Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012"

Transkript

1 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova

2 Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? 5 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? 8 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? 11 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? 14 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? 16 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? 19 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? 22 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? 25 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt 28 2

3 Sammanfattning av resultat De faktorer som upplevs spela störst roll när respondenterna handlar livsmedel är varans kvalitet och varans pris. Nästan dubbelt så många respondenter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland anser att det är viktigt att varan är lokalproducerad jämfört med respondenter från Götaland och Svealand. Resultatet från årets undersökning visar med all tydlighet att ett lokalproducerat livsmedel, ur konsumentens synvinkel, är något som både har sitt ursprung inom länet och är förpackat där. Lokalt producerade livsmedel associeras med kortare transporter och därmed mindre påverkan på miljön. Dessutom associeras lokalproducerade livsmedel med ett levande lokalt näringsliv samt med ett engagemang för bygdens framtid. Hälften av respondenterna uppger att de köper lokalproducerade livsmedel minst en gång i veckan. I Norrbotten och Västernorrland köper hela % lokalproducerat minst en gång per vecka. De främsta skälen till att köpa lokalproducerade livsmedel är miljömässiga hänsyn samt att man värnar om lokal produktion, att man vill bidra till en levande landsbygd och till fler arbetstillfällen i regionen. Norrlänningar köper lokalproducerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige. Detta gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten. Kött, mejeriprodukter och grönsaker är de lokalproducerade livsmedel respondenterna helst skulle vilja hitta i sin butik. De främsta skälen till att konsumenterna inte köper lokalproducerade livsmedel är att de inte hittar några bra lokalproducerade alternativ (1) och att lokalproducerade livsmedel upplevs som dyrare (2) än andra alternativ. Hela 78% av respondenterna i undersökningen uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt. 3

4 Undersökningens syfte och genomförande Undersökningen genomfördes av HUI Research på uppdrag av Norrmejerier. Projektledare på HUI Research var Niklas Gustafsson. Yulia Rokotova har bearbetat det statistiska materialet. Ange källa Norrmejerier när ni refererar till undersökningen. Uppdragets syfte var att undersöka norrländska konsumenters inställning till lokalproducerade livsmedel. Dessutom ville vi jämföra norrlänningarna med övriga Sveriges befolkning avseende undersökta frågeställningar. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbenkät under maj 12. Totalt besvarades enkäten av personer i åldern år med följande geografiska fördelning: Norrbotten 2 intervjuer Västerbotten 4 intervjuer Västernorrland intervjuer Götaland 469 intervjuer Svealand 479 intervjuer 49,2% av respondenterna var kvinnor och 5,8% män. 4

5 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? Resultatet visar att kvalitet och pris spelar absolut störst roll vid valet av livsmedel. Att varan är svensk upplevs också som viktigt hos en knapp tredjedel av respondenterna. Att livsmedel är lokalproducerade är betydligt viktigare för respondenter i norrlandslänen än för respondenter i Götaland och Svealand Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 5

6 Vad spelar störst roll när du väljer livsmedel? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 6

7 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning I undersökningen från 11 fick respondenterna välja en faktor som var den viktigaste för dem vid valet av livsmedel. I årets undersökning fick de istället välja upp till tre faktorer. Denna förändring motiveras av att vi vet att det ofta är ett spektrum av faktorer som sammantaget spelar roll när konsumenter väljer livsmedel. Resultatet av årets undersökning visar att de tre faktorer som upplevs spela störst roll när respondenterna handlar livsmedel är: kvalitet (totalt 84%), pris (totalt 74%) och att varan är svensk (totalt 27%). Kvalitet och pris upplevs som absolut viktigast. Något som är värt att notera är att årets undersökning visar att nästan dubbelt så många respondenter i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland anger att det är viktigt att varan är lokalproducerad jämfört med respondenter från Götaland och Svealand. Att varan är miljö- eller rättvisemärkt spelar relativt sett mindre roll för respondenterna. 7

8 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? Resultatet visar att en absolut majoritet av respondenterna anser att lokalproducerade livsmedel är sådana som både är producerade och förpackade i länet. Drygt 88% anser att varan måste komma från länet eller kommunen för att kunna betraktas som lokalproducerad. Drygt 8% anser att detta även gäller förpackning av varan. Vad gäller förpackning: Ca 8% när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Vad gäller ursprung: Ca 88% när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammen ovan summerar inte alltid till 1 procent eftersom de innehåller decimalinformation.) 8

9 När anser du att livsmedel är lokalproducerade? Vad gäller förpackning: när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen 18 Vad gäller ursprung: när varan kommer från Sverige när varan kommer från länet när varan kommer från kommunen Götaland Svealand Norrland 23 (Diagrammen ovan summerar inte alltid till 1 procent eftersom de innehåller decimalinformation.) 9

10 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning Lokalproducerade livsmedel marknadsförs inom detaljhandeln på flera olika och ibland ganska kreativa sätt. Någon egentlig konsensus bland leverantörer och detaljister om vad lokalproducerat egentligen innebär tycks inte finnas. Beteckningar som lokalproducerat eller svenskt används relativt fritt av olika aktörer. Exempelvis marknadsförs kött ibland som svenskt kött trots att djuren bara är slaktade i Sverige (men är uppväxta i ett annat land). Detta kan, ur många konsumenters synvinkel, upplevas som förvirrande och vilseledande. I undersökningen från 11 var denna fråga formulerad som: När anser du att livsmedel är lokalproducerade? % av respondenterna från norrlandslänen svarade då: När råvaran kommer ifrån länet. För att få mer detaljerad information om vad konsumenten anser vara en lokalproducerad vara fick respondenterna i årets undersökning svara på två delfrågor, gällande ursprung och förpackning, om när de anser att livsmedel är lokalproducerade. Resultatet från årets undersökning visar med all tydlighet att ett lokalproducerat livsmedel, ur konsumentens synvinkel, är något som både har sitt ursprung inom länet och är förpackat där. Denna uppfattning är dessutom betydligt starkare i Norrbottens län än i södra Sverige. 1

11 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? (Observera att respondenterna kunde välja flera olika svarsalternativ, vilket innebär att diagrammet summerar till mer än 1%.) Mindre miljöpåverkan, kortare transporter Ett levande lokalt näringsliv Engagemang för bygdens framtid God djurhållning Hög kvalitet God smak Hälsosam mat Högt pris Delikatesser Lågt pris Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland 11

12 Vad associerar du med lokalproducerade livsmedel? Mindre miljöpåverkan, kortare transporter Ett levande lokalt näringsliv Engagemang för bygdens framtid God djurhållning (Observera att respondenterna kunde välja flera olika svarsalternativ, vilket innebär att diagrammet summerar till mer än 1%.) 49 Hög kvalitet God smak Hälsosam mat Högt pris Delikatesser 15 3 Lågt pris Götaland Svealand Norrland 12

13 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning Människors associationer är intressanta att studera eftersom de knyter an till de värderingar som finns vad gäller lokalproducerade livsmedel. I denna fråga kunde respondenterna välja hur många svarsalternativ de ville. Resultatet visar att: Lokalt producerade livsmedel associeras med kortare transporter och mindre påverkan på miljön. Dessutom associeras lokalproducerat med ett levande lokalt näringsliv samt med ett engagemang för bygdens framtid. Dessa resultat ligger helt i linje med den studie som genomfördes 11. Värt att notera är också att drygt 5% av respondenterna dessutom associerar lokalproducerade livsmedel med god djurhållning och hög kvalitet. Associationen gällande hög kvalitet är störst i norrlandslänen och framför allt i Västerbotten. Ett resultat som sticker ut är att respondenterna i Svealand och Västernorrland associerar lokalproducerat med ett högt pris i högre utsträckning än respondenterna från andra delar av landet. Observera också att väldigt få respondenter (endast några enstaka) associerar lokalproducerat med ett lågt pris. 13

14 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? Sällan eller aldrig Någon gång i månaden Minst en gång i veckan Varje gång jag handlar Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland Summeras resultatet visar det sig att hälften av respondenterna uppger att de köper lokalproducerade livsmedel minst en gång i veckan. I Norrbotten och Västernorrland köper hela % lokalproducerat minst en gång per vecka. Detta är en markant ökning jämfört med studien som genomfördes 11 då det endast var 4% som uppgav detsamma. Boende i Svealand är de som handlar minst lokalproducerat. (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 14

15 Hur ofta köper du lokalproducerade livsmedel? Sällan eller aldrig Någon gång i månaden Minst en gång i veckan Varje gång jag handlar Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 15

16 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? Lokalproducerade livsmedel påverkar miljön mindre genom att transporterna är kortare Jag vill värna om en lokal livsmedelsproduktion Jag vill bidra till en levande landsbygd Jag vill bidra till fler arbetstillfällen i regionen Jag vill känna en närhet till råvarans ursprung Lokalproducerade livsmedel har bättre smak Lokalproducerade livsmedel håller högre kvalitet Jag vill värna om en positiv regional utveckling Lokalproducerade livsmedel är hälsosammare Jag köper aldrig lokalproducerade livsmedel Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 16

17 Vilka är de främsta skälen till att du köper lokalproducerade livsmedel? Lokalproducerade livsmedel påverkar miljön mindre genom att transporterna är kortare Jag vill värna om en lokal livsmedelsproduktion Jag vill bidra till en levande landsbygd Jag vill bidra till fler arbetstillfällen i regionen Jag vill känna en närhet till råvarans ursprung Lokalproducerade livsmedel har bättre smak Lokalproducerade livsmedel håller högre kvalitet Jag vill värna om en positiv regional utveckling Lokalproducerade livsmedel är hälsosammare Jag köper aldrig lokalproducerade livsmedel Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 17

18 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning I 12 års undersökning framkom följande: De främsta skälen till att köpa lokalproducerade livsmedel är miljömässiga hänsyn (totalt 58% uppgav detta) samt att man värnar om lokal produktion (totalt 42%), vill bidra till en levande landsbygd (totalt cirka 35%) och till fler arbetstillfällen i regionen (totalt cirka 3%). Att värna om den lokala livsmedelsproduktionen är viktigare för respondenterna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland än för respondenterna boende i Götaland och Svealand. Nästan 4% av respondenterna i Norrbotten svarar att de köper lokalproducerat för att bidra till fler arbetstillfällen i regionen ett resultat som sticker ut. Bara 2,2% uppgav att de aldrig handlar lokalproducerat. Ovanstående resultat ligger i linje med 11 års undersökning och här uppvisas endast små förändringar. En förändring syns dock när det gäller kopplingen mellan lokalproducerat och hälsa: I årets studie angav endast 4% (knappt) av respondenterna att de handlar lokalproducerade livsmedel för att detta är hälsosamt. Detta är en halvering (drygt) jämfört med föregående års resultat. 18

19 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? Norrlänningar köper lokalproducerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige. Detta gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 19

20 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel brukar du köpa? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.)

21 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning När det gäller frågan om vilka lokalproducerade livsmedel respondenterna brukar köpa har vi i 12 års undersökning delat upp kött, fisk och ägg i egna kategorier för att få en tydligare bild. I 11 års undersökning var dessa sammanslagna till en enda kategori. Resultaten från 12 års studie visar att: Norrlänningar köper lokalt producerade mejeriprodukter i betydligt större utsträckning än boende i övriga Sverige och det gäller speciellt konsumenter i Norrbotten och Västerbotten där 75% respektive 78% angivit att de gör det. Däremot köps det mindre lokalproducerad frukt och lokalproducerade grönsaker i Norrbotten och Västerbotten. Lokalproducerat kött samt bröd och spannmål konsumeras mest i Norrbotten. Hela % av norrbottningarna uppger att de brukar köpa lokalproducerat kött och 34% att de brukar köpa lokalproducerat bröd. Anmärkningsvärt är att: Om resultaten av 12 och 11 års undersökningar jämförs visar det sig att norrlänningarnas konsumtion av lokalt producerade mejeriprodukter har ökat med cirka 1% jämfört med året före (enligt vad respondenterna själva har uppgivit). 21

22 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? Kött, mejeriprodukter och grönsaker är de livsmedel respondenterna helst skulle vilja hitta i sin butik Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 22

23 Vilken typ av lokalproducerade livsmedel skulle du vilja hitta i din butik? Götaland Svealand Norrland (Respondenterna kunde välja upp till tre svarsalternativ.) 23

24 Resultaten av 12 års undersökning Resultaten av 12 års undersökning visar att: Cirka 65% av samtliga respondenter skulle vilja hitta lokalproducerat kött i sin butik. Denna siffra är något högre i norrlandslänen. Cirka 55% av samtliga respondenter skulle vilja hitta lokalproducerade grönsaker i sin butik. Denna siffra är något högre i Götaland och Svealand (cirka %) än i norrlandslänen (cirka 53%). Även mejeriprodukter efterfrågas i stor omfattning, speciellt i de undersökta norrlandslänen där totalt cirka 58% av respondenterna har svarat att de vill ha lokalproducerade mejeriprodukter i butiken. Efterfrågan på lokalproducerade mejeriprodukter är något mindre i resten av Sverige. Även bröd, frukt och fisk efterfrågas i relativt stor omfattning. I undersökningen från 11 fick respondenterna välja en faktor som var den viktigaste för dem vad gällde vilken typ av lokalproducerade livsmedel de skulle vilja hitta i sin butik. I årets undersökning fick de istället välja upp till tre faktorer. I 12 års undersökning har vi dessutom delat upp kött, fisk och ägg i egna kategorier för att få en tydligare bild av respondenternas preferenser. Det gör att resultaten inte är direkt jämförbara. 24

25 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? De främsta skälen till att inte köpa lokalproducerat är att konsumenterna inte hittar bra lokalproducerade alternativ eller att det upplevs vara för dyrt Finns inga bra lokalproducerade alternativ Dyrare Jag vet inte vad jag ska leta efter Ursprung är inte viktigt för mig 1 Sämre kvalitet Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 25

26 Vilket är det främsta skälet till att du inte köper lokalproducerade livsmedel? Finns inga bra lokalproducerade alternativ Dyrare Jag vet inte vad jag ska leta efter Ursprung är inte viktigt för mig 1 Sämre kvalitet Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 26

27 Jämförelse av resultaten mellan 12 och 11 års undersökning 12 års resultat visar att: Det främsta skälen till att konsumenterna inte köper lokalproducerade livsmedel är att de inte hittar några bra lokalproducerade alternativ (1) och att de upplevs som dyrare (2) än andra alternativ. Här syns en uppseendeväckande förändring sedan förra studien (11): 11 års studie visade att det främsta skälet till att inte köpa lokalproducerade livsmedel var att det var dyrare. Detta uppgavs av 52% av respondenterna i undersökningen 11. I 12 års undersökning var det endast cirka 39% som uppgav detsamma. 11 uppgav % av respondenterna att det främsta skälet till att de inte köper lokalproducerade livsmedel var att det inte finns några bra lokalproducerade alternativ. I 12 års undersökning uppgav hela 52% av respondenterna att detta var anledningen. Priset är alltså inte längre den främsta anledningen till att inte köpa lokalproducerade livsmedel. Det är istället den upplevda bristen på bra lokalproducerade alternativ. 27

28 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt? Hela 78% (cirka) av respondenterna i undersökningen uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt. Andelen som svarade att det är mycket viktigt var högre i norrlandslänen Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Götaland Svealand Norrbotten Västerbotten Västernorrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 28

29 Hur viktigt är det att köpa lokalproducerade livsmedel när detta är möjligt? Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Götaland Svealand Norrland (Diagrammet ovan summerar inte till 1 procent eftersom det innehåller decimalinformation.) 29

30 Kontakt på HUI Research Niklas Gustafsson

Lokalproducerade matvaror

Lokalproducerade matvaror Lokalproducerade matvaror En konsumentundersökning 2011-03- 04 Slutsatser Fyra av Io köper lokalproducerat minst en gång i veckan. Av norrlänningarna är motsvarande andel över hälnen. Mindre miljöpåverkan

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Umeå 27 oktober 2009

Umeå 27 oktober 2009 Umeå 27 oktober 2009 Låt maten vara din medicin och medicinen din mat Hippokrates 460-377 FKR Innehåll Vad tycker konsumenterna? Konsumenter i lågkonjunktur Vad behöver vi mer forskning om i Norrland?

Läs mer

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010 Framtidens Mat Ekologisk mat i restauranger - Attitydundersökning 2010 Sammanfattning sid 2 Inledning sid Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13 1 Sammanfattning Attitydundersökningen gjordes

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist 2014-03- 26 Vad kan vi lita på och litar vi på det? Märkningarnas roll och betydelse Fredrik Fernqvist, 2014-03-20 Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp Fredrik.Fernqvist@slu.se

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287)

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287) Lantmännen - Hill & Knowlton, Hikn0003 1 ---Kön---- --------Ålder-------- -----Har barn------ ---Utbildning----- ----Inkomst---- Högsk Alla 36-46- 56- Under Under Folk/ Univ 350- % Man Kvinna -35 45 55

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer