Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar"

Transkript

1 Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1

2 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system i vården i en ökande omfattning. Det behövs väl fungerande system som stödjer omvårdnadsarbetet och som har fokus på den enskilde patientens/vårdtagarens behov och säkerhet. Undersökningen syftar till: att få en bild av kunskaperna kring vårdinformatik bland nyutbildade sjuksköterskor att få en bild av hur högskolorna/universiteten ser på vårdinformatik som en del av grundutbildningen till sjuksköterska Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 2

3 Bakgrund och syfte Två separata enkäter har skickats till två olika målgrupper: Medlemmar i Vårdförbundet som tagit sin sjuksköterskeexamen under de senaste två åren Programansvariga för grundutbildningen på landets högskolor och universitet. Undersökningarna har genomförts av Vårdförbundet i samarbete med: Svensk sjuksköterskeförening Sektionen för omvårdnadsinformatik Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan Dalarna Örebro Universitet Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 3

4 Några slutsatser Närmare 9 av 10 nyutbildade sjuksköterskor anser att vårdinformatik bör ingå som en del i grundutbildningen till sjuksköterska Av programansvariga på högskolor och universitet instämmer närmare 70 procent i hög utsträckning i påståendet att kunskaper om vårdinformatik bör vara en viktig del i grundutbildningen till sjuksköterska Drygt 30 procent av de svarande instämmer bara i viss utsträckning i påståendet Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 4

5 Några slutsatser 48 procent av de programansvariga på högskolor och universitet instämmer i hög utsträckning i påståendet att vårdinformatik är en viktig del i grundutbildningen till sjuksköterska Samtidigt bör noteras att hela 50 procent enbart instämmer i viss utsträckning Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 5

6 Några slutsatser 26 procent av de nyutbildade sjuksköterskorna instämmer helt i påståendet att de under utbildningen har fått goda kunskaper i de ITsystem (exempelvis journalsystem) som används i vården Men endast 13 procent instämmer helt i påståendet att de under utbildningen har fått en god kunskap om hur IT-system stödjer vårdens processer Få nyutbildade sjuksköterskor anser också att de har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna använda IT-baserade kliniska beslutssystem Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 6

7 Några slutsatser Det finns endast marginella eller inga skillnader i svaren från de nyutbildade sjuksköterskor som har fått sin utbildning på högskolor/universitet som har angivit att vårdinformatik är en viktig del av grundutbildningen jämfört med svaren från de har fått sin utbildning på övriga lärosäten Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 7

8 Vad säger de nyutbildade sjuksköterskorna om IT i vård och omsorg i grundutbildningen? Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 8

9 Närmare 9 av 10 svarande menar att IT i vård och omsorg ska ingå som en del i grundutbildningen till sjuksköterska. Anser du att IT i vård och omsorg ska ingå som en del i grundutbildningen till sjuksköterska? Ja 88 Nej 4 Vet ej/kan ej bedöma 8 Antal poäng teori: 6,5 (genomsnittsvärde) Antal poäng praktik: 6,5 (genomsnittsvärde) Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 9

10 Vårdinformatik i grundutbildningen Under min grundutbildning till sjuksköterska: fanns tillgång till dator på min högskola/universitet när jag behövde det fick jag goda kunskaper i att söka information om forskningsresultat med hjälp av IT fick jag goda kunskaper i att använda forskningsresultat som grund för evidensbaserad vård fick jag goda kunskaper om de regelverk kring sekretess som gäller vid hantering av patientinformation utgjorde IT i vård och omsorg ett tydligt inslag i de campusförlagda delarna av utbildningen utgjorde IT i vård och omsorg ett tydligt inslag i de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen fick jag goda kunskaper i de IT-system (exempelvis. journalsystem) som används i vården fick jag goda kunskaper i datasäkerhet fick jag goda praktiska kunskaper om hur IT-system stödjer vårdens processer fick jag goda teoretiska kunskaper om hur IT-system stödjer vårdens processer utgjorde patientutbildning med hjälp av IT en del av utbildningen Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 10

11 Vårdinformatik i grundutbildningen På min arbetsplats deltar jag i verksamhetens utveckling tack vare de IT-kunskaper jag fick under min grundutbildning till sjuksköterska Instämmer helt 7 Instämmer delvis 46 Instämmer inte alls 38 Vet ej/kan ej bedöma 8 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 11

12 Kunskaper i Vårdinformatik Jag har tillräckliga kunskaper för att obehindrat kunna använda: Elektronisk patientjournal 92 Elektroniska system för remisser och svar 74 IT-system fö r läkemedelshantering (t ex beställning, o rdinatio n, fö rskrivning) IT-system fö r vårdplanering IT-system fö r utskrivningsplanering 56 IT-baserade vägledande riktlinjer (t ex standardvårdplaner) 42 IT-system för uppföljning av vårdens resultat 33 IT-baserade kliniska beslutssystem 15 IT-system för patientutbildning 13 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 12

13 Hur har du förvärvat dina kunskaper? Genom tidigare högskoleutbildning. Skolan har endast lärt mig söka forskningsresultat. Lärt mig datorsystemen på praktiken och via arbetsgivare. Delvis lärt före sjusköterskeexamen, då jag arbetat som undersköterska. Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 13

14 IT-system och vårdtagarens säkerhet De IT-system som används på min arbetsplats bidrar till att öka säkerheten för vårdtagaren Instämmer helt 44 Instämmer delvis 47 Instämmer inte alls 2 Vet ej/kan ej bedöma 6 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 14

15 IT-system och omvårdnadsarbetet De IT-system som används på min arbetsplats är ett bra stöd för mig i omvårdnadsarbetet i samband med: Dokumentation i patientjournalen Användning av elektroniska system för remisser och svar Läkemedelshantering (t ex beställning, ordination, förskrivning) Vårdplanering Utskrivningsplanering Vårdmötet för att ge mig en helhetsbild av patientens vårdsituation/historia Uppföljning av vårdens resultat Vårdmötet för att uppnå ett vårdmöte med god kvalitet Kliniska beslut (t ex påminnelser eller stöd för val av bedömningsinstrument) Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls IT-systemet används ej på min arbetsplats Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 15

16 Bakgrund Svarsfrekvens: 56 Undersökningsperiod: Metod: e-post Urval: slumpvis utvalda yrkesverksamma sjusköterskor, medlemmar i Vårdförbundet, examinerade under de senaste två åren Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 16

17 Bakgrund Bakgrundsvariabler respondenter Är du kvinna 86 man 14 Ålder under 30 år år år år 0 60 år äldre 0 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 17

18 Bakgrund Bakgrundsvariabler respondenter Sektor Landsting 86 Kommun 11 Stat 0 Privat 3 Arbetar inom Primärvård 3 Sjukhusvård 85 Äldrevård 9 Annat 3 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 18

19 Bakgrund På vilket universitet/högskola gick du din grundutbildning till sjuksköterska 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Karlstads universitet Karolinska institutet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet M almö högskola M ittuniversitetet M älardalens högskola Röda Korsets högskola Sophiahemmet högskola Umeå universitet Uppsala universitet Växjö universitet Örebro universitet Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 19

20 Vad säger de programansvariga för grundutbildningen om undervisningen i vårdinformatik på deras universitet/högskola? Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 20

21 Vårdinformatik i grundutbildningen Anser du att kunskaper om vårdinformatik bör vara en viktig del i grundutbildning till sjuksköterska? I hög utsträckning 68 I viss utsträckning 32 I liten utsträckning 0 Inte alls 0 Vet ej/kan ej bedöma 0 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 21

22 Vårdinformatik i grundutbildningen Anser du att kunskaper om vårdinformatik är en viktig del av grundutbildningen till sjuksköterska? I hög utsträckning 46 I viss utsträckning 50 I liten utsträckning 4 Inte alls 0 Vet ej/kan ej bedöma 0 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 22

23 Vårdinformatik i grundutbildningen Innefattar grundutbildningen till sjuksköterska på din högskola/ditt universitet: inslag av etiska aspekter, säkerhet o ch integritet ko pplat till vårdinformatik inslag av termino lo giarbete o ch standardiserat språk inslag av hur samspelet människa-maskin påverkar vårdandet kurs i grundläggande dato rkunskap kurs i vårdinfo rmatik Ja Nej Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 23

24 Tillgång till e-post, Internet och datorer på högskolorna/universiteten Har studenterna i tillräcklig omfattning tillgång till: E-post 100 Internet 100 Datorer Ja Nej Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 24

25 Vilka typer av system och program används under grundutbildningen till sjuksköterska? I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Informationssökning i olika databaser, exempelvis bibliotekssystem ingår som en integrerad del i utbildningen Word eller liknande ordbehandlingssystem används regelbundet i utbildningen PowerPoint eller liknande presentationsprogram används regelbundet i utbildningen Excel eller liknande kalkylprogram används regelbundet i utbildningen Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 25

26 Vilka system kommer studenterna i kontakt med på den verksamhetsförlagda utbildningen? Elektro nisk patientjo urnal 100 Elektroniska system för remisser och svar 86 IT-system fö r läkemedelshantering (t ex beställning, o rdinatio n, förskrivning) IT-system för samordnad vårdplanering IT-system för utskrivningsplanering 73 IT-baserade vägledande riktlinjer (t ex standardvårdplaner) 50 IT-system för administrativt arbete 41 IT-system för patientutbildning 41 IT-system för uppföljning av vårdens resultat 27 IT-baserade kliniska beslutssystem 23 IT-system för ekonomi 9 Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 26

27 Inställningen till vårdinformatik på högskolorna/universiteten på min högskola/mitt universitet: uppmuntrar vi IT-stöd i grundutbildningen till sjuksköterska ,0 finns en positiv syn på vårdinformatik som en del i grundutbildningen till sjuksköterska ,5 finns särskild kompetens i lärarkollegiet kring vårdinformatik ,5 finns forskning med anknytning till vårdinformatik ,2 finns samarbete med arbetsliv/företag för att kunna erbjuda studenterna tillgång till olika tekniska lösningar, exempelvis journalsystem ,0 finns särskilda medel avsatta för att arbeta med vårdinformatik , Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Vet ej/kan ej bedöma Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 27

28 Bakgrund Svarsfrekvens: 26 av totalt 27 högskolor/universitet i landet med grundutbildning till sjusköterska Undersökningsperiod: Metod: e-postenkät Urval: Programansvariga för grundutbildningen till sjuksköterska på respektive högskolor/universitet Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 28

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer