genomförande 6 (10)

8 7 (10)

9 Bilaga 2. Enkät 8 (10)

10 Bilaga 3. Webbformulär för inmatning av enkät 9 (10)

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av enkätundersökning. Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Redovisning av enkätundersökning Rapport 1 - Kontaktperson och kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen Genomförd 2012 inom ramen för projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag 2011-2014

Läs mer