Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga"

Transkript

1 Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Postadress Besöksadress Telefon Webbplats Box 622 Hamnesplanaden Uppsala Uppsala

2 Enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Livsmedelsverket är den ansvariga myndigheten för livsmedelssektorn efter primärproduktionen. Livsmedelssektorn är både stor och komplex genom de många variationer av både storlek och inriktning av verksamheter och företag i området. Vissa företag är direkt kopplade till vad som kan ses som samhällsviktig verksamhet, andra inte. Att studera krisberedskap inom livsmedelssektorn är en komplex uppgift då beroende på vilken typ av företag som studeras så kan beroenden skilja sig åt och vilka konsekvenser en kris i området skulle ha på samhället. Syftet med enkätundersökningen var att kunna utforma en mycket förenklad bild av livsmedelssektorns förmåga att förbereda, hantera och återhämta sig efter en kris. Enkäten fick dock en mycket låg svarsfrekvens vilket gör att slutsatserna som går att dra kan sägas är mer indikationer bland livsmedelsföretagen snarare än hur majoriteten av dem faktiskt arbetar med krisbereskap. Resultatet presenteras därför kort och sammanfattande. Samtliga frågor av enkäten har inte heller tagits med för resultatet då de hade allt för låg svarsfrekvens för att kunna dra någon slutsats. Sammanfattning av resultat Enkätfrågorna lades in i olika kategorier, men frågorna i sig representerar även åtgärder som är förebyggande, hanterande eller återhämtande. Via enkätutskicken, de slutna publikationerna samt den öppna, kom det in totalt 157 inskickade svar. Större delen av de svarande bestod av medelstora och stora företag, över 4 och 20 anställda. Krisberedskap Merparten av de företag som besvarade enkäten har någon form av förebyggande verksamhet. Vid upphandlingar är det ungefär lika vanligt att företagen har ett krisberedskapsperspektiv som att de inte har det. Däremot är det betydligt vanligare att flertalet företag arbetar med någon form av riskanalys, beredskapsplan och handlingsplaner för att förebreda sig för oväntade händelser som kan orsaka en kris. Dock fanns det ingen stor skillnad på de som arbetar med kontinuitetsplanering och de som inte gör det. Det är även en betydligt högra andel av företagen som inte vet om de arbetar med kontinuitetsplanering än vad det är för riskanalys, beredskapsplan och handlingsplaner. Arbetar med det på något sätt Arbetar inte alls med det Vet ej Riskanalys 78.4 % 15.9 % 5.7 % Krisberedskapsplan 71.1 % 23.1 % 5.8 % Handlingsplan 77 % 18.5 % 5.4 % Kontinuitetsplanering 40.4 % 39.7 % 19.9%

3 Förebyggande samverkan Majoriteten av företagen har även samverkan med andra aktörer då oftast leverantörer, kunder, kommuner och företag inom samma typ av bransch. Oftast har de också samordnade krisberedskapsoch handlingsplaner med de aktörer de samverkar med. Frågan är dock om de som svarat förstod att det handlar om ett uttalat samarbete inom just krisberedskap, inte om det finns en kontinuerlig kontakt med dessa aktörer. Under den här frågan hade företaget möjlighet att välja fler än ett alternativ och på så sätt kunna fylla i samtliga av de aktörer de har samverkan med. Följdfrågan var sedan om krisberedskaps- och handlingsplaner samordnats med den samverkan aktörens. Samverkar med för att förhindra allvarliga händelser och kriser Samordning av krisberedskaps- och handlingsplaner Kommun 43,4 % 19,9 % Landsting 2,6 % 2 % Länsstyrelse 6,6 % 1,3 % Annan myndighet 11,2 % 6,6 % Andraföretag inom samma bransch 24,3 % 16,6 % Andra företag - i annan bransch 7,9 % 3,3 % Leverantörer 59,2 % 43,7 % Kunder 30,3 % 21,9 % Har ingen samverkan 19,1 % 29,1 % Vet ej - 12,6 % Annan 2,6 % 2,6 % Totalt 207,2 % 159,6 % Ledning Flertalet av företagen har även en utsedd krisledning i den bemärkelsen som beskrevs i enkäten, men det är en minoritet av dem som utbildat och/eller övat krisledningen under de senaste två åren. Företaget har en utsedd krisledning som kan agera under en krissituation? Ja, det finns en utsedd krisledning 60,3 % Det är oklart vilka som tillhör krisledningen 7,1 % Nej, det finns ingen krisledning 26,9 % Vet ej 5,8 % Företagets chefer har övat och utbildat sig inom krisberedskap de senaste två åren? Ja, både och 17,2 % Enbart övat 17,2 % Enbart utbildat 10,2 % Inget av dem 48,4 % Vet ej 7 %

4 Personal Företagen som besvarat enkäten anser även att personalen i företagen antingen vet eller delvis vet hur de ska agera i en kris, men minoriteten av företagen har övat eller utbildat sin personal under åren Personalen har kunskap om hur de ska agera vid en kris Personalen har fått öva något krisscenario under åren Personalen är utbildad i krisberedskap Ja 28 % 28,6 % 13 % Nej 4,5 % 42,2 % 32,9 % Delvis 54,8 % 26,5 % 50 % Vet ej 6,5 % 2,7 % 4,1 % Har ej personal 6,4 % - - Kritiska resurser Majoriteten av företagen planerar för bortfall av kritiska resurser, men de har sällan en faktisk möjlighet att hantera bortfall i de kritiska resurserna. Vad gäller el och IT system så har de flesta av företaget planerat sitt agerande vid bortfall, men det är en minoritet som har reservresurser för det. Finns det planer för hur verksamheten ska agera vid bortfall i något av följande kritiska resurser? Ja Nej Är ingen kritisk resurs Elförsörjning 53,7 % 39,5 % 6,8 % IT, telefoni, Internet, 56,1 % 35,1 % 8,8 % filserver Dricksvatten och 47,6 % 42,8 % 9,7 % avlopp Kyl och frys 63 % 25,3 % 11,6 % Lokaler 49 % 46,9 % 4,2 % Personal 68,1 % 25,7 % 6,2 % Beslutsfattare 54,2 % 38,7 % 7 % GNSS (global 3,1 % 38,8 % 58,1 % Navigation system) Transporter 45,8 % 38 % 16,2 % Fordon 35,8 % 27,7 % 36,5 % En specifik råvara 56,3 % 24,6 % 19 % Flera specifika råvaror 51,4 % 28,6 % 20 % Insatsvaror 34,8 % 29,1 % 36,2 % Förpackningar 50 % 28,2 % 21,8 %

5 Larm och information De flesta företagen har rutiner för information till leverantörer, kunder, kommun och myndighet och internt. När det gäller information till allmänheten, media och externt så är det nästan lika många företag som har rutiner för det som det finns företag som inte har det. Kryssa för de rutiner som företaget har för information: Ja Nej Vet ej Allmänheten 51,7 % 43 % 5,3 % Media 50,7 % 40,8 % 8,6 % Leverantör 73,9 % 19,6 % 6,5 % Kunder 82,8 % 11,9 % 5,3 % Kommun och/eller myndighet 72,7 % 20,8 % 6,5 % Internt 82,1 % 15,2 % 2,6 % Externt 59,2 % 32,9 % 7,9 % Flertalet av dem har även återkallelserutiner så att ett återkallande av varor skulle kunna ske inom 1-2 dygn. Av kommentarerna att döma på frågan så rör det sig snarare om timmar än dygn. Enbart ett fåtal har inte återkallelserutiner och skulle inte kunna återkalla sina varor. Merparten av företagen arbetar även med rutiner och system för tidig varning. Ja Nej Vet ej Det finns rutiner för återkallelse? 84,4 % 13,6 % 1,9 % Återhämtning och erfarenhet På frågan om företagn har rutiner för debriefing av personal efter en allvarlig händelse var det nästintill lika många som svarade ja som nej. Det samma gäller frågan om att bearbeta lärdomar till förebyggande kunskap. Det var dock väldigt tydligt att majoriteten av företagen genomför åtgärder i sin verksamhet efter praktiska erfarenheter. Förertaget har rutiner för debriefing av personalen efter en allvarlig händelse Företaget har rutiner för att bearbeta lärdomar och erfarenheter till förebyggande kunskap Praktiska erfarenheter har lett till förebyggande åtgärder Ja 49,3 % 43,4 % 72,1 % Nej 38,4 % 41,4 % 14,3 % Vet ej 12,3 % 13,8 % 13,6 % Annat - 1,3 % -

6 Önskemål och synpunkter Många av företagen skrev som önskemål checklistor och stödmaterial för vad de bör tänka på och planera för när det gäller olika typer av kriser. Det kom även upp förslag kring tydligare rutiner för hur krisberedskap och samordning ska se ut mellan myndighet, till exempel kommun, smittskydd/kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket. En av de som skrev önskemål tyckte även skulle vara intressant för hen som detaljhandlare att få information om och råd kring hur de ska hantera varuförsörjningen av livsmedel vid större kriser. Vad gäller synpunkter så var det många som anser att frågorna inte var relevanta eller att de har problem att applicera dem på sin egen verksamhet. Andra var optimistiska och tycker att det här var ett område som de inte tänkt på fören nu när man får information om det.

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer