Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor"

Transkript

1 Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/ Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

2 Sid 2(10) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning Syfte och mål Metod Antal svar 4 3 Bedömning av organisationens informationssäkerhet. 5 4 Kunskap om informationssäkerhet Ledningen Anställda IT-teknisk personal (t.ex. systemadministratörer) 6 5 Attityd till informationssäkerhet Ledningen i organisationen anser att informationssäkerhet är viktigt Användarna anser att informationssäkerhet är viktigt. 7 6 Användning av metoder/standarder Allmänt BITS KBM:s IT-säkerhetsguide OffLIS LIS Annat Sammanfattande slutsatser 10

3 Sid 3(10) 1 Sammanfattning Under maj 2005 genomförde KBM en enkätundersökning riktad till ITsäkerhetsansvariga i offentlig sektor. Målet med undersökningen var att få ett kompletterande underlag för beslut om inriktning på KBM:s förebyggande verksamhet gällande informationssäkerhet. En utgångspunkt har varit att fokusera på frågor om kunskap om och attityd till informationssäkerhet hos ledning och övriga anställda. Enkäten distribuerades som en webbenkät till 368 IT-säkerhetsansvariga vid myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner. Antal svar uppgick till 230 vilket är en svarsfrekvens på 62,5 procent. Det är viktigt att påpeka att det är den IT-säkerhetsansvarige som stått för dessa bedömningar med de för- och nackdelar detta innebär för undersökningens validitet och relevans. Undersökningen gav sammanfattningsvis följande resultat. Lite drygt hälften av alla ansåg alltså att organisationens informationssäkerhet fungerar bra. Delat per organisation var bilden annorlunda. Bland Förvaltningsmyndigheterna och Landstingen är det betydligt fler än genomsnittet som bedömer att deras informationssäkerhet fungerar bra, 76 resp. 64 procent. Det är intressant att notera att det finns ett samband mellan å ena sidan, hur organisationerna upplever sin informationssäkerhetsnivå generellt (frågan Hur bedömer Du allmänt att organisationens informationssäkerhet fungerar? ) och å den andra ledningens kunskapsnivå. Förv.myndigheterna bedömde både organisationens informationssäkerhet och ledningens kunskapsnivå mer positivt än t.ex. kommunerna. Flera svarade att ledningen måste bli bättre på att förstå behovet av IT för verksamheten, att se sambandet mellan högt IT-beroende, informationssäkerhet och verksamhetsplanering. Det handlar om att ledningen måste bli bättre beställare av säkerhet, att ta ett faktiskt systemägaransvar. IT-säkerhetsansvariga upplever överlag att de anställda har otillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. Oberoende av vilken nivå varje ITsäkerhetsansvarig ansett vara tillräcklig måste svaren tolkas som att höjd kunskapsnivå bland anställda inom informationssäkerhet bör vara en fråga som organisationens ledning prioriterar. Jämfört med svaren på frågan, Använder ni någon etablerad metod eller standard i ert informationssäkerhetsarbete?, från föregående år kan man se en väldigt tydlig förändring bland framförallt kommunerna svarade 21 procent av de deltagande kommunerna att de använde BITS, men i denna undersökning ger 75 procent av deltagande kommuner detta svar. En annan intressant iakttagelse är att andelen kommuner som svarat nej på frågan om de använder någon metod/standard, har halverats jämfört med förra året. Då svarade närmare en tredjedel (31 %) av de deltagande kommunerna att man inte använder någon etablerad metod eller standard. I år är denna siffra 14,5 procent.

4 Sid 4(10) 2 Inledning 2.1 Syfte och mål KBM har bland annat till uppgift att arbeta förebyggande med utbildning och information i frågor som rör informationssäkerhet. Syftet med denna enkätundersökning har varit att genomföra en inventering av kompetensbehov inom området informationssäkerhet. En liknande undersökning gjorde KBM våren Målet med undersökningen var då som nu att få ett kompletterande underlag för beslut om inriktning på KBM:s förebyggande verksamhet gällande informationssäkerhet. Målgruppen var den offentliga sektorn bland aktörerna inom krishanteringssystemet, dvs. samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser samt ett antal myndigheter. Den sistnämnda gruppen består av vissa samverkansansvariga myndigheter i krishanteringssystemet och i övrigt centrala förvaltningsmyndigheter. En del av undersökningen består av frågor som syftar till att ge en översiktlig bild av organisationens informationssäkerhet. Dessa frågor har därför mer karaktären av en nulägesundersökning snarare än att inventera kompetensbehovet i organisationen. Målsättningen har emellertid varit att även svaren på dessa frågor ska kunna ge värdefull information om kompetensbehov. 2.2 Metod Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av ett webbenkätverktyg från företaget Questback AS. 1 Enkäten distribuerades via e-post till ITsäkerhetsansvariga vid myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner. Enkätundersökningen bestod av mellan 14 till 30 frågor beroende på svarsalternativ. Större delen av följdfrågorna var s.k. öppna frågor där respondenten ombads svara med egna ord. Detta är en skillnad från föregående års undersökning. Tanken har varit att få mer information och därmed ett bredare underlag för KBM:s egen planering. En utgångspunkt har varit att fokusera på frågor om kunskap om och attityd till informationssäkerhet hos ledning och övriga anställda. Det är viktigt att påpeka att det är den IT-säkerhetsansvarige som stått för dessa bedömningar med de för- och nackdelar detta innebär för undersökningens validitet och relevans. Målsättningen har naturligtvis varit att få så många svar som möjligt. Det har legat till grund för vårt beslut att utforma undersökningen med relativt antal få obligatoriska frågor men med desto fler tilläggsfrågor. 2.3 Antal svar Undersökningen pågick från 9 till 23 maj, Enkäten skickades till 368 ITsäkerhetsansvariga vid myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner. Antal svar uppgick till 230 vilket är en svarsfrekvens på 62,5 procent. Svaren mellan organisationerna fördelades på följande vis: 1

5 Sid 5(10) Förvaltningsmyndigheter 25 av 36 Kommuner 181 av 290 Landsting 11 av 21 Länsstyrelser 13 av 21 TOTAL 230 av Bedömning av organisationens informationssäkerhet Den första frågan var Hur bedömer Du allmänt att organisationens informationssäkerhet fungerar?. Svaren fördelades på följande vis. Mycket bra 4,3 % Ganska bra 50 % Varken/eller 34,8 % Ganska dåligt 8,3 % Mycket dåligt 2,2 % Vet ej 0,4 % Lite drygt hälften av alla ansåg alltså att organisationens informationssäkerhet fungerar bra. Delat per organisation var bilden annorlunda. Omdöme Förv.myndigheter Länsstyrelser Kommuner Landsting Mycket bra eller Ganska bra 76 % 46,2 % 51,4 % 63,6 % Varken/eller 16 % 38,5 % 37 % 36,4 % Ganska dåligt eller mycket dåligt 8 % 15,4 % 11,1 % 0 % Vet ej 0 % 0 % 0,6 % 0 % Bland Förvaltningsmyndigheterna och Landstingen är det betydligt fler än genomsnittet som bedömer att deras informationssäkerhet fungerar bra. 4 Kunskap om informationssäkerhet Några frågor handlade om kunskapsnivån och behovet av mer kunskap inom informationssäkerhet. Svaren skulle avse ledning, IT-teknisk personal samt anställda i allmänhet (användare). 4.1 Ledningen Anser du att ledningen i organisationen har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet? På denna fråga svarade 36 procent av förv.myndigheter ja, vilket var dubbelt så många som genomsnittet på 17 procent. Så många som 80 procent av kommunerna svarade nej. Det är intressant att notera att det finns ett samband mellan å ena sidan, hur organisationerna upplever sin informationssäkerhetsnivå generellt (frågan Hur bedömer Du allmänt att organisationens informationssäkerhet fungerar? ) och å den andra ledningens kunskapsnivå. Förv.myndigheterna bedömde både organisationens informationssäkerhet och ledningens kunskapsnivå mer positivt än t.ex. kommunerna.

6 Sid 6(10) En tilläggsfråga löd; vad är det personer i ledande befattning (chefer) borde bli bättre på? Svaren lämnades i fritext. Några tydliga skillnader mellan olika typer av organisationer gick inte att identifiera. Flera svarade att ledningen måste bli bättre på att förstå beroendet av IT för verksamheten, att se sambandet mellan högt IT-beroende, informationssäkerhet och verksamhetsplanering. Ledningen måste ha helhetssyn, dvs. att skilja mellan skydd av information å ena sida och teknisk lösning å den andra. Flera svar handlar om att ledningen brister i sitt ansvar för säkerheten, att ledningen måste bli bättre beställare av säkerhet, att ta ett faktiskt systemägaransvar. Den låter i alltför stor utsträckning IT-avdelningen fixa problemen utan att ta aktiv del i den övergripande styrningen av informationssäkerhet. Myndigheter: bra säkerhet/ledning tillräckliga kunskaper 4.2 Anställda Har de anställda tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet? Svaren visade tydligt att IT-säkerhetsansvariga överlag upplever att de anställda har otillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. Om detta överensstämmer med verkliga förhållanden är givetvis osäkert, men om så är fallet finns det alla anledning att fråga sig hur situationen kan förbättras. Oberoende av vilken nivå varje IT-säkerhetsansvarig ansett vara tillräcklig och detta kan naturligtvis skilja sig mellan organisationer måste svaren tolkas som att höjd kunskapsnivå bland anställda inom informationssäkerhet bör vara en fråga som organisationens ledning prioriterar. Kommuner och länsstyrelser upplever i större grad att anställda saknar tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet, jämfört med förv.myndigheter. Har de anställda tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet? Svar Förv.myndigheter Länsstyrelser Kommuner Landsting Ja 24 % 7,7 % 5,5 % 0 % Nej 76 % 92,3 % 90,1 % 81,8 % Vet ej 0 % 0 % 4,4 % 18,8 % En följdfråga gällde vad användare borde bli bättre på. Den var utformad som en öppen fråga (fritext) och det var många som kom med synpunkter. En sammanställning ger denna bild. Många efterlyser ett allmänt, vardagligt säkerhetstänkande bland användarna, att förstå och arbeta efter grundläggande säkerhetsåtgärder som t.ex. lösenordshantering, Internetanvändning, hantering av e-post m.m. Det handlar enligt många om att förstå sin egen roll och betydelse för informationssäkerheten, att det en användare gör i strid med regler utgör en risk för hela verksamheten, dvs. alla andra. Många pekar här på att användare måste inse konsekvenserna och riskerna med IT generellt. 4.3 IT-teknisk personal (t.ex. systemadministratörer) Den IT-tekniska personalen utgjorde inget undantag i relation till ledning och anställda i allmänhet. Även denna kategori ansågs ha ett stort behov av

7 Sid 7(10) kompetens inom informationssäkerhet. En fråga innebar att försöka precisera sig: Vad är det IT-teknisk personal borde bli bättre på? Flera anser att tekniker måste bli bättre på att sätta sig in i verksamheten i stort när det gäller informationssäkerhet, att allt inte är teknik. Det handlar om att kunna relevanta lagar, regler, rutiner och organisation. Det handlar också om att se sammanhangen ur en helikoptervy, ex. de motstående intressen inom organisationen som kan finnas och som påverkar informationssäkerheten. Några skriver att tekniker måste förstå sin egen roll i informationssäkerhetsarbetet och den potentiella risk de själva utgör, att förstå behovet av skydd mot dem själva. Många skriver att tekniker bör bli bättre på att dokumentera IT-systemen, t.ex. avbrottsplaner och rutiner. 5 Attityd till informationssäkerhet 5.1 Ledningen i organisationen anser att informationssäkerhet är viktigt. Detta var en fråga av s.k. Leikert-typ, dvs. den var i själva verket utformad som ett påstående. Respondenten hade att avge sin uppfattning på en 5-gradig skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls. En överväldigande majoritet, 217 st, instämde i påståendet. Procentuellt utgjorde detta 94 procent av alla svar. Det förelåg f.ö. ingen markant skillnad i svaren mellan organisationerna på denna fråga st 160 st 1 Instämmer helt Instämmer inte alls Ingen uppfattning/kan inte svara Figur 1, Ledningen i organisationen anser att informationssäkerhet är viktigt. 5.2 Användarna anser att informationssäkerhet är viktigt. Attityden till informationssäkerhet bland användarna följer samma mönster som attityden hos ledningen. En överväldigande majoritet, 91 procent, av respondenterna uppfattar att användarna anser att informationssäkerhet är viktigt. Det förelåg inte heller i denna fråga någon markant skillnad i svaren mellan organisationerna.

8 Sid 8(10) Instämmer helt Instämmer inte alls Ingen uppfattning/kan inte svara Figur 2, Användarna anser att informationssäkerhet är viktigt. 6 Användning av metoder/standarder 6.1 Allmänt I denna liksom i föregående års undersökning valde vi att undersöka i vilken utsträckning organisationerna arbetar efter en struktur. Frågan var en flervalsfråga och löd Använder ni någon etablerad metod eller standard i ert informationssäkerhetsarbete?. Det fanns fyra namngivna metoder/standarder BITS (Basnivå för IT-säkerhet), KBM:s IT-säkerhetsguide, OffLIS (Stadskontorets mallregelverk) samt LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). Svarade man att använde någon av dessa blev man uppmanad att besvara ytterligare en eller i vissa fall två frågor. Det fanns även möjlighet att ange Något annat och i sådana fall fick man i nästkommande fråga namnge den/de metoderna/standarderna. Av förra årets undersökning vet vi att BITS i större utsträckning används av kommunerna och länsstyrelserna, medan LIS och OffLIS oftast används av förv.myndigheter och landstingen. KBM:s IT-säkerhetsguide är en programvara och ett verktyg för att göra en risk- och sårbarhetsanalys av ett IT-system och föreslå åtgärder som motsvarar kraven på ett sådant system. BITS definierar en rekommenderad basnivå för IT-säkerheten som organisationer inte bör underskrida. OffLIS är en produkt som ska förenkla för myndigheter att arbeta i enlighet med LIS och att skapa ett eget regelverk för informationssäkerhet. Eftersom det var fullt möjligt att ange att man tillämpade fler än en standard/metod kommer redovisningen nedan att följa hur svaren utföll på varje svarsalternativ istället för per organisation. 6.2 BITS Alla Länsstyrelser (13 st svarade) uppgav att de använder BITS som grund för arbetet med informationssäkerhet. 75 procent av kommunerna uppger att de använder BITS och bland landstingen är denna andel 36 procent. Bland

9 Sid 9(10) förv.myndigheterna visar det sig något överraskande att hela 48 procent i någon utsträckning använder BITS. Den första följdfrågan till dem som kryssat i att de använder BITS löd: Hur långt anser du att ni kommit i arbetet med att uppnå basnivåkraven för BITS? Här fanns fem svarsalternativ: Nyligen påbörjat (0 %) En bit på vägen (25 %) Halvvägs (50 %) Nästan klar (75 %) Uppfyller alla basnivåkrav (100 %) Här anger alla förv.myndigheterna att de har kommit halvvägs eller längre. Knappt 17 procent menar att de uppfyller alla basnivåkrav. Bland kommunerna är det en knapp tredjedel som kommit halvvägs eller längre. De flesta kommuner (43 %) anger att de kommit en bit på vägen. Av länsstyrelserna säger 61 procent att de kommit halvvägs eller längre. Den andra följdfrågan till dem som kryssat i att de använder BITS var en öppen fråga som löd: Vad anser du skulle kunna bli bättre med BITS? En del anser att BITS är för omfattande, att det skulle behövas en lightversion av rekommendationen. Andra tycker att den i stort är bra som den är. Några säger att de vill att BITS ska bli ett rättsligt krav (förordning/föreskrift) och inte bara en rekommendation. 6.3 KBM:s IT-säkerhetsguide Lite drygt var tionde förv.mynd säger sig använda IT-säkerhetsguiden. 28 procent av kommunerna och 62 procent av länsstyrelserna säger sig arbeta med IT-säkerhetsguiden. Alla som svarade att de använder IT-säkerhetsguiden fick följdfrågan Hur värderar du KBM:s IT-säkerhetsguide? I princip alla svarar att guiden är mycket bra eller ganska bra. Två respondenter har svarat varken/eller. Endast en av de sammanlagt 52 kommuner som svarat att de använder guiden tycker att den är ganska dålig. Emellertid hade flera respondenter synpunkter på hur IT-säkerhetsguiden kan bli bättre. Några anser att guiden är för omfattande, att den kräver att man besvara alltför många frågor. Flera anser att IT-säkerhetsguiden bör struktureras bättre så att det framgår vem i organisationen som ansvarar för vissa åtgärder. 6.4 OffLIS Inga länsstyrelser eller landsting uppger att de använder OffLIS. Bortsett från en (1) kommun är det enbart förv.myndigheter som säger sig använda OffLIS. Andelen förv.myndigheter som svarar så är dock endast en på fem, dvs. 20 procent. 6.5 LIS Cirka 10 procent av alla uppger att de använder LIS. Åtta stycken svar representeras av kommuner medan resten utgörs av förv.myndigheter och

10 Sid 10(10) landsting. 40 procent av förv.myndigheterna svarade LIS. De som svarade att de använder LIS fick följdfrågan: Hur långt anser du att ni kommit med arbetet med att införa LIS i organisationen? Hela 70 procent av förv.myndigheterna anser att de kommit halvvägs eller längre. 71 procent av landstingen (5 st) uppger att de kommit en bit på vägen. Ett landsting säger sig vara nästan klar. 6.6 Annat Knappt åtta procent (18 st) svarade att de använder något annat som metod/standard. Här svarade flera (6 st) FA 22 och alla dessa representerade kommuner. Andra metoder var TRAQ, och FRAP (Faciliated Risk Analysis Process). 6.7 Sammanfattande slutsatser Jämfört med svaren på frågan, Använder ni någon etablerad metod eller standard i ert informationssäkerhetsarbete?, från föregående år kan man se en väldigt tydlig förändring bland framförallt kommunerna svarade 21 procent av de deltagande kommunerna att de använde BITS, men i denna undersökning ger 75 procent av deltagande kommuner detta svar. Uppenbarligen är FA 22 helt utfasat som metod. Förra året svarade 43 procent av kommunerna att man använde FA22, medan det i år endast är en bråkdel som svarar detta. De flesta går f.ö. över till BITS. En annan intressant iakttagelse är att andelen kommuner som svarat nej på frågan om de använder någon metod/standard, har halverats jämfört med förra året. Då svarade närmare en tredjedel (31 %) av de deltagande kommunerna att man inte använder någon etablerad metod eller standard. I år är denna siffra 14,5 procent.

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Enkätundersökning riktad till studenter som tog examen 22 på Medicinska fakulteten vid Umeå universitet Dnr: FS.6.2-7-7 Medicinska fakulteten Innehåll Uppdraget...

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter. Läge, orsaker och framtida stödbehov

Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter. Läge, orsaker och framtida stödbehov Jämställdhetsintegrering på statliga myndigheter Läge, orsaker och framtida stödbehov Delrapport presenterad på Almedalen 2009 Jämi Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs Universitet Helena

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Göran Engblom IT-chef

Göran Engblom IT-chef Göran Engblom IT-chef Hantering av dokument innehållande känslig information Informationssäkerhetsarbete i Tjörns kommun Fakta om Tjörn 15 000 invånare. 15 000 sommarboende 1 200 anställda 50 km till

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Sid 0 (11) Birgitta Nelson birgitta.nelson@kammarkollegiet.se 08-7000716 2013-01-28 Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner.

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. PM 1(8) Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. - En enkätundersökning genomförd under februari-april 2012 Organisation Postadress

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0

1 (5) Informationssäkerhetspolicy 2008-10-21. Informationssäkerhetspolicy. Ver 3.0 Informationssäkerhetspolicy 1 (5) 2008-10-21 Informationssäkerhetspolicy Ver 3.0 2 (5) 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION,

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV)

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Augusti 2009 Innehållförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy 2009-05-04 Informationssäkerhetspolicy 2 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR... 4 4.1 ÖVERGRIPANDE ANSVAR...5

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund Om rovdjur och förvaltningen av dem så tycker länets jägare med jakthund Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Siffran, Förskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Siffran, Förskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 28 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner,

Våren 2012 P488. Stämpel Doknr: FN-0167/ Diariedatum: Godkännare: Anders Hvarfner, RAPPORT 0 Enkätundersökning inom förskola och grundskola Samverkan mellan flera kommuner: Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Våren 0 P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skogsdungen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 76 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skogsdungen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 76 respondenter Sollentuna kommun Skogsdungen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 76 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Silverbäckens förskola, Inspira - Föräldrar Förskola 96 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Silverbäckens förskola, Inspira - Föräldrar Förskola 96 respondenter Sollentuna kommun Silverbäckens förskola, Inspira - Föräldrar Förskola 96 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ekorren Sannas Ekolek, Familjedaghemmet - Föräldrar Familjedaghem 11 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ekorren Sannas Ekolek, Familjedaghemmet - Föräldrar Familjedaghem 11 respondenter Sollentuna kommun - Föräldrar Familjedaghem 11 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Silverskogen, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 49 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Silverskogen, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 49 respondenter Sollentuna kommun Silverskogen, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 49 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 53 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 53 respondenter Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 53 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rödluvan Terrassen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rödluvan Terrassen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter Sollentuna kommun Rödluvan Terrassen, Förskolan Inspira - Föräldrar Förskola 81 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (nedan kallad Samordnaren) tilldelades uppdraget i

Läs mer

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn 2007 GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Presentationen Om Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Töjnans familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 9 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Töjnans familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 9 respondenter Sollentuna kommun Töjnans familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 30 respondenter Sollentuna kommun Utbildning Rotebro_Gröndalsskolan - Föräldrar Förskoleklass 3 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Jensens förskola i Sollentuna - Föräldrar Förskola 26 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Jensens förskola i Sollentuna - Föräldrar Förskola 26 respondenter Sollentuna kommun Jensens förskola i Sollentuna - Föräldrar Förskola 26 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har 557 lärare

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer