Konsekvenser när bidraget inte täcker behoven fullt ut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser när bidraget inte täcker behoven fullt ut 2013"

Transkript

1 Konsekvenser när bidraget inte täcker behoven fullt ut 2013 En uppföljning av konsekvenserna av att ansökningarna om särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor överstiger tillgängliga medel Joakim Grausne

2 ALL 2013/1378 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Avgränsning... 2 Genomförande... 3 Begreppsdefinitioner... 4 Resultat... 5 Behovet och kostnadstäckningen... 5 Konsekvenser... 7 Skolan... 7 Deltagarna Sammanfattande diskussion Bilaga 1. Enkät A Bilaga 2. Enkät B Bilaga 3. Synpunkter på förändrade administrativa rutiner Beställningsnummer:

3 Inledning Under ett flertal år har det ansökta beloppet av det särskilda utbildningsstödet (SUS) till stödpersoner vid folkhögskolorna överstigit anslaget storlek. Som en följd av detta genomförde specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) under en uppföljning i syfte att belysa vilka konsekvenser detta fått för folkhögskolorna. 1 I uppföljningen framkom bland annat att många folkhögskolor hittills hade kunnat undvika negativa konsekvenser för deltagarna genom att ta medel från annan verksamhet. Samtidigt uppgav en majoritet att de framöver, om kostnadstäckning fortsätter vara låg, i mindre utsträckning (eller inte alls) kommer erbjuda utbildningar för personer med omfattande stödbehov. Behovet av statsbidraget har sedan dess fortsatt att vara större än tilldelat anslag. Mot bakgrund av det och vad som framkom i den tidigare uppföljningen har myndigheten funnit det motiverat att återigen belysa konsekvenserna för folkhögskolorna och deltagarna. Syfte Undersökningens övergripande syfte är att belysa konsekvenserna för folkhögskolorna och indirekt för deltagarna av att folkhögskolorna endast beviljades en begränsad del av de medel de ansökt för stödperson under Ett ytterligare syfte har varit att belysa bidragsmottagarnas upplevelser av några förändrade rutiner gällande bidragets hantering. Detta syfte redovisas separat i bilaga 3. Avgränsning Särskilt utbildningsstöd kan beviljas till kostnader för stödpersoner och övriga stödinsatser. I denna uppföljning kommer dock endast bidraget till stödpersoner beröras eftersom det är konsekvenserna av detta bidrags förhållandevis låga kostnadstäckning som är uppföljningens huvudsakliga syfte. Eftersom även mottagarna av bidraget till övriga stödinsatser berörs av de förändrade rutinerna kommer deras upplevelser dock ingå avsnittet där detta berörs (se bilaga 3). 1 Konsekvenser av minskad kostnadstäckning - En uppföljning av konsekvenserna av att ansökningarna om särskilt utbildningsstöd till folkhögskolor överstiger tillgängliga medel, Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011), ALL 2010/827 2

4 Genomförande Uppföljningen primära datakälla har varit materialet från en enkätundersökning som genomfördes under senare delen av Därutöver har uppföljningen utgått från befintlig statistik gällande bidraget samt statistik från Statistiska centralbyrån och Folkbildningsrådet. Enkätundersökningen skickades ut till rektorerna vid de 107 folkhögskolor som beviljats särskilt utbildningsstöd under år Eftersom inte alla folkhögskolor berördes av alla frågor skickades två versioner av enkäten ut. I den ena versionen ingick både frågor om konsekvenser av kostnadstäckningen och frågor om förändringar av bidraget hantering (se bilaga 1), i den andra ingick enbart frågor om förändringarna av hantering (bilaga 2). I båda enkäterna återfanns en avslutande fråga där respondenterna gavs möjlighet att lämna kommentarer eller synpunkter som inte berörts i någon annan fråga. Hela populationen, det vill säga rektorerna vid alla folkhögskolor som beviljats särskilt utbildningsstöd under 2013, fick svara på frågor om deras erfarenheter av bidragets förändrade hantering. Endast de (92) folkhögskolor som sökt bidrag till stödperson fick enkätversionen med frågor om konsekvenserna av att bidraget inte är helt kostnadstäckande. Enkäterna distribuerades som webbenkäter och sammanlagt gjordes tre påminnelser till båda grupperna. Nedan presenteras svarsfrekvensen för de två olika grupperna. Tabell 1. Svarsfrekvens Grupp Antal svar Antal respondenter Svarsfrekvens Folkhögskolor som sökt Särskilt utbildningsstöd år 2013 (population) Folkhögskolor som sökt Särskilt utbildningsstöd till stödpersoner år 2013 (subpopulation) % % Enkäterna består av både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna med fasta svarsalternativ har sammanställts och analyserats statistiskt. I analysen av frågorna med öppna svarsalternativ har kategorier och teman identifierats genom att studera svarens innehåll och se likheter med andra svar. 3

5 Begreppsdefinitioner Med ansökan menas den ansökan om särskilt utbildningsstöd som folkhögskolorna gör till SPSM årsvis. Ansökan innefattar uppgifter om de förmodade behoven av stödpersoner under det kommande året. I de sammanhang där belopp från ansökan anges används uppgifter från ansökningarna efter att SPSM gjort korrigeringar för uppenbara felaktigheter. Med deltagarveckor avses den definition av måttet som Folkbildningsrådet använder, nämligen antalet deltagare på en kurs multiplicerat med antalet kursdagar och därefter dividerat med fem. Med kostnadstäckning avses andelen av en insats kostnader som täcks av statsbidraget. 4

6 Resultat Statsbidraget särskilt utbildningsstöd beviljas till folkhögskolornas kostnader för stödpersoner och andra stödinsatser. Bidragets användning regleras i förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Stödpersonerna ger stöd till deltagare som har någon form av funktionsnedsättning. Stödet får enligt förordningen omfatta alla de funktioner som hör till den dagliga livsföringen som den studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses av någon annan part. 2 Tidigare undersökningar har visat att stödets former och innehåll skiljer sig mycket åt mellan folkhögskolorna. 3 I denna uppföljning har bidragsmottagarna fått svara på en fråga om när stödet ges. Alla (66) som svarat på frågan angav att stödet ges på skoltid och 60 procent angav dessutom att stödet därutöver ges i bostaden eller på fritiden. Behovet och kostnadstäckningen Det totala antalet deltagarveckor som deltagarna vid folkhögskolorna har legat stabilt runt cirka deltagarveckor de senaste sju åren. År 2013 är inte medräknat i tabell 2 eftersom ingen officiell statistik fanns att tillgå när denna rapport skrevs. Tabell 2. Deltagarveckor totalt och med stöd vid folkhögskolor År Folkhögskolor Deltagarveckor Index 2006 Med behov av stödperson (SUS) Deltagarveckor Index Det totala antal deltagarveckor för studenter som är i behov av stödperson har däremot ökat kraftigt under samma period. Andelen av det totala antalet deltagarveckor där deltagaren varit i behov av stödperson har ökat från 5 till 9 procent mellan 2006 och Detta förhållande mellan förskolornas totala underlag och 2 Förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd, 3 3 Se exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012 a) 5

7 gruppen som är behov av stödperson visar sig även om vi tittar på antalet deltagare. Tabell 3. Antalet deltagare vid folkhögskolorna 4 År Totalt antal deltagare Deltagare med funktionsnedsättning Deltagare med stöd från SUS Antal Index 2007 Antal Index 2007 Antal Index Medan det totala antalet deltagare och antalet deltagare med funktionsnedsättning minskat något sedan år 2007 har antalet deltagare med behov av stödperson ökat. Orsaken till denna ökning av deltagare med behov av stödperson går inte att utläsa ur materialet. Tydligt är dock att ökning är oberoende av förändringar i folkhögskolornas totala deltagarunderlag. Hur stor del av de kostnader för stödpersoner som folkhögskolorna ansöker om täcks då av statsbidraget? Tabell 4. Kostnadstäckning År % 85 % Kostnadstäckning Kostnadstäckningens variation % % % % År 2013 var första året då bidraget fördelades utifrån de redovisade kostnaderna folkhögskolan hade vid årets slut. Det medförde att kostnadstäckningen blev densamma för alla folkhögskolor. Tidigare år fördelades bidraget på folkhögskolornas ansökta belopp vilket innebar att kostnadstäckningen (med utgångspunkt från de faktiska kostnaderna) kunde variera kraftigt mellan folkhögskolorna. Som det framgår av tabellen var kostnadstäckningen förhållandevis hög 2012 vilket till viss del kan förklaras med att anslagskrediten utnyttjades detta år. Uppgifterna för 4 Antalet deltagare på vår- och höstterminen är sammanslaget. Samma elev kan således räknas två gånger om eleven har gått i folkhögskolan under båda terminen. Samma typ av dubbelräkning förekommer dock för alla mått i tabellen. 6

8 2011 avser endast höstterminen 2011 eftersom det i samband med övergången till kalenderårsansökningar genomfördes ett separat ansökningsförfarande för höstterminen. Konsekvenser Vilka konsekvenser får då det förhållande att anslaget inte räcker till för att täcka folkhögskolornas totala kostnader för stödpersoner? I följande avsnitt kommer både konsekvenser för folkhögskolan och deltagaren beskrivas, båda perspektiven belyses dock med svaren från folkhögskolorna. Avsnitten bygger enbart på uppgifter från enkätundersökningen. Skolan I enkätundersökningen gavs möjlighet att ange vilka konsekvenser den låga kostnadstäckningen hittills fått för verksamheten. Flera svarsalternativ kunde anges. Tabell 5. Vilka konsekvenser har årets låga kostnadstäckning avseende stödpersoner fått för er folkhögskola? Konsekvens Antal svarande Andel av svarande Medel från annan verksamhet har fått finansiera stödpersonerna 49 72,1 % Annan personal har övertagit delar av stödpersonernas arbetsuppgifter 19 27,9 % Försämrat kvaliteten på det stöd som ges till den aktuella målgruppen 16 23,5 % Nekat sökande plats eftersom stödinsatserna skulle bli för kostsamma 16 23,5 % Medel från externa finansiärer har täckt upp det som inte beviljats 15 22,1 % Förändrat kurser för att attrahera personer med mindre stödbehov 10 14,7 % Säga upp stödpersoner 7 10,3 % Ställa in planerade kurser 5 7,4 % Ingen 3 4,4 % Annat 1 1,5 % Av resultatet på frågan (som alla svarade på) framgår att 16 folkhögskolor valt att neka sökande plats eftersom stödinsatserna skulle blivit för kostsamma. Det framgår även att lika många folkhögskolor valt att försämra kvaliteten på det stöd som ges och fyra av dessa var folkhögskolor som även angett att de nekat sökande plats. Av de fem folkhögskolor som angett att de ställt in planerade kurser hade tre även nekat sökande plats. Nästan tre fjärdedelar av de svarande uppger att medel från annan verksamhet på folkhögskolan har täckt kostnaderna för stödpersoner när statsbidraget inte räckt till. I en kommentar framhålls att detta är en lösning som endast hjälper till viss del. 7

9 Vi får allt fler med stora behov, framförallt inom NPF. Vi vill att dessa personer ska klara sina studier på ett bättre sätt än de gjort tidigare i sina liv studier. Vi är deras 2:a,3:e,4:e chans och därför agerar vi så att vi överför från andra områden men kan inte överföra hur mycket som helst och då blir kvalitén även försämrad. I enkätundersökningen framkommer att en stor andel av folkhögskolorna valt att ta medel från annan verksamhet. Av de som svarat att de tagit medel från annan verksamhet uppger ungefär 25 procent att de dessutom sänkt kvaliteten på stödet. Nästan en fjärdedel av de svarande anger att medel från externa finansiärer har täckt upp kostnader som bidraget inte finansierat. I kommentarerna beskrivs detta som ett tillvägagångssätt som fungerar med vissa kommuner men inte alla. Vi har valt att försöka be "välvilliga" kommuner att finansiera del i vår verksamhet för de ungdomar mellan 18 och 21 år. Vi har märkt en viss skepsis men lyckligtvis också acceptans. Vi har sedan många år "tvingats" ta ut avgifter från många deltagares hemkommuner för att kompensera de kostnader vi inte får täckta från SPSM. Med [en] kommun har vi ett specialupplägg där vi i praktiken säljer utbildning till dem, inklusive assistens/handledning. Resultatet i enkätundersökningen uppvisar stora likheter med resultatet från enkätundersökningen som genomfördes år Skillnaderna i svarfördelningen mellan undersökningarna är så pass små att variationerna kan bero på vilka som valt att svara i de olika undersökningarna. Vilka konsekvenser tror då folkhögskolorna att en fortsatt låg kostnadstäckning kommer få för verksamheten och stödet till deltagarna? I en av frågorna i enkäten fick folkhögskolorna ta ställning till detta. Det var möjligt att ange flera svarsalternativ på frågan. Tabell 6. Vilka konsekvenser tror ni att en fortsatt låg täckning av kostnaderna för stödpersoner kommer att få framöver för er folkhögskola? Konsekvens Antal svarande Andel av svarande Medel från annan verksamhet får finansiera stödpersonerna 44 65,7 % Försämrat kvaliteten på det stöd som ges till den aktuella målgruppen 37 55,2 % Inte alls eller i mindre utsträckning erbjuda utbildningar för personer med omfattande stödbehov ,8 % Medel från externa finansiärer får täcka upp det som inte beviljats 26 38,8 % Säga upp stödpersoner 18 26,9 % Andra yrkesgrupper övertar delar av stödpersonernas arbetsuppgifter 16 23,9 % Annat. 3 4,5 % 8

10 Som det framgår av tabellen anger en stor andel av de 67 som svarande på frågan att de kommer fortsätta eller börja ta medel från annan verksamhet för att täcka de kostnader som inte täcks av bidraget. Flera folkhögskolor anger dock att detta inte är långsiktigt hållbar lösning. Att säga nej till någon som behöver komma till skolan finns inte med i vårt "tänk", men om skolan inte får ekonomisk täckning så finns det risk att vi kommer att hamna i den situationen att vi måste säga nej. Då vi har problem med finansieringen från huvudmannen kan flera alternativ tvingas fram. Ev. uppsägning, minskad kvalitet, vi kan knappast belasta övrig personal mer än vi gör. Det är viktigt att lärarna är lärare i första hand och kan ägna alla eleverna uppmärksamhet och inte bara de med problembilder. Över hälften av folkhögskolorna anger dessutom att de (förmodligen) kommer att sänka kvaliteten på stödet. Nästan hälften av folkhögskolorna anger att de i mindre utsträckning (eller inte alls) kommer erbjuda utbildningar för personer med omfattande stödbehov, men för folkhögskolor som profilerar sig som folkhögskolor där dessa grupper prioriteras är detta inte ett alternativ. Risken är att de folkhögskolor som möter deltagare med omfattande funktionsnedsättningar väljer att proritera andra delar av sin verksamhet då finansieringen är så dålig. För Furubodas del, då personer med funktionsnedsättning är vår prioriterade målgrupp, betyder det att vi än mer måste rekrytera deltagare med beviljad LASS. På grund av vår storlek och vår möjlighet att erbjuda stöd dygnet runt tar vi ett stort ansvar för målgruppen. Vi gör det då vi vill ge deltagarna möjligheten, men kan naturligtvis tvingas att göra omprioriteringar om det inte sker förändringar gällande finansieringen. Nästan 40 procent av de svarande uppger att de (förmodligen) kommer försöka att täcka kostnaderna med medel från andra finansiärer. Detta är ett större antal folkhögskolor som anger detta än antalet som redan i dag löser finansieringsproblemen med externa finansiärer. Flera folkhögskolor uppger dock även i detta sammanhang att detta inte är oproblematiskt eftersom det inte är säkert att exempelvis hemkommunerna är villiga att bidra ekonomiskt. Man kan försöka få hjälp av andra finansiärer, men detta är inte självklart att de ställer upp. Så långt det är möjligt kommer vi att försöka hitta andra medel (t ex från kommun), men den yttersta konsekvensen blir naturligtvis att vi kan bli tvingade att välja bort personer med stora behov. [ ] Så länge vi har ett gott samarbete med externa finansiärer så påverkar det inte verksamheten. VI VILL INTE SÄNKA KVALITETEN. Om samarbetet förändras i framtiden, så får det helt andra konsekvenser än idag. Då tvingas vi göra 9

11 nedskärningar i en verksamhet som vänder sig till de en av de målgrupper som behöver oss allra mest! Merparten de folkhögskolor som uppger att de ser andra finansiärer som en möjlig utväg uppger dock att detta inte är den enda åtgärd som de ser som möjlig. Nästan alla uppger att de även kan komma att få ta medel från annan verksamhet på folkhögskolan. Nästan hälften uppger dessutom att de eventuellt kommer bli tvungna att i mindre utsträckning erbjuda den aktuella målgruppen utbildning. Deltagarna Av de svarande uppger ungefär hälften att den låga kostnadstäckningen har fått begränsade eller inga konsekvenser alls för deltagarna. Flera uppger att det sätt på vilket de löst finansieringsfrågan inneburit att stödet kunnat ges till deltagarna utan kvalitetsmässiga försämringar. Vi är ju en skola och försöker lösa det så att deltagaren kan få det stöd den behöver. Det tror jag är typiskt för en skola, att finna lösningar på olika sätt. [ ] Än så länge inga [konsekvenser], men om trenden med minskade bidrag eller bidrag som inte är tillräckliga fortsätter, så blir konsekvensen att vi måste se oss om efter mindre kostnadskrävande målgrupper. Utifrån vårt beslut att finansiera stödpersonen med egna/andra medel har deltagaren inte fått vidkännas den ekonomiska försämringen. Flera av de svarande uppger dock att finansieringssvårigheterna inneburit kvalitetsförsämringar som i sin tur innebär att deltagarnas får försämrade möjligheter att nå målen med sina studier. Det blir svårare för personer med funktionsnedsättning att uppnå behöriget till högskola/yrkeshögskola. De vänder sig i större utsträckning till lärlingsutbildning och andra alternativ som inte ger högskole- och yrkeshögskolebehörigheter. I förlängningen gör det att vi får en formellt lägre kunskapsnivå bland personer med funktionsnedsättning. Och att deras möjligeter att nå sina mål blir sämre. Vi har inte kunnat ge den enskilde deltagaren stöd i den omfattning som behövts. Kan i förlängningen leda till att deltagaren inte klarar av sina kurser/studier. Några nämner också att det får konsekvenser för deltagarnas delaktighet i socialt. Vilka konsekvenser tror folkhögskolorna då att finansieringssvårigheterna kommer få för deltagarna på längre sikt om problemen kvarstår? Som tidigare nämnts uppger folkhögskolorna att det finns en risk att folkhögskolorna inte kommer att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning plats i samma utsträckning som tidigare. Detta är också den tänkbara framtida konsekvens för deltagarna som flest nämner. 10

12 Utbudet av riktade kurser kommer att minska på folkhögskolorna. Antalet funktionshindrade som isolerar sig hemma kommer att öka och i förlängningen kommer det att öka samhällets kostnader. Skulle gissa att det är en ganska billig och effektiv åtgärd att öka bidragen till folkhögskolorna... Flera nämner även att fortsatta problem med finansieringen ytterligare kommer försämra deltagarnas möjligheter att genomföra sina utbildningar. Deltagaren med särskilda behov riskerar att inte kunna fixa studierna. Och i värsta fall kommer deltagaren att lägga det misslyckandet på sig själv, vilket ytterligare försämrar dennes framtida möjligheter att finna sin plats i samhället. Att de inte klarar sina studier, utan endast drar på sig studieskulder! Även när det gäller den bild av konsekvenserna för deltagarna som folkhögskolorna ger, finns stora likheter med resultatet från tidigare undersökning. Folkhögskolornas bedömning av konsekvenserna för deltagarna följer av naturliga skäl folkhögskolans nuvarande eller framtida strategi för att hantera finansieringen av stödet. 11

13 Sammanfattande diskussion Följande uppföljning har syftat till att belysa konsekvenserna av att behovet av det särskilda utbildningsstödet (SUS) till stödpersoner vid folkhögskolorna under en följd av år överstigit anslaget storlek. Behovet av stödpersoner vid folkhögskolorna har ökat kraftigt de senaste åren och ökningen förefaller vara oberoende av hur deltagarunderlaget totalt utvecklas vid folkhögskolorna. Detta kan tyda på att det är allt större andel av de sökande till folkhögskolorna som är i behov av stöd. Den bild som framträder i den enkätundersökning som genomförts är att folkhögskolorna huvudsakligen löser finansieringssvårigheterna med att omfördela resurser inom verksamheten. Detta resultat överensstämmer i stora drag med resultatet av motsvarande enkätundersökning som genomfördes år Precis som då uppger dessutom nästan en fjärdedel av de svarande att de fått neka en (eller flera) sökande plats eftersom stödinsatserna skulle blivit för kostsamma. Generellt är resultatet av enkätundersökningen mycket likt det som framkom av den tidigare undersökningen. Det finns således inget som tyder på att situationen har förändrats markant. De farhågor som framhölls i den tidigare undersökningen har således ännu inte infriats. Exempelvis uppgav då nästan 60 procent av folkhögskolorna att de, om kostnadstäckningen fortsatte att vara låg, inte alls eller i mindre utsträckning skulle erbjuda utbildningar för personer med omfattande stödbehov. Så har inte blivit fallet. I detta sammanhang bör det dock framhållas att kostnadstäckningen år 2012 var förhållandevis hög och att detta kan ha påverkat resultatet av denna undersökning. När folkhögskolorna får spekulera kring vilka framtida konsekvenser en fortsatt låg kostnadstäckning kommer att få så anger nästan hälften av de svarande att de i mindre utstäckning eller inte alls kommer kunna erbjuda personer med omfattande stödbehov en plats. Över hälften anger dessutom att de kommer behöva sänka kvaliteten på det stöd som ges. Oftast ser folkhögskolan en kombination av olika strategier för att klara av finansieringen. Flera folkhögskolor än idag kommer exempelvis framöver att försöka få till en extern finansiering av stödet men ofta i kombination av andra åtgärder. I undersökningen har folkhögskolorna även fått ange vilka konsekvenser för deltagarna de kan se av den låga kostnadstäckningen och folkhögskolornas sätt att hantera detta. De konsekvenser som de tycker sig se följer, av naturliga skäl, det sätt på vilket folkhögskolorna valt att hantera problematiken. I många svar uppger folkhögskolorna att den låga kostnadstäckningen fått begränsade eller inga konsekvenser alls för deltagarna eftersom folkhögskolan valt att lösa finansieringen genom att omfördela resurser på folkhögskolan. Eventuellt skulle detta kunna få konsekvenser för andra deltagare på folkhögskolan, som fått minskade resurser, men inte för bidragets målgrupp. I flera fall har dock kvaliteten på stödet sänkts vilket man antar får negativa konsekvenser för deltagarnas studier. 12

14 Bilaga 1. Enkät A Bilaga 1. Enkät A 1 (6)

15 Bilaga 1. Enkät A 2 (6)

16 Bilaga 1. Enkät A 3 (6)

17 Bilaga 1. Enkät A 4 (6)

18 Bilaga 1. Enkät A 5 (6)

19 Bilaga 1. Enkät A 6 (6)

20 Bilaga 2. Enkät B Bilaga 2. Enkät B 1 (3)

21 Bilaga 2. Enkät B 2 (3)

22 Bilaga 2. Enkät B 3 (3)

23 Bilaga 3. Synpunkter på förändrade administrativa rutiner Kalenderårsansökan Från 2012 ansöker folkhögskolorna om särskilt utbildningsstöd för ett kalenderår, istället för ett läsår. I enkäten till folkhögskolorna fick de svarande ta ställning till ett antal frågor om denna förändring. Tabell 1. Kalendersårsansökan I vilken grad upplever du att det är rättssäkert? Frekvens Procent Mycket hög grad 7 9,1 Ganska hög grad 40 51,9 Ganska låg grad 26 33,8 Mycket låg grad/inte alls 4 5,2 Totalt ,0 Tabell 2. Kalendersårsansökan I vilken grad upplever du att det möjliggör för planering av verksamheten? Frekvens Procent Mycket hög grad 3 3,9 Ganska hög grad 26 33,8 Ganska låg grad 38 49,4 Mycket låg grad/inte alls 10 13,0 Totalt ,0 En majoritet av de svarande upplever att kalenderårsansökningar är rättsäkert i mycket eller ganska hög grad. Däremot upplever inte majoriteten att den nya ansökningsperioden möjliggör för planering av verksamheten. Av de svarande angav drygt 60 procent att ansökningsperioden i ganska eller mycket låg grad (eller inte alls) möjliggör för planering av verksamheten. I de öppna svaren kommenteras just svårigheterna att inför vårterminen veta hur många som kommer söka och antas till höstterminen. Tabell 3. Kalenderårsansökan I vilken grad har övergången till kalenderår påverkat möjligheterna att ge stödinsatser finansierade via SPSM? Frekvens Procent Ökat möjligheterna 2 2,6 Minskat möjligheterna 28 36,8 Ingen påverkan 46 60,5 Totalt ,0 Trots det som framkom i föregående fråga uppger över 60 procent att den nya ansökningsperioden inte har negativ påverkan på möjligheterna att ge stödinsatser finansierade med bidraget. En inte obetydliga andel uppger dock att den faktiskt minskat möjligheterna att ge stödet. I en kommentar till frågan uppger en att möjligheten ju faktiskt finns oavsett hur administrationen struktureras men att det blir en högre grad av gissning i ansökan med det nya upplägget. Fördelningsmodellen Från och med 2013 tillämpar SPSM en fördelningsmodell där folkhögskolorna får besked om preliminär tilldelning i februari. SPSM fattar beslut om tilldelning efter redovisningen i november. I praktiken innebär detta att alla får samma kostnadstäckning på de kostnader som redovisas i november. Tidigare kunde kostnadstäckningen Bilaga 3 1 (2)

24 variera eftersom fördelningen baserades på uppgifter från ansökan. I enkäten fick folkhögskolorna ta ställning till ett antal frågor rörande denna förändring. Tabell 4. Fördelningsmodellen I vilken grad upplever du att denna modell är rättvis? Frekvens Procent Mycket hög grad 8 11,1 Ganska hög grad 42 58,3 Ganska låg grad 21 29,2 Mycket låg grad/inte alls 1 1,4 Totalt ,0 Tabell 6. Fördelningsmodellen I vilken grad upplever du att denna modell är tydlig? Frekvens Procent Mycket hög grad 6 8,3 Ganska hög grad 39 54,2 Ganska låg grad 21 29,2 Mycket låg grad/inte alls 6 8,3 Totalt ,0 Tabell 5. Fördelningsmodellen I vilken grad upplever du att denna modell är rättsäker? Frekvens Procent Mycket hög grad 7 9,9 Ganska hög grad 36 50,7 Ganska låg grad 28 39,4 Mycket låg grad/inte alls 0 0,0 Totalt ,0 Tabell 7. Fördelningsmodellen I vilken grad upplever du att denna modell möjliggör för planering av verksamheten? Frekvens Procent Mycket hög grad 3 4,1 Ganska hög grad 22 30,1 Ganska låg grad 36 49,3 Mycket låg grad/inte alls 12 16,4 Totalt ,0 Som det framgår av tabellerna ovanför uppfattar en majoritet att modellen (i mycket eller ganska hög grad) är rättvis, rättsäker och tydlig. Precis som med förändringen av ansökningsperioden anser dock inte majoriteten att modellen ger förutsättningar för planering av verksamheten. Av de svarande anger 66 procent att modellen i ganska eller mycket låg grad (eller inte alls) möjliggör för planering. I kommentarerna till dessa frågor anger en att det är märkligt att redovisa kostnader innan man med säkerhet vet utfallet. I en annan kommentar framhålls att modellen slår särskilt hårt mot små skolor. Svårt att planera och känns osäkert för små skolor med liten ekonomi att våga anlita till exempel stödperson om man inte SÄKERT vet att skolan får resurserna. Detta leder till att skolor tvingas avvisa deltagare med vissa typer av funktionsnedsättningar. I en annan kommentar förslås en övergång till att fördela bidraget enligt schabloner. Inför en schablontilldelning! Vi vet ändå inte vad utfallet blir av stödinsatsen förrän verksamhetsåret är slut. Självklart ska vi göra en kostnadsredovisning, men detta bör minska byråkratin och förhoppningsvis gagna deltagare i behov av stöd. Tabell 8. I vilken grad har den nya fördelningsmodellen påverkat möjligheterna att ge stödinsatser finansierade via SPSM? Frekvens Procent Ökat möjligheterna 4 5,5 Minskat möjligheterna 25 34,2 Ingen påverkan 44 60,3 Totalt ,0 Cirka 65 procent av de svarande uppger dock att modellen inte försämrat möjligheterna att ge stödinsatser finansierade via SPSM. Bilaga 3 2 (2)

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

Uppföljning - 9 månader med vårdnadsbidrag

Uppföljning - 9 månader med vårdnadsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 29-9-22 1 (8) Ulrica Andersson Dnr 29/BUN 11-53 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning - 9 månader med vårdnadsbidrag Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:3 2017-12-07 U2017/04858/UF Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde

Läs mer

Meddelandeblad. Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola

Meddelandeblad. Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola Meddelandeblad Mottagare: Folkhögskolor, kommuner, landsting, Försäkringskassan April 2008 Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola Ökad

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/01099/UF (delvis) U2016/05429/UF (delvis) U2016/05628/UF Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan

Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Dnr 8.1.2-2014:1190 1 (8) Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Det här dokumentet innehåller information om vilka regler som gäller för att ta del av bidraget, till exempel

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2008 Innehåll Sökande höstterminen 2008 3 Allmän kurs 3 Särskild kurs 3 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 4 Målgruppsverksamhet 4 Kommentarer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA 2014-01-09 Dnr 09, 2014, 091 RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA Fastställda av Folkbildningsrådets styrelse 2011-12-14 vid ansökan om att starta ny folkhögskola vid ansökan om att

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Gymnasieelever vid folkhögskola

Gymnasieelever vid folkhögskola Cirkulärnr: 2005:74 Diarienr: 2005/1754 Handläggare: Laina Kämpe, Eva-Lena Arefäll, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2005-08-03 Mottagare: Ansvarig för gymnasieskolan

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Momsersä ttning och momskompensätion

Momsersä ttning och momskompensätion Momsersä ttning och momskompensätion Definitioner Momsersättning avser här kommunernas ersättning för ingående moms i egen verksamhet som inte är momspliktig. Momskompensation avser nedan kommuners kompensation

Läs mer

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Dnr 2016:1055 1 (8) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Information om ansökan 2016 1 september 1 oktober 2016 Uppdrag Skolverket har fått

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp 2016-03-23 Tillämpningsanvisningar för ansökan om - gällande barn och elever i behov av extraordinärt stöd i förskola, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Effekter av statsbidraget Särskilda insatser på skolområdet

Effekter av statsbidraget Särskilda insatser på skolområdet Effekter av statsbidraget Särskilda insatser på skolområdet (SIS) Joakim Grausne 2013-01-31 ALL 2011/777 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 Genomförande... 2 Dokumentstudier... 2 Intervjuer...

Läs mer

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-03-25 Handläggare: Johan Alm Tel. 08-508 33 736 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Förslag till nytt system för tilläggsbelopp

Läs mer

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/2005 2005-06-16 Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sid

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

ALL 2013/1419. Vägledning för särskilt utbildningsstöd och särskilda utbildningsinsatser vid folkhögskola 2014

ALL 2013/1419. Vägledning för särskilt utbildningsstöd och särskilda utbildningsinsatser vid folkhögskola 2014 ALL 2013/1419 Vägledning för särskilt utbildningsstöd och särskilda utbildningsinsatser vid folkhögskola 2014 2013-12-19 ALL 2013/1419 Innehåll Förkortningar... 3 Inledning... 4 Den nationella funktionshinderspolitiken...

Läs mer

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till elevorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget till

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017 Christer Blomkvist Sida 1 (7) 2016-01-27 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017 Tilläggsbelopp

Läs mer

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Enkät för uppföljning av den studieavgiftsfinansierade verksamheten Högskoleverket och Verket för högskoleservice (VHS) har sedan 2011 i uppdrag att följa upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp Tillämpningsanvisningar för ansökan om För elever i fristående gymnasieskola med omfattande behov av särskilt stöd extraordinära stödåtgärder Reviderad september 2017 Linköpings kommun linkoping.se Innehåll

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2012

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2012 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2012 2 Lärartjänster i folkhögskolan Sammanfattning Ett grundvillkor för statsbidrag fr.o.m. verksamhetsår 2012 är att folkhögskolan ska redovisa en lärartäthet

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Dnr 2017:1 1 (7) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Information om ansökan 2017 15 januari 15 februari 2017 Uppdrag Skolverket har fått

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten

Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten Ewa Franzén november 2010 2010-11-17 1 (7) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND OCH SYFTE...2 2. METOD...2 3. REDOVISNING...2 4. ANALYS...5 5. SLUTSATSER OCH

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2017/2018 Christer Blomkvist Sida 1 (6) 2016-01-18 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2017/2018 Tilläggsbelopp

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Information Dnr:2012:720 2013-03-01 1 (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Information om verksamhetsstöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017

Information om verksamhetsstöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017 Avdelningen för utveckling och samordning Uppföljningsenheten Christer Blomkvist Sida 1 (7) 2016-01-27 Information om verksamhetsstöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal förskoleklass,

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Ökade resurser. för ökad kvalitet

Ökade resurser. för ökad kvalitet Ökade resurser för ökad kvalitet lärarutbildningen är underfinansierad Rapport från Lärarförbundet Student 20150702 Det är ingen hemlighet att Sverige drabbats av en enorm lärarbrist som dagligen förvärras

Läs mer

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Sid 0 (11) Birgitta Nelson birgitta.nelson@kammarkollegiet.se 08-7000716 2013-01-28 Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen. Handläggare Christer Blomkvist Telefon: Eva Hindersson Telefon:

Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen. Handläggare Christer Blomkvist Telefon: Eva Hindersson Telefon: Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2013-11-05 Handläggare Christer Blomkvist Telefon: 08-508 33 689 Eva Hindersson Telefon: 08-508 33 906 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer