Skånepanelen Medborgarundersökning integritet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet"

Transkript

1 Skånepanelen Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

2 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet 7 Kameraövervakning i Skånetrafiken 12 Känsliga personuppgifter 14 Uppgifter om den egna hälsan 17 Bilaga 20

3 Region Skåne, Integritet 2015, sida 2 Sammanfattning Delade meningar om TV-inspelningar i sjukhusmiljö 44 procent anser att det ska stå landstingen fritt att teckna avtal med TV-bolag så länge alla patienter, anhöriga och medarbetare ger sitt tillstånd till att delta, medan omkring hälften antingen tycker att landstingen ska vara restriktiva med sådana avtal, alternativt att de inte alls ska ingå sådana avtal. Nio av tio medborgare instämmer helt eller delvis i att det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter. Starkt stöd för kameraövervakning i kollektivtrafiken Två av tre instämmer helt i att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten. Drygt hälften tycker inte alls att kameraövervakning innebär ett övergrepp mot deras personliga integritet. Flertalet känner sig tryggare om sådan kameraövervakning finns. Viktigt med information när känsliga personuppgifter samlas in En stor majoritet anser att det är viktigt att få veta vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål de samlas in samt att man bör informeras om hur uppgifterna används. Flertalet håller inte med om att det är bra att företag samlar in integritetskänsliga uppgifter. Acceptansen är något högre för att myndigheter samlar in sådana uppgifter. Uppgifter om den egna hälsan endast till sjukvård eller forskning Nio av tio personer instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga med att dela med sig av uppgifter rörande deras hälsa till hälso- och sjukvården eller för forskningssyften. Medborgarna känner sig i övrigt mindre trygga med att dela med sig av hälsouppgifter, till affärsmässiga ändamål, till företag, marknadsundersökningsföretag eller nätbaserade forum.

4 Region Skåne, Integritet 2015, sida 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling inom regionen. På uppdrag av Regionen har CMA Research upprättat en webbpanel och genomför via denna panel (kallad Skånepanelen) regelbundna medborgarenkäter. Medborgarenkäterna görs några gånger per år som en del i arbetet med medborgardialog. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden februari-mars 2015 av CMA Research AB ( Projektledare på CMA: Johanna Svanberg. Kontaktperson på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. Syftet med den här mätningen är att undersöka medborgarnas attityder till frågor som rör den personliga integriteten. Resultaten kommer att kunna användas som en del av olika beslutsunderlag.

5 Region Skåne, Integritet 2015, sida 4 Fakta om undersökningen Undersökningen har genomförts via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne som är 16 år eller äldre. Inbjudan har skickats till samtliga medlemmar i Skånepanelen. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 71 procent (4 497 utskick, 75 felaktiga adresser och svar. 59 personer påbörjade enkäten men avbröt besvarandet.) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: ca 1-2 procent på totalnivå. Resultaten har viktats på ålder, kön och region för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Då statistiskt signifikanta skillnader finns mellan grupper baserat på kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och region, redovisas dessa med markeringar i tabellerna. Enkät Enkäten består av frågor som rör integritet. Utöver detta har medborgarna kunnat lämna fram övriga synpunkter till Region Skåne (för redovisning av öppna svar, se bilaga 1).

6 Region Skåne, Integritet 2015, sida 5 Fakta om respondenterna Ålder Andel Sysselsättning Andel 34 år eller yngre 10% år 17% år 17% år 19% 65 år eller äldre 37% Kön Andel Man 48% Kvinna 52% Förvärvsarbetande/anställd 47% Egen företagare 7% Studerande 2% Pensionär 39% Långtidssjukskriven 1% Tjänstledig eller föräldraledig 1% Arbetssökande 1% Hemarbetande, sköter hushållet 0,3% Annat 1% Utbildning Andel Region Andel Grundskola eller motsvarande 11% Gymnasium eller motsvarande 31% Universitet/högskola 57% Ingen avslutad utbildning 0,2% Nordväst 23% Nordost 23% Sydväst 35% Sydost 19% * Notera att resultatet i tabellerna är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på ålder, kön och region.

7 Region Skåne, Integritet 2015, sida 6 Resultat Videoupptagning och kameraövervakning Skånetrafiken, övervakning Integritet Hälsa

8 Region Skåne, Integritet 2015, sida 7 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet Nio av tio medborgare instämmer helt eller delvis i att det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter. Region Skåne har regler för fotografering, filmning och ljudupptagning i sina sjukvårdande verksamheter. Kort innebär de, att det krävs tillstånd för detta i och utanför våra lokaler. Till sjukvårdande verksamhet räknas också ambulanser samt Skånetrafikens fordon för sjukresor och färdtjänst. I vilken grad instämmer du i följande påstående? Det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter % 20% 40% 60% 80% 100% 4 Instämmer helt Instämmer inte alls Medel värde Vet ej 3,6 2%

9 Region Skåne, Integritet 2015, sida 8 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet 44 procent anser att det ska stå landstingen fritt att teckna avtal med TV-bolag så länge alla patienter, anhöriga och medarbetare ger tillstånd till att delta. Endast en liten andel anser att landstingen själva bör få bedöma om det är lämpligt att sluta avtal med TVbolag om att göra inspelningar i sjukvårdsmiljö. En av tre tycker inte att landstingen alls bör teckna avtal med TV-bolag, om det finns en risk för att patienters och medarbetares integritet hotas, medan en av fem tycker att det kan vara acceptabelt, men att landstingen bör vara restriktiva med sådana avtal. I ett uppmärksammat rättsfall reagerade närstående på hur TV 3 i en sjukhusdokumentär filmade en döende cancersjuk man på Akademiska sjukhuset i Uppsala, på ett alltför utlämnande sätt. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning? Det är acceptabelt att landsting tecknar avtal med TV-bolag, så länge patienter, anhöriga och medarbetare som filmas ger sitt tillstånd till att delta 44% Landstingen bör inte teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas 32% Landstingen bör vara restriktiva med att teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas 20% Landstingen bör själva få bedöma när de anser att det är lämpligt att sluta avtal med TV-bolag om att göra inspelningar i sjukvårdslokaler Vet ej 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 Region Skåne, Integritet 2015, sida 9 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå 34 år eller yngre år år år 65 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 Det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter Sydväst Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Långtidssjukskr. 3,6 3,4 3,7 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 Region Sydost Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

11 Region Skåne, Integritet 2015, sida 10 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet Jämförelser mellan grupper Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning? 34 år eller yngre Ålder Kön Utbildningsnivå år år år 65 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Landstingen bör inte teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas Landstingen bör vara restriktiva med att teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas Det är acceptabelt att landsting tecknar avtal med TV-bolag, så länge patienter, anhöriga och medarbetare som filmas ger sitt tillstånd till att delta Landstingen bör själva få bedöma när de anser att det är lämpligt att sluta avtal med TV-bolag om att göra inspelningar i sjukvårdslokaler 24% 29% 32% 42% 39% 35% 28% 33% 29% 33% 32% 19% 22% 23% 19% 20% 18% 22% 21% 20% 20% 20% 53% 44% 42% 37% 36% 41% 46% 40% 46% 43% 44% 4% 2% 2% 1% 4% 4% 2% 4% 3% 3% 3% Vet ej 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

12 Region Skåne, Integritet 2015, sida 11 Videoupptagning i sjukvårdande verksamhet Jämförelser mellan grupper Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning? Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Region Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Totalt Landstingen bör inte teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas Landstingen bör vara restriktiva med att teckna avtal med TV-bolag, om det finns risk för att patienters och medarbetares integritet hotas Det är acceptabelt att landsting tecknar avtal med TV-bolag, så länge patienter, anhöriga och medarbetare som filmas ger sitt tillstånd till att delta Landstingen bör själva få bedöma när de anser att det är lämpligt att sluta avtal med TV-bolag om att göra inspelningar i sjukvårdslokaler 30% 38% 26% 40% 43% 9% 26% 33% 30% 31% 31% 32% 21% 15% 19% 19% 8% 33% 17% 19% 22% 20% 21% 20% 45% 41% 50% 36% 49% 58% 52% 44% 43% 44% 44% 44% 3% 4% 2% 4% 0% 0% 3% 2% 3% 4% 2% 3% Vet ej 1% 2% 3% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

13 Kameraövervakning i Skånetrafiken Region Skåne, Integritet 2015, sida 12 Drygt hälften av medborgarna instämmer inte alls i att kameraövervakning utgör ett ingrepp i den personliga integriteten. Två av tre instämmer helt i att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten. Skånetrafiken har sedan en tid tillbaka kameraövervakning på sina bussar och tåg. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Medel värde Vet ej Jag känner mig tryggare om det finns kameraövervakning på bussar och tåg ,4 2% Jag tycker att kameraövervakning utgör ett ingrepp på min personliga integritet Jag tycker att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten % 20% 40% 60% 80% 100% 4 Instämmer helt Instämmer inte alls 1,7 1% 3,6 1%

14 Kameraövervakning i Skånetrafiken Jämförelser mellan grupper Region Skåne, Integritet 2015, sida 13 Ålder Kön Utbildningsnivå 34 år eller yngre år år år 65 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Jag känner mig tryggare om det finns kameraövervakning på bussar och tåg Jag tycker att kameraövervakning utgör ett ingrepp på min personliga integritet Jag tycker att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,4 3,5 3,7 3,5 3,4 3,4 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,8 1,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,5 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sydost Studerande Pensionär Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Totalt Jag känner mig tryggare om det finns kameraövervakning på bussar och tåg Jag tycker att kameraövervakning utgör ett ingrepp på min personliga integritet Jag tycker att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten 3,3 3,5 3,2 3,7 3,6 3,1 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 1,7 1,8 1,9 1,4 1,5 1,9 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 3,5 3,5 3,3 3,8 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

15 Känsliga personuppgifter Region Skåne, Integritet 2015, sida 14 En stor majoritet anser att det är viktigt att få veta vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål de samlas in samt att man bör informeras om hur uppgifterna används. Fler än hälften tycker inte att det i grunden är bra att företagen samlar in uppgifter om invånarna. Omfattningen av integritetskänsliga uppgifter som samlas in från myndigheters och företags sida ökar. Hur ser du på insamlingen av sådana uppgifter? Med integritetskänsliga uppgifter avses till exempel uppgifter om hälsa, politiska åsikter, religiösa/filosofiska övertygelser, etnicitet och liknande. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Medel värde Vet ej Det är i grunden bra att myndigheterna samlar in uppgifter om invånarna ,6 2% Det är i grunden bra att företagen samlar in uppgifter om invånarna ,6 2% Det är viktigt att få veta vilka uppgifter om mig som myndigheter/företag samlat in ,7 1% Det är viktigt att få veta för vilket ändamål uppgifter om mig samlas in ,8 0% Jag bör informeras om hur mina uppgifter används ,8 0% Jag bör få bestämma hur uppgifter om mig används ,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 Instämmer helt Instämmer inte alls

16 Känsliga personuppgifter Jämförelser mellan grupper Region Skåne, Integritet 2015, sida 15 Ålder Kön Utbildningsnivå 34 år eller yngre år år år 65 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Det är i grunden bra att myndigheterna samlar in uppgifter om invånarna Det är i grunden bra att företagen samlar in uppgifter om invånarna Det är viktigt att få veta vilka uppgifter om mig som myndigheter/företag samlat in Det är viktigt att få veta för vilket ändamål uppgifter om mig samlas in 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 2,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 Jag bör informeras om hur mina uppgifter används 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Jag bör få bestämma hur uppgifter om mig används 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

17 Känsliga personuppgifter Jämförelser mellan grupper Region Skåne, Integritet 2015, sida 16 Det är i grunden bra att myndigheterna samlar in uppgifter om invånarna Det är i grunden bra att företagen samlar in uppgifter om invånarna Det är viktigt att få veta vilka uppgifter om mig som myndigheter/företag samlat in Det är viktigt att få veta för vilket ändamål uppgifter om mig samlas in Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Region 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,4 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Långtidssjukskr. Nordost Sydväst Sydost Totalt Jag bör informeras om hur mina uppgifter används 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Jag bör få bestämma hur uppgifter om mig används 3,5 3,4 3,4 3,6 3,8 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

18 Uppgifter om den egna hälsan Region Skåne, Integritet 2015, sida 17 Nio av tio personer instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga med att dela med sig av uppgifter rörande deras hälsa till hälso- och sjukvården eller för forskningssyften. Medborgarna känner sig i övrigt mindre trygga med att dela med sig av hälsouppgifter, i synnerhet när det handlar om affärsmässiga ändamål eller till marknadsundersökningsföretag. Jag känner mig trygg med att dela med mig av uppgifter som rör min egen hälsa Medel värde Vet ej till hälso- och sjukvården ,6 1% på nätbaserade forum för patienter ,1 8% i forskningssyfte ,5 2% för affärsmässiga ändamål ,4 3% till företag, i syfte att förbättra deras produkter eller service ,9 2% till kända marknadsundersökningsföretag ,7 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 Instämmer helt Instämmer inte alls

19 Uppgifter om den egna hälsan Jämförelser mellan grupper Region Skåne, Integritet 2015, sida 18 Jag känner mig trygg med att dela med mig av uppgifter som rör min egen hälsa 34 år eller yngre Ålder Kön Utbildningsnivå år år år 65 år eller äldre Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt till hälso- och sjukvården 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 på nätbaserade forum för patienter 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 i forskningssyfte 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 för affärsmässiga ändamål 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 till företag, i syfte att förbättra deras produkter eller service 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 till kända marknadsundersökningsföretag 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

20 Uppgifter om den egna hälsan Jämförelser mellan grupper Region Skåne, Integritet 2015, sida 19 Jag känner mig trygg med att dela med mig av uppgifter som rör min egen hälsa Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Region Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Totalt till hälso- och sjukvården 3,6 3,5 3,7 3,7 3,4 3,2 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 på nätbaserade forum för patienter 2,1 2,2 2,4 1,9 2,5 1,9 2,8 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 i forskningssyfte 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 för affärsmässiga ändamål 1,5 1,5 1,6 1,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 till företag, i syfte att förbättra deras produkter eller service 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 till kända marknadsundersökningsföretag 1,7 1,5 1,9 1,6 1,6 2,1 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än övriga gruppers (inom kategori).

21 Region Skåne, Integritet 2015, sida 20 Bilaga Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer(extern bilaga) Bilaga 2: Enkät(Extern bilaga)

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Sjukhusfilmningsfallet mot Uppsala läns landsting

Sjukhusfilmningsfallet mot Uppsala läns landsting Stockholm den 22 oktober 2014 FAQ Sjukhusfilmningsfallet mot Uppsala läns landsting Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

BESLUT. Datum Tillämpningsanvisningar Fotografering, filmning och ljudupptagning inom Region Skånes sjukvårdande verksamheter.

BESLUT. Datum Tillämpningsanvisningar Fotografering, filmning och ljudupptagning inom Region Skånes sjukvårdande verksamheter. Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-06-16 1 (6) Tillämpningsanvisningar Fotografering, filmning och ljudupptagning inom s sjukvårdande

Läs mer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Forska!Sveriges opinionsundersökning Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning

Forska!Sveriges opinionsundersökning Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning Forska!Sveriges opinionsundersökning 06 Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning Om undersökningen Ämne: Medicinsk forskning Målgrupper Svenska allmänheten 8 år och äldre Politiker:

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Forska!Sveriges opinionsundersökning

Forska!Sveriges opinionsundersökning Forska!Sveriges opinionsundersökning 2016 Innehåll Om undersökningen Om undersökningen... 2 Sammanfattning... 3 Sjukdom och sjukvårdens kvalitet... 4 Investeringar i medicinsk forskning... 5 Värdet av

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom?

Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom? Catrin Henriksson Uppsala Clinical Research center Akademiska sjukhuset Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom? Bakgrund Hjärtinfarkt (AMI) 38 800

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:9 Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården sf Rapport 2014:9 Från Försäkringskassan och hälso-

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun

Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Diarienummer 211-42201-2016 Datum 2017-01-20 Sida 1(1) Rättsenheten Samtliga kommuner i Skåne län, Stockholms län samt Västra Götalands län (108 st mottagare) via e-post till respektive kommun Bifogad

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Claes Falck Research Director Affärsområde Samhälle och Opinion Direct line

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KVINNOR BRÄNSLESNÅLA BILAR?

VARFÖR VÄLJER KVINNOR BRÄNSLESNÅLA BILAR? VARFÖR VÄLJER KVINNOR BRÄNSLESNÅLA BILAR? Livsstil Ekonomi Design och motorstyrka Transport Attityder och Beteende Miljö Säkerhet Sammanfattning. I denna undersökning skickade vi ut 4200 enkäter till privata

Läs mer

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer.

1 (6) ANSÖKAN. Ja Nej. 1. Sökande (fysisk eller juridisk person) 1 a. Kontaktperson (om annan än ovan) Utdelningsadress. Postnummer. ANSÖKAN 1 (6) Ansökan om kameraövervakning med drönare En kamera som är monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Att fotografera med en drönare kallas därför att bedriva kameraövervakning

Läs mer