Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 Förslag till beslut 1. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram former för en egen undersökning av gruppen unga vuxnas situation i kommunen. 2. Uppdraget återrapporteras till nämnden i december Ärendebeskrivning Ungdomsstyrelsen enkätverktyg Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), har skapats för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån detta skapa en effektiv ungdomspolitik som bygger på sektorsövergripande samarbete. Enkäten genomförs årligen sedan 2003 och finns utformad för tre olika åldersgrupper: grundskolans årskurs 7 9, gymnasieskolan samt unga vuxna år. I Västerås genomfördes undersökningen i åldersgruppen år i form av en totalundersökning för alla unga vuxna som var födda 1988, 1991 eller Svarsfrekvensen uppgick till endast 15,2 procent vilket gör att det inte går att dra några generaliserbara slutsatser från undersökning. Bifogad rapport redovisar enbart resultaten från ett fåtal frågor som även ställdes i 2010 års luppundersökning. Resultaten i rapporten är inte generaliserbara för gruppen unga vuxna i Västerås. Bilagor Rapport - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Västerås stad 2013 Skickad av: Daniel Berr - bh114

2 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Västerås stad 2013

3 Kort om Lupp Ungdomsstyrelsen enkätverktyg Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), har skapats för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån detta skapa en effektiv ungdomspolitik som bygger på sektorsövergripande samarbete. Enkäten genomförs årligen sedan 2003 och finns utformad för tre olika åldersgrupper: grundskolans årskurs 7 9, gymnasieskolan samt unga vuxna år. Luppenkäten finns både i en webbaserad version och som pappersenkät. Den webbaserade enkäten, där ungdomarna fyller i svaren via internet, är den mest använda. Svaren sparas automatiskt i en databas hos Ungdomsstyrelsen. Enkäten är relativt omfattande och tar mellan en halvtimme och en timme att fylla i. Kommunen avgör själv vilken eller vilka åldersgrupper som ska omfattas av undersökningen. Om 2013 års undersökning i Västerås Undersökningen genomfördes i form av en totalundersökning för alla unga vuxna födda 1988, 1991 och 1994 som var folkbokförda i Västerås i september Totalt bestod undersökningens population av personer. Allt svarande skedde digitalt via Ungdomsstyrelsen webb. Totalt inkom 914 svar vilket innebär en svarsfrekvens på låga 15,2 procent. Detta gör att undersökningens resultat inte kan göra anspråk på att vara representativ för populationen. Allmänt krävs en svarsfrekvens på mellan 50-75% för att det ska gå att dra några generaliserbara slutsatser av en undersökning. Troliga orsaker till den låga svarsfrekvensen kan spåras till undersökningens mycket omfattande frågebatteri. Detta i kombination med att undersökningen konkurrerar med mycket annat i de unga vuxnas liv har lett till låga svarsfrekvenser över tid. 1 Någon återkoppling av den förra undersökningens resultat gjordes heller aldrig till respondenterna vilket kan förmodas ha påverkat svarsfrekvensen negativt (två av tre åldergrupper deltog även i 2010 år undersökning). Inte heller fanns någon belöning kopplad till deltagande De som svarade på enkäten förra gången fick en biobiljett som ersättning/uppmuntran av kommunen. Biobiljeten bidrog troligen till att den då högre, men knappast acceptabla, svarsfrekvensen på 39 procent. Bortfall Den externa bortfallsanalysen visar att ingen större snedfördelning finns i bortfallet, varken när det gäller olika grupper eller jämfört med den Luppundersökning som genomfördes i Västerås Bortfallet som har noterats internt för enskilda frågor är även det mycket litet. Det finns endast små variationer beroende på frågetyp, ålderskategorier eller kön. Huvuddelen av det interna bortfallet utgörs av personer som av olika anledningar svarat vet ej när detta varit möjligt. Redovisning av svar På grund av det mycket stora bortfallet redovisas endast svaren fördelat på kategorierna kvinnor och män. Därtill redovisas bara svaren på de frågor där jämförelser kan göras med 2010 års 1 Sedan 2003 har 59 undersökningar gjorts för gruppen unga vuxna. Svarsfrekvensen har pendlat mellan 2-56 procent, med ett medianvärde på 31 procent. 2

4 Västeråsundersökning. Några nationella resultat att jämföra med finns inte då endast två respektive fem andra kommuner deltog i 2013 och 2010 års undersökningar. Ungdomsstyrelsen har till 2013 års undersökning av oklara anledningar ändrat i såväl frågeformuleringar som i svarsalternativ vilket allvarligt begränsar möjligheterna till retrospektiva jämförelser. Endast ett fåtal frågor kan därför redovisas i det följande. Den knappa resultatredovisning som ändå görs utgår från fyra frågeområden; fritid, hälsa och framtid, arbete samt politik och påverkan. Observera att svaren enbart representerar de unga vuxna som besvarade undersökningen 2010 samt de 914 unga vuxna som gjorde detsamma Några anspråk på generaliserbarhet finns alltså inte. Sammanfattning Sammantaget kan det konstateras att skillnaderna i svar för de valda frågorna inte är särskilt stora, varken mellan åren eller mellan könen. Utvecklingen är även följsam mellan år och kön. 1. Frågor om fritiden Diagram 1.1 Mängden fritid Kvinna % 51% 33% Kvinna % 52% 29% % 52% 27% % 56% 22% För mycket Lagom För lite Frågan löd: Hur mycket fritid har du? När det gäller mängden fritid har drygt hälften av respondenterna svarat att den är lagom. Något fler män har ansett att det finns för mycket tid för fritid, medan något fler kvinnor istället menat att mängden fritid är för liten. Kanhända finns här en koppling till det obetalt hemarbete som i större utsträckning utförs av kvinnor oavsett ålder. 3

5 Diagram 1.2 Hur mycket finns det att göra på fritiden? Väldigt Ganska mycket mycket Kvinna Ganska lite 3 6 Väldigt lite Väldigt Ganska Ganska mycket mycket lite 5 7 Väldigt lite Frågan löd: Hur mycket finns att göras på fritiden? Generellt har de svarande gett Västerås förhållandevis goda omdömen när det gäller kvaliteten på de fritidsaktiviteter som erbjuds. Några direkta skillnader i svar finns inte mellan de kvinnor och män som besvarat undersökningarna. Resultatförsämringen är även den likvärdig mellan grupperna. Tabell 1.1 Fritid - sammanställning av andel positiva svar Mängd fritid Kvinna Kvalitet fritid Kvinna

6 2. Frågor om Hälsa och framtid Diagram 2.1 Allmänt hälsotillstånd Mycket bra Ganska bra Någorlunda Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket bra Ganska bra Någorlunda Ganska dåligt Mycket dåligt Kvinna Frågan löd: Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det senaste halvåret? De kvinnorna som deltagit i undersökningarna upplever sitt allmänna hälsotillstånd som sämre än motsvarande män. Fler kvinnor än män uppskattar den egna hälsan som ganska bra och färre som mycket bra. Resultatet stämmer bra överens med andra undersökningar på området. Det är endast mycket få av de svarande som upplevder det egna hälsotillståndet som mycket dåligt. Resultatet är överlag sämre 2013 än Diagram 2.2 Framtidstro hos kvinnor Mycket positiv Varken eller Mycket negativ Frågan löd: Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? 5

7 De flesta av de kvinnor som deltagit i undersökningen målar framtiden i ljusa färger. Endast fem procent av kvinnorna (i båda undersökningar) anger negativa svar om den egna framtiden. Andelen som angett mycket positiv har minskat med tio procentenheter. Diagram 2.3 Framtidstro hos män Mycket positiv Varken eller Mycket negativ Frågan löd: Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? De flesta av de män som deltagit i undersökningen målar framtiden i ljusa färger. Färre än tio procent av männen (i båda undersökningar) anger negativa svar om den egna framtiden. Andelen som angett mycket positiv har minskat med åtta procentenheter. Tabell 2.1 Hälsa och framtid sammanställning av andel positiva svar Hälsotillstånd Kvinna Framtidstro Kvinna

8 3. Frågor om arbete Diagram 3.1 Sätt att få det senaste arbetet Kontakter AF Kommunen Annons Eget initiativ Annat Kontakter AF Kommunen Annons Eget initiativ Annat kvinna Frågan löd: Om du har ett arbete, hur fick du då det? Av de unga kvinnor och män som besvarat Luppundersökningen 2010 och 2013 är det bara ett fåtal som fått arbete genom Arbetsförmedlingen (AF) eller genom kommunen. Personliga kontakter eller att själv kontakta arbetsgivaren har av de svarande varit de bästa sätten att få ett arbete. De kvinnor och män som deltagit i undersökningarna har svarat på ungefär samma sätt. Diagram 3.2 Ofrivillig arbetslöshet Nej, aldrig Ja, kortare period Ja, flera korta perioder Ja, längre period Nej, aldrig Ja, kortare period Ja, flera korta perioder Ja, längre period kvinna Frågan löd: Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång? 7

9 Av de unga kvinnor och män som besvarat Luppundersökningen 2010 och 2013 har något fler än hälften varit drabbade av icke önskad arbetslöshet. De kvinnor och män som deltagit i undersökningarna har svarat på ungefär samma sätt. 8

10 4. Frågor om politik och påverkan Diagram 4.1 Intresse för politik Mycket Ganska Inte Inte alls Mycket Ganska särskilt Inte Inte alls särskilt Kvinna Frågan löd: Hur intresserad är du av politik? Av de unga kvinnor och män som besvarat Luppundersökningen 2010 och 2013 uppger ungefär hälften att de är antigen mycket eller ganska intresserade av politik. Diagram 4.2 Viljan att påverka i kommunen 10 75% 5 25% 45% 52% 38% 42% Ja Ja Kvinna Frågan löd: Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? Av de unga kvinnor och män som besvarat Luppundersökningen 2010 och 2013 ansåg knappt hälften att de själva vill agera för att påverka utformningen av politiken. Något fler kvinnor än män har i båda undersökningarna uppgett att de vill vara med och påverka politikens resultat. 9

11 Diagram 4.3 Bedömd möjlighet att kunna påverka Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små 2 4 Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Kvinna Frågan löd: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Frågan mäter det politiska självförtroende i form av bedömd möjlighet att via andra (exempelvis politiker, tjänstemän, föreningar eller organisationer) påverka utfallet av politiken. Här har en tydlig majoritet av såväl de svarande kvinnorna som de svarande männen bedömt dessa möjligheter som ganska eller mycket små. 2 Tabell 3.1 Politik och påverkan sammanställning av andel positiva svar Intresse Kvinna Vilja Kvinna Självförtroende Kvinna respektive 21 procent av kvinnorna samt 36 respektive 23 procent av männen svarade vet ej på denna fråga. 10

12 Bilaga Deltagare i undersökningen Svar och svarsfrekvens Antal svar Andel svar , ,2% Svaren fördelat på kön (%) Faktiskt Kvinna Annan Svaren fördelat på födelseland (%) Faktiskt Sverige Norden Övriga Europa Utanför Europa Svar fördelat på utbildningsnivå (%) Lägre än grundskola 1 1 Grundskola 11 7 Gymnasieskola Yrkeshögskola 5 6 Universitet/högskola

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Lindesbergs kommun. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Lindesbergs kommun Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Sammanfattning Syfte och metod I september 2008 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta medel för genomförandet av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer