COACHING - SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COACHING - SAMMANFATTNING"

Transkript

1 . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1

2 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering. Information om utvärdering på Malmö högskola: 2

3 INLEDNING I Skåne har AMS och Försäkringskassan sedan år 2003 bedrivit ett samarbete i form av projektet Fördjupad Samverkan. Projektets verksamhet inriktas primärt på gruppen arbetslösa sjukskrivna. En central del av Fördjupad samverkan är en satsning på Coaching som inleddes under hösten Handläggare i Fördjupad samverkan har genom utbildning fått ta del av ett beprövat verktyg för samarbetet mellan handläggare och sjukskriven där ambitionen är att den sjukskrivnes egna resurser och engagemang ska tas tillvara då egen drivkraft ofta är avgörande för kvaliteten på lösningen. Utbildningen har gett handläggaren konkreta verktyg att arbeta coachande och lösningsfokuserat. Dessutom innehåller metodiken verktyg för den sjukskrivne så att denne får bättre förutsättningar att ta aktivt ansvar för sin vidare utveckling Utbildningen har riktat sig mot olika handläggare och chefer. Handläggare i alla områden har genomgått utbildningen varav ca 40 handläggare från Arbetsförmedlingen har genomgått den fördjupade delen som förutom introduktion och samtalsmetodik även består av egenprocess och grupprocess. Dessa handläggare har åtagit sig att starta upp grupper för sjukskrivna på sitt kontor eller i sitt område. I hela länet erbjuds nu coaching i grupp för deltagare inom Fördjupad samverkan. Målsättningen är på sikt att ca 50% av samtliga nya deltagare ska starta i sådana grupper. Syftet är att bättre ta tillvara den sjukskrivnes egna resurser i planering och genomförande av samverkansinsatser samt att frigöra resurser hos handläggarna i Fördjupad samverkan, som kan användas bland annat till de deltagare som behöver extra stöd och till matchningsinsatser. 3

4 Under hösten 2007 har fler än tvåhundra personer påbörjat sitt deltagande i coachinggrupper och de ansvariga är därför intresserade av att få veta hur denna nya service upplevs av deltagarna. Därför har Malmö högskola anlitats för att studera satsningen med fokus på i vilken mån coaching inom ramen för Fördjupad samverkan generar en högre grad upplevd kvalitet i handläggningen hos deltagarna i förhållande till traditionellt handläggningsförfarande. Huvudfrågan för utvärderingen är således om den service som erbjuder motsvarar den kvalitet som deltagarna kräver eller behöver. I denna sammanfattning redovisas de huvudsakliga resultaten av undersökningen som genomförts genom en enkätundersökning till personer som deltagit i pågående coachinggrupper. Totalt besvarade 120 personer enkäten, vilket ger en samlad svarsfrekvens på 60%. Av dessa representerade 64 personer coachinggruppen och 56 personer jämförelsegruppen. Dessutom har åtta telefonintervjuer genomförts med ett slumpvis urval av personer ur coachinggruppen. Den sammantagna bild som framträder av coachinggrupperna är att deltagarna förefaller vara på det hela taget nöjda med denna form av coachingverksamhet. Det som i första hand lyfts fram som positivt är den i sammanhanget centrala gruppaspekten där man upplever att deltagarna får en möjlighet att utvecklas tillsammans. Nedan följer en sammanfattande redogörelse av de resultat som återfinns i huvudrapporten. Resultaten presenteras utifrån en kategorisering som gjort med avseende på olika aspekter av coachingverksamheten. Som bilaga återfinns även en sammanställning av medelvärden på samtliga frågor i enkäten. Där framgår en generell bild av hur deltagarna ställer sig till dessa olika kategorier. När det gäller upplevelsen av relationen till handläggaren/coachen är coachinggruppen något mer positiva avseende stödet man får i förhållande till jämförelsegruppen. Samtidigt är dessa mycket mer positiva avseende såväl tillgängligheten till och engagemanget från handläggaren/coachen. Förtroendet för handläggaren/coachen framstår som bättre och man upplever i större utsträckning att denne gör tillräckligt. När det gäller möjligheterna att framföra egna idéer och om handläggaren/coachen gör tillräckligt för att hitta ett arbete är skillnaden mellan de två grupperna mindre. Totalt blir slutsatsen att coachinggruppen överlag, även om skillnaden är liten, ger ett högre 4

5 betyg än jämförelsegruppen i fråga om relationen till handläggaren/coachen. När det gäller synen på framtida arbete är skillnaderna överlag mycket små. På frågan om man vet vad man vill göra framöver är skillnaden liten, medan skillnaden mellan svaren på frågan om van vet vad man klarar av (såväl kompetens- och kapacitetsmässigt) är obetydlig. Det senare gäller även inställningen till huruvida man kommer att kunna få ett arbete som man vill ha. På denna fråga är båda grupperna klart pessimistiska. Detta är en genomgående negativ tendens att synen på vad som kan komma att hända efter insatserna avseende inträde på arbetsmarknaden är negativ. Man är alltså generellt sett nöjd med kontakterna med Af/Fk, coachinggruppen något mer än jämförelsegruppen, men båda grupperna verkar inte tro på någon egentlig lösning. Vad gäller framtidstro är det snarare, något förvånande, så att jämförelsegruppen är mindre negativ. När det gäller en övergripande inställning till framtida arbete är det sedan alltså jämförelsegruppen som har ett något högre medelvärde (2,7) än coachinggruppen (2,6). När det gäller relationen till Af/Fk finns det, något överraskande, ganska små skillnader mellan gruppernas generella inställning. Resultaten visar att grupperna har en i princip likvärdig inställning till Försäkringskassan, medan coachinggruppen är något mer positiv till Arbetsförmedlingen. Intressant är vidare att coachinggruppen är relativt sett mer positiv till Försäkringskassan i förhållande till Arbetsförmedlingen, medan det för jämförelsegruppen förhåller sig tvärtom. Avseende de frågor som enbart ställts till personer som deltagit i coachinggrupper så kan svaren på dessa denna delas in i olika kategorier. När det gäller synen på effekter av coachinggrupperna varierar svaren kraftigt och de sprider sig generellt över en stor skala. Men det tycks vara så att deltagarna lyfter fram att de fått en klarare bild av sin situation i förhållande till arbetsmarknaden, att de kan se nya möjligheter samtidigt som de upplever att de fått nya verktyg att arbeta med. De förhåller sig emellertid negativa till att deltagandet i coachinggruppen faktiskt påverkat deras möjligheter att få ett arbete. I fråga om deltagarnas allmänna inställning till coachinggrupperna 5

6 tycks den vara positiv. Det man där lyfter fram som mest positivt är den sociala aspekten av coachinggrupperna. Den fråga där respondenterna inte är fullt lika positiva är på frågan om coaching är ett bra sätt för dem att nå sina mål. Detta kan i sin tur relateras till den ljumma inställningen till att kunna få ett arbete som en följd av insatsen. Flera av svaren på frågan om vad som varit mest negativt med coachingverksamheten handlar sedan om strukturen på verksamheten och då framför allt tidsaspekten där man anser att tiden varit för kort. När det gäller relationen till coachen är inställningen mycket varierad, något som inte minst visar sig genom de öppna svaren. Det är därför svårt att dra några slutsatser, men vad som framgår är att man upplever arbetsfördelningen mellan deltagare och coach som tydlig, man upplever att man får det stöd man behöver och man förväntar sig ej att coachen ska finna ett arbete åt deltagarna. Det område där man överlag är mest positiv är på frågor som rör gruppens betydelse för deltagarna. På frågor med såväl fasta som öppna svarsalternativ lyfter respondenterna fram hur positivt de upplever det sociala sammanhang som gruppen innebär. Detta är på alla sätt det starkaste intryck som vi tar med oss från denna undersökning. Svaren på dessa frågor bekräftar i stor utsträckning det som framkommit i tidigare undersökningar, däribland utvärderingarna av projekt som MAPS, Revectis och Fortes. Även här kan vi alltså med klarhet sluta oss till att grupper av deltagare som befinner sig på en likvärdig nivå medför en social dimension som ger deltagarna möjlighet att bli en del av ett socialt sammanhang som i sig blir till en stödjande grupprocess. När det gäller tydlighet kan det konstateras att ett mönster som tidigare lyfts fram kommer igen. Man är på det hela taget klar över varför man deltar i coaching och man tycker att informationen varit bra, men man har generellt en dålig uppfattning om vad som kommer att hända med efter att coachinggruppen avslutats. Även detta känns igenom från tidigare insatser som MAPS, där deltagarna inte heller var klara över vad som skulle ske efter avslut. Här tycks finnas ett behov av att skapa en tydligare väg för deltagaren ut ur insatsen. När det gäller det material som använts i coachinggrupperna är det väldigt svårt att få en tydlig bild av hur detta egentligen fungerat. 6

7 Svaren fördelar sig väldigt spritt med en tydlig dragning åt ett neutralt svarsalternativ. För att summera dessa resultat visas här ett diagram som redovisar medelvärden för de ovan presenterade frågegrupperingar. Diagrammet visar det genomsnittliga värdet för varje grupp av frågor, alltså effektåsikts-, relations-, grupp-, tydlighets- och materialfrågor. Sammantaget ger detta en bild av att deltagarna förhållit sig övervägande positivt till aktiviteterna i coachinggrupperna. Detta gäller framför allt på frågor om vad man på det hela taget anser om coachinggrupperna och hur man värderar gruppen som sådan. Det framgår även av svaret på frågan om hur man skattar den här formen av coaching överlag, vilket redovisas i diagrammet nedan. Det man förhåller sig mer reserverat till handlar om hur man ser på effekterna av att ha deltagit i coachinggrupperna och då framför allt i relation till framtida arbete. Dessa tendenser går också att utläsa av svaren på de mer allmänt hållna frågorna om vad man anser om arbetet i coachinggrupperna. Där framgår att man överlag upplever coachinggruppen som mycket eller ganska bra, ganska effektiv och övervägande mycket eller ganska värdefull. Till detta kan läggas att en 7

8 övervägande andel anser att man haft mycket eller ganska stor nytta av att delta i coachinggrupperna. Men liksom tidigare är det mindre positivt, utan snarare väldigt jämnt fördelat bland svaren, i fråga om hur mycket man anser att coachinggruppen varit en hjälp på vägen mot framtida arbete. En sammanfattande tolkning av resultaten skulle således vara att coachinggruppen upplevs som en givande insats, framför allt genom sitt gruppinriktade perspektiv, men att den fortsatta vägen mot arbete förblir otydlig och oklar för de allra flesta. 8

9 Bilaga 1 Medelvärden för enkätfrågor Fråga coachgrupp/jmf.grupp DEL 1 7. Anser du att du får det stöd du behöver av din 2,85/2,65 handläggare/coach? (max 4) 8. Anser du att din handläggare/coach är tillgänglig för dig 2,98/2,83 i den utsträckning du behöver? (max 4) 9. Anser du att din handläggare/coach gör tillräckligt mycket 2,89/2,64 för att hjälpa dig? (max 4) 10. Anser du att du får bra information av din 3,00/2,83 handläggare/coach? (max 4) 11. Anser du att din handläggare/coach har bra förståelse 2,93/2,82 för dina behov? (max 4) 12. Hur upplever du engagemanget hos din 3,98/2,55 handläggare/coach? (max 5) 13. Har du förtroende för din handläggare/coach? (max 5) 3,90/3, Anser du att du kan framföra egna idéer till din 3,31/2,77 handläggare/coach? (max 4) 15. Anser du att din handläggare/coach ägnar mycket tid 2,98/2,53 åt att hitta lösningar? (max 4) 16. Anser du att din handläggare/coach ägnar mycket tid 2,32/2,44 åt att analysera problem? (max 4) 17. Anser du att din handläggare/coach har tillräckliga resurser 2,68/2,36 för att hjälpa dig få ett arbete? (max 4) 18. Anser du att din handläggare/coach hjälpt dig komma 2,65/2,36 närmare arbetsmarknaden? (max 4) 19. Vet du vad du vill göra i arbetslivet? (max 4) 2,67/2, Vet du vilka arbetsuppgifter som du kompetensmässigt 2,81/2,94 klarar av att utföra? (max 4) 21. Vet du vilka arbetsuppgifter som du kapacitetsmässigt 2,50/2,70 klarar av att utföra? (max 4) 22. Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete som 2,79/2,76 du vill ha? (max 5) 23. Hur ofta funderar du över om du uppfyllt dina mål 2,81/3,17 när det gäller att få ett arbete? (max 5) 25. Hur starkt anser du att stödet från omgivningen är i 3,18/3,57 anslutning till din sjukskrivning/arbetslöshet? (max 5) 28. Hur vill du beskriva din framtidstro avseende 3,17/3,38 ditt framtida yrkesliv? (max 5) 75. Vad är din allmänna åsikt om Försäkringskassan? (max 5) 3,47/3, Vad är din allmänna åsikt om Arbetsförmedlingen? (max 5) 3,69/3,33 9

10 DEL 2 EFFEKTER (skala 1-5) 29. Mitt arbete i coachinggruppen har resulterat i nya idéer 3,0 om vilka arbetsgivare som kan vara intresserade av det jag kan och vill. 30. Mitt arbete i coachinggruppen har gett mig nya verktyg 3,0 för att ta reda på mer om den del av arbetsmarknaden som passar mig. 32. Mitt arbete i coachinggruppen har fört mig närmare en 2,8 lösning på min arbetssituation 34. Att ingå i coachinggruppen har ökat min kompetens när 2,7 det gäller att få ett arbete 35. Coachinggruppen har gett mig en bättre klarhet gällande 3,0 min arbetssituation 47. Arbetet i coachinggruppen har fått mig att se nya 3,1 möjligheter i arbetslivet 49. Jag tror att jag kommer att få ett arbete som passar mig 2,5 när coachinggruppen avslutas 54. Arbetet i coachinggruppen har gett mig ett 3,0 ökat självförtroende ÅSIKTER (skala 1-5) 31. Att ingå i coachinggruppen har varit en bra investering 3,4 av min tid på väg mot nästa steg i arbetslivet. 33. Coaching är ett effektivt redskap när det gäller 3,2 57. Arbetet i coachinggruppen passar mig bättre än andra 3,3 aktiviteter jag har deltagit i tidigare 58. Coachinggruppen är ett roligare sätt att jobba än 3,4 andra aktiviteter jag har deltagit i tidigare RELATIONEN (skala 1-5) 37. Min handläggare/coach har tagit ett stort ansvar 3,1 för min planering 40. Min handläggare/coach har hjälp mig att ta större ansvar 2,8 för min situation 41. Att ingå i coachinggruppen har fått mig att ta större ansvar 3,2 för min egen planering 42. Jag upplever att min handläggare/coach kan träna mig att 2,9 få ett arbete på egen hand 44. Jag förväntar mig att min handläggare/coach ska hitta 2,1 ett arbete åt mig 46. Jag har fått det stöd jag behöver av min handläggare/coach 3,4 53. Arbetsfördelningen mellan mig och min 3,5 coach/handläggare är tydlig 10

11 GRUPPFOKUS (skala 1-5) 43. Det är bättre att ha individuell coaching än att ingå i 2,6 en coachinggrupp 45. Att vara i en grupp med andra arbetssökande har 3,8 varit positivt 50. Att få träffa andra arbetssökande är viktigare än 2,7 coachingen i sig 55. Jag har fått stöd och idéer av andra deltagare 3,5 i coachinggruppen 56. Jag har kunnat ge stöd och idéer till andra deltagare 3,6 i cochinggruppen TYDLIGHET (skala 1-5) 48. Jag vet vad som kommer att hända med mig efter att 2,5 coachinggruppen är avslutad 51. Jag vet varför jag är med i coachinggruppen 3,7 52. Informationen jag fått inför coachinggruppen har varit bra 3,4 MATERIAL (skala 1-5) 59. Att arbeta med korten har varit ett bra inslag i coachingen 3,5 60. Att arbeta med kontaktboken har varit ett bra inslag 3,0 i coachingen 61. Att arbeta med det vikta arbetsarket har varit et bra inslag 3,2 i coachingen 62. Korten, kontaktboken och det vikta arbetsarket 3,0 har gett mig en annan syn på vad jag klarar av 63. Korten, kontaktboken och det vikta arbetsarket har hjälpt 2,7 mig att få en ny syn på vad jag vill göra i framtiden 64. Sammantaget, hur effektiv tycker du att 2,9 coachingen har varit? (max 4) 65. Hur skulle du skatta den här formen av 4,0 coaching överlag? (max 5) 66. Hur värdefull tycker du att coachingen har varit? (max 4) 3,0 67. Hur stor nytta har du haft av coachingen? (max 4) 2,7 68. Hur mycket har coachingen hjälpt dig? (max 4) 2,6 11

COACHING. Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö. Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering

COACHING. Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö. Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering . COACHING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling och utvärdering.

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

-ett steg på vägen Vad är grön helhet?

-ett steg på vägen Vad är grön helhet? - ett steg på vägen -ett steg på vägen Vad är grön helhet? 3-årigt ESF-projekt ett team på fem personer fokus på det friska i människan 8 veckor, 4 dagar i veckan korta dagar inledningsvis 3 grupper, 7-8

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2:

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2: Projekt K2, Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Delrapport 2 Deltagarnas upplevelse av projekt K2: - En jämförelse av hur deltagare i urval 1 respektive urval 2 upplevt projektet. Bengt Arne Larsson

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010 SAMMANSTÄLLNING av svar från enkät Inledning Under 2009 genomförde Riksförbundet en enkätundersökning om utbildningsbehov för stödpersoner och vittnesstöd vid lokala jourer inom Riksförbundet. Undersökningen

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow Vad tycker de som medverkar i projektet? Tycker projektet har ett stort värde

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008

Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008 Friskare Skinnskatteberg FINSAM-projekt uppföljning 2008 Bilaga till huvudrapport Erik O. Sjödin Creamus AB Hedemora Friskare Skinnskatteberg 1 Uppföljning cirka 6 månader efter genomfört projekt Uppföljningenkäten

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos

Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF-diagnos Enkät till dig som är anhörig till någon med NPF- 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015)

Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015) 1 Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015) Socialstyrelsen genomför årligen rubricerade undersökning, som är en totalundersökning med 67 procent svarsfrekvens. Deltagande I Staffanstorp besvarade

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer