Företags kunskap om den inre marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags kunskap om den inre marknaden"

Transkript

1 UTREDNING Dnr / Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt högre andel än genomsnittet för Sverige har vi kunnat konstatera brister i kunskapen om företagens rättigheter på inre marknaden Hela 72 procent av företagen i undersökningen bedömde att de har vissa eller stora brister vad gäller kunskaper om rättigheter på den inre marknaden Företag som handlar med inre marknaden har visserligen en högre självupplevd kunskapsnivå, men ser man till hur de svarat på kunskapsfrågorna är skillnaden inte så stor jämfört med företag som inte handlar med den inre marknaden Endast en dryg tredjedel av de tillfrågade företagen kände till att arbetstagare från andra medlemsländer inte behöver ha ett svenskt arbetstillstånd för att jobba i Sverige. Box 6803, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: , fax: E-post:

2 2(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdraget och dess bakgrund... 3 Undersökningen... 3 Redovisning av resultatet... 4 Företag med handel jämfört med företag utan... 4 Företagens uppfattning om sin egen kunskapsnivå... 5 Företagens kunskapsnivå... 5 Var söker företagen information?... 7 Kännedom om Solvit... 8 Sammanfattning och slutsatser... 9 Bilaga 1 - Undersökningsmetodik Bilaga 2 - Frågor... 12

3 3(13) Inledning Uppdraget och dess bakgrund Kommerskollegium har bland annat till uppgift att informera företag och allmänheten om den inre marknaden. Kommerskollegium gavs i 2011 års regleringsbrev i uppdrag att genomföra en undersökning för att mäta företags kännedom om den inre marknaden. Syftet med undersökningen har sålunda varit att få en bild av hur mycket företag känner till om de möjligheter den inre marknaden har medfört. Den inre marknaden påverkar företag på en mängd olika sätt. Alltifrån tullfrihet, större utbud, ökad konkurrens, harmoniserade regler till fri rörlighet arbetstagare. Det är inte möjligt att, med ett begränsat antal frågor, mäta kunskapsnivån avseende alla delar av den inre marknaden. Vår förhoppning är dock att de frågor vi valt att ställa ger en indikation på hur den generella kunskapsnivån ser ut. Undersökningen Tillsammans med undersökningsföretaget Markör tog vi fram en enkät bestående av sju frågor. 500 företag besvarade enkäterna. Datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer under perioden 14 till 29 november Den urvalsmetod som använts medför att vi inte med säkerhet kan överföra resultatet på den totala populationen. Resultatet får därför ses som en indikation på hur kunskapsnivån ser ut. I det följande avses med företag endast de som deltagit i undersökningen. För en mer utförlig beskrivning av undersökningen hänvisas till bilaga 1 samt till enkätfrågorna som återfinns i bilaga 2.

4 4(13) Redovisning av resultatet Företag med handel jämfört med företag utan Har ni handel med varor och/eller tjänster med länder inom EU:s inre marknad? 59% 41% Ja Nej Av de 500 företag som deltog i undersökningen var det 41 procent som uppgav att de handlade med andra EU-länder. Enligt Kommerskollegiums egna beräkningar är det i verkligheten ungefär 10 procent av företagen som handlar med andra länder på den inre marknaden. 1 Det verkar således som om de företag som handlar med EU valt att delta i undersökningen betydligt större omfattning än de som inte är aktiva på den inre marknaden. Ser man till hur svaren fördelats mellan dessa grupper framgår det att företag som redan i dag handlar med den inre marknaden generellt sett har en något högre kunskapsnivå än företag som inte handlar med andra länder. Eftersom företagen med utrikeshandel är överrepresenterade i denna undersökning bör man ha detta i åtanke när man tolkar resultaten. Bland företagen som handlar med andra länder är det 34 procent som angett att de har goda eller mycket goda kunskaper om sina rättigheter på den inre marknaden. Motsvarande siffra för företagen utan gränsöverskridande handel är endast 11 procent. Ser man till företagens svar på våra tre kunskapsfrågor är skillnaden dock inte så stor. Av företagen med utrikeshandel är det 22 procent som svarat rätt på samtliga tre kunskapsfrågor medan motsvarande andel för företag utan handel är 16 procent. Kännedomen om Kommerskollegium samt Solvit är också högre bland företag som redan handlar på den inre marknaden. 7 procent skulle vända 1 Detta gäller för företag med 1-49 anställda och med den inre marknaden avses EU 27 samt Norge, Island och Liechtenstein. Statistiken avser 2008 med reservation för tröskelvärdena i statistikrapporteringen. Gränsen för uppgiftsskyldighet uppgick 2008 till 2,2 miljoner kronor per år vid införsel från EU och 4,5 miljoner kronor vid utförsel till EU.

5 5(13) sig till Kommerskollegium för att få veta mer om handel med ett annat land och 8 procent känner till Solvit. Motsvarande siffror för företag utan handel är 3 respektive 4 procent. Företagens uppfattning om sin egen kunskapsnivå 21 procent av företagen i undersökningen tyckte själva att de hade mycket eller ganska goda kunskaper om sina rättigheter på den inre marknaden. Det är emellertid bara 4 procent av dessa företag som svarat rätt på samtliga tre kunskapsfrågor. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hur bedömer du ditt företags kunskap om vilka rättigheter ert företag har på EU:s inre marknad? Är de... 4% 2% 3% Mycket goda 30% 10% 18% Ganska goda 35% 28% 23% Har vissa brister 27% 56% 44% Har stora brister 9% 7% 4% Handel Ej handel Totalt 72 procent av företagen bedömde att det finns vissa eller stora brister vad gäller kunskaper om rättigheter på den inre marknaden. Tvärtemot vad man kunnat tro är det inom denna grupp betydligt fler företag som svarat rätt på de tre kunskapsfrågorna. 14 procent har trots självupplevda brister i sin kunskap svarat rätt på samtliga frågor. Kommerskollegium ställde samma fråga i en annan undersökning som genomfördes Trots att sex år passerat så verkar 3 det inte som om att någon förändring ägt rum. Svarens fördelning är i stort sett identiska i de båda undersökningarna. Företagens kunskapsnivå De intervjuade företagen fick ta ställning till tre påståenden som antingen var falska eller sanna. Vi valde att fråga om den fria rörligheten för arbetskraft och arbetstillstånd, om den fria rörligheten för varor och ömsesidigt erkännande samt om krav på etablering kopplat till offentlig upphandling. 2 Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad, dnr Urval och undersökningsmetod skiljer sig åt mellan de båda undersökningarna och vi kan därför inte uttala oss med säkerhet om någon förändring ägt rum.

6 6(13) Endast en dryg tredjedel av de tillfrågade företagen kände till att arbetstagare från andra medlemsländer inte behöver ha ett svenskt arbetstillstånd för att jobba i Sverige. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Om du vill anställa någon från ett annat EU-land behöver den personen ett svenskt arbetstillstånd 42% 54% 49% 39% 36% 33% 19% 13% 15% Sant Falskt (rätt) Handel Ej handel Totalt Drygt hälften av de tillfrågade företagen kände till att en vara som får säljas i ett medlemsland normalt också får säljas i alla andra medlemsländer utan vidare ändringar eller provningar. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En vara som får säljas i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder utan vidare ändringar eller provningar 62% 53% 56% 24% 24% 24% 23% 20% 15% Sant (rätt) Falskt Handel Ej handel Totalt

7 7(13) Bäst kännedom hade de tillfrågade företagen om offentlig upphandling. Drygt 60 procent visste att det inte får ställas krav på etablering för att delta i en offentlig upphandling i ett annat land. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% För att delta i en offentlig upphandling i ett annat EUland måste ett företag vara etablerat i det landet 13% 11% 12% 61% 62% 62% 25% 27% 26% Sant Falskt (rätt) Handel Ej handel Totalt Var söker företagen information? En tredjedel av de tillfrågade företagen visste inte vart de skulle vända sig för att få mer information om handel med andra EU-länder. Kommerskollegium ställde samma fråga i en undersökning 2004 och resultatet skiljer sig åt på flera punkter. Stora ökningar kan observeras i andelen företag som inte vet till vem de ska vända sig, från 19 till 33 procent, samt i kategorin Annat, från 19 till 38 procent. Med resultatet i hand kan vi konstatera att vi borde ha bett intervjuarna notera och sammanställa även de alternativ som nu registrerats i kategorin Annat. Vart skulle du vända dig om du vill veta mer om handel med ett annat EU-land? Handelskammaren 2% 12% Branschorganisation 4% Exportrådet 33% 6% 5% 6% 1% Kommerskollegium Skatteverket Utrikesdepartementet Annat 38% EEN/SN/Riksdagens EUupplysning/Ditt europa/kommissionen

8 8(13) Det är dock inte troligt att nya aktörer tillkommit. Den mest troliga förklaringen till ökningen i kategorin Annat torde vara att betydligt fler nu för tiden i första hand använder sig av Internet och Google för att finna information. Betydligt fler än hälften av besökarna till kollegiets webbplats kommer exempelvis via Google. Det ska även påtalas att en del av förändringen troligtvis kan förklaras med att urvalet inte är detsamma i de båda undersökningarna. I undersökningen från 2004 ingick företag med upp till 200 anställda medan vi i den senaste undersökningen begränsat urvalet till företag med upp till 49 anställda. Andelen företag som skulle vända sig till Exportrådet har gått från 35 till 6 procent och Handelskammaren har minskat från 25 till 12 procent. Det finns även organisationer för vilka andelen ökat, bland annat Skatteverket och Kommerskollegium, men dessa ökningar är så små att de inte går att fastställa med säkerhet. Det står även klart att svenska företag vänder sig till svenska aktörer för att få information. EU-kommissionens nätverk Enterprise Europe Network och sidan Ditt Europa är i det närmaste helt okända för företagen i undersökningen. Kännedom om Solvit Endast 6 procent av de tillfrågade företagen kände före intervjun till Solvit. Bland de företag som handlar på den inre marknaden är andelen något högre (8 procent). 100% 80% 60% 40% 20% 0% I alla EU-länder finns ett så kallt Solvit-center, som hjälper företag och privatpersoner att kostnadsfritt lösa hinder mot rätten till fri rörlighet inom EU. Kände du innan detta samtal till det? 8% 4% 6% 91% 95% 93% 1% 1% Ja Nej 1% Handel Ej handel Totalt

9 9(13) Sammanfattning och slutsatser Som väntat har företagen som är aktiva på den inre marknaden en något högre kunskapsnivå än företag som bara är verksamma i Sverige. Undersökningen visar dock att företagens bedömning av sin egen kunskapsnivå i många fall inte stämmer med verkligheten. Det är till och med så att de största kunskapsbristerna finns inom den grupp företag som angett att de har goda eller mycket goda kunskaper om den inre marknaden. Mer än hälften av företagen i undersökningen kände till grundprincipen att en vara som är laglig i ett land också får säljas i de andra länderna utan att behöva anpassas. Detsamma gäller för krav på etablering för att delta i en offentlig upphandling. Det var dock sämre ställt med kunskapen om krav på arbetstillstånd. Här var det dessutom så att hälften av företagen trodde sig veta att det krävdes ett svenskt arbetstillstånd när en person från ett annat EU-land skulle anställas. I undersökningen har vi ställt tre kunskapsfrågor. Samtliga frågor rör rättigheter som företag har nytta av att känna till. Vid framtagandet av frågorna har vi dock inte rangordnat alla rättigheter som företag har, och kommit fram till att just dessa är de tre mest centrala. Även om resultatet visar på brister i kunskapen vore det därför fel att föreslå ökade insatser för att förbättra företagens kunskaper inom just dessa tre områden. Det finns dock inget som talar för att kunskapen inom dessa tre områden skiljer sig från övriga delar av den inre marknaden. Resultatet ger sålunda en indikation på hur den generella kunskapsnivån ser ut. Resultatet säger heller inget om vad som kan sägas utgöra en lämplig målsättning. Finns det vissa centrala rättigheter, skyldigheter eller möjligheter som varje företag, eller åtminstone en viss andel, bör känna till? Bör målsättningen vara olika beroende företagsstorlek och bransch? Är det istället så att Kommerskollegium och andra relevanta aktörer bör fokusera på att ta fram lättillgänglig information till företag som på eget initiativ vill lära sig mer samt att göra det lättare att hitta den information som redan finns? Kommerskollegium anser att informationen om den inre marknaden i första hand ska vända sig till de företag som aktivt söker höja sin kunskap. Orsaken till detta är att det är oerhört svårt att nå fram till företag som inte är intresserade av att utnyttja den inre marknaden utan endast vill vara verksamma lokalt. Det är därför ett bättre utnyttjande av resurser att prioritera de företag som är verksamma på den inre marknaden eller visar intresse för att bli det. De åtgärder som genomförs bör därför koncentreras till att informera om den inre marknaden på mässor och seminarier med den målgruppen. Kommerskollegium kan även se att det finns anledning att komplettera informationen på vår egen webbplats med en sammanställning över de viktigaste rättigheter och möjligheter som den inre marknaden för med sig.

10 10(13) En annan viktig åtgärd är att göra det lättare för företag att få tillgång till all den information som redan finns oavsett vart företagen vänder sig för att söka. Kommerskollegium kommer därför att ta initiativ till ett samarbete mellan de viktigaste inremarknadsaktörerna som har företag som kunder. Målet är att det ska resultera i en gemensam sammanställning över vad de olika aktörerna kan bistå handelsintresserade företag med. Sammanställningen kan delas ut till företag men ska givetvis även publiceras på respektive aktörs webbplats. På så sätt ökar även sannolikheten att alla de företagare som i dag använder Internet som sin främsta informationskälla kan ledas vidare till övriga aktörer oavsett vilken av dessa som hamnar högst i träfflistan på Google. Ärendet har avgjorts av generaldirektören Lena Johansson i närvaro av enhetschefen Agnès Courades Allebeck, informationschefen Ingrid Lindeberg, informatören Lena Gustavsson, utredaren Helena Detlof samt ämnesrådet Tomas Lindell, den sistnämnde föredragande. Lena Johansson Tomas Lindell

11 11(13) Bilaga 1 - Undersökningsmetodik Undersökningen har genomförts av Markör Marknad och kommunikation. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer under perioden 14 till 29 november Undersökningspopulationen avgränsas till företagen med 1-49 anställda. PARAD företagsregister har varit urvalsram för undersökningen. Vid projektstart beslutades att undersökningen skulle genomföras med ett ersättningsurval vilket innebär att ett överuttag beställts och att datainsamlingen pågått tills dess att målsatt antal intervjuer genomförts. Målet sattes till 500 genomförda intervjuer. Ur nämnda registret har Markör beställt ett slumpmässigt urval av poster. Vid urvalet för företagsundersökningen har slumpningen skett bland företag som inte är offentligt ägda och där antalet anställda är inom nämnda intervall. Företagen har sökts på vardagar mellan klockan 8.00 och Vid intervjuerna har den som är ansvarig för internationell handel sökts. I mindre företag utan internationell handel har intervjun ofta genomförts med den som är ansvarig för företaget. I tabellen nedan redovisas storleken på urvalen tillsammans med utfallet för samtliga poster. Företag Antal genomförda intervjuer 502 Felaktigt telefonnummer 54 Vägran 409 Språkproblem 11 Ej tillgänglig under fältarbetsperioden 27 Kvarstående poster efter avslut 557 Antal i urval Kommerskollegium har i samråd med Markör utformat den enkät som har använts i undersökningen. Enkäten bestod av sju frågor. Samtliga frågor har haft fasta svarsalternativ.

12 12(13) Bilaga 2 - Frågor 1. Har ni handel med varor och/eller tjänster med länder inom EU:s inre marknad? Ja Nej, har ingen handel med EU:s inre marknad 2. Hur bedömer du ditt företags kunskap om vilka rättigheter ert företag har på EU:s inre marknad? Är de? Mycket goda Ganska goda Har vissa brister Har stora brister 3. Vart skulle du vända dig om du vill veta mer om handel med ett annat EU-land? (spontan flervalsfråga) Handelskammaren Branschorganisation Exportrådet Kommerskollegium Enterprise Europe Network/Euro Info Center/Riksdagens EUupplysning/Svenskt näringsliv/ditt europa/your Europe/Kommissionen Skatteverket Utrikesdepartementet Annat Jag kommer nu att läsa upp tre påståenden där du ska få svara om du tror att det jag påstår är sant eller falskt enligt gällande lagstiftning. Du kan även svara att du inte vet.

13 13(13) 4. Om du vill anställa någon från ett annat EU-land behöver den personen ett svenskt arbetstillstånd. Sant Falskt 5. En vara som får säljas i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder utan vidare ändringar eller provningar. Sant Falskt 6. För att delta i en offentlig upphandling i ett annat EU-land måste ett företag vara etablerat i det landet. Sant Falskt 7. I alla EU-länder finns ett så kallat Solvit-center, som hjälper företag och privatpersoner att kostnadsfritt lösa hinder mot rätten till fri rörlighet inom EU. Kände ni innan detta samtal till detta nätverk? Ja Nej

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit.

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad YTTRANDE Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad Slutrapport i utredningen Försteg

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Småföretagen och den inre marknaden

Småföretagen och den inre marknaden September 2005 Småföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag av

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Arbetsmiljöverket Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet 2016-2017 Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Markör AB 1 (10) Uppdrag: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet

Läs mer

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor YTTRANDE Enheten för handel och tekniska regler 2015-03-06 Dnr 4.1.1-2014/02217-2 Näringsdepartementet Endast via e-post. SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor Er

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/2005 2005-06-16 Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sid

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010 Lärares attityd till skolan En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 00 Om undersökningen Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning bland

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur LORE Laboratory of Opinion Research University of Gothenburg University of Gothenburg Sweden

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning Marknadskontroll och kontaktpunkt Europaparlamentets

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Boverkets Undersökning om eurokoder 2017

Boverkets Undersökning om eurokoder 2017 Boverkets Undersökning om eurokoder 2017 Innehåll Om undersökningen - Bakgrund och syfte - Målgrupp, urval och metod - Bortfallsstatistik Sammanfattning Resultat per fråga Slutsatser Boverkets undersökning

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2009 Statistiska institutionen Jörgen Säve-Söderbergh Skriftlig tentamen på momentet Statistisk dataanalys I (SDA l), 3 högskolepoäng ingående i kursen Undersökningsmetodik och

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2014-05-26 2014-70 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ersättning för höga sjuklönekostnader (diarienummer S2014/3552/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

Meddelande från Europeiska kommissionen: På väg mot en inre marknadsakt

Meddelande från Europeiska kommissionen: På väg mot en inre marknadsakt KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-20 Dnr 609/2010 1 (6) Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM) Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Meddelande från Europeiska kommissionen: På väg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Regeringsbeslut III 1 2017-07-06 N2017/04673/PBB Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

Läs mer