Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013"

Transkript

1 Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2013 RAPPORT Mars 2014

2 Sveriges läkarförbund 2014 Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation Anna-Clara Olsson, utredare Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Box 5610, Stockholm Telefon: E-post: 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Resultat... 7 Att diagnosticera och behandla vanligt förekommande tillstånd... 7 Att diagnosticera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd... 8 Att initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete... 9 Att kommunicera och förmedla relevant information till patienter och anhöriga Att hantera emotionellt svåra patientsituationer Att samarbeta med andra yrkesgrupper i vårdarbetet Att utöva ett bra ledarskap i vårdarbetet Att söka och kritiskt värdera information Att fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet Att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården Att bedriva forskning Att arbeta som läkare Kvaliteten på den kliniska handledningen Kvaliteten på kunskapskontrollerna Hur långt ifrån en perfekt utbildning Avslutande kommentarer Referenser Bilaga 1 Ledamöter i UFO Bilaga 2 Enkäten

4 1 Inledning Sveriges läkarförbund har under hösten och vinter 2013 genomfört en enkätundersökning om läkarutbildningens kvalitet. Målgruppen för undersökningen är de som tagit läkarexamen vid svenska universitet mellan den första januari och den sista augusti Dessa nyutbildade läkare tillhör de första kullarna som tar läkarexamen enligt 2007 års examensordning, där ett självständigt vetenskapligt arbete på 30 högskolepoäng ingår i utbildningen. Vi har frågat de nyutexaminerade läkarna om hur goda förutsättningar utbildningen har givit dem inom ett antal olika områden som är centrala för utbildningen, och om hur goda förutsättningar läkarutbildningen sammantaget har givit dem för att arbeta som läkare. Frågorna bygger i stor utsträckning på de examensmål som gäller för läkarutbildningen. Vi har också frågat om kvaliteten på den kliniska handledningen och på kunskapskontrollerna under utbildningen. Formerna för utvärdering av högre utbildning förändras kontinuerligt. Under 2000-talets första decennium fokuserade kvalitetssystemet för högre utbildning i stor utsträckning på lärosätenas interna kvalitetsarbete. Att samla in och använda sig av studenternas synpunkter på utbildningen i form av kursvärderingar och programutvärdering ansågs då centralt i kvalitetsarbetet, och alumnenkäter till tidigare studenter genomfördes på flera håll. Fokus har sedan skiftat till andra former av utvärdering. Det nationella utvärderingssystemet för högre utbildning för perioden avsågs först innehålla alumnenkäter som skulle fånga upp de tidigare studenternas syn på utbildningens kvalitet. Av olika anledningar utgick dock alumnenkäterna ur de nationella utvärderingarna, som kom att fokusera på att granska studenternas examensarbeten och lärosätenas självvärderingar. Läkarförbundet anser att de tidigare studenternas åsikter utgör en viktig källa till information om utbildningens kvalitet, och ser denna undersökning som ett komplement till den nationella utvärdering av läkarutbildningens kvalitet som Universitetskanslersämbetet genomfört under 2013 och presenterat i månadsskiftet januari/februari För Läkarförbundet och dess Utbildnings- och forskningsdelegation utgör de nyutbildade läkarnas åsikter om utbildningens kvalitet ett viktigt underlag i det utbildningspolitiska arbetet. Vi hoppas också att resultaten ska vara användbar för fakulteterna i deras arbete med utveckla läkarutbildningen och förbättra dess kvalitet. 4

5 2 Bakgrund Vid formuleringen av frågorna i denna enkät har tidigare enkäter inom området utgjort en viktig grund, särskilt Läkarförbundets äldre Arbetsmarknads- och grundutbildningsenkät, den alumnenkät till tidigare läkarstudenter som de medicinska fakulteterna genomförde gemensamt hösten 2008 och den alumnbarometer som Medicinska fakulteten vid Lunds universitet genomförde Ledamöterna i förbundets Utbildnings- och forskningsdelegation (se bilaga 2) och Anna Kiessling (Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus) har kommit med värdefulla synpunkter på frågornas utformning. Frågorna har testats genom kognitiva intervjuer med fyra personer ur målgruppen. Uppgifter om utfärdade läkarexamina under perioden första januari till sista augusti 2013 har inhämtats från berörda universitet. Adressuppgifter har hämtats från universiteten och från läkarförbundets medlemsregister. En länk till en webb-enkät har skickats ut via e-post. De som inte har besvarat webbenkäten efter två påminnelser per e-post och de där e-postadress har saknats har fått en pappersenkät skickad till folkbokföringsadressen. Enkäten i den form som den har skickats ut på papper finns bifogad sist i rapporten. Svarsfrekvensen uppgår till 61,5 procent. Varje lärosätes svarsfrekvens redovisas i tabell 1. Följande vedertagna förkortningar används genomgående: Göteborgs universitet (), Karolinska Institutet (), Linköpings universitet (), Lunds universitet (), Umeå universitet () och Uppsala universitet (). Örebro universitet ingår ej i studien då de ännu inte utfärdat några läkarexamina. Tabell 1, Svarsfrekvens Populationen Respondenter * Svarsfrekvens 56,5% 54,0% 65,4% 65,6% 68,7% 60,3% 61,5% *Fyra respondenter som har bytt lärosäte efter mer än 6 terminer är medräknade i totalresultatet men ingår inte i något enskilt lärosätes resultat. Enkäten innehåller en fråga om byte av lärosäte, och 53 av de 479 respondenterna har angivit att de har påbörjat sin läkarutbildning vid ett annat lärosäte än där de tog examen. Av dessa har 23 påbörjat utbildningen utomlands, samtliga i antingen Danmark eller Polen, och 29 personer har påbörjat utbildningen vid ett annat svenskt lärosäte. En person har inte angivit var utbildningen påbörjades. Fyra personer har angivit att de har läst mer än sex terminer vid det lärosäte där utbildningen påbörjades. Dessa har inte räknats med i resultaten för det lärosäte där de tog examen, men finns med i resultaten för samtliga lärosäten. De 48 personer som har läst upp till sex terminer vid det 5

6 första lärosätet har räknats med i resultaten för det lärosäte där de har läst återstående utbildning och tagit examen. 20 av dessa har bytt utbildning efter mindre än fyra terminer vid det första lärosätet och 28 personer efter fyra till sex terminer. Uppgift om vilken examensordning studenten har tagit examen enligt har hämtats från lärosätena. Av de 479 respondenterna har 39 har tagit examen enligt den äldre examensordningen (12 vid, 14 vid, 8 vid, 4 vid och 1 vid ). Någon jämförelse mellan dessa och de 440 respondenter som har tagit examen enligt 2007 års examensordning har inte gjorts. Lärosätena har hanterat övergången mellan utbildningsplanerna på olika sätt och det går inte att göra några rättvisande jämförelser mellan nuvarande och tidigare utbildningsupplägg utifrån det tillgängliga materialet. Även kön har lagts in som en bakgrundsvariabel utifrån de uppgifter som lärosätena har lämnat, och resultaten har kontrollerats för skillnader mellan de kvinnliga och de manliga respondenternas svar. Könsfördelningen i urvalgruppen är sammantaget jämn, med 52 procent kvinnor och 48 procent män. Svarsfrekvensen hos kvinnorna är något högre än hos männen, 63 respektive 58 procent vilket gör att 54 procent av respondenterna är kvinnor. Skillnaden i svarsfrekvens mellan kvinnor och män är störst vid (60 vs 52 procent) och (59 vs 46 procent). Sammantaget kan sägas att det inte finns några tydliga mönster som går igen vid alla lärosäten när resultaten delas upp utifrån respondenternas kön, undantaget frågan om kvaliteten på kunskapskontrollerna (fråga 10) där de kvinnliga respondenterna har varit mer positiva i sina svar än de manliga. Det lärosäte som uppvisar störst skillnader mellan de kvinnliga och de manliga respondenternas svar är Linköpings universitet, där männen genomgående är något mer positiva än kvinnorna och där skillnaden mellan kvinnornas och männens medelvärde är lika med eller större än 0,4 på skalan 1-6 på flera frågor (fråga 5.2, 5.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8 och 13). Resultaten redovisas i det följande uppdelade per lärosäte, dels med ett diagram över hur svaren är fördelade över de olika svarsalternativen, dels med en tabell över medelvärden för varje fråga. Då antalet respondenter skiljer sig åt mellan lärosätena som redovisat i tabell 1 redovisas fördelningen av svar i procent och inte i antal svar i respektive kategori. Detta för att underlätta jämförelser mellan lärosätena. Frågan om kvaliteten på den kliniska handledningen (fråga 9) har andra svarsalternativ än övriga frågor och redovisas genom ett diagram över medelvärden för respektive svarskategori och en tabell över medianvärden. 6

7 3 Resultat Att diagnosticera och behandla vanligt förekommande tillstånd Fråga 5.1: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att diagnosticera och behandla vanligt förekommande tillstånd? Diagram 1, Fördelning av svar fråga 5.1 6,6% 37,4% 40,7% 13,2% 9,5% 35,1% 41,9% 12,2% 7,4% 30,9% 47,1% 11,8% 7,5% 26,3% 55,0% 11,3% 10,3% 30,9% 45,6% 13,2% 6,4% 22,3% 57,4% 11,7% 7,9% 30,3% 48,2% 12,1% Tabell 2: Medelvärde av fråga 5.1 4,56 4,53 4,57 4,70 4,62 4,70 4,61 Frågeformuleringen ligger nära examensordningens mål visa fördjupad förmåga att självständigt diagnosticera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa och den fakultetsövergripande alumnenkätens fråga om att Primärt handlägga vanliga sjukdomar. Resultaten för denna fråga är mycket positiva och skillnaderna mellan lärosätena små. Sammantaget har 90 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan och för samtliga lärosäten har mer än 50 procent av respondenterna angivit något av de två mest positiva alternativen. 7

8 Att diagnosticera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd Fråga 5.2: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att diagnosticera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd? Diagram 2, Fördelning av svar fråga 5.2 5,5% 18,7% 34,1% 35,2% 6,6% 4,1% 9,5% 40,5% 33,8% 12,2% 4,4% 16,2% 35,3% 35,3% 7,4% 7,5% 17,5% 36,3% 31,3% 7,5% 10,3% 25,0% 32,4% 26,5% 5,9% 6,4% 29,8% 48,9% 13,8% 5,4% 15,2% 34,7% 35,5% 9,0% Tabell 3: Medelvärde av fråga 5.2 4,19 4,41 4,21 4,14 3,93 4,68 4,27 Frågeformuleringen ligger nära ett examensmål som föreslås i Läkarutbildningsutredningens slutbetänkande: visa förmåga att självständigt diagnosticera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd (SOU:2013:15, s.41). Idag finns dock inte något tydligt mål på detta område i examensordningen Sammantaget har 79 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. sticker ut positivt med 92 procent positiva svar och 63 procent i något av de två mest positiva svarsalternativen. ligger lägre än övriga med 65 procent positiva svar. 8

9 Att initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Fråga 5.3: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete? Diagram 3, Fördelning av svar fråga 5.3 9,9% 27,5% 35,2% 18,7% 7,7% 13,5% 16,2% 36,5% 21,6% 8,1% 17,6% 27,9% 41,2% 11,8% 7,5% 26,3% 41,3% 23,8% 13,2% 20,6% 35,3% 25,0% 4,4% 17,0% 30,9% 28,7% 17,0% 5,3% 11,1% 23,6% 34,0% 23,8% 6,1% Tabell 4: Medelvärde av fråga 5.3 3,84 3,82 4,44 3,79 3,82 3,6 3,86 Frågeformuleringen ligger nära examensordningens mål visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter. I alumnbarometern från Lund förekommer den liknande men mindre precisa frågan Medverka i förebyggande arbete i vården. Sammantaget har 64 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. sticker ut positivt med 81 procent positiva svar och 53 procent i något av de två mest positiva svarsalternativen. ligger något lägre än övriga med 51 procent positiva svar. 9

10 Att kommunicera och förmedla relevant information till patienter och anhöriga Fråga 6.1: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att kommunicera med och förmedla relevant information till patienter och anhöriga? Diagram 4, Fördelning av svar fråga 6.1 7,8% 25,6% 47,8% 18,9% 4,1% 10,8% 23,0% 37,8% 23,0% 2,9% 16,2% 27,9% 52,9% 11,3% 17,5% 50,0% 18,8% 10,3% 16,2% 36,8% 35,3% 4,3% 10,6% 25,5% 31,9% 27,7% 9,0% 21,1% 38,9% 28,7% Tabell 5: Medelvärde av fråga 6.1 4,78 4,61 5,31 4,71 4,94 4,68 4,82 Frågeformuleringen ligger nära den fakultetsövergripande alumnenkätens frågor om att kommunicera med samt förmedla relevant information till patienter och att kommunicera med samt förmedla relevant information till anhöriga och frågan om att förklara för patienter och anhöriga i alumnbarometern från Lund. Sammantaget har 89 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. sticker ut positivt med 97 procent positiva svar och 81 procent i något av de två mest positiva svarsalternativen. 10

11 Att hantera emotionellt svåra patientsituationer Fråga 6.2: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att hantera emotionellt svåra patientsituationer? Diagram 5, Fördelning av svar fråga 6.2 7,8% 26,7% 22,2% 34,4% 6,7% 17,6% 18,9% 27,0% 24,3% 9,5% 7,4% 26,5% 41,2% 22,1% 17,5% 18,8% 32,5% 26,3% 3,8% 4,4% 4,4% 22,1% 45,6% 20,6% 11,7% 21,3% 31,9% 24,5% 10,6% 10,5% 16,9% 27,0% 32,2% 11,7% Tabell 6: Medelvärde av fråga 6.2 3,99 3,81 4,72 3,76 4,65 4,01 4,13 Frågeformuleringen ligger nära den fakultetsövergripande alumnenkätens fråga om att handskas med emotionellt svåra patientsituationer (t ex att ge svåra besked). Sammantaget har 71 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. och sticker ut positivt med 90 procent positiva svar och 63 procent i något av de två mest positiva svarsalternativen för och 88 procent positiva svar och 66 procent i någon av de två mest positiva svarskategorierna för. 11

12 Att samarbeta med andra yrkesgrupper i vårdarbetet Fråga 6.3: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att samarbeta med andra yrkesgrupper i vårdarbetet? Diagram 6, Fördelning av svar fråga 6.3 4,4% 13,3% 21,1% 26,7% 24,4% 10,0% 4,1% 10,8% 17,6% 25,7% 31,1% 10,8% 5,9% 22,1% 36,8% 33,8% 12,5% 17,5% 26,3% 37,5% 6,3% 4,4% 8,8% 29,4% 22,1% 27,9% 7,4% 11,7% 25,5% 27,7% 22,3% 9,6% 10,0% 19,7% 25,3% 29,7% 12,3% Tabell 7: Medelvärde av fråga 6.3 3,83 4,01 4,94 4,08 3,82 3,83 4,06 Frågeformuleringen ligger nära examensordningens mål visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg. Sammantaget har 67 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. sticker ut positivt med 93 procent positiva svar och 71 procent i något av de två mest positiva svarsalternativen. Tre lärosäten (, och ) underkändes i Universitetskanslersämbetets utvärdering av läkarutbildningen på just detta examensmål. Dessa lärosäten ligger också lägre än övriga i vår undersökning, med 61 procent positiva svar för, 57 procent positiva svar för och 60 procent positiva svar för. och ligger något bättre med 68 respektive 70 procent positiva svar. 12

13 Att utöva ett bra ledarskap i vårdarbetet Fråga 6.4: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap i vårdarbetet? Diagram 7, Fördelning av svar fråga ,3% 21,1% 37,8% 20,0% 4,4% 5,4% 18,9% 27,0% 24,3% 13,5% 10,8% 7,4% 19,1% 36,8% 26,5% 8,8% 15,2% 21,5% 39,2% 20,3% 17,6% 17,6% 36,8% 16,2% 8,8% 12,8% 25,5% 31,9% 24,5% 5,3% 14,3% 22,0% 34,2% 20,3% 6,5% Tabell 8: Medelvärde av fråga 6.4 3,71 3,54 4,06 3,63 3,72 3,84 3,75 Det finns inget mål kring ledarskap i examensmålen för läkarexamen, vilket i sig är anmärkningsvärt. Den fakultetsövergripande alumnenkäten har en fråga om att arbeta i och leda ett sjukvårdsteam, medan vi har valt att ha separata frågor om samarbete med andra yrkesgrupper respektive ledarskap. Sammantaget har 61 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. ligger något bättre än övriga med 72 procent positiva svar och ligger lägre än övriga med 49 procent positiva svar. 13

14 Att söka och kritiskt värdera information Fråga 7.1: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att söka och kritiskt värdera information? Diagram 8, Fördelning av svar fråga 7.1 6,7% 22,2% 47,8% 23,3% 8,1% 17,6% 41,9% 29,7% 6,0% 10,4% 29,9% 52,2% 6,3% 19,0% 43,0% 29,1% 10,4% 23,9% 35,8% 28,4% 10,6% 14,9% 20,2% 35,1% 18,1% 8,8% 19,2% 38,9% 29,5% Tabell 9: Medelvärde av fråga 7.1 4,88 4,86 5,25 4,89 4,79 4,32 4,81 Frågeformuleringen har kopplingar till det generella målet för högre utbildning förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och ligger mycket nära den fakultetsövergripande alumnenkätens fråga om att söka och kritiskt värdera information, som dock är ställd på ett något annorlunda sätt. Även alumnbarometern från Lund har en närliggande fråga om att kritiskt värdera information. Resultaten för denna fråga är mycket positiva och skillnaderna mellan lärosätena små. Sammantaget har 88 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan och 68 procent har angivit något av de två mest positiva svarsalternativen. ligger något lägre än övriga men har ändå 73 procent positiva svar. 14

15 Att fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet Fråga 7.2: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet? Diagram 9, Fördelning av svar fråga 7.2 3,3% 17,8% 36,7% 30,0% 12,2% 8,1% 14,9% 27,0% 35,1% 13,5% 10,4% 28,4% 34,3% 25,4% 3,8% 11,4% 36,7% 35,4% 11,4% 4,5% 11,9% 41,8% 25,4% 16,4% 10,6% 24,5% 27,7% 27,7% 7,4% 5,5% 16,0% 32,8% 30,9% 13,9% Tabell 10: Medelvärde av fråga 7.2 4,30 4,27 4,72 4,35 4,37 3,90 4,25 Frågeformuleringen anknyter till examensordningens generella mål visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen och till läkarutbildningens mål visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Formuleringen ligger nära den fakultetsövergripande alumnenkätens fråga om att fortlöpande hålla dig à jour med kunskapsutvecklingen och är så gott som identisk med en fråga i Lunds alumnbarometer. Sammantaget har 78 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. ligger något högre än övriga med 88 procent positiva svar och ligger lägre än övriga med 63 procent positiva svar. 15

16 Att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården Fråga 7.3: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården? Diagram 10, Fördelning av svar fråga 7.3 7,8% 22,2% 28,9% 23,3% 15,6% 9,5% 28,4% 27,0% 20,3% 9,5% 5,4% 3,0% 23,9% 28,4% 31,3% 11,9% 17,7% 40,5% 26,6% 12,7% 11,9% 16,4% 40,3% 20,9% 9,0% 9,6% 25,5% 34,0% 19,1% 9,6% 7,6% 19,4% 32,6% 22,7% 14,1% 3,6% Tabell 11: Medelvärde av fråga 7.3 3,23 3,08 4,21 3,29 3,03 3,00 3,27 Frågeformuleringen anknyter till examensordningens mål visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet. Det är värt att kommentera att examensordningens målformulering är mycket högt ställd. Läkarutbildningsutredningen har föreslagit en justerad målformulering med en lägre nivå. Alumnbarometer från Lund har en liknande fråga rörande Medverka i utvecklingsarbete i vården. Detta det mest anmärkningsvärda resultatet i hela undersökningen. Med undantag för får alla lärosäten låga betyg. har 41 procent positiva svar, 35 procent, 39 procent, 31 procent och 31 procent positiva svar. står i skarp kontrast till de övriga med 72 procent positiva svar och 43 procent som har angivit något av de två mest positiva svarsalternativen. 16

17 Att bedriva forskning Fråga 7.4: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att bedriva forskning? Diagram 11, Fördelning av svar fråga 7.4 7,8% 20,0% 25,6% 26,7% 17,8% 4,1% 14,9% 31,1% 25,7% 21,6% 11,9% 23,9% 26,9% 28,4% 7,5% 3,8% 16,3% 32,5% 31,3% 16,3% 14,9% 14,9% 26,9% 28,4% 14,9% 12,8% 13,8% 19,1% 31,9% 18,1% 4,3% 9,2% 18,3% 29,2% 26,3% 13,4% Tabell 12: Medelvärde av fråga 7.4 4,20 4,38 3,91 4,40 4,13 3,41 4,06 Frågan är medvetet formulerad på ett övergripande sätt och kopplar inte direkt till ett enskilt examensmål eller en enskild fråga i någon tidigare undersökning. Testning av frågan visade att de nyutexaminerade läkarna tolkade frågan som hur väl förberedda de kände sig för att påbörja forskarutbildning eller på annat sätt delta i forskning. Sammantaget har 69 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. och ligger något bättre än övriga med 80 respektive 78 procent positiva svar medan ligger lägre än övriga med 54 procent positiva svar. 17

18 Att arbeta som läkare Fråga 8: I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att arbeta som läkare? Diagram 12, Fördelning av svar fråga 8 3,3% 35,6% 41,1% 17,8% 2,7% 37,8% 41,9% 16,2% 9,0% 26,9% 40,3% 22,4% 7,7% 32,1% 48,7% 11,5% 3,0% 39,4% 43,9% 13,6% 4,3% 28,7% 51,1% 14,9% 5,1% 33,2% 44,8% 15,9% Tabell 13: Medelvärde av fråga 8 4,69 4,69 4,73 4,64 4,68 4,74 4,69 Detta är den mest övergripande frågan, som avser att utgöra ett samlat mått på hur väl utbildningen har förberett studenterna för yrkeslivet som läkare. Frågan kopplar till examensordningens inledande mål För läkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fodras för att få behörighet som läkare. Alumnbarometern från Lund har en liknande fråga om att Yrkesmässigt fungera som läkare medan den fakultetsövergripande alumnenkäten frågade I vilken grad du kände dig förberedd inför läkaryrket efter grundutbildningen. Resultaten för denna fråga är mycket positiva och skillnaderna mellan lärosätena små. Sammantaget har 94 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan och andelen som har angivit något av de två mest positiva alternativen ligger som lägst på 58 och som högst på 66 procent. 18

19 Kvaliteten på den kliniska handledningen Fråga 9: Hur bedömer du kvaliteten på den kliniska handledningen under läkarutbildningen? Medelvärde angivna procenttal i respektive kategori fråga otillräcklig kvalitet Tillräcklig kvalitet Hög Kvalitet Ange i procent hur stor andel av handledningen som hållit hög kvalitet, tillräcklig kvalitet respektive otillräcklig kvalitet. Tabell 14: Medianvärden av fråga 9 Otillräcklig Tillräcklig Hög Testning av enkätfrågorna visade att de nyutbildade läkarna ansåg det vara svårt eller omöjligt att ge ett samlat omdöme om kvaliteten på den kliniska handledningen. En återkommande kommentar var att kvaliteten på handledningen skilde sig stort mellan olika placeringar. Frågan omformulerades därför efter testningen så att respondenterna fick ange hur stor andel av den kliniska handledningen som de ansåg hållit hög kvalitet, tillräcklig kvalitet respektive otillräcklig kvalitet. Svaren angavs i procent i fritext. Som framgår ovan har de tidigare studenterna för samtliga lärosäten angivit att mellan en femtedel och en fjärdedel av den kliniska handledningen ha hållit otillräcklig kvalitet. 19

20 Kvaliteten på kunskapskontrollerna Fråga 10: Hur bedömer du sammantaget kvaliteten på kunskapskontrollerna under läkarutbildningen? Diagram 14 Fördelning av svar fråga 10 9,0% 21,3% 41,6% 25,8% 2,2% 5,4% 10,8% 14,9% 28,4% 28,4% 12,2% 9,1% 9,1% 21,2% 27,3% 28,8% 4,5% 11,5% 15,4% 41,0% 28,2% 6,1% 25,8% 34,8% 28,8% 4,5% 6,4% 12,8% 18,1% 37,2% 20,2% 5,3% 10,2% 19,1% 35,9% 26,1% 4,9% 1= Mycket låg kvalitet och 6= Mycket hög kvalitet Tabell 15: Medelvärde av fråga 10 Kvinnor 3,93 4,25 3,81 4,17 4,12 3,81 4,02 Män 3,86 3,54 3,67 3,49 3,88 3,44 3,65 3,91 4,00 3,71 3,85 4,00 3,68 3,85 Fråga 9, 10 och 11 kopplar inte på samma sätt som övriga frågor till hur väl utbildningen förberett de enskilda individerna för framtida arbete som läkare. Istället frågar vi efter kvalitet i genomförandet av utbildningen. Eftersom respondenterna här bedömer lärosätenas arbete utan direkt koppling till sin egen kompetens kan man förvänta sig att svaren blir något mer negativa än för övriga frågor. Sammantaget har 67 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. och ligger något bättre än övriga med 80 respektive 78 procent positiva svar medan ligger något lägre än övriga med 54 procent positiva svar. Vid, och har de kvinnliga respondenterna varit påtagligt mer positiva i sina svar än de manliga. 20

21 Hur långt ifrån en perfekt utbildning Fråga 11: Föreställ dig den perfekta läkarutbildningen i alla avseenden. Ange hur långt ifrån eller hur nära denna perfekta utbildning du tycker att din läkarutbildning låg. Fördelning av svar fråga 11 6,7% 21,3% 56,2% 15,7% 12,2% 18,9% 50,0% 13,5% 2,7% 4,5% 24,2% 47,0% 22,7% 9,0% 25,6% 52,6% 12,8% 7,7% 23,1% 58,5% 10,8% 7,5% 20,4% 53,8% 16,1% 8,1% 22,2% 53,1% 15,1% 1= Mycket långt ifrån och 6= Kan inte komma närmare Tabell 16: Medelvärde av fråga 11 3,81 3,68 3,85 3,69 3,72 3,74 3,74 Frågan är hämtad från den fakultetsövergripande alumnenkäten, som dock innehöll en insprängd exemplifiering (- kompetensmål, innehåll, arbetsformer, krav på egen arbetsinsats, examinationer mm.) och hade en nio-gradig skala för svarsalternativen. Skillnaderna mellan lärosätena är mycket små, och över hälften av respondenterna har valt samma svarsalternativ (alternativ 4). Sammantaget har 69 procent av respondenterna valt något av de tre positiva svarsalternativen på den sex-gradiga skalan. 21

22 4 Avslutande kommentarer I den här rapporten presenteras resultaten från Läkarförbundets enkät om grundutbildningens kvalitet 2013 utan någon utförlig analys eller diskussion. Syftet är att göra resultaten tillgängliga för alla som är engagerade i läkarutbildningen. Några korta kommentarer om resultaten är ändå på sin plats. För det första är det glädjande att över 90 procent av de som har svarat på enkäten säger att läkarutbildningen har givit dem goda förutsättningar för att arbeta som läkare. Även frågan om att diagnosticera och behandla vanligt förekommande tillstånd har mycket positiva svar oavsett var i landet respondenterna har läst. De mer blandade resultaten när det gäller att diagnosticera och inleda behandling av akuta tillstånd stämmer dock till eftertanke, och det kan finnas anledning för berörda lärosäten att se över detta område. Frågan om samverkan med andra yrkesgrupper i vårdarbetet har fått en särskilt aktualitet i och med att det är på detta område som Universitetskanslersämbetet har bedömt att läkarutbildningarna vid Göteborgs universitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet brister. Dessa lärosäten är också de som har lägst resultat på denna fråga i vår undersökning, även om avståndet resultaten för Karolinska Institutet och Lunds universitet inte är enormt. När det gäller frågan om förbättringsarbete ligger resultaten för samtliga lärosäten utom Linköpings universitet anmärkningsvärt lågt. Examensordningens målformuleringar om förbättringsarbete är visserligen väldigt högt ställda, men här frågas mer anspråkslöst om i vilken grad läkarutbildningen har givit goda förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete i sjukvården. Mer än en fjärdedel av de tillfrågade har valt svarsalternativ 1 eller 2 på den sexgradiga skalan och på flera lärosäten har två tredjedelar av de tillfrågade valt något av svarsalternativen 1-3. Även frågan om kvaliteten på den kliniska handledningen stämmer till eftertanke. För samtliga lärosäten gäller att de tidigare studenterna har angivit att mellan en femtedel och en fjärdedel av den kliniska handledningen ha hållit otillräcklig kvalitet. Läkarförbundet avser att upprepa undersökningen på regelbunden basis, för att kunna följa utvecklingen mellan åren. 22

23 5 Referenser Högskoleförordningen (SFS 1993:100), Bilaga 2 Examensordningen För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) De medicinska fakulteternas gemensamma alumnenkät till tidigare läkarstudenter, 2008 Alumnbarometern Medicinska fakulteten, Lunds universitet. AT-läkares syn på sin grundutbildning. Enkätundersökning från Programrådet för läkarprogrammet i Umeå. Umeå universitet, 2012 Bilaga 1 Ledamöter i UFO Eva Engström, ordförande Magnus Andersson, Specialitetsföreningarna Britt Bergström, Distriktsläkarföreningen Emma Furberg, Medicine studerandes förbund Åke Reimer, Svensk privatläkarförening Emma Spak, Sveriges yngre läkares förening David Svaninger, Sveriges yngre läkares förening Evita Zoucas, Sjukhusläkarna Thomas Brännström, adjungerad från centralstyrelsen 23

24 Läkarutbildningens kvalitet Enkät till dig som tagit läkarexamen 2013 Du kan också besvara enkäten på Användar-ID: Lösenord: 1. Vid vilket universitet har du tagit din läkarexamen? Göteborgs universitet Karolinska Institutet Linköpings universitet Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet 2. Har du bytt studieort under din läkarutbildning? Ja Nej Om du svarat nej: gå vidare till fråga Om du har bytt studieort: Var påbörjade du läkarutbildningen? Göteborgs universitet Karolinska Institutet Linköpings universitet Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet Utomlands, ange land: Lärosäte: Hur många terminer läste du vid det universitet där du påbörjade din läkarutbildning? 4. Har du arbetat kliniskt som underläkare? Nej, inte alls Ja, mindre än en månad Ja, mer än en månad

25 5. I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att: diagnostisera och behandla vanligt förekommande sjukdomstillstånd? diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd? initiera och genomföra hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete? 6. I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att: kommunicera med och förmedla relevant information till patienter och anhöriga? hantera emotionellt svåra patientsituationer? samarbeta med andra yrkesgrupper i vårdarbetet? utöva ett bra ledarskap i vårdarbetet? 7. I vilken grad tycker du att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att: söka och kritiskt värdera information? fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet? bedriva förbättringsarbete inom sjukvården? bedriva forskning? 8. I vilken grad tycker du sammantaget att läkarutbildningen har gett dig goda förutsättningar för att arbeta som läkare?

26 9. Hur bedömer du kvaliteten på den kliniska handledningen under läkarutbildningen? Ange i procent hur stor andel av handledningen som hållit hög kvalitet, tillräcklig kvalitet respektive otillräcklig kvalitet. Hög kvalitet Tillräcklig kvalitet Otillräcklig kvalitet Total % % % 100% Möjlighet till kommentarer 10. Hur bedömer du sammantaget kvaliteten på kunskapskontrollerna under läkarutbildningen? 1= Mycket låg kvalitet och 6= Mycket hög kvalitet Möjlighet till kommentarer 11. Föreställ dig den perfekta läkarutbildningen i alla avseenden. Ange hur långt ifrån eller hur nära denna perfekta utbildning du tycker att din läkarutbildning låg. 1= Mycket långt ifrån och 6= Kan inte komma närmare Möjlighet till kommentarer Tack för att du har tagit dig tid att besvara enkäten!

27

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2016

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2016 Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2016 RAPPORT Januari 2017 Sveriges läkarförbund 2017 Sofia Rydgren Stale, ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse och ordförande i Läkarförbundets

Läs mer

Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet

Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet Medicin och samhälle Hur bra är vi? En utvärdering av läkarutbildningens kvalitet Läkarförbundet gjorde hösten 2000 en enkätundersökning där redan färdiga läkare tillfrågades om hur de skattar värdet av

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Enkät om läkarutbildningen till nyutexaminerade 2003/2004

Enkät om läkarutbildningen till nyutexaminerade 2003/2004 Enkät om läkarutbildningen till nyutexaminerade 00/00 Resultatsammanställning Sammanställningen utförd vid December Enheten för medicinsk pedagogik 00 Box 7 00 Lund Enkäten En enkät om läkarutbildningens

Läs mer

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 2016-06-04 Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 Sammanfattning Under 2012-2013 genomfördes en utredning av professor Stefan Lindgren som syftade till att ge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Hur viktig en del inom utbildningen är värderas alltid högre än hur bra den är

Hur viktig en del inom utbildningen är värderas alltid högre än hur bra den är Göran Thomé, filosofie doktor, universitetslektor (goran.thome@bma.lu.se) Anna Arstam, filosofie magister, utbildningsadministratör; båda enheten för medicinsk pedagogik Stefan Lindgren, professor, prodekanus,

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Susanna Lindenskoug 08-563 086 61 susanna.lindenskoug@uka.se Till rektor Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Sammanfattning. Läkarutbildningsutredningen föreslår följande förändringar i läkarutbildningen:

Sammanfattning. Läkarutbildningsutredningen föreslår följande förändringar i läkarutbildningen: Sammanfattning Läkarutbildningsutredningen föreslår följande förändringar i läkarutbildningen: Att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års studier (360 högskolepoäng) och att studenten

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen Medicinska fakultetsstyrelsen fastställde 7 december 2004 följande riktlinjer för läkarutbildningen:

Riktlinjer för utbildningen Medicinska fakultetsstyrelsen fastställde 7 december 2004 följande riktlinjer för läkarutbildningen: Medicinska fakultetsstyrelsen 1 Läkarprogrammet (Master of Science in Medicine) 330 högskolepoäng Nivå A MALÄK Programbeskrivning Syfte och progression: Programmet syftar till att utbilda läkare som har

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme

Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Utbildningsplan för logopedprogrammet 240 högskolepoäng Speech and Language Pathology Programme Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för logopedprogrammet,

Läs mer

Medicinska fakultetsstyrelsen fastställde 7 december 2004 följande riktlinjer för läkarutbildningen:

Medicinska fakultetsstyrelsen fastställde 7 december 2004 följande riktlinjer för läkarutbildningen: 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Läkarprogrammet 330 högskolepoäng (hp) Nivå A MALÄK Programbeskrivning Syfte och progression: Programmet syftar till att utbilda läkare som har kompetens och trygghet i

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapsprogrammet, 80 poäng Study Programme in Public Health Sciences, 80 credits (120 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-06-04 Utbildningsplan för

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Supplementary Education for Physicians with Foreign Degrees MKULA Gäller från: 2016 HT Utbildingsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp. Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits FSM-2, p23 1(6) Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits MGBX2 Gäller från: vårterminen 2018 Utbildningsplan

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), VT16 respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 57,89 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat

Läs mer

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 hp. Midwifery Programme, 90 credits. Gäller från: vårtermin 2017

Barnmorskeprogrammet, 90 hp. Midwifery Programme, 90 credits. Gäller från: vårtermin 2017 1(8) Barnmorskeprogrammet, 90 hp Midwifery Programme, 90 credits Gäller från: vårtermin 2017 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Diarienummer 2016-01575 Fastställandedatum

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Klinisk handledningsundersökning

Klinisk handledningsundersökning Klinisk handledningsundersökning Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar 2014 Martina Bergström, studenthandläggare martina.bergstrom@slf.se Vilgot Lagergren, ledamot förbundsstyrelsen vilgot.lagergren@slf.se

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Bakgrund En alumnienkät inspirerad av UK-ämbetets alumnienkät skickades ut januari 2016 till de två senaste årskullarna på KI:s psykologprogram.

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Public Health Sciences, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2004-09-01.

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Vad säger studenterna om läkarutbildningen? Bilaga till Läkarutbildningen i Sverige hur bra är den?

Vad säger studenterna om läkarutbildningen? Bilaga till Läkarutbildningen i Sverige hur bra är den? Vad säger studenterna om läkarutbildningen? Bilaga till Läkarutbildningen i Sverige hur bra är den? Vad säger studenterna om läkarutbildningen? Bilaga till Läkarutbildningen i Sverige hur bra är den? Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Programme in Dietetics

Programme in Dietetics d-nr G2174714/06 Utbildningsplan för Dietistprogrammet 180/240 högskolepoäng Programme in Dietetics Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer