Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Blekinge tekniska högskola att utfärda kandidatexamen i datavetenskap. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda kandidatexamen i datavetenskap. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: Anders Haraldsson från Linköpings universitet, Gion Koch Svedberg från Högskolan i Malmö, Henrik Engström från Högskolan i Skövde, Jörgen Hansson från Högskolan i Skövde, Stefan Lindskog från Karlstads universitet, Veronica Gaspes från Högskolan i Halmstad. Underlag för bedömningen har varit lärosätets redogörelse som begärdes in av sakkunniggruppen. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Ulrika Thafvelin i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman och tillförordnade avdelningschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Ulrika Thafvelin Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(4) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Blekinge tekniska högskola Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Datavetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: I utvärderingen av data it medieteknik (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet. I ett flertal av de självständiga arbetena finns få relevanta vetenskapliga referenser. Ett stort antal självständiga arbeten visar på bristfällig metod eller saknar beskrivning av metoder. Arbetena visar att studenterna har fördjupade kunskaper inom någon del av området, men orientering om aktuella forskningsfrågor är bristande. Övriga underlag föranleder ingen annan bedömning, trots att man i självvärderingen och intervjuerna visade på vissa styrkor i dessa avseenden, bland annat genom beskrivningen av hur studenterna tränas i de olika momenten i genomförandet av stora projekt. (i) Studenterna har inte erhållit tillräcklig kunskap i forskningsmetodik. De saknar fördjupade kunskaper om aktuella forskningsfrågor i datavetenskap samt tillräcklig träning i vetenskapligt skrivande, när de påbörjar sina självständiga arbeten. (ii) Studenterna har inte fått tillräckligt stöd när de genomför sina självständiga arbeten och den fortlöpande kvalitetssäkringen av arbetena har varit bristande. (i) Det har genomförts förändringar av utbildningsplanerna för de två programmen IT-säkerhet och spelprogrammering. I båda programmen har en kurs i forskningsorientering om 2 högskolepoäng och en kurs i forskningsmetodik inom datavetenskaper om 7,5 högskolepoäng införts. Kurserna ger en orientering om aktuell forskning inom datavetenskap samt introducerar vetenskapliga metoder och vetenskapligt skrivande. (ii) För de självständiga arbetena har en ny kursplan tagits fram och en ny process implementerats. För att stödja såväl studenter som handledare i processen kring de självständiga arbetena har en grupp disputerade handledare tagit fram ett antal bedömningskriterier. Studenterna deltar också i en föreläsningsserie som bland annat

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(4) (iii) behandlar referenshantering, vetenskapliga referenser och informationssökning i databaser. Vidare har en bedömargrupp, som utvärderar studenternas projektplaner och examensarbeten, införts. Andelen seniora lärare har ökat jämfört med när självvärderingen skrevs. Numera är bland annat åtta professorer involverade i undervisningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: I utvärderingen av data it medieteknik (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Det förekommer en stor variation i måluppfyllelsen där flera arbeten visar på bristande måluppfyllelse medan andra på mycket hög. Studenterna visar bristande måluppfyllelse vad gäller att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. I vissa fall saknas det helt en kritisk diskussion i arbetena. Självvärderingen och intervjuer föranleder ingen annan bedömning. (i) Studenterna har inte fått tillräcklig träning i och insikt i behovet av kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningsätt innan de påbörjar sina självständiga arbeten. (ii) Studenterna har inte fått tillräckligt stöd när de genomför sina självständiga arbeten samt att kvalitetssäkring av avsnitt i arbetena där studenterna för en kritisk diskussion har varit otillräcklig. (i) Förändringar i utbildningsplanerna för de två programmen som leder fram till examen samt införandet av kurserna i forskningsorientering och forskningsmetodik ger studenterna fler tillfällen till träning i, och insikt i behovet av, kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningsätt. (ii) Förändringar av kursplanen för rutiner kring de självständiga arbetena, införandet av en ny process, nya bedömningskriterier/bedömningsmallar och en bedömargrupp, ger studenterna ökat stöd och bidrar starkt till förbättrad kvalitetssäkring och mindre variation i måluppfyllelse. (iii) Utökning av antalet seniora handledare förbättrar kvalitetssäkringen för de självständiga arbetena.

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(4) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Motivering: I utvärderingen data it medieteknik (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas skriftliga förmåga. Flertalet av arbetena visar på svagheter vad gäller att diskutera problem och lösningar på ett adekvat sätt. Självvärderingen beskriver att den muntliga färdigheten övas och examineras framförallt i samband med projekt och genomförandet av det självständiga arbetet på ett sätt som gör det troligt att den delen av målet uppfylls. Självvärderingen och intervjuerna indikerar till viss del att studenterna uppnår förmågan till dialog med olika grupper. (i) Studenterna har inte fått tillräcklig träning i vetenskapligt skrivande innan de påbörjar sina självständiga arbeten. (ii) Studenterna har inte fått tillräcklig hjälp och handledning vad gäller att diskutera problem och lösningar när de skrivit sina självständiga arbeten. (iii) Kvalitetssäkringen av studenternas förmåga att diskutera problem och lösningar har varit otillräcklig under processen med de självständiga arbetena. (i) Förändringen av utbildningsplanerna för de två programmen som leder fram till examen och införandet av kurserna i forskningsorientering samt forskningsmetodik ger studenterna träning i vetenskapligt skrivande. I forskningsorienteringskurserna skriver studenterna dels ett referat av en vetenskaplig artikel, dels bedömer de ett antal vetenskapliga artiklar med hjälp av en bedömningsmall. Studenterna får också träna sig i muntlig presentation. (ii) Utökning av antal seniora handledare i utbildningen ger studenterna bättre stöd under deras självständiga arbeten. Ett ökat antal seniora handledare bidrar också till förbättrad kvalitetssäkring av de självständiga arbetena genom att handledarna har lång erfarenhet av att tolka och bedöma den typ av utvärderingskriterier som finns i de nya bedömningsmallarna.

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(4) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: I utvärderingen av data it medieteknik (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Majoriteten av arbetena visar på svagheter bland annat avseende referenser till vetenskapliga artiklar. Självvärderingen och intervjuerna föranleder ingen annan bedömning avseende vetenskapliga aspekter men indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. Med hänsyn taget till svagheterna i de självständiga arbetena bedöms dock måluppfyllelsen vara bristande. (i) Studenterna har inte fått tillräcklig träning i vetenskapligt skrivande i allmänhet och i att referera till relevant vetenskaplig litteratur i synnerhet. (ii) Studenterna har inte fått tillräcklig hjälp och handledning när de har genomfört sina självständiga arbeten, speciellt med avseende på hantering av vetenskapliga referenser och bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. (iii) Kvalitetssäkringen med avseende på hantering av vetenskapliga referenser och bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter har varit otillräcklig under processen med de självständiga arbetena. (i) Förändring av utbildningsplanerna för de två programmen som leder fram till examen och införandet av kurserna i forskningsorientering samt forskningsmetodik för datavetenskaper medför att studenterna får fler möjligheter att träna vetenskapligt skrivande i allmänhet och att referera till relevant vetenskaplig litteratur i synnerhet. (ii) Ett ökat antal seniora handledare ger studenterna bättre stöd i samband med de självständiga arbetena. De seniora handledarna har lång erfarenhet av handledning och därmed bra förutsättningar för att ge studenterna stöd i processen med de självständiga arbetena.

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet?

Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? UFV 2012/2051 Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? En uppföljning vid Uppsala universitet av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014 Första omgången Annika Lundmark Maivor

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012 Rapport 2012:28 R Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012 www.hsv.se Rapport 2012:28 R Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna

Läs mer